Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Anglický jazyk

 • Členové předmětové komise

  ředsedkyně:

  • Mgr. Jitka Hastíková

  Členové:

  • Mgr. Jana Beranová
  • Mgr. Šárka Čecháčková
  • Mgr. Pavlína Gregorová
  • Bc. Zuzana Hálová
  • Mgr. Helena Hiklová
  • Mgr. Lucie Jahodová
  • Mgr. Magdalena Lovečková
  • Mgr. Eva Mikšová
  • Mgr. Tomáš Pleva
  • Mgr. Lenka Plevová
  • Mgr. Soňa Přikrylová
  • Mgr. Zdeňka Schejbalová
  • Mgr. Grazhina Šimečková
 • Akce předmětové komise
 • Charekteristika předmětu
  • Čtyřleté/Osmileté gymnázium

   Anglický jazyk
   Obsahem výuky anglického jazyka je naplňování výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tematických okruhů průřezových témat Školního vzdělávacího programu. Cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa, umožnit jim čerpání informací z mediálních zdrojů v anglickém jazyce a seznámit je s tradicemi a životem v anglicky mluvících zemích. Důraz je kladen zejména na rozvoj komunikačních dovedností, kterým je podřízena i výuka gramatické části vzdělávacího předmětu. Cílem je také vést studenty k samostatnému myšlení, k obhajobě vlastních názorů a týmové spolupráci.

   Konverzace v anglickém jazyce na gymnáziu
   Konverzace v anglickém jazyce je na gymnáziu vyučována jako volitelný předmět ve 3. a 4. ročníku. Zaměřuje na rozvoj komunikačních dovedností, a to jak v písemné, tak i mluvené podobě. Získané kompetence žáci využijí při komunikaci na obecná i odborně zaměřená témata a také ve své přípravě na maturitní zkoušku. Předmět navazuje na znalosti studentů, které získali v samotném předmětu Anglický jazyk.

  • Šestileté gymnázium

   Anglický jazyk
   Nižší stupeň
   Obsahem výuky anglického jazyka je naplňování očekávaných výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tematických okruhů průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa, ale i pro práci s počítačem, internetem atd. Proto klademe důraz na rozvoj komunikačních dovedností a seznámení studentů s tradicemi a životem v anglicky mluvících zemích. Předpokládáme dosažení cílové úrovně A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Výuka probíhá v dělených skupinách, vyučující používá k výuce standardně CD přehrávač, dle možností využívá multimediální vybavení učeben, učebny IVT s interaktivní tabulí a dataprojektorů.

   Vyšší stupeň
   Obsahem výuky anglického jazyka je naplňování výstupů vzdělávacího oboru Cizí jazyk a souvisejících tematických okruhů průřezových témat RVP G. Cílem je poskytnout žákům nástroj komunikace při kontaktu s lidmi z různých částí světa, umožnit jim čerpání informací z mediálních zdrojů v anglickém jazyce a seznámit je s tradicemi a životem v anglicky mluvících zemích. Očekávaná výstupní jazyková úroveň dle Evropského rámce je B2. Důraz u nižšího i vyššího stupně gymnázia je kladen zejména na rozvoj komunikačních dovedností, kterým je podřízena i výuka gramatické části vzdělávacího předmětu. Cílem je také vést studenty k samostatnému myšlení, k obhajobě vlastních názorů a týmové spolupráci.

   Konverzace v anglickém jazyce na gymnáziu
   Konverzace v anglickém jazyce je vyučována jednu hodinu týdně v sekundě a zaměřuje se na osvojení základní odborné terminologie pro předměty vyučované metodou CLIL (Dějepis, OSZ, Geografie, Tělesná výchova, Informatika a komunikace) a obecný rozvoj komunikačních dovedností, a to jak v písemné, tak i mluvené podobě. Získané kompetence žáci využití při výuce CLIL. Předmět současně navazuje na znalosti, které získali žáci v předmětu Anglický jazyk. Výuka probíhá v dělených skupinách v běžných třídách i v učebnách vybavených audiovizuální technikou a přístupem na internet.

  • Předškolní a mimoškolní pedagogika

   Anglický jazyk
   Vyučovací předmět Anglický jazyk je vymezen k dosažení úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce.  Z didaktického hlediska je rozdělen do čtyř kategorií – řečové dovednosti; jazykové prostředky; tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce; poznatky o zemích. Je samozřejmé, že v procesu výuky se všechny čtyři kategorie přirozeně a nenásilně propojují. Jazykové vzdělávání podporuje samostatné logické myšlení a obhajobu vlastních názorů a smysl pro týmovou spolupráci. Výuka probíhá ve skupinách cca 15 žáků s využitím klasických tříd nebo multimediální učebny. Studenti mají k dispozici i anglickou knihovnu. Kromě učebnic pracují žáci s webovými stránkami, anglickými časopisy, DVD, internetem ve škole i doma při přípravě projektů. Ve čtvrtém ročníku žáci v anglickém předmětu pracují s tematickými okruhy týkajícími se specifických a odborných témat. Výuka tohoto předmětu směřuje k naplnění požadavků k maturitní zkoušce.

   Cvičení z anglického jazyka
   Vyučovací předmět Cvičení z anglického jazyka je zaměřen na práci s tematickými okruhy týkajících se všeobecných témat. Výuka tohoto předmětu využívá znalosti žáka nabyté v rámci výuky Anglického jazyka a staví především na rozvíjení řečových a komunikačních dovedností. Jedná se o vzájemné interakce (učitel – žák, žák – žák), práci s obrázky, ale i samostatný projev žáka. Žák si v rámci výuky tohoto předmětu osvojuje slovní zásobu a vazby potřebné k popisu a porovnávání obrázků, rozhovorů a jiné užitečné výrazy. Učitel seznamuje žáky se vzory maturitních pracovních listů. Výuka může obsahovat i poslechová cvičení nebo krátký písemný projev na dané téma. Všechny dovednosti směřují k naplnění požadavků k maturitní zkoušce.

  • Pedagogické lyceum

   Anglický jazyk
   Vyučovací předmět Anglický jazyk je vymezen k dosažení úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce.  Z didaktického hlediska je rozdělen do čtyř kategorií – řečové dovednosti; jazykové prostředky; tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce; poznatky o zemích. Je samozřejmé, že v procesu výuky se všechny čtyři kategorie přirozeně a nenásilně propojují. Jazykové vzdělávání podporuje samostatné logické myšlení a obhajobu vlastních názorů a smysl pro týmovou spolupráci. Výuka probíhá ve skupinách cca 15 žáků s využitím klasických tříd nebo multimediální učebny. Studenti mají k dispozici i anglickou knihovnu. Kromě učebnic pracují žáci s webovými stránkami, anglickými časopisy, DVD, internetem ve škole i doma při přípravě projektů. Ve čtvrtém ročníku žáci v anglickém předmětu pracují s tematickými okruhy týkajícími se specifických a odborných témat. Výuka tohoto předmětu směřuje k naplnění požadavků k maturitní zkoušce.

   Konverzace v anglickém jazyce
   Vyučovací předmět Konverzace v anglickém jazyce je zaměřen na práci s tematickými okruhy týkajících se všeobecných témat. Výuka tohoto předmětu využívá znalosti žáka nabyté v rámci výuky Anglického jazyka a staví především na rozvíjení řečových a komunikačních dovedností. Jedná se o vzájemné interakce (učitel – žák, žák – žák), práci s obrázky, ale i samostatný projev žáka. Žák si v rámci výuky tohoto předmětu osvojuje slovní zásobu a vazby potřebné k popisu a porovnávání obrázků, rozhovorů a jiné užitečné výrazy. Učitel seznamuje žáky se vzory maturitních pracovních listů. Výuka může obsahovat i poslechová cvičení nebo krátký písemný projev na dané téma. Všechny dovednosti směřují k naplnění požadavků k maturitní zkoušce.
 • Studijní materiály a knihy k vypůjčení
  • Studijní materiály

   Používané učebnice v jednotlivých třídách

   Šestileté gymnázium:

   • Maturita Solutions Pre-intermediate 3rd edition
   • Maturita Solutions Intermediate 3rd edition
   • Maturita Solutions Upper-intermediate 3rd edition

   Osmileté gymnázium:

   • Maturita Solutions Pre-intermediate 2nd edition
   • Maturita Solutions Intermediate 2nd edition
   • Maturita Solutions Upper-intermediate 3rd edition

   Čtyřleté studium:

   • Maturita Solutions Pre-intermediate 3rd edition
   • Maturita Solutions Intermediate 3rd edition

   Předškolní a mimoškolní pedagogika:

   • English File Pre-intermediate 4th edition, Multipack A + B (1. a 2. ročník)

   • Maturita Solutions Intermediate 2nd edition (3. a 4. ročník)

   Pedagogické lyceum:

   • English File Pre-intermediate 4th edition, Multipack A + B (1. a 2. ročník)

   • Maturita Solutions Intermediate 2nd edition (3. a 4. ročník)
  • Knihy k vypůjčení

   Dostupné knihy v angličtině

   Žáci obou škol si mohou půjčovat knihy na obou budovách, gymnáziu i na pedagogické škole.

   K zapůjčení na gymnáziu:

   knihovna je v přízemí v kabinetě AJ u Mgr. Evy Kopalové, chodit půjčovat si můžete kdykoli.        

   K zapůjčení na pedagogické škole:

   knihovna je ve 2. patře v kabinetě Mgr. Evy Mikšové, chodit půjčovat si můžete kdykoliv.  

   Seznamy knih naleznete v přílohách   

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti