Upravit stránku

Český jazyk a literatura a Dramatická výchova

 • Členové předmětové komise

   Vedoucí PK:

  • Mgr. Michael Tesař                                        ČJ - ÚSJ - RET - D

  Vedoucí sekce dramatické výchovy:

  • Mgr. Věra Mikulcová                                     ČJ - DV

  Vyučující:

  • Mgr. Alena Čecháková                                  ČJ - VV
  • Mgr. Alena Chmelová                                    ČJ - VO/OSZ
  • Mgr. Marie Haluzová                                     ČJ - HV
  • Mgr. Jakub Jodas                                          ČJ - NJ
  • Mgr. Olga Jünglingová                                  ČJ - VV
  • Mgr. Lenka Marhefková Tomečková            ČJ - D
  • Mgr. Jana Možíšová                                     ČJ - HV
  • Mgr. Radka Novotná                                     DV
  • Mgr. Jiří Ocelka                                            ČJ - HV
  • Mgr. Karla Strnadová, Ph.D.                         ČJ - D 
 • Charakteristika předmětů
  • Český jazyk a literatura

   Český jazyk a literatura: výuka na gymnáziu

   Postavení předmětu český jazyk a literatura je ve vzdělávacím systému gymnázia stěžejní. Jedná se o komplexní předmět, který studentům poskytuje všestranný rozvoj.

   Výuka na nižším stupni gymnázia

   Nižší stupeň gymnázia rozvíjí u žáků kompetence, které odpovídají druhému stupni základní školy. Do předmětu jsou zahrnuty literatura, jazykověda, stylistika a komunikace.
   V rámci jazykovědy jsou studenti vzděláváni v základních jazykových dovednostech, jež jim umožňují aktivně pracovat s mateřským jazykem po stránce teoretické i praktické.
   Literární složka předmětu je zaměřena na uvedení studentů do základů literární historie (seznámení se základními obdobími literárního vývoje a s osobnostmi, které toto období zastupují) a teorie (schopnost rozlišovat základní literární druhy a žánry či interpretovat literární dílo). Nedílným cílem literární složky je rovněž pěstování vztahu ke kultuře a umění, vedení k aktivnímu čtenářství i společné sdílení čtenářského zážitku se spolužáky i vyučujícím.
   Ve stylistice získávají žáci kompetence komunikační a tvůrčí, jsou vedeni k samostatnému uvažovaní, ke schopnostem vzájemné a úspěšné komunikace písemné i ústní.

   Výuka na vyšším stupni gymnázia

   Studenti na vyšším stupni gymnázia navazují na učivo základních škol a nižšího stupně gymnázia. Výuka je postupně přizpůsobována požadavkům nové maturitní zkoušky, proto je u studentů ve větší míře podporována čtenářská aktivita a s tím odpovídající interpretační dovednosti.
   Jádrem výuky studentů je rozšiřování a především osvojování znalostí z literární historie (podrobnější seznámení s autory jednotlivých období, větší důraz na mezipředmětové vztahy), teorie (aktivnější práce s literárními texty než na nižším stupni, interpretace) a jazykovědných disciplín (fonetika, fonologie, morfologie a sémantika, syntax, lexikologie, obecná jazykověda). Studenti jsou vedeni k samostatné tvůrčí práci v oblasti stylistiky i v oblasti komunikačních dovedností.

   hodinové dotace:

   gymnázium – živé jazyky - osmileté

   primasekundaterciekvartakvintasextaseptimaoktáva
   54433335

    

                                                                                                               1. ročník      2. ročník      3. ročník      4. ročník

   gymnázium – živé jazyky – čtyřleté                                                               3              3                    3                    5

   gymnázium – evropská studia – čtyřleté                                                       3              3                    3                    5

   Český jazyk a literatura: výuka na pedagogické škole

   Český jazyk a literatura je neoddělitelnou součástí všeobecného vzdělávání a vytváří předpoklady pro rozvoj klíčových kompetencí, kterými by žák měl být vybaven pro zvládnutí všech vyučovacích předmětů. Kultivuje jazykový projev mladého člověka a přispívá k rozvoji jeho komunikačních dovedností, hodnotových orientací a postojů v oblasti umělecké, kulturní společenské a mezilidské.
   Klíčové kompetence předmětu spočívají ve znalosti jazykového systému, zejména v osvojení si pravidel českého pravopisu, ve schopnosti porozumění textu, v lexikální, morfologické, syntaktické a sémantické analýze textu a v praktickém nácviku používání slohových postupů a útvarů.
   Literární složka předmětu seznamuje žáka se základním vývojem české a světové literatury v kulturněhistorických souvislostech, vede jej k rozpoznání specifických prostředků uměleckého textu a k vytváření čtenářských dovedností.

   hodinové dotace:

   předškolní a mimoškolní pedagogika

   1. ročník234
   3334

   pedagogické lyceum

   1. ročník234
   3444

   Na obou stupních gymnázia a na obou oborech pedagogické školy se studenti zapojují do různých soutěží a olympiád. V prvních ročnících jsou poučeni o základech knihovnictví a zásadách půjčování v Městské knihovně v Přerově. Studenti navštěvují divadelní představení a mohou prakticky uplatňovat své komunikační dovednosti v rámci Debatní ligy či rozšířit své kulturní povědomí ve Filmovém klubu.

   Literární a jazykové praktikum

   Literární a jazykové praktikum (LJP) rozšiřuje učivo českého jazyka a literatury (ČJL) v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP). Výuka probíhá ve 2. a ve 3. ročníku daného oboru s dvouhodinovou týdenní dotací. Hodiny LJP mají charakter poznávací: metodika práce s dětmi, literatura pro děti a mládež, ale probíhá v nich také praktický výcvik: vyprávění pohádek, výrazné čtení, přednes poezie. Učitel pracuje s polovinou třídy. Ve druhém ročníku je výuka zaměřena na zvukovou stránku jazyka: ústrojí hlasové, dechové a artikulační, hlasovou hygienu, vady a poruchy řeči, zvukové prostředky jazyka a na práci s uměleckým textem. Žáci poznají české národní pohádky a vybrané pohádky českých i světových autorů. Pracují s poezií a prózou. Ve třetím ročníku se žáci seznamují s vybranými díly literatury pro děti a mládež: próza s dětským hrdinou, dobrodružná literatura, dětská detektivka, cestopisná literatura atd.

   hodinové dotace:

   předškolní a mimoškolní pedagogika

   1. ročník234
   1/11/100

   předškolní a mimoškolní pedagogika – zkrácené studium

   1. ročník: 15 vyučovacích hodin, třídy se dělí na polovinu

   Úvod do studia jazyka

   Úvod do studia jazyka se realizuje v prvním ročníku vzdělávacího oboru Živé jazyky na gymnáziu.

   Obsahem předmětu jsou teoretické poznatky o řeči a jazyku, jazykověda, typologická a genetická klasifikace jazyků, písemné soustavy, úvod do studia klasických jazyků i postavení jazyka v politice EU a jeho legislativní zakotvení. Studenti si osvojí mezinárodní lingvistickou terminologii, kterou aplikují ve studiu cizích jazyků, rozšíří si slovní zásobu o mezinárodně platné výrazy antického původu, které jim pomohou číst odbornou literaturu a právní dokumenty.

   Cílem předmětu je pomoci studentům vytvořit si hlubší lingvistický základ, který jim bude oporou v praktickém studiu civých jazyků, cílem je naučit je uvažovat o jazyce, vidět konkrétní jazyk z širší perspektivy vývoje a gramatických souvislostí. Stručné charakteristiky jazyků mají funkci motivovat studenty k výběru dalšího studijního jazyka.

   Dle možností školy bude součástí výuky beseda s profesionálním překladatelem či tlumočníkem (např. v orgánech EU

  • Osobnostní a dramatická výchova

   Osobnostní a dramatická výchova

   Výuka se realizuje na pedagogické škole.

   Vnímat umění je týž složitý proces jako umění vytvářet.
   (
   Emil František Burian)

   Zábava a činnost dělají hodiny krátkými.
   (W. Shakespeare)

   Začněme divadlem

   Podle slavných slov Hamleta je divadlo „své době zrcadlem, v němž vidí samu sebe, svou velikost i bídu, a jaká vskutku je“. V divadle můžeme být divákem, který pouze přihlíží, ale i divákem, který se konfrontuje s postavou příběhu. Můžeme kritizovat anebo hledat odpovědi na své otázky. Nejeden klasik řekl, že „Svět je velké divadlo, v němž lidé jsou jako herci“. Právě spleť emocí, vztahů, napětí, očekávání, které můžeme prožívat spolu s herci v divadle, jsou důležitou součástí dramatického umění. A právě těch využívá dramatická výchova.

   Dramatická výchova (DV)

   Dramatická výchova (DV) je jedním z pěti oborů estetické výchovy (vedle výchovy literární, výtvarné, hudební a pohybově-taneční) a je s nimi úzce spojena. DV pracuje se základními výrazovými prostředky divadelního sdělení, kterými je lidský hlas a tělo a je zaměřena na sociální a osobnostní rozvoj jedince.
   DV je zaměřena na estetiku umění, osobnost člověka a jeho sociální rozvoj. Tématem a náplní DV mohou být nejen vztahové roviny ve skupině, ale i další obory (ekologie, drogová problematika, vztah k hendikepovaným atd.).
   DV z hlediska procesu výuky je učení zkušeností, tj. jednáním a osobním poznáváním sociálních vztahů a dějů. Je založena na prozkoumávání, poznávání a chápání mezilidských vztahů, situací a vnitřního života lidí současnosti i minulosti. Vše se děje ve fiktivní situaci prostřednictvím hry v roli či dramatického jednání v situaci.
   Hlavní důraz je kladen na sebepoznání a prožitek v samotném procesu vyučovací hodiny DV. Dále na utváření osobních názorů a postojů, hledání vlastní identity a pravých hodnot člověka. Díky dramatickým hrám, cvičením, hry v roli, je dán prostor, aby se studenti samostatně vyjadřovali a vyzkoušeli si chování a jednání jiné postavy „v roli“.
   V hodinách DV mají studenti možnost rozvíjet prvky verbální a nonverbální komunikace. Obohaceni jsou rovněž o práci s loutkou, zástupným předmětem a improvizaci.
   Jsou seznamováni s kvalitním literárním, divadelním a filmovým umění. Díky struktuře výuky DV jsou schopni zpracovávat literární témata s cílem divadelního tvaru.

   hodinová dotace:

   předškolní a mimoškolní pedagogika

   1. ročník234
   povinněspecializace
   2/22/223

   předškolní a mimoškolní pedagogika – zkrácené studium

   1. ročník: 15 vyučovacích hodin, třídy se dělí na poloviny

   1. ročník234
   povinněspecializace
   2/2444

   pedagogické lyceum – Dramatická výchova

   Výuka osobnostní a dramatické výchovy se od „tradičních“ předmětů vyznačuje výraznou mírou projektového vyučování, tedy výuky probíhající delší časový úsek, zahrnující komplex studentových aktivit a vyznačující se předem definovaným tzv. cílem projektu, kam by studentovo úsilí mělo směřovat. Mezi projektové aktivity studentů ODV patří:

   Praktické maturity

   Téma pro svou praktickou maturitu si volí každý student svoje. Někdo tíhne spíš k hereckým výkonům, jiný oživuje věci a vymýšlí jejich příběhy, někdo pracuje s maskami, dvojice zazpívala na přerovské náměstí svou kramářskou píseň…

   Soustředění

   Během roku jich máme několik. Vždy hledáme nějaké zajímavé místo, které by k nám „promlouvalo“, inspirovalo nás. Většina soustředění slouží ke sladění skupiny. Učíme se spolu-pracovat, naslouchat si, vnímat se…Byli jsme už na opuštěné chatě v Beskydech, v bývalé škole, na zdevastovaném zámku, v domku uprostřed nádherné zahrady, ale zůstáváme také v naší škole.

   Mezi další aktivity pedagogů a studentů ODV patří příprava Literární kavárny a Salon. 

 • Studijní materiály

  Seznam používaných učebnic ČJ na nižším stupni gymnázia

  • KRAUSOVÁ, Zdeňka; Pašková, Martina (TERŠOVÁ, Renata). Český jazyk pro základní školy a víceletá gymnázia. Učebnice 6 – 9. Plzeň: Fraus, 2003-2006.
  • KRAUSOVÁ, Zdeňka; Pašková, Martina. Český jazyk pro základní školy a víceletá gymnázia. Pracovní sešit 6 – 9. Plzeň: Fraus, 2003-2006.
  • LEDERBUCHOVÁ, Ladislava; STEHLÍKOVÁ, Monika (BERÁNKOVÁ, Eva). Čítanka pro základní školy a víceletá gymnázia. Učebnice 6 – 9. Plzeň: Fraus, 2003-2006.

  Seznam používaných učebnic ČJ na vyšším stupni gymnázia a na pedagogické škole

  Povinná literatura (od prvních ročníků)

  • MARTINEC, Ivo. a kol. Mluvnice. Učebnice českého jazyka pro střední školy. Plzeň: Fraus, 2009.
  • HOFFMANNOVÁ, Jana. Komunikace a sloh. Učebnice českého jazyka pro střední školy. Plzeň: Fraus, 2009.
  • NOVOTNÝ, Jiří. Literatura v souvislostech 1. Plzeň: Fraus, 2010.

  (pro další ročníky odpovídající učebnice literatury téže řady)

  Úvod do studia jazyka

  Doplňková učebnice pro vážné zájemce

  • ČERNÝ, Jiří. Úvod do studia jazyka. Olomouc: Rubico, 2008.

  Rétorika

  Doplňková učebnice

  • WIEKE, Thomas. Rétorika v praxi. Dobřejovice: Rebo, 2005.
  • BUCHTOVÁ, Božena. Rétorika. Praha: Grada Publishing, 2006.
  • ŠPAČKOVÁ, Alena. Moderní rétorika. Praha: Grada Publishing, 2006.
  • ŠTĚPANÍK, Jaroslav. Umění jednat s lidmi. Praha: Grada Publishing, 2005.                                                                        
  • HIERHOLD, Emil. Rétorika a prezentace. Praha: Grada Publishing, 2008.
  • BECK, Gloria. Zakázaná rétorika. Praha: Grada Publishing, 2008.

  Osobnostní a dramatická výchova

  Doplňková učebnice

  • MACHKOVÁ, Eva. Metodika dramatické výchovy. 11., upravené vydání. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 2007.
  • ŠTEMBERGOVÁ – KRATOCHVÍLOVÁ, Šárka. Metodika mluvní výchovy dětí. 3. vydání. Praha: Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1994.
  • BUDÍNSKÁ, Hana. Hry pro šest smyslů. 7., upravené vydání. Praha: NIPOS, 2008.
  • MACHKOVÁ, Eva. Úvod do studia dramatické výchovy. 2., upravené vydání. Praha: NIPOS, 2007.
  • DISMAN, Miloslav. Receptář dramatické výchovy. 1. Vydání. Praha: SPN, 1976.
  • MLEJNEK, J. Dětská tvořivá hra. Praha: IPOS-ARTAMA - Sdružení pro tvořivou dramatiku, 1997.