Upravit stránku

Výtvarná výchova

 • Členové předmětové komise

  Předseda:

  • Mgr. Olga Jünglingová

  Členové:

  • Mgr. Zuzana Benešová
  • Mgr. Jitka Binarová
  • Mgr. Alena Čecháková
  • Mgr. Šárka Lančová
  • Mgr. Kateřina Vysloužilová
 • Charakteristika předmětu a obsah výuky
  • Pedagogické lyceum - 4leté - 78-42-M/03


   Výtvarná výchova

   Kód a název oboru vzdělávání:   78-42-M/03 Pedagogické lyceum

   Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro pedagogické lyceum
   Forma vzdělávání: denní
   Délka vzdělávání:  4 roky
   Týdenní počet vyuč. hodin za studium: 2 (2+0+0+0)

   Charakteristika učiva:

   Předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti Estetické vzdělávání a je zařazen mezi povinné odborné předměty. Obsah předmětu je tvořen praktickou složkou - výtvarné zobrazování, dekorativní a materiálové práce a teoretickou složkou - vybrané kapitoly z dějin českého a světového výtvarného umění a kultury, teorie výtvarného umění a estetiky. 

   Učivo je realizováno ve třech oblastech:

   • Výtvarná tvorba a praktické činnosti

   * uskutečňují se podle modelu i z představy (vnější a vnitřní model) v základních druzích výtvarné činnosti (kresba, malba, grafika, prostorové vytváření, modelování, kombinované techniky, nová média, …);

   * preferují zvládnutí základů výtvarného vyjadřování, jako jsou perspektiva, proporce, barevná harmonie, různé materiály a techniky, schopnost výtvarné zkratky- stylizace, výtvarná hra a experimentování v návaznosti na jednotlivé umělecké epochy, zejména na moderní umění;

   * vedou žáka k uvědomělému užívání vizuálně obrazných prostředků na úrovni smyslových dispozic a úrovni subjektivně osobnostní a sociální;

   * akceptují osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, využívají znalostí aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností zvoleného média pro vyjadřování své představy;

   * pracují s vizuálně obraznými znakovými systémy (s obrazem, skulpturou, designem, architekturou, novými médii apod.), které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence;

   * využívají implementace nejmodernějších přístupů z oblasti psychologie, animace, základních principů artefiletiky.

   • Dějiny českého a světového výtvarného umění a kultury

   * jsou založeny na základním přehledu uměleckých slohů a směrů;

   * umožňují žákovi poznávat historické aspekty a společenské kontexty hmotné kultury;

   * objasňují širší společenské a filozofické okolnosti vzniku díla;

   * reagují na aktuální umělecké dění;

   * předmět má výrazně interdisciplinární charakter, přesahy se uplatňují zejména směrem k estetice, dějepisu, literatuře, dramatické tvorbě, hudbě. 

   • Teorie výtvarného umění a estetiky

   * poskytuje poučení o základech výtvarné technologie.

    

   Specializace - výtvarná výchova

   Kód a název oboru vzdělávání:   78-42-M/03 Pedagogické lyceum

   Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro pedagogické lyceum,
   Forma vzdělávání: denní
   Délka vzdělávání: 3 roky
   Týdenní počet vyuč. hodin za studium: 12 (0+4+4+4) 

   Charakteristika učiva:

   Předmět Specializace – výtvarná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti Estetického vzdělávání, je zařazen mezi povinně volitelné odborné předměty a je realizován ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku jako odborný doplňující předmět. Obsah předmětu je tvořen praktickými výtvarnými činnostmi a vybranými kapitolami z českého a světového výtvarného umění a kultury. Ve čtvrtém ročníku vykonají žáci z tohoto předmětu praktickou a ústní maturitní zkoušku.

   Učivo je realizováno ve třech oblastech: 

   • Výtvarná tvorba a praktické činnosti

   V plné šíři navazují na obsah v povinné výtvarné výchově při ještě výraznějším respektu samostatnosti a iniciativy žáků. Realizují se náročnější práce - výtvarné projektové řady, cykly, na něž je vyhrazena delší časová dotace. Stanovení jednotlivých úkolů a jejich hodinové dotace je v kompetenci učitele. Práce jsou realizovány jak individuálně, tak skupinově. Součástí výuky jsou návštěvy výstav, galerií, animačních programů a realizace výtvarného plenérového kurzu.

   Doporučené činnosti:

   * uskutečňují se podle modelu i z představy (vnější a vnitřní model) v základních i náročnějších druzích výtvarné činnosti (kresba, malba, grafika, prostorové vytváření, modelování, kombinované techniky, nová média,…) s důrazem na individuální řešení;

   * preferují dokonalejší zvládnutí výtvarného vyjadřování, jako jsou perspektiva, proporce, barevná harmonie, různé materiály a techniky, schopnost výtvarné zkratky- stylizace;

   * akceptují osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, výrazně využívají znalostí aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností zvoleného média pro vyjadřování své představy;

   * využívají implementace nejmodernějších přístupů z oblasti psychologie, animace, základních principů artefiletiky;

   * jsou realizovány také formou výtvarného kurzu v plenéru (ve 2. ročníku).

   • Dějiny českého a světového výtvarného umění a kultury

   * jsou založeny na přehledu vybraných uměleckých slohů a směrů a regionálního umění;

   * umožňují žákovi poznávat historické aspekty a společenské kontexty hmotné kultury;

   * na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých slohů či směrů;

   * hlouběji objasňují širší společenské a filozofické okolnosti vzniku díla;

   * jejich součástí jsou PP prezentace, referáty a analýza uměleckého artefaktu;

   * reagují na aktuální umělecké dění;

   * součástí jsou návštěvy muzeí, sbírek galerií, regionálních expozic, aktuálních výstav, animačních programů.

   • Teorie výtvarného umění a estetiky

   * poskytuje poučení o náročnějších výtvarných technologiích;

   * orientačně seznamuje se základními pojmy estetiky a principy artefiletiky a animace.

  • PMP - 4leté - 75-31-M/01

   Výtvarná výchova s metodikou

   kód a název oboru vzdělávání:   75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

   název ŠVP:  Předškolní a mimoškolní pedagogika
   forma vzdělávání:  denní
   délka vzdělávání:  4 roky
   týdenní počet vyuč. hodin za studium: 8 (2+2+2+2)  

   Charakteristika učiva:

   Předmět výtvarná výchova s metodikou vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika pedagogických činností a je zařazen mezi povinné odborné předměty. Obsah předmětu je tvořen praktickou složkou (2/3 hodin) - výtvarné zobrazování, dekorativní a materiálové práce a teoretickou složkou - vybrané kapitoly z dějin umění, teorie a metodika výtvarné výchovy v předškolních a mimoškolních zařízeních (1/3 hodin). 

   Učivo je realizováno ve čtyřech oblastech:

   • Výtvarné zobrazování, dekorativní a materiálové práce

   * uskutečňují se podle modelu i z představy (vnější a vnitřní model) v základních druzích výtvarné činnosti (kresba, malba, grafika, prostorové vytváření, modelování, kombinované techniky, nová média,…);

   * preferují zvládnutí základů výtvarného vyjadřování jako jsou perspektiva, proporce, barevná harmonie, různé materiály a techniky, schopnost výtvarné zkratky- stylizace,

   *výtvarná hra a experimentování v návaznosti na jednotlivé umělecké epochy, zejména na moderní umění;

   * vedou žáka k uvědomělému užívání vizuálně obrazných prostředků na úrovni smyslových dispozic a úrovni subjektivně osobnostní a sociální;

   * akceptují osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, využívají znalostí aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností zvoleného média pro vyjadřování své představy;

   * pracují s vizuálně obraznými znakovými systémy (s obrazem, skulpturou, designem, architekturou, novými médii apod.), které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence;

   * využívají implementace nejmodernějších přístupů z oblasti psychologie, animace, základních principů artefiletiky;

   * jsou realizovány také formou výtvarného kurzu (viz. osnovy pro VVS).

   • Vybrané kapitoly z dějin umění

   * jsou založeny na základním přehledu uměleckých slohů a směrů;

   * umožňují žákovi poznávat historické aspekty a společenské kontexty hmotné kultury;

   * na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých slohů či směrů;

   * objasňují širší společenské a filozofické okolnosti vzniku díla;

   * reagují na aktuální umělecké dění;

   * zahrnují návštěvy muzeí, sbírek galerií, regionálních expozic, aktuálních výstav, animačních programů a uměnovědně zaměřené zájezdy po tuzemsku i zahraničí;  

   * jejich součástí je analýza uměleckého artefaktu;

   * předmět má výrazně interdisciplinární charakter, přesahy se uplatňují zejména směrem k estetice, dějepisu, literatuře, dramatické tvorbě, hudbě. 

   • Teorie výtvarné výchovy

   * poskytuje poučení o základech výtvarné technologie.

   • Metodika výtvarné výchovy

   * zaměřuje se na obecnou problematiku - vývoj, znaky dětského výtvarného projevu, výtvarnou typologii, metody práce, rozbory dětského výtvarného projevu a přípravu žáků na pedagogickou praxi;

   * zahrnuje praktickou výrobu metodických listů;

   * je zařazována od 2. ročníku.

   Výtvarná výchova - specializace

   kód a název oboru vzdělávání:   75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

   název ŠVP:  „Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“
   forma vzdělávání: denní
   délka vzdělávání: 4 roky
   týdenní počet vyuč. hodin za studium: 5 (0+0+2+3)

   Charakteristika učiva:

   Předmět Výtvarná výchova- specializace vychází ze vzdělávacího obsahu Didaktika pedagogických činností, je zařazen mezi povinně volitelné odborné předměty a je realizován ve třetím a čtvrtém ročníku jako odborný doplňující předmět. Obsah předmětu je tvořen praktickými výtvarnými činnostmi (2/3 hodin) a vybranými kapitolami z dějin umění, teorie a metodiky výtvarné výchovy (1/3 hodin). Ve čtvrtém ročníku z tohoto předmětu vykonají žáci praktickou a ústní maturitní zkoušku.  

   Učivo je realizováno ve třech oblastech: 

   • Aktivní výtvarné činnosti

   V plné šíři navazují na obsah v povinné výtvarné výchově s metodikou při ještě výraznějším respektu samostatnosti a iniciativy žáků. Realizují se náročnější práce- výtvarné projektové řady, cykly, na něž je vyhrazena delší časová dotace. Stanovení jednotlivých úkolů a jejich hodinové dotace je v kompetenci učitele. Práce jsou realizovány jak individuálně, tak skupinově. Součástí výuky jsou návštěvy výstav, galerií, animačních programů a realizace výtvarného plenérového kurzu.

    Doporučené činnosti:

   * uskutečňují se podle modelu i z představy (vnější a vnitřní model) v základních i náročnějších druzích výtvarné činnosti (kresba, malba, grafika, prostorové vytváření, modelování, kombinované techniky, nová média,…) s důrazem na individuální řešení;

   * preferují dokonalejší zvládnutí výtvarného vyjadřování  jako jsou perspektiva, proporce, barevná harmonie, různé materiály a techniky, schopnost výtvarné zkratky- stylizace;

   * akceptují osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, výrazně využívají znalostí aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností zvoleného média pro vyjadřování své představy;

   * využívají implementace nejmodernějších přístupů z oblasti psychologie, animace, základních principů artefiletiky;

   * jsou realizovány také formou výtvarného kurzu v plenéru (ve 3. ročníku).

   • Vybrané kapitoly z dějin umění

   * jsou založeny na přehledu vybraných uměleckých slohů a směrů 2. poloviny 20. století a regionálního umění;

   * umožňují žákovi poznávat historické aspekty a společenské kontexty hmotné kultury;

   * na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých slohů či směrů;

   * hlouběji objasňují širší společenské a filozofické okolnosti vzniku díla;

   * jejich součástí jsou PP prezentace, referáty a analýza uměleckého artefaktu;

   * reagují na aktuální umělecké dění;

   * součástí jsou návštěvy muzeí, sbírek galerií, regionálních expozic, aktuálních výstav, animačních programů.

   • Teorie a metodika výtvarné výchovy

   * poskytuje poučení o náročnějších výtvarných technologiích;

   * ověřuje znalosti z metodiky, naznačuje cestu metodické přípravy hodiny;

   * orientačně seznamuje se základními principy artefiletiky a animace.

  • PMP - dálková - 75-31-M/01

   Výtvarná výchova s metodikou 

   kód a název oboru vzdělávání:   75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

   název ŠVP:  „Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“
   forma vzdělávání:  dálková, zkrácené studium
   délka vzdělávání:  3 roky
   počet hodin konzultací za studium: 90 (30+30+30) 

   Charakteristika učiva

   Předmět Výtvarná výchova s metodikou vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika pedagogických činností a vede žáky k všestrannému rozvoji, jak po stránce estetické, tak po stránce teoretických poznatků. Je součástí odborné přípravy žáků, při které získávají vědomosti a rozvíjejí a prohlubují své dovednosti.  Obsah učiva je koncipován tak, aby odpovídal učebnímu plánu oboru, aby se žáci v rámci konzultací seznámili jak se základními výtvarnými technologiemi, tak s věkovými zvláštnostmi dětí, ze kterých musí vycházet při výběru obsahu učiva, organizaci výtvarné činnosti, zajištění bezpečnostních a hygienických podmínek. Vedle konzultací preferuje předmět především samostudium a předpokládá samostatné výtvarné praktické i teoretické aktivity žáků, jejichž rozsah je stanoven učebním plánem oboru. 

   Učivo je realizováno ve třech oblastech: 

   ·         Výtvarné zobrazování, dekorativní a materiálové práce

   * uskutečňují se podle modelu i z představy (vnější a vnitřní model) v základních druzích výtvarné činnosti (kresba, malba, grafika, prostorové vytváření, modelování, kombinované techniky, nová média…);

   * jsou postaveny na zvládnutí základů výtvarného vyjadřování, jako jsou perspektiva, proporce, barevná harmonie, různé materiály a techniky, schopnost výtvarné zkratky- stylizace, výtvarná hra a experimentování v návaznosti na jednotlivé umělecké epochy vše s ohledem na specifika různých věkových skupin dětí předškolního a školního věku a mládeže;

   * akceptují osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, využívají znalostí aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností zvoleného média pro vyjadřování své představy. 

   ·         Vybrané kapitoly z teorie a dějin umění

   * jsou založeny na získání základního přehledu z vybraných kapitol dějin umění, který lze konstruktivně využít jako jednu z motivací výtvarných činností v MŠ;

   * umožňují žákovi poznávat historické aspekty a společenské kontexty hmotné kultury;

   * na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých slohů či směrů;

   * reagují na aktuální umělecké dění;

   * využívají poznatků a zkušeností z návštěv muzeí, sbírek galerií, regionálních expozic, aktuálních výstav; 

   * mají výrazně interdisciplinární charakter, přesahy se uplatňují zejména směrem k estetice, dějepisu, literatuře, dramatické tvorbě, hudbě.

   ·         Metodika výtvarné výchovy

   * je zaměřena na obecnou problematiku vývoje a znaků dětského výtvarného projevu, výtvarnou typologii, metody práce, rozbory a způsoby hodnocení dětského výtvarného projevu s možností využití zkušeností v osobní pedagogické praxi;

   * poskytuje poučení o základech výtvarné technologie, která je podstatou výtvarných činností při práci s dětmi či mládeží.

    

   Výtvarná výchova - specializace 

   kód a název oboru vzdělávání:   75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

   název ŠVP: „Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“
   forma vzdělávání:  dálková, zkrácené studium
   délka vzdělávání:  3 roky
   počet hodin konzultací za studium:  45 (10+15+20)

   Charakteristika učiva:

   Předmět Výtvarná výchova specializace vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika pedagogických činností a je zařazen mezi povinně volitelné odborné předměty.

   Výtvarná výchova specializace probíhá po celou dobu vzdělávání jako odborný doplňující předmět se zaměřením na praktické výtvarné činnosti, vybrané kapitoly z dějin umění, teorii a metodiku výtvarné výchovy.  Předmět předpokládá samostatné výtvarné praktické i teoretické aktivity žáků.  Jejich rozsah je stanoven požadavky vyučujícího ke zkoušce za každý ročník. Ve třetím ročníku vykonají žáci z tohoto předmětu praktickou a ústní maturitní zkoušku. 

   Učivo je realizováno ve třech oblastech:

   ·         Aktivní výtvarné činnosti

   V plné šíři navazují na obsah předmětu Výtvarná výchova s metodikou při ještě výraznějším důrazu na samostatnost a tvůrčí iniciativu žáků. Nezanedbatelným důkazem zájmu žáka o oblast výtvarného umění jsou také jeho návštěvy výstav a galerií a jiných kulturně výtvarných akcí.

   Doporučené činnosti:

   * uskutečňují se podle modelu i z představy (vnější a vnitřní model) v náročnějších druzích výtvarné činnosti (kresba, malba, grafika, prostorové vytváření, modelování, kombinované techniky, nová média,…) s důrazem na individuální řešení;

   * preferují dokonalejší zvládnutí výtvarného vyjadřování, jako jsou perspektiva, proporce, barevná harmonie, různé materiály a techniky, schopnost výtvarné zkratky- stylizace;

   * akceptují osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, výrazně využívají znalostí aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností zvoleného média pro vyjadřování své představy;  

   ·         Vybrané kapitoly z dějin umění

   * jsou založeny na přehledu vybraných kapitol uměleckých slohů a směrů 2. poloviny 20. století a regionálního umění; 

   * umožňují žákovi prohlubovat dosavadní povědomí o historických aspektech a společenském kontextu hmotné kultury;

   * na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých slohů či směrů;

   * hlouběji objasňují širší společenské a filozofické okolnosti vzniku díla;

   * jejich součástí jsou PP prezentace, referáty či analýza uměleckého artefaktu;

   * reagují na aktuální umělecké dění;

   * předpokládají individuální návštěvy muzeí, sbírek galerií, regionálních expozic, aktuálních výstav. 

   ·         Teorie a metodika výtvarné výchovy

   * poskytuje poučení o náročnějších výtvarných technologiích;

   * ověřuje prakticky znalosti z metodiky.

 • Studijní materiály

  Dějiny výtvarného umění:

  Učebnice s doložkou:

  • BARTKO, O., VV pro střední školy, 1. - 2. roč., 1. vydání. SPN: Praha, 1984.
  • BARTKO, O., VV pro střední školy, 3. - 4. roč., 1. vydání. SPN: Praha, 1984.

  Doporučená literatura:

  • ŠAMŠULA, P., ADAMEC, J., Průvodce výtvarným uměním I-11, vyd. Práce: Praha, 1997.
  • MRÁZ, B., Dějiny výtvarné kultury I- IV, vyd. 1. Idea servis: Praha, 1997- 2003.
  • PIJOAN, J., Dějiny umění 1- 10, vyd. 1. Odeon: Praha, 1983-86.
  • BAUER, A., Lexikon výtvarného umění. Fin: Olomouc, 1996.
  • JIRÁČKOVÁ, B., časopis Ateliér, vyd. Společnost Ateliér: Praha, 2009, 2010.

  Teorie a metodika výtvarné výchovy:

  • PROF. Dr. UŽDIL, J., DrSc, ŠAŠINKOVÁ, E., Výtvarná výchova v předškolním věku, vyd. SPN, n. p. 1980
  • Digitální učební materiál: Objevuj a tvoř, projekt „EU Peníze školám“, metodické listy výtvarných činností a námětů pro děti 
 • Akce, Salony, plenéry

  Výtvarný plenér v Tovačově

  Tovačov, založený dle pověsti v 2. polovině 11. století jako útočiště lovců a později sloužící jako dobře chráněná vodní tvrz, se stal místem výtvarného plenéru žákyň pedagogické školy, které si vybraly výtvarnou výchovu jako specializaci.

  Jejich pozornost patřila po celý týden všemu, co toto město nabízí – zámku s dominantou – Spanilou věží, krásnému zámeckému parku s renesančními arkádami, jednomu z nejstarších renesančních portálů, ale i lesknoucím se hladinám místních rybníků, staré dubové aleji či nenápadným detailům, které je v průběhu týdne zaujaly.

  Vedle studijních kreseb architektury, při nichž se žákyně „rvaly“ s perspektivou, vzniklo několik rychlých skic záměrně vybraných motivů. Ty byly ve výsledku nádherně nedokonalé a výtvarně originální. Ranní výtvarné etudy se staly prostředkem k odreagování se od náročné práce. Žákyně kreslily nohama svoje portréty, bavily se kresbou portrétu Ctibora Tovačovského z Cimburka ve dvojicích, při níž měly pomocí provázku propojené tužky a jedna z dvojice měla zavázané oči. Každý večer pracovaly na svém deníku, do něhož vkládaly prostřednictvím gestické malby svoje emoce. V rámci akčního umění vytvářely po skupinách pomocí svých těl, provázků a kolíčků na prádlo „živé obrazy“ zobrazující: kontrast versus harmonie, horizontál versus vertikála, splynutí versus rozchod. Aby si vytvořily obraz o historii zámku, absolvovaly komentovanou prohlídku a navštívily místní židovský hřbitov. Završením týdne, plného tvoření, byla vernisáž pod širým nebem. V prostorách zámecké zahrady se sešli rodiče, přátelé i místní občané a společně obdivovali výtvarná díla. Před odjezdem nechyběla návštěva zdejší střední školy řezbářské, kde jsme obdivovaly výrobky žáků a také si vyzkoušely práci se dřevem.

  Letošní plenér byl zkrátka nabitý – programem, pracovním nasazením, množstvím úkolů, emocemi, únavou, ale i sluníčkem a radostí z tvorby.

   

  Výtvarný plenér červen 2019

  Teplo, slunce, architektura, tuš a mnoho barev. Ano, to byl náš plenér. Konající se první slunný týden v červnu. Ve vzduchu jsme cítili květiny, vodu a velkou chuť kreslit.

  1. den
  Musíme se rozkreslit, ať jsme plní neřesti.
  Louky, pole, lesy, nic nás nevyděsí.
  Kreslíme a tvoříme, láskou k malbě hoříme.

  2. den
  Začínáme další práci, nad hlavami zpívají ptáci.
  Uchopíme do ruky, papír, barvu pastelky.
  Když kreativita dochází, kachna na scénu přichází.

  3. den
  Když nás Pán skanzenem provází, múza právě přichází.
  Kozy se přišly podívat, Na to co by mohly posnídat.
  Jsme tu už celý den, je to jako dlouhý sen.

  4. den
  Slunce zase pálí, a voda je tak v dáli.
  Nakoukneme pod hladinu, potom půjdeme na svačinu.
  Všude kolem krásně je, žába se nám zasměje.
  Nakonec kolektiv utužíme, tím že do chleba díry vytvoříme.
  Všechny práce dotvoříme, vernisáž si zahájíme.

  5. den
  Celý týden zakončíme, tím že výstavu navštívíme.'
  Sbalit kufry, domů jedeme, na náš plenér nikdy nezapomeneme.

  Lenka Oslíková a Klára Bzonková, 3.BP

  Umělecký maraton

  Žákyně a žáci Specializace - výtvarné výchovy tříd 3. C a 3. D navštívili Olomouc s cílem zhlédnout pestrou škálu výtvarného umění, kterou nabízí její galerie, a při té příležitosti také vstřebat krásy olomoucké architektury.

  První zastávkou bylo Umělecké centrum UP – Konvikt, v jehož prostorách měli zúčastnění možnost obdivovat výstavu současných malířů vyučujících na ZUŠ i semestrální práce studentů. V průběhu prohlídky společně rozebrali jednotlivé techniky, styly a způsoby vyjádření, kterých byl na výstavě bezpočet. Druhou v pořadí byla Galerie Caesar a výstava nesoucí název Světla stín. Mezi vystavenými exponáty je zaujala zajímavě zpracovaná postava s názvem Venuše. 

  Během přesunů z galerie do galerie měli možnost porovnat jednotlivé slohy architektonických památek Olomouce. Završením výletu za uměním se stala galerie U Mloka. Uvnitř na ně čekala nádherná díla kreslířky Karolíny Wellartové. Dokonalá anatomie vlků realizovaná technikou kolorované kresby ohromila úplně všechny a stala se krásnou tečkou za jejich putováním po olomouckých galeriích.

  Rozmarné léto na GJB a SPgŠ Přerov

  27. Salon – výstava výtvarných prací žáků školy nese podtitul „Rozmarné léto“ a je inspirována nejen názvem stejnojmenného díla Vladislava Vančury, ale především samotným létem, jeho atmosférou, aktivitami, dojmy i chutěmi.

  Vernisáž se uskutečnila 13. března 2019 v 9:50 hodin ve velké tělocvičně pedagogické školy a doporučeny pro tuto příležitost byly oděvy s květinovými vzory nebo námořnickými pruhy. V jejím průběhu zazněla četba z Vančurova Rozmarného léta a nechybělo vystoupení Specializace – dramatické výchovy s etudou: Emoční autobus. Závěr patřil dechovému orchestru školy, v jehož podání zazněly skladby radostné i melancholické, které určitě k létu neodmyslitelně patří.

  Na Salonu vystavují svoje výtvarná díla žáci a žákyně školy a letos poprvé také děti z mateřských škol – Sokolská v Přerově, Sedmikráska v Olomouci a Baarova v Olomouci-Chomoutově. Prostory školy zaplnily obrazy s letní tematikou, pohledy na mořské vlny i hladiny jezírek s kvetoucími lekníny, grafiky letních zákoutí, květů či plodů, objekty zmrzlin a koktejlů z netradičních materiálů.

  Vy, kteří na výstavu dorazíte, se budete moci projít po písečné pláži s oblázky a mušlemi, cestou se zastavíte ve fotokoutku, abyste následně usedli do křesla pod slunečníkem. Na oči si nasadíte jedny z dvou set originálních brýlí, které u příležitosti akce vystavující namalovali, a necháte se unášet pocitem nádherné letní atmosféry. Výstava potrvá do 15. dubna a jste na ni srdečně zváni.

  Ježíškova dílna opět po roce otevřela dětem svoje dveře

  Také letos vedou vybrané žákyně pedagogické školy vánoční tvoření v Ježíškově dílně.

  Každý pátek vždy od 16:00 do 19:00 hodin, v sobotu a neděli od 10:00 do 18:00 hodin ji mohou navštívit přerovské děti a pod vedením žákyň si vyrobit nejrůznější vánoční dekorace, ozdoby, ale třeba i dárky pro svoje blízké.

  Ježíškova dílna je bezplatná a potrvá do 22. 12. 2018. 

  Pod křídly andělů

  začala ve vestibulu pedagogické školy pravidelná vánoční výtvarná dílna. Letos žákyně a žáci školy vyrábí rybičky z pedigu a jejich jednoduchá těla zdobí dřevěnými korálky.

  Pokud netušíte, co je pedig, tak pár slov na vysvětlenou. Je to přírodní materiál, který se dováží z tropů jihovýchodní Asie. Jedná se o vnitřní část stonku ratanové liány Calamus rotang neboli ratanu. Jeho dřevo má velmi světlou barvu, podobnou lipovému. Před pletením je třeba jej na 3 až 5 minut namočit, tím nasaje do pórů vodu a stane se velmi ohebný. Po uschnutí drží tvar. A tak se tato vlastnost nabízí jako ideální nejen k tvarování těl rybiček, ale i nejrůznějších vánočních ozdob.

   Máte-li chuť, určitě v době přestávek dorazte. Vaší kreativitě se meze nekladou.

  Na GJB a SPgŠ zavítali andělé

  V závěru kalendářního roku vytváří žákyně a žáci Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově objekty i plošné práce na zadané téma. Letos tomu není jinak.

  Vyhlášeným tématem jsou „Andělé“. Ti Vás přivítají ve vestibulech obou budov. Vznikali v hodinách výtvarné výchovy a jsou dílem žáků jednotlivých ročníků. Bohatost výtvarných forem, kterými anděly zpracovali, dokazuje jejich výtvarnou i konceptuální kreativitu.

  Andělé jsou roztomile malí, překvapivě velcí, mají tradiční, ale i neobvyklou podobu. Stojí, leží nebo visí v prostoru. Můžete si na ně sáhnout nebo se do jejich podoby metamorfovat. Chcete-li mít selfie s andělskými křídly, není problém. Pokud mezi ně zavítáte, užijete si tiché mávání jejich křídel a naladíte se opravdu vánočně.

  Andělé nás totiž neopouští ani netrestají, jsou našimi laskavými a trpělivými průvodci na životních cestách, a proto si zaslouží naši pozornost.

  Za výstavami do Prahy

  V listopadu 2018 navštívila specializace VV 2. C, D a 3. C, D v Praze výstavy dvou světově uznávaných českých umělců.

  Výstava devíti obrovských pláten Slovanské epopeje Alfonze Muchy byla umístěna v secesním prostoru výstavní síně Obecního domě velmi netradičním způsobem. Obrazy byly napnuty na kovové rámy a díky tomu byla zpřístupněna  rubová strana. Její odhalení žákům zprostředkovalo Muchovy přípravné skici a poznámky. V rámci komentované prohlídky k jednotlivým plátnům si uvědomovali sílu inspirace slovanských kořenů a slovanské vzájemnosti v tomto díle. 

  Druhá výstava ve Valdštejnské jízdárně, kterou mohli mimo jiné obdivovat na jaře i Francouzi v Grand Palais,  prezentovala souborné dílo malíře Františka Kupky. V průběhu její prohlídky si žáci užívali jak malby předmětného charakteru, tak abstrakce a  postupně si uvědomovali náročnou cestu, prostřednictvím které autor dospěl k nepředmětnému umění.

   

  Českománie ve Výstavní síni Pasáž

  Od 12. 4. 2018 je nainstalována v přerovské Výstavní síni Pasáž výstava Českománie. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout výtvarná díla studentů Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, která vznikla k příležitosti 100. výročí vzniku naší republiky. Díla jsou inspirovaná českými památkami, přírodou, osobnostmi národa, ale také literaturou, sportem, hudbou nebo folklórem. Výstavou si také gymnázium připomíná 25. výročí svého trvání mezi přerovskými školami. Zveme všechny studenty, pedagogy i širokou veřejnost ke zhlédnutí této výstavy, která potrvá do 4. 5. 2018.

  „Uvnitř vejce“

  se ocitly ve středu odpoledne žákyně 3. AP a 3. BP specializace VV. Spontánní akce následovala po hodině dějin umění, která byla tematicky zaměřená na: Akční umění, konkrétně  happening a performanci.

  Na papíře o délce 4 metry se usadilo 11 žákyň, které po dobu 25 minut kreslily pomocí fixů linie obouruč v rozsahu tvaru vejce a přitom si uvědomovaly vliv času a únavy  na jejich grafický záznam. Vzniklo tak 11 vajec se zcela originálním a neopakovatelným lineárním dekorem.

  Jak přivolat jaro

  Těsně před Velikonocemi si specializace VV 2.C,2.D nachystala barevný happening ve vestibulu pedagogické školy. Procházející žáci se mohli zúčastnit tance ve dvojicích a zanechat tak barevnou stopu plnou pohybu nebo seskládat co nejoriginálnější vejce. A tak kromě dynamických maleb vzniklo vejce z mobilů, káviček, brýlí, svačinek, oděvů a všeho, co bylo po ruce.

  Výtvarný workshop a projekt „Erasmus +“

  V rámci projektu „Erasmus +“ proběhla výtvarná aktivita, jejímž tématem byla: Migrace.

  Na jejím začátku skupinu 30 studentů z Anglie, Itálie a České republiky čekala velká slepá mapa Evropy, části Afriky i Asie. Do ní vstupovaly jednotlivé skupiny prostřednictvím otisků nohou. Červené, zelené a modré stopy kopírovaly vyznačené migrační linie jednotlivých skupin. Nejen historicky, ale i vizuálně bylo zajímavé sledovat migrační linie jednotlivých zástupců zapojených zemí.

  Následující aktivita patřila luminografii > malování světlem. I když byla pro většinu zúčastněných tato technika neznámá, velmi rychle pochopili její princip a  obrazy nejrozmanitějších dopravních prostředků, které jejím prostřednictvím vznikly, odrážely nejen kreativitu, ale i úžas a nadšení na tvářích všech přítomných.