Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Současnost školy

V prosinci 2007 rozhodlo Zastupitelstvo Olomouckého kraje o sloučení Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy. Ředitelkou školy se stala na základě výběrového řízení Mgr. Romana Studýnková. Sloučením vznikla silná moderní vzdělávací instituce, která snadněji dosahuje na evropské projekty, není ohrožena úbytkem žáků hlásících se na střední školy a poskytuje žákům kvalitní vzdělávání a nadstandartní mimoškolní aktivity.

Nové cíle ve vzdělávání a požadavky trhu práce přinesly postupnou genezi studijních oborů. Na Střední pedagogické škole se studijní obory ustálily už v průběhu devadesátých let. Vzhledem k tomu, že Gymnázium Jana Blahoslava je školou mladší, konečný vývoj a stabilizaci oborů přinesly až poslední roky.

V současné době lze na GJB a SPgŠ studovat tyto obory:

Gymnázium:

Šestileté gymnázium – živé jazyky – obor  je zaměřený na nadstandartní výuku  cizích jazyků a výpočetní techniky. Při výuce se uplatňuje moderní metoda CLIL, kdy část předmětu je vyučována v angličtině. Žák si osvojuje znalosti předmětu a cizí jazyk současně. V informatice mají žáci možnost se rozvíjet i v oblasti programování a robotiky. Obor žáky připravuje na všechny typy vysokoškolského studia u nás i v zahraničí.

Čtyřleté gymnázium – cizí jazyky – obor, ve kterém je také posílena výuka cizích jazyků. Žáci mají možnost během studia složit mezinárodně platné jazykové zkoušky, na které jsou systematicky připravováni. Z anglického jazyka FCE a CFE, z německého jazyka Goethe-Zertifikat úrovně B1, B2 nebo C1, z francouzského jazyka DELF úrovně A2, B1, B2. Díky možnosti volby seminářů se žáci profilují ke studiu společenskovědních, nebo přírodovědných předmětů. Mají tak otevřené dveře na všechny typy vysokých škol a nadstandartní znalost cizích jazyků  se pro ně stává prostředkem k dalšímu vzdělávání.

Střední pedagogická škola:

Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní čtyřleté studium pro chlapce a dívky s ukončeným základním vzděláním. Obor poskytuje všeobecné i odborné vzdělání. K profilovým odborným předmětům patří pedagogika, psychologie, biologie dítěte a hygiena, tělesná, hudební, výtvarná a dramatická výchova. Součástí učebního plánu je pedagogická praxe v mateřských školách a školských výchovných zařízeních – školních družinách a klubech, střediscích volného času, dětských domovech a domovech mládeže. Absolventi se také uplatní v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických a zájmových, kde se pro výkon povolání požaduje pedagogická způsobilost.

Pedagogické lyceum – denní čtyřleté studium pro chlapce a dívky s ukončenou základní školou, kteří mají zájem o humanitní a estetickovýchovné předměty, cizí jazyky a tělesnou výchovu a chtějí po složení maturitní zkoušky pokračovat ve studiu na vysoké škole. Cílem oboru je podchytit a prohloubit zájem žáků o studium učitelských oborů a vybavit je příslušnými vědomostmi a dovednostmi pro jejich další vysokoškolské studium. Obor připravuje žáky především pro pedagogické a filozofické fakulty, popřípadě pro studium na vyšších odborných školách pedagogického a sociálního zaměření. Absolventi získávají také odbornou kvalifikaci jako pedagog volného času a asistent pedagoga.

Předškolní a mimoškolní pedagogika – zkrácená, dálková forma – obor je určen pro uchazeče s úplným středoškolským vzděláním ukončeným maturitou pro získání pedagogické způsobilosti. Studium je tříleté. Maturita se skládá ze zkoušky z pedagogiky a ze zvolené specializace (hudební, výtvarná, tělesná výchova). Uplatnění absolventů je stejné jako u denního studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

V posledních letech prošly obě školní budovy zásadní rekonstrukcí. Velká rekonstrukce  budovy SPgŠ byla realizována v roce 2009. Byl zateplen celý obvodový plášť školy, vyměněna okna, opraven plot. Kompletní modernizaci prodělala školní výdejna stravy, která se přestěhovala do nových prostor v suterénu. Ve zvýšeném přízemí byl vybudován multifunkční sál s malým pódiem, který se využívá pro pořádání kulturních vystoupení, divadelních představení pro mateřské školy a školní družiny, přednášky a společné porady pedagogického sboru. Na podzim roku 2010 jsme v tomto sále za účasti absolventů, zástupců města i Olomouckého kraje společně oslavili šedesáté výročí vzniku Střední pedagogické školy.

S rekonstrukcí budovy GJB to bylo složitější. Budova byla majetkem Přerova, nicméně zřizovatelem školy je Olomoucký kraj. Po několikaletém jednání s představiteli města se povedlo převést budovu pod Olomoucký kraj a mohlo se přistoupit k rekonstrukci. Ta zahrnovala výměnu oken, zateplení fasády a instalaci vzduchotechniky Vzhledem k tomu, že je budova gymnázia významnou funkcionalistickou památkou zapsanou na seznam významných školních staveb České republiky, vše probíhalo pod přísným dohledem Národního památkového ústavu. Slavnostní kolaudace budovy byla znásobena oslavou 25. výročí založení Gymnázia Jana Blahoslava.

Modernizován nebyl však jenom vnější vzhled budov. Díky projektům a velkému pracovnímu nadšení se nám daří modernizovat i vnitřní prostory školy. Výuka cizích jazyků probíhá v nových jazykových učebnách vybavených moderní audiovizuální technikou. Přírodní vědy žáci rozvíjejí v nové učeně fyziky a laboratoři chemie. Výuka informatiky probíhá hned ve třech učebnách s výpočetní technikou a s interaktivními tabulemi. Dataprojektory a počítače ve třídách jsou už na naší škole běžným standardem.

Škola je velmi aktivní na půdě mezinárodních projektů a operačních programů. Na poli operačních programů jsme se zapojili do OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost a navazujícího OP Výzkum, vývoj, vzdělávání.

V roce 2012 jsme se již potřetí zapojili do projektu Comenius multilaterální partnerství škol. S partnerskými školami z Řecka, ze Španělska, z Itálie a z Polska jsme pracovali na společném projektu Europe´s Hidden History. Součástí byly také výjezdy do zahraničí, na kterých naši žáci prezentovali výsledky své práce. V roce 2013 jsme vstoupili do projektu Comenius – individuální mobility, jehož cílem bylo umožnit žákům absolvovat tříměsíční jazykový pobyt v zahraničí. Partnerské školy jsme našli v Itálii a ve Španělsku.

Na projekt Comenius navazoval projekt Erasmus+. Jedná se o vzdělávací program Evropské unie na období 2014 – 2020, který podporuje spolupráci a aktivitu ve všech sférách vzdělávání, a to i neformálního. V rámci aktivity „Together“ spolupracovala naše škola se školami ve Velké Británii a  v Itálii. Hlavní myšlenkou bylo začlenit sociálně či jinak znevýhodněné žáky do vzdělávacího a integračního procesu. Projekt byl vyhodnocen mezi šesti nejlepšími v celé České republice.

V posledních letech jsou stále populárnější Erasmus Days, při kterých mají žáci možnost prezentovat své projekty z cizích jazyků.

Také učitelé mají možnost zdokonalovat své jazykové schopnosti a získávat nové pedagogické zkušenosti v zahraničí, a to konkrétně v Itálii, Velké Británii, Francii, Španělsku, Estonsku, Rakousku, Finsku a na Slovensku.  Naše škola realizuje projekt Erasmus+ KA1, který je zaměřený na individuální mobility učitelů. Ti mohou podle svého zájmu absolvovat jazykové či metodické kurzy, nebo stínovat práci učitelů partnerských škol. S nově nabytými zkušenostmi se vždy rádi podělí se svými kolegy.

Projektová činnost nerozvíjí ale pouze jazykové schopnosti. Škola realizuje, nebo se podílí na projektech, které mají za cíl všestranně rozvíjet schopnosti žáků. A tak jsme se úspěšně zhostili našeho projektu na podporu přírodovědného vzdělávání s názvem „Věda kolem nás“. Vyučující dějepisu se zapojili do projektu Olomouckého kraje „Inovace výuky českých a československých dějin 20. století na středních školách v Olomouckém a Moravskoslezském kraji“.

Některé projekty cílí i na širší odbornou veřejnost. A vzhledem k tomu, že naše škola vždy sleduje nejnovější trendy ve vzdělávání, zapojili jsme se také do rozvoje polytechnického myšlení našich nejmenších. Učitelky z mateřských škol prakticky z celé Moravy se účastnily našeho projektu „Buďme mistry malých mistrů“. Pod vedením učitelů výchov u nás čerpaly novou inspiraci právě pro rozvíjení polytechnické výchovy v předškolním věku. Projekt měl mezi pedagogiky mateřských škol obrovský úspěch.

Nadregionální význam školy potvrzují také naše zkušební a licenční střediska. Už od roku 2007 je škola vzdělávacím centrem Microsoft Partners in Learning pro Olomoucký kraj. Za dobu své existence centrum proškolilo stovky pracovníků škol v oblasti informačních technologií. Každoročně také pořádá krajská kola programu Studentského trenérského centra a soutěže Office Arena. V obou aktivitách jsou naši žáci velmi úspěšní. Velmi dobře si vede i Licenční centrum Goethe-Institutu. Zkoušky z německého jazyka Goethe-Zertifikat u nás pravidelně skládají nejen naši žáci, ale i žáci z jiných středních škol a uchazeči z řad veřejnosti.

V roce 2011 vstoupilo na střední školy nové pojetí státních maturit, které vedlo i ke změně přípravy žáků na tuto zkoušku. Na státní maturity se museli studiem zadavatelů, hodnotitelů, maturitních komisařů připravit také učitelé. Novému pojetí věnovaly pozornost předmětové komise i vedení školy. Hodiny příprav, samostudia a diskuzí přinesly své ovoce. Žáci pedagogické školy byli a jsou jedni z nejúspěšnějších maturantů mezi středními odbornými školami, žáci gymnázia mají u maturit 100% úspěch.

Ve všech studijních oborech se vyučuje podle vlastních školních vzdělávacích programů. Vypracování ŠVP nebylo jednoduché, ale pomohlo škole zakotvit všechna její specifika v oblasti vzdělávání.

Žáci se pod vedením svých pedagogů pravidelně a úspěšně zapojují do různých soutěží, olympiád a přehlídek. Jejich výčet by vydal na samostatnou kapitolu. Z prioritních soutěží na gymnáziu můžeme jmenovat především soutěže v cizích jazycích. Na pedagogické škole jsou to především tělovýchovně a umělecky zaměřené soutěže. Vrchol zde představuje zcela jistě Pedagogická poema. Pedagogická poema je přehlídkou v přednesu prózy, poezie, ve čtení a improvizaci žáků středních pedagogických škol a pedagogických lyceí a setkáváním učitelů těchto škol. Mezi ostatními přehlídkami, soutěžemi v přednesu má specifické postavení. Důraz je kladen na aspekt pedagogický, naplňuje odborné kompetence profilu absolventa střední pedagogické školy. Pedagogická poema motivuje žáky k zájmu o přednes, hlasité čtení a improvizaci a podněcuje je ke kvalitní tvořivé práci s dětmi a jedinci různého věku. V roce 2012 se stala Střední pedagogická škola v Přerově pořadatelem dalšího ročníku Pedagogické poemy. K soutěžnímu klání mohla tentokrát využít reprezentativní prostory nového multifunkčního sálu.

Učitelé připravují pro žáky velmi zajímavé mimoškolní aktivity. Své umělecké schopnosti si mohou žáci vyzkoušet při přípravě Výtvarného salonu, nebo vystoupit na Literární kavárně.

Od roku 2011 vychází školní časopis Litero. Litero už dvakrát zvítězilo v anketě o nejlepší školní časopis na středních školách v Olomouckém kraji.

Samostatnou kapitolu v životě školy představuje rozvoj hudebních vloh našich žáků. Tradicí pedagogické školy byl vždy skvělý pěvecký sbor, který má v současnosti velkou konkurenci v Orchestru GJB a SPgŠ. Orchestr doprovázel svým vystoupením už několik významných akcí v Přerově i v Olomouci včetně celorepublikové konference Asociace ředitelů gymnázií za účasti ministra školství, tělovýchovy a mládeže Petra Fialy, kterou naše škola v roce 2013 pořádala, a Miss Olomouckého kraje.

Svůj talent mohou žáci rozvíjet v celé řadě nabízených nadstandartních aktivit, a to v oblasti cizích jazyků, tělovýchovy a sportu, nebo v intenzivním studiu přírodních věd.

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola za dobu své společné existence dokázala už mnoho. Je vyhledávanou školou s nadregionálním významem a silným, životaschopným subjektem na poli středního školství Olomouckého kraje. Ale jsme si vědomi, že hodně práce a úkolů máme samozřejmě ještě před sebou, abychom zcela naplnili myšlenku J. A. Komenského: „…aby duch každého po každé stránce byl vzděláván, aby každý, kdo se narodil člověkem, naučil se jednat jako člověk.“

Mgr. Pavla Kadaníková

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti