Přejít na obsahovou část stránky

„UČITELÉ, UČME (SE) BEZ HRANIC!“

Logo Erasmus+

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školní sektor mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

Od června 2016 realizuje škola dvouletý projekt „UČITELÉ, UČME (SE) BEZ HRANIC!“, jehož obsahem jsou mobility učitelů a který se zaměřuje na jazykové kurzy, inovativní metody výuky a inkluzi. Zahrnuje celkem 8 mobilit: 4 jazykové kurzy (v Anglii, Francii a na Maltě), 3 stínování (job-shadowing) a 1 výukový pobyt na našich zahraničních partnerských školách v Itálii, Francii, Španělsku a Finsku.

Zprávy a fotografie z proběhlých mobilit naleznete na webu a Facebooku školy, ve školním časopise Litero i v tisku.

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.
Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Litero červen 2018

Poslední číslo školního časopisu přinese závěrečnou diseminaci projektu. Jedná se o rozhovory s Mgr. Šimkovou a Mgr. Kružíkem a závěrečné slovo koordinátorky projektu Mgr. Ludmily Fridrichové. K dispozici bude v tištěné i elektronické podobě (viz odkaz).

Česko-francouzský slovníček pro uměnovědný zájezd do Paříže

Mgr. Věra Mikulcová připravila pro studenty uměnovědného zájezdu česko-francouzský slovníček, který je výsledkem jejího francouzského jazykového kurzu v Tours.

Slovníčekpdf304.68 KB

Projekt prezentován jako příklad dobré praxe

Dne 25. dubna 2018 se koordinátorka projektu Mgr. Ludmila Fridrichová zúčastnila Monitorovacího semináře KA1 pro letos končící projekty z Výzev 2016 a 2017 programu Erasmus+ školní vzdělávání.

Seminář byl rozdělen na dopolední a odpolední blok. V dopoledním bloku byly prezentovány vybrané projekty, včetně našeho projektu „UČITELÉ, UČME (SE) BEZ HRANIC!“ (2016-1-CZ01-KA101-023117). Obsahem prezentace byly cíle, mobility a jejich průběh, výsledky a jejich šíření a dopad projektu na školu a veřejnost. Koordinátoři měli k prezentaci řadu dotazů, především ke způsobu získávání partnerské školy pro výukový pobyt. Kolegy také velmi zaujal náš nový obor šestiletého gymnázia s CLIL výukou.

V odpoledním bloku byly podány informace k obsahu závěrečné zprávy, která je zpracovávána elektronicky přes platformu Mobility Tool+ a financování. 

ETwinningový projekt Warm-up Exercises to the National Music

Jedním z výsledků mobility „Jazykový kurz na Maltě“ bylo realizovat eTwinningový projekt se zahraničními školami v anglickém jazyce. V červnu 2017 byla proto oslovena partnerská škola ve Francii, se kterou vznikl projekt pod názvem Warm-up Excercises to the National Music. Cílem projektu bylo natočit rozcvičku na národní hudbu. Zajímalo nás, jakým způsobem probíhá rozcvička na hudbu v zahraničí. Do projektu se postupně kromě českých a francouzských žáků zapojili také žáci ze Slovenské republiky, Turecka a Itálie. V PowerPointových prezentacích nejdříve představili svoji zemi a školu, dále pak skupinu či zpěváka, na jehož hudbu posléze nacvičili a natočili rozcvičku. Společně pak hlasovali o nejvíce povedené rozcvičce a také o logu celého projektu, které žáci navrhli. Do projektu se z naší školy zapojili žáci 1. CP, 1. D, 3. AP   a 3. BP. Každá z tříd pracovala na nějaké části projektu - 1. CP navrhovala logo projektu, Short Abby Lena překládala PowerPointové prezentace 3. AP a 1. D, Mgr. Eva Mikšová provedla korekci překladů, a výslednou rozcvičku pak nacvičila specializace TV 3. AP a 3. BP pod vedením Mgr. Lenky Grigárkové. Projekt tak podpořil posílení mezipředmětových vztahů – zejména mezi Výpočetní technikou, Tělesnou výchovou a Anglickým jazykem, které spolu musely po celou dobu projektu spolupracovat. Českou rozcvičku lze shlédnout zde.

Mgr. Kateřina Herinková

ETwinningový projekt Learning skills

Jedním z výstupů anglického jazykového kurzu v Londýně byl eTwinningový projekt připravený Mgr. Kamilou Banátovou ve spolupráci se španělskou školou v Baracaldo. Projekt začal vznikat v červnu minulého školního roku, kdy byl realizován v rámci zájmového útvaru psychologie. V letošním školním roce jej dokončila třída 1.A. Obsahem projektu byla témata jako vnímání, pozornost, smysly, učení a paměť. Žáci se nejen dozvěděli jak se efektivně učit, ale seznámili se s řadou aplikací, které v projektu aktivně využívali (Padlet, Emaze, Youtube). Žáci ve spolupráci se španělskými partnery připravili prezentace, které následně prezentovali a poté provedli evaluaci.

Nový Evropský plán rozvoje školy

Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková revidovala Evropský plán rozvoje školy pro období 2018-2020. 

EPRŠpdf99.70 KB

Přemístění projektových nástěnek

V letošním školním roce došlo k přesunutí projektových nástěnek. Na budově pedagogické školy najdete nástěnku v suterénu u tělocvičny. Na budově gymnázia je nástěnka provizorně umístěna v prostoru bývalého školního bufetu. 

Projekt představen v tisku

Speciál pro střední školy (6/2017), specializovaná příloha časopisu Řízení školy publikoval článek Mgr. Romany Studýnkové, ředitelky školy o projektu Učitelé, učme (se) bez hranic.

Prezentace výsledků projektu veřejnosti na Dnech otevřených dveří

První prosincovou sobotu proběhl první Den otevřených dveří letošního školního roku. Na obou budovách byly prostřednictvím PowerPointových prezentací šířeny výsledky projektu. Veřejnost byla informována o programu Erasmus+, aktivitě KA1, a projektu samotném (mobility, partnerské školy, účastnící, výsledky a návazné aktivity). O projektovou činnost školy byl jako každý rok mimořádný zájem, letos znásobený 25. výročím založení gymnázia a znovuotevřením jeho rekonstruované budovy.  Projekt byl prezentován veřejnosti také u příležitosti druhého Dne otevřených dveří, a to v pondělí 5. 2. 2018.

Nové projektové nástěnky

Na projektové nástěnky byly přidány informace z výukového pobytu Mgr. Vítězslava Kružíka ve španělském Logrono.

Sdílení zkušeností na eTwinning fóru

Koordinátorka projektu Mgr. Ludmila Fridrichová znovu sdílela projektové zkušenosti na učitelském partnerském fóru eTwinning Live.

Fórum eTwinning Livepdf529.98 KB

Cože? Kahoot? Plickers?

Mgr. Vítězslav Kružík prezentoval své zkušenosti z výukového pobytu nejprve PK Hudební výchovy a poté Matematiky a fyziky za účasti dalších učitelů školy. Druhá prezentace byla doplněna praktickými ukázkami moderních aplikací využívaných ve výuce ve Španělsku. S ukázkou vypomohla 3. AP a také tablety zakoupené v rámci tzv. “ šablon“. Jednalo se o kahoot a plickers. Obě aplikace si na škole rychle našly své příznivce z řad učitelů a žáci je doslova milují. 

Výuka matematiky a hudební výchovy na partnerské škole Logrono, Španělsko

Za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie se uskutečnil výukový pobyt dr. Vítězslava Kružíka na škole Colegio Inmaculado Corazón de María ve městě Logrono v kraji la Rioja ve Španělsku. Mobilita v rámci projektu „Učitelé, učme (se) bez hranic!“ byla zaměřena na výuku matematiky a hudební výchovy. V rámci výuky byly předávány i zkušenosti, inovativní metody a přístupy k inkluzi.

Pan učitel Kružík v rámci dvou týdnů, od 5. do 19. listopadu 2017, absolvoval 26 vyučovacích hodin matematiky, 15 hodin hudební výchovy a 1 hodinu technické výchovy. Také mu bylo umožněno sejít se ve dvou hodinách s celou školou a prezentovat informace o českém školství a naší škole samotné. Tamní kolegové a celá škola ho zapojili do běžného chodu výuky včetně dohledů, porad a rodičovských schůzek.

Zkušenosti a poznatky, které pan učitel získal, prezentoval na veřejných setkáních, kde, krom popisu španělské školy, ukazoval i metody využitelné ve výuce v našem školním systému. Velmi zajímavé byly jiné postupy ve výuce hudební výchovy, jinak členěné hodiny matematiky a velká využitelnost techniky (mobilní telefony, tablety, dataprojektory a interaktivní tabule) v rámci běžné hodiny. Zároveň mohl pobavit posluchače reakcemi studentů, když jim zadával písemné práce; když vysvětloval novou látku např. mocniny a odmocniny v angličtině; když zjistili, že Vltava je skutečná řeka a ne smyšlený Smetanův hudební příběh; když se snažil zpívat Tichou noc španělsky; …

Stínování ve francouzském Les Ulis 

Ve dnech 18. – 29. 9. 2017 se uskutečnila poslední „stínovácí“ mobilita projektu Erasmus+ KA1 „UČITELÉ, UČME (SE) BEZ HRANIC!“, který je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. Mgr. Šimková strávila čtrnáct dní na naší partnerské střední odborné škole LPO L'ESSOURIAU v Les Ulis v oblasti Île de France, kde stínovala inovativní metody výuky angličtiny a inkluzi.

Mgr. Šimková zde stínovala celkem 30 hodin angličtiny a v některých prezentovala informace o českém školství a naší škole samotné. Poznala zdejší systém sekularizovaného školství a výuku znevýhodněných, talentovaných a nadaných žaků (své zkušenosti sdílela prostřednictvím FB školy a na PK AJ). Asi nejneuvěřitelnějším postřehem je, že ve Francii se nepoužívají žádné učebnice. Celá výuka staví na autentických materiálech připravovaných učitelem, které často vychází z zajímavého videa nebo článku. Tomuto systému pak odpovídá materiální vybavenost školy (dataprojektory a interaktivní tabule. Výrazně se liší také nabídka cizích jazyků. Studenti se mohou učit portugalsky, španělsky nebo arabsky.

Den jazyků s Erasmus+ KA1

I v letošním školním roce si naše škola připomněla Evropský den jazyků, který od roku 2001 z rozhodnutí Rady Evropy propaguje jazykovou rozmanitost a studium jazyků v zemích Evropy. Díky italské mobilitě Mgr. Šimečkové uskutečněné v projektu Erasmus+ KA1  UČITELÉ, UČME (SE) BEZ HRANIC!, který je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie, jsme objevili inovativní metodu CAVIARDAGE. Jedná se o výtvarně recyklační metodu - ze starých textů vznikají zvýrazněním některých slov texty nové. Ukázky prací našich studentů  z hodin angličtiny, němčiny, francouzštiny a ruštiny najdete na nástěnkách na obou budovách školy.

 

Kurz angličtiny v Brightonu

Osobně jsem nový školní rok netradičně zahájila v roli studentky ve školní lavici The English Language Center v Brightonu. Intenzivním dvoutýdenním jazykovým kurzem, který byl realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie, jsem prohloubila své jazykové dovednosti, které využiji při komunikaci se zahraničními partnery v mezinárodních projektech. V rámci projektu Erasmus+ KA2 bude škola hostit učitele a žáky našich partnerských škol z Itálie a Velké Británie. Kurzu, který vedla anglická lektorka, se zúčastnili studenti z celého světa, konkrétně z Itálie, Turecka, Saudské Arábie, Japonska, Jižní Korey, Thajska, Ománu, Švýcarska. Setkala jsem se tak s lidmi odlišných kultur a zvyklostí. Díky společnému jazyku – angličtině, jsme si mohli vyměnit informace, předat zkušenosti a zajímavosti. Anglická lektorka zpestřovala výuku různými aktivitami v prostředí mimo učebnu, např. v rušné ulici s mnoha obchody jsme procvičovali slovní zásobu názvů různého zboží, soutěžili jsme ve schopnosti bezprostředního zapamatování frází, slovně jsme popisovali předměty a děje zobrazované pantomimicky nebo graficky. Díky tomuto byly lekce efektivní a velmi inspirativní. Byť byl náš kurz složen pouze z dospělých lidí, suverénně jsem ale byla nejstarší o cca 20 let, uplatňované výukové metody nás všechny bavily. Povinné testování při zahájení a ukončení kurzu jsme vnímali jako nezbytnou součást jazykového kurzu, jehož výstupem byl certifikát.

Mgr. Romana Studýnková

Kurz francouzštiny v Tours

Ve dnech 28. 8. – 8. 9. 2017 jsem měla díky projektu Erasmus+KA1možnost absolvovat jazykový kurz ve francouzštině na škole TOURS LANGUES ležící v samotném historickém centru stotisícového města na řece Loiře Tours.
Ve škole pracují čtyři třídy po cca 9–11 žácích z celého světa. Mými spolužáky byli Korejci, Japonci, Turci, Mexičané a Rusky. Já zde byla jedinou, a dokonce prý první Češkou v celé historii školy.
Dopolední výuku vedla naše „třídní“ Lucie, odpoledne se nám lektoři střídali. Naše skupina byla středně pokročilá. Impulzem pro každou lekci byl většinou zajímavý článek (jindy poslech rozhovoru, animovaný film atd.). Ten vnesl hlavní téma, např. emancipace žen, emigrace, učení se cizím jazykům, úroveň školství, funkce rodiny, svátky během roku, naše zajímavé osobnosti… Obsah textu byl „inspiromatem“ ke spontánní reakci, k mluvenému projevu, rozšiřování slovní zásoby. Vedl nás také k přemýšlení o naší zemi a životě v ní, k tvoření myšlenkových map, ke srovnávání situace v různých částech světa…
Lekce byly variabilní, zajímavé. Lektoři byli přátelští, mluvili jasně, srozumitelně. Jejich angažovanost ve výuce i mimo ni byla velmi motivující a spoluvytvářela příjemnou atmosféru školy. Ofocené materiály usnadňovaly práci jak ve škole, tak doma při psaní domácích úkolů.
Určitě se značně zlepšila úroveň mé dosavadní znalosti francouzštiny, hlavně v komunikaci, ale i v psaném projevu, čtení a poslechu.
Důležitou a nedílnou součástí kurzu byl pobyt v rodině – ta moje se skládala z deseti členů nejrůznějšího věku a různých národností (babička 73 let, vnuci – nejmladší 7 měsíců, maminka Japonka…) Rodinná sounáležitost u společných večeří byla příkladná, až dojemná. Měla jsem tedy spoustu podnětů a příležitostí mluvit, ptát se, komunikovat.
Kurz, který byl realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie, byl pro mne po všech stránkách velmi inspirativní. Věřím, že kontakty, které jsem za svůj pobyt navázala, budu dále využívat, udržovat a rozvíjet, především při organizaci uměnovědného zájezdu do Francie a přípravě slovníčku pro jeho účastníky.

Mgr. Věra Mikulcová

„UČITELÉ, UČME (SE) BEZ HRANIC!“ ZA PŮLKOU

Projekt mobilit učitelů Erasmus+ KA1 „UČITELÉ, UČME (SE) BEZ HRANIC!“ zaměřený na jazykové kurzy, inovativní metody výuky a inkluzi se dostal za půlku.

První mobility se uskutečnily v březnu a dubnu 2017. Mgr. Šimečková stínovala inovativní metody výuky angličtiny a inkluzi ve škole IISS Majorana-Laterza v italském Putignanu. Mgr. Zubíková strávila 14 dní stínováním ruštiny a dalších předmětů ve finské základní škole Veikkolan Koulu ve Veikkola.

Začátkem května vycestovaly Mgr. Banátová do Londýna a Mgr. Herinková na Maltu studovat angličtinu v intenzivních jazykových kurzech. Obě získané jazykové dovednosti využijí k internacionalizaci školy a příští rok realizují eTwinningové projekty v předmětech své aprobace. 

Zkušenosti a zážitky všech účastnic byly prezentovány na stránkách a Facebooku školy, dále na příslušných PK. V dalším čísle školního časopisu Litero vyjde rozhovor s Mgr. Šimečkovou a Mgr. Zubíkovou. Některé z jejich postřehů najdete nově i na nástěnce v 2. patře.

Články o projektu budou také publikovány v periodikách Přerovský deník a Zpravodaj školství.
Příští školní rok budou realizovány zbývající 2 jazykové kurzy (AJ, FJ), 1 stínování ve Francii a 1 výukový pobyt ve Španělsku. 

Kurz angličtiny v Londýně

Od 8.5. až 19.5. jsem měla příležitost využít podpory projektu Erasmus + KA1 a já jsem strávila dny v lavicích Milner school of English Wimbledon v Londýně. Díky tomu jsem si mohla znovu vyzkoušet, jaké to vlastně bylo být studentem. Psaní domácích úkolů, které mi zabrali i několik hodin denně mi tak přiblížilo prožívání mých studentů v Česku. Motivem pobytu v Anglii byla pro mě také možnost setkat se s různými kulturami, protože ve svojí profesi hodně pracuji s tématem předsudků a formování postojů.
Výuka angličtiny v ranní skupině (od 9:30 do 12:45) probíhala s  pokročilými studenty, přičemž se většinou jednalo o lidi z celého světa, kteří buď angličtinu potřebují k práci ve Velké Británii, nebo jinde ve světě. Složení skupiny tak bylo pestré, ale zároveň byla atmosféra intimní, protože jsme se setkávali v maximálně 10 lidech. Jako psychologa mě asi nejvíce inspirovali lidé z velmi kulturně vzdálených zemí jako je Thajsko, Jižní Korea, Argentina, ale i Turecko. S Thajskou dívkou jsem dokonce sdílela ubytování, tudíž jsem dostala příležitost zúčastnit se thajských obřadů a slavností.
Výuka probíhala interaktivně a hodně stavěla na budování schopnosti spontánně reagovat. Na týden jsme si mohli každý zvolit, čemu se potřebujeme nejvíce věnovat (například čtení, psaní, slovní zásoba, gramatika..) a učitel pak z naší poptávky vycházel. Celkově se probíraná témata zaměřovala na zvládnutí zkoušky Cambridge English Advanced  (CAE). Odpoledne jsem navíc navštěvovala hodiny konverzace, kde bylo jiné složení účastníků, tentokrát různých jazykových úrovní, a tak jsme se pro změnu mohli všichni od všech učit nejen prostřednictvím svých rozdílných kultur, ale i odlišného přístupu k používání angličtiny.
V Anglii jsem měla možnost poznat rozdílné životní styly mých spolužáků, ale i zažít přátelskou atmosféru ve třídě díky partnerskému přístupu učitelů. Asi nejdůležitější pro mne bylo, že měli spolužáci motivaci se dále v angličtině rozvíjet, dokonce bažili po informacích, a tudíž bylo normální se o angličtinu podrobněji zajímat, žádat bližší informace a zpracovávat domácí úkoly navíc.
Projekt Erasmus + KA1 mě inspiroval k tomu, že bych chtěla dále s kolegy ze zahraničí sdílet praktické tipy a zkušenosti v podpoře efektivního učení. Věřím, že kontakty, které jsem za svůj pobyt navázala, budu dále využívat nejen já, ale právě i mí studenti.

Mgr. Kamila Banátová

Kurz v Londýně
Kurz v Londýně

Kurz angličtiny na Maltě

Ve dnech 6. 5. - 20. 5. 2017 jsem v rámci jazykového kurzu Erasmus+ KA1 absolvovala celkem 60 hodin angličtiny (30 hodin týdně, 1 hodina trvala 45 minut) – úroveň upper intermediate, na místní jazykové škole am Language Studio. Tato škola využívá externí pomoci rodilých mluvčí z Velké Británie. Učebny jsou moderně vybaveny (interaktivní tabule, jazyková laboratoř). Průměrný počet studentů ve skupině se pohyboval v rozmezí 6-10. Okrajově jsem se seznámila s maltským systémem školství, s nejmodernějšími vyučovacími metodami a postupy používanými při výuce jazyků (brainstorming, apod.). Díky tomu se mi zlepšila úroveň dosavadních znalostí angličtiny, zejména v psaném projevu a dále pak v oblasti komunikace, čtení a poslechu. Tuto dovednost bych ráda použila v dalším školním roce k internacionalizaci školy etwinningem v některé z mých aprobací. Měla jsem možnost setkat se  také se studenty a učiteli z Německa, Itálie, Brazílie a Španělska, kteří ve stejnou dobu realizovali na škole výměnný pobyt v rámci projektu Erasmus+ KA2 a KA1. Měla jsem možnost zlepšit komunikaci v hovorové angličtině a vyměnit si zkušenosti s učiteli i studenty z jiných evropských i mimoevropských zemí. Díky ubytování a stravování v rodině jsem měla možnost poznat také život a tradice maltských obyvatel (typická jídla, zvyky, náboženství,…).

Video z jazykového kurzu

Mgr. Kateřina Herinková

Stínování na základní škole ve Finsku

Dva dubnové týdny (16. 4. – 28. 4. 2017) jsem strávila ve finském městečku Veikkola v blízkosti Helsinek na místní základní škole, kde jsem se snažila pozorovat finský systém vzdělávání – sledovala jsem inkluzi znevýhodněných a nadaných žáků a hledala jsem inovativní metody ve výuce cizích jazyků.

Získala jsem zde spoustu nových zkušeností. Navštěvovala jsem hodiny ruského a anglického jazyka, kromě toho i hodiny historie, náboženství, etiky a rodinné výchovy. Sledovala jsem výuku znevýhodněných i nadaných žáků.

Finské školství není tolik rozdílné od našeho, v mnohém se ale máme co učit. Finské děti, stejně jako české, chodí do školy od pondělí do pátku a zůstávají ve škole klidně do tří hodin odpoledne. Nejčastěji jezdí do školy na kole. Vyučovací metody jsou stejné, učitelé využívají jak didaktické hry, dialogy, projektovou výuku, práci s textem, tak i tradiční frontální výuku. Velký důraz Finové kladou na jazyky - již na základní škole se povinně učí angličtině a švédštině, v 8. třídě si vybírají třetí cizí jazyk – ruštinu či němčinu.

Ve Finsku si rodina velmi váží práce učitelů a vzdělání je pro ně na prvním místě. Celá společnost si uvědomuje, že jsou to právě děti, do kterých bychom měli investovat ze státního rozpočtu. Doufám, že právě tímto směrem, po finském vzoru, se bude naše budoucí školství vydávat.

Mgr. Andrea Zubíková

Stínování v italském Putignanu

Ve dnech  26. 3. – 8. 4. 2017 se uskutečnila první mobilita projektu Erasmus+ KA1 „UČITELÉ, UČME (SE) BEZ HRANIC!“. Mgr. Šimečková strávila čtrnáct dní na naší partnerské škole IISS Majorana-Laterza v italském Putignanu, kde stínovala inovativní metody výuky angličtiny a inkluzi.

Mgr. Šimečková absolvovala 30 hodin angličtiny a některé sama odučila. Poznala italský systém školství a výuku znevýhodněných, talentovaných a nadaných žaků (své zkušenosti sdílela prostřednictvím FB školy a na PK AJ). Setkala se také se studenty a učiteli z Německa a Španělska, kteří ve stejnou dobu realizovali na škole výměnný pobyt v rámci projektu Erasmus+ KA2.

Jazyková příprava

Součástí projektu byla intenzivní příprava účastníků v anglickém nebo francouzském jazyce realizovaná Mgr. Fridrichovou, Mgr. Charvátovou a Mgr. Blažkovou. V rámci přípravy byly vytvořeny pracovní listy (viz. přílohy níže).

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti