Upravit stránku

Výtvarná výchova

 • Členové předmětové komise

  Předseda:

  • Mgr. Olga Jünglingová

   

  Vyučující na gymnáziu:

  • Mgr. Alena Čecháková

   

  Vyučující na pedagogické škole:

  • Mgr. Olga Jünglingová
  • Mgr. Šárka Lančová
  • Mgr. Jitka Binarová
  • Mgr. Kateřina Vysloužilová
 • Charakteristika předmětu a obsah výuky
  • Pedagogické lyceum - 4leté - 78-42-M/03


   Výtvarná výchova

   Kód a název oboru vzdělávání:   78-42-M/03 Pedagogické lyceum

   Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro pedagogické lyceum
   Forma vzdělávání: denní
   Délka vzdělávání:  4 roky
   Týdenní počet vyuč. hodin za studium: 2 (2+0+0+0)

   Charakteristika učiva:

   Předmět Výtvarná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti Estetické vzdělávání a je zařazen mezi povinné odborné předměty. Obsah předmětu je tvořen praktickou složkou - výtvarné zobrazování, dekorativní a materiálové práce a teoretickou složkou - vybrané kapitoly z dějin českého a světového výtvarného umění a kultury, teorie výtvarného umění a estetiky. 

   Učivo je realizováno ve třech oblastech:

   • Výtvarná tvorba a praktické činnosti

   * uskutečňují se podle modelu i z představy (vnější a vnitřní model) v základních druzích výtvarné činnosti (kresba, malba, grafika, prostorové vytváření, modelování, kombinované techniky, nová média, …);

   * preferují zvládnutí základů výtvarného vyjadřování, jako jsou perspektiva, proporce, barevná harmonie, různé materiály a techniky, schopnost výtvarné zkratky- stylizace, výtvarná hra a experimentování v návaznosti na jednotlivé umělecké epochy, zejména na moderní umění;

   * vedou žáka k uvědomělému užívání vizuálně obrazných prostředků na úrovni smyslových dispozic a úrovni subjektivně osobnostní a sociální;

   * akceptují osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, využívají znalostí aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností zvoleného média pro vyjadřování své představy;

   * pracují s vizuálně obraznými znakovými systémy (s obrazem, skulpturou, designem, architekturou, novými médii apod.), které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence;

   * využívají implementace nejmodernějších přístupů z oblasti psychologie, animace, základních principů artefiletiky.

   • Dějiny českého a světového výtvarného umění a kultury

   * jsou založeny na základním přehledu uměleckých slohů a směrů;

   * umožňují žákovi poznávat historické aspekty a společenské kontexty hmotné kultury;

   * objasňují širší společenské a filozofické okolnosti vzniku díla;

   * reagují na aktuální umělecké dění;

   * předmět má výrazně interdisciplinární charakter, přesahy se uplatňují zejména směrem k estetice, dějepisu, literatuře, dramatické tvorbě, hudbě. 

   • Teorie výtvarného umění a estetiky

   * poskytuje poučení o základech výtvarné technologie.

    

   Specializace - výtvarná výchova

   Kód a název oboru vzdělávání:   78-42-M/03 Pedagogické lyceum

   Název ŠVP: Školní vzdělávací program pro pedagogické lyceum,
   Forma vzdělávání: denní
   Délka vzdělávání: 3 roky
   Týdenní počet vyuč. hodin za studium: 12 (0+4+4+4) 

   Charakteristika učiva:

   Předmět Specializace – výtvarná výchova vychází ze vzdělávacího obsahu oblasti Estetického vzdělávání, je zařazen mezi povinně volitelné odborné předměty a je realizován ve druhém, třetím a čtvrtém ročníku jako odborný doplňující předmět. Obsah předmětu je tvořen praktickými výtvarnými činnostmi a vybranými kapitolami z českého a světového výtvarného umění a kultury. Ve čtvrtém ročníku vykonají žáci z tohoto předmětu praktickou a ústní maturitní zkoušku.

   Učivo je realizováno ve třech oblastech: 

   • Výtvarná tvorba a praktické činnosti

   V plné šíři navazují na obsah v povinné výtvarné výchově při ještě výraznějším respektu samostatnosti a iniciativy žáků. Realizují se náročnější práce - výtvarné projektové řady, cykly, na něž je vyhrazena delší časová dotace. Stanovení jednotlivých úkolů a jejich hodinové dotace je v kompetenci učitele. Práce jsou realizovány jak individuálně, tak skupinově. Součástí výuky jsou návštěvy výstav, galerií, animačních programů a realizace výtvarného plenérového kurzu.

   Doporučené činnosti:

   * uskutečňují se podle modelu i z představy (vnější a vnitřní model) v základních i náročnějších druzích výtvarné činnosti (kresba, malba, grafika, prostorové vytváření, modelování, kombinované techniky, nová média,…) s důrazem na individuální řešení;

   * preferují dokonalejší zvládnutí výtvarného vyjadřování, jako jsou perspektiva, proporce, barevná harmonie, různé materiály a techniky, schopnost výtvarné zkratky- stylizace;

   * akceptují osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, výrazně využívají znalostí aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností zvoleného média pro vyjadřování své představy;

   * využívají implementace nejmodernějších přístupů z oblasti psychologie, animace, základních principů artefiletiky;

   * jsou realizovány také formou výtvarného kurzu v plenéru (ve 2. ročníku).

   • Dějiny českého a světového výtvarného umění a kultury

   * jsou založeny na přehledu vybraných uměleckých slohů a směrů a regionálního umění;

   * umožňují žákovi poznávat historické aspekty a společenské kontexty hmotné kultury;

   * na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých slohů či směrů;

   * hlouběji objasňují širší společenské a filozofické okolnosti vzniku díla;

   * jejich součástí jsou PP prezentace, referáty a analýza uměleckého artefaktu;

   * reagují na aktuální umělecké dění;

   * součástí jsou návštěvy muzeí, sbírek galerií, regionálních expozic, aktuálních výstav, animačních programů.

   • Teorie výtvarného umění a estetiky

   * poskytuje poučení o náročnějších výtvarných technologiích;

   * orientačně seznamuje se základními pojmy estetiky a principy artefiletiky a animace.

  • PMP - 4leté - 75-31-M/01

   Výtvarná výchova s metodikou

   kód a název oboru vzdělávání:   75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

   název ŠVP:  Předškolní a mimoškolní pedagogika
   forma vzdělávání:  denní
   délka vzdělávání:  4 roky
   týdenní počet vyuč. hodin za studium: 8 (2+2+2+2)  

   Charakteristika učiva:

   Předmět výtvarná výchova s metodikou vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika pedagogických činností a je zařazen mezi povinné odborné předměty. Obsah předmětu je tvořen praktickou složkou (2/3 hodin) - výtvarné zobrazování, dekorativní a materiálové práce a teoretickou složkou - vybrané kapitoly z dějin umění, teorie a metodika výtvarné výchovy v předškolních a mimoškolních zařízeních (1/3 hodin). 

   Učivo je realizováno ve čtyřech oblastech:

   • Výtvarné zobrazování, dekorativní a materiálové práce

   * uskutečňují se podle modelu i z představy (vnější a vnitřní model) v základních druzích výtvarné činnosti (kresba, malba, grafika, prostorové vytváření, modelování, kombinované techniky, nová média,…);

   * preferují zvládnutí základů výtvarného vyjadřování jako jsou perspektiva, proporce, barevná harmonie, různé materiály a techniky, schopnost výtvarné zkratky- stylizace,

   *výtvarná hra a experimentování v návaznosti na jednotlivé umělecké epochy, zejména na moderní umění;

   * vedou žáka k uvědomělému užívání vizuálně obrazných prostředků na úrovni smyslových dispozic a úrovni subjektivně osobnostní a sociální;

   * akceptují osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, využívají znalostí aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností zvoleného média pro vyjadřování své představy;

   * pracují s vizuálně obraznými znakovými systémy (s obrazem, skulpturou, designem, architekturou, novými médii apod.), které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence;

   * využívají implementace nejmodernějších přístupů z oblasti psychologie, animace, základních principů artefiletiky;

   * jsou realizovány také formou výtvarného kurzu (viz. osnovy pro VVS).

   • Vybrané kapitoly z dějin umění

   * jsou založeny na základním přehledu uměleckých slohů a směrů;

   * umožňují žákovi poznávat historické aspekty a společenské kontexty hmotné kultury;

   * na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých slohů či směrů;

   * objasňují širší společenské a filozofické okolnosti vzniku díla;

   * reagují na aktuální umělecké dění;

   * zahrnují návštěvy muzeí, sbírek galerií, regionálních expozic, aktuálních výstav, animačních programů a uměnovědně zaměřené zájezdy po tuzemsku i zahraničí;  

   * jejich součástí je analýza uměleckého artefaktu;

   * předmět má výrazně interdisciplinární charakter, přesahy se uplatňují zejména směrem k estetice, dějepisu, literatuře, dramatické tvorbě, hudbě. 

   • Teorie výtvarné výchovy

   * poskytuje poučení o základech výtvarné technologie.

   • Metodika výtvarné výchovy

   * zaměřuje se na obecnou problematiku - vývoj, znaky dětského výtvarného projevu, výtvarnou typologii, metody práce, rozbory dětského výtvarného projevu a přípravu žáků na pedagogickou praxi;

   * zahrnuje praktickou výrobu metodických listů;

   * je zařazována od 2. ročníku.

   Výtvarná výchova - specializace

   kód a název oboru vzdělávání:   75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

   název ŠVP:  „Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“
   forma vzdělávání: denní
   délka vzdělávání: 4 roky
   týdenní počet vyuč. hodin za studium: 5 (0+0+2+3)

   Charakteristika učiva:

   Předmět Výtvarná výchova- specializace vychází ze vzdělávacího obsahu Didaktika pedagogických činností, je zařazen mezi povinně volitelné odborné předměty a je realizován ve třetím a čtvrtém ročníku jako odborný doplňující předmět. Obsah předmětu je tvořen praktickými výtvarnými činnostmi (2/3 hodin) a vybranými kapitolami z dějin umění, teorie a metodiky výtvarné výchovy (1/3 hodin). Ve čtvrtém ročníku z tohoto předmětu vykonají žáci praktickou a ústní maturitní zkoušku.  

   Učivo je realizováno ve třech oblastech: 

   • Aktivní výtvarné činnosti

   V plné šíři navazují na obsah v povinné výtvarné výchově s metodikou při ještě výraznějším respektu samostatnosti a iniciativy žáků. Realizují se náročnější práce- výtvarné projektové řady, cykly, na něž je vyhrazena delší časová dotace. Stanovení jednotlivých úkolů a jejich hodinové dotace je v kompetenci učitele. Práce jsou realizovány jak individuálně, tak skupinově. Součástí výuky jsou návštěvy výstav, galerií, animačních programů a realizace výtvarného plenérového kurzu.

    Doporučené činnosti:

   * uskutečňují se podle modelu i z představy (vnější a vnitřní model) v základních i náročnějších druzích výtvarné činnosti (kresba, malba, grafika, prostorové vytváření, modelování, kombinované techniky, nová média,…) s důrazem na individuální řešení;

   * preferují dokonalejší zvládnutí výtvarného vyjadřování  jako jsou perspektiva, proporce, barevná harmonie, různé materiály a techniky, schopnost výtvarné zkratky- stylizace;

   * akceptují osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, výrazně využívají znalostí aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností zvoleného média pro vyjadřování své představy;

   * využívají implementace nejmodernějších přístupů z oblasti psychologie, animace, základních principů artefiletiky;

   * jsou realizovány také formou výtvarného kurzu v plenéru (ve 3. ročníku).

   • Vybrané kapitoly z dějin umění

   * jsou založeny na přehledu vybraných uměleckých slohů a směrů 2. poloviny 20. století a regionálního umění;

   * umožňují žákovi poznávat historické aspekty a společenské kontexty hmotné kultury;

   * na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých slohů či směrů;

   * hlouběji objasňují širší společenské a filozofické okolnosti vzniku díla;

   * jejich součástí jsou PP prezentace, referáty a analýza uměleckého artefaktu;

   * reagují na aktuální umělecké dění;

   * součástí jsou návštěvy muzeí, sbírek galerií, regionálních expozic, aktuálních výstav, animačních programů.

   • Teorie a metodika výtvarné výchovy

   * poskytuje poučení o náročnějších výtvarných technologiích;

   * ověřuje znalosti z metodiky, naznačuje cestu metodické přípravy hodiny;

   * orientačně seznamuje se základními principy artefiletiky a animace.

  • PMP - dálková - 75-31-M/01

   Výtvarná výchova s metodikou 

   kód a název oboru vzdělávání:   75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

   název ŠVP:  „Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“
   forma vzdělávání:  dálková, zkrácené studium
   délka vzdělávání:  3 roky
   počet hodin konzultací za studium: 90 (30+30+30) 

   Charakteristika učiva

   Předmět Výtvarná výchova s metodikou vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika pedagogických činností a vede žáky k všestrannému rozvoji, jak po stránce estetické, tak po stránce teoretických poznatků. Je součástí odborné přípravy žáků, při které získávají vědomosti a rozvíjejí a prohlubují své dovednosti.  Obsah učiva je koncipován tak, aby odpovídal učebnímu plánu oboru, aby se žáci v rámci konzultací seznámili jak se základními výtvarnými technologiemi, tak s věkovými zvláštnostmi dětí, ze kterých musí vycházet při výběru obsahu učiva, organizaci výtvarné činnosti, zajištění bezpečnostních a hygienických podmínek. Vedle konzultací preferuje předmět především samostudium a předpokládá samostatné výtvarné praktické i teoretické aktivity žáků, jejichž rozsah je stanoven učebním plánem oboru. 

   Učivo je realizováno ve třech oblastech: 

   ·         Výtvarné zobrazování, dekorativní a materiálové práce

   * uskutečňují se podle modelu i z představy (vnější a vnitřní model) v základních druzích výtvarné činnosti (kresba, malba, grafika, prostorové vytváření, modelování, kombinované techniky, nová média…);

   * jsou postaveny na zvládnutí základů výtvarného vyjadřování, jako jsou perspektiva, proporce, barevná harmonie, různé materiály a techniky, schopnost výtvarné zkratky- stylizace, výtvarná hra a experimentování v návaznosti na jednotlivé umělecké epochy vše s ohledem na specifika různých věkových skupin dětí předškolního a školního věku a mládeže;

   * akceptují osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, využívají znalostí aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností zvoleného média pro vyjadřování své představy. 

   ·         Vybrané kapitoly z teorie a dějin umění

   * jsou založeny na získání základního přehledu z vybraných kapitol dějin umění, který lze konstruktivně využít jako jednu z motivací výtvarných činností v MŠ;

   * umožňují žákovi poznávat historické aspekty a společenské kontexty hmotné kultury;

   * na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých slohů či směrů;

   * reagují na aktuální umělecké dění;

   * využívají poznatků a zkušeností z návštěv muzeí, sbírek galerií, regionálních expozic, aktuálních výstav; 

   * mají výrazně interdisciplinární charakter, přesahy se uplatňují zejména směrem k estetice, dějepisu, literatuře, dramatické tvorbě, hudbě.

   ·         Metodika výtvarné výchovy

   * je zaměřena na obecnou problematiku vývoje a znaků dětského výtvarného projevu, výtvarnou typologii, metody práce, rozbory a způsoby hodnocení dětského výtvarného projevu s možností využití zkušeností v osobní pedagogické praxi;

   * poskytuje poučení o základech výtvarné technologie, která je podstatou výtvarných činností při práci s dětmi či mládeží.

    

   Výtvarná výchova - specializace 

   kód a název oboru vzdělávání:   75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

   název ŠVP: „Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“
   forma vzdělávání:  dálková, zkrácené studium
   délka vzdělávání:  3 roky
   počet hodin konzultací za studium:  45 (10+15+20)

   Charakteristika učiva:

   Předmět Výtvarná výchova specializace vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika pedagogických činností a je zařazen mezi povinně volitelné odborné předměty.

   Výtvarná výchova specializace probíhá po celou dobu vzdělávání jako odborný doplňující předmět se zaměřením na praktické výtvarné činnosti, vybrané kapitoly z dějin umění, teorii a metodiku výtvarné výchovy.  Předmět předpokládá samostatné výtvarné praktické i teoretické aktivity žáků.  Jejich rozsah je stanoven požadavky vyučujícího ke zkoušce za každý ročník. Ve třetím ročníku vykonají žáci z tohoto předmětu praktickou a ústní maturitní zkoušku. 

   Učivo je realizováno ve třech oblastech:

   ·         Aktivní výtvarné činnosti

   V plné šíři navazují na obsah předmětu Výtvarná výchova s metodikou při ještě výraznějším důrazu na samostatnost a tvůrčí iniciativu žáků. Nezanedbatelným důkazem zájmu žáka o oblast výtvarného umění jsou také jeho návštěvy výstav a galerií a jiných kulturně výtvarných akcí.

   Doporučené činnosti:

   * uskutečňují se podle modelu i z představy (vnější a vnitřní model) v náročnějších druzích výtvarné činnosti (kresba, malba, grafika, prostorové vytváření, modelování, kombinované techniky, nová média,…) s důrazem na individuální řešení;

   * preferují dokonalejší zvládnutí výtvarného vyjadřování, jako jsou perspektiva, proporce, barevná harmonie, různé materiály a techniky, schopnost výtvarné zkratky- stylizace;

   * akceptují osobní prožitky, zkušenosti a znalosti, výrazně využívají znalostí aktuálních způsobů vyjadřování a technických možností zvoleného média pro vyjadřování své představy;  

   ·         Vybrané kapitoly z dějin umění

   * jsou založeny na přehledu vybraných kapitol uměleckých slohů a směrů 2. poloviny 20. století a regionálního umění; 

   * umožňují žákovi prohlubovat dosavadní povědomí o historických aspektech a společenském kontextu hmotné kultury;

   * na příkladech uvádí příčiny vzniku a proměn uměleckých slohů či směrů;

   * hlouběji objasňují širší společenské a filozofické okolnosti vzniku díla;

   * jejich součástí jsou PP prezentace, referáty či analýza uměleckého artefaktu;

   * reagují na aktuální umělecké dění;

   * předpokládají individuální návštěvy muzeí, sbírek galerií, regionálních expozic, aktuálních výstav. 

   ·         Teorie a metodika výtvarné výchovy

   * poskytuje poučení o náročnějších výtvarných technologiích;

   * ověřuje prakticky znalosti z metodiky.

 • Studijní materiály

  Dějiny výtvarného umění:

  Učebnice s doložkou:

  • BARTKO, O., VV pro střední školy, 1. - 2. roč., 1. vydání. SPN: Praha, 1984.
  • BARTKO, O., VV pro střední školy, 3. - 4. roč., 1. vydání. SPN: Praha, 1984.

  Doporučená literatura:

  • ŠAMŠULA, P., ADAMEC, J., Průvodce výtvarným uměním I-11, vyd. Práce: Praha, 1997.
  • MRÁZ, B., Dějiny výtvarné kultury I- IV, vyd. 1. Idea servis: Praha, 1997- 2003.
  • PIJOAN, J., Dějiny umění 1- 10, vyd. 1. Odeon: Praha, 1983-86.
  • BAUER, A., Lexikon výtvarného umění. Fin: Olomouc, 1996.
  • JIRÁČKOVÁ, B., časopis Ateliér, vyd. Společnost Ateliér: Praha, 2009, 2010.

  Teorie a metodika výtvarné výchovy:

  • PROF. Dr. UŽDIL, J., DrSc, ŠAŠINKOVÁ, E., Výtvarná výchova v předškolním věku, vyd. SPN, n. p. 1980
  • Digitální učební materiál: Objevuj a tvoř, projekt „EU Peníze školám“, metodické listy výtvarných činností a námětů pro děti 
 • Akce, Salony, plenéry

  Ježíškova dílna opět po roce otevřela dětem svoje dveře

  Také letos vedou vybrané žákyně pedagogické školy vánoční tvoření v Ježíškově dílně.

  Každý pátek vždy od 16:00 do 19:00 hodin, v sobotu a neděli od 10:00 do 18:00 hodin ji mohou navštívit přerovské děti a pod vedením žákyň si vyrobit nejrůznější vánoční dekorace, ozdoby, ale třeba i dárky pro svoje blízké.

  Ježíškova dílna je bezplatná a potrvá do 22. 12. 2018. 

  Pod křídly andělů

  začala ve vestibulu pedagogické školy pravidelná vánoční výtvarná dílna. Letos žákyně a žáci školy vyrábí rybičky z pedigu a jejich jednoduchá těla zdobí dřevěnými korálky.

  Pokud netušíte, co je pedig, tak pár slov na vysvětlenou. Je to přírodní materiál, který se dováží z tropů jihovýchodní Asie. Jedná se o vnitřní část stonku ratanové liány Calamus rotang neboli ratanu. Jeho dřevo má velmi světlou barvu, podobnou lipovému. Před pletením je třeba jej na 3 až 5 minut namočit, tím nasaje do pórů vodu a stane se velmi ohebný. Po uschnutí drží tvar. A tak se tato vlastnost nabízí jako ideální nejen k tvarování těl rybiček, ale i nejrůznějších vánočních ozdob.

   Máte-li chuť, určitě v době přestávek dorazte. Vaší kreativitě se meze nekladou.

  Na GJB a SPgŠ zavítali andělé

  V závěru kalendářního roku vytváří žákyně a žáci Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově objekty i plošné práce na zadané téma. Letos tomu není jinak.

  Vyhlášeným tématem jsou „Andělé“. Ti Vás přivítají ve vestibulech obou budov. Vznikali v hodinách výtvarné výchovy a jsou dílem žáků jednotlivých ročníků. Bohatost výtvarných forem, kterými anděly zpracovali, dokazuje jejich výtvarnou i konceptuální kreativitu.

  Andělé jsou roztomile malí, překvapivě velcí, mají tradiční, ale i neobvyklou podobu. Stojí, leží nebo visí v prostoru. Můžete si na ně sáhnout nebo se do jejich podoby metamorfovat. Chcete-li mít selfie s andělskými křídly, není problém. Pokud mezi ně zavítáte, užijete si tiché mávání jejich křídel a naladíte se opravdu vánočně.

  Andělé nás totiž neopouští ani netrestají, jsou našimi laskavými a trpělivými průvodci na životních cestách, a proto si zaslouží naši pozornost.

  Za výstavami do Prahy

  V listopadu 2018 navštívila specializace VV 2. C, D a 3. C, D v Praze výstavy dvou světově uznávaných českých umělců.

  Výstava devíti obrovských pláten Slovanské epopeje Alfonze Muchy byla umístěna v secesním prostoru výstavní síně Obecního domě velmi netradičním způsobem. Obrazy byly napnuty na kovové rámy a díky tomu byla zpřístupněna  rubová strana. Její odhalení žákům zprostředkovalo Muchovy přípravné skici a poznámky. V rámci komentované prohlídky k jednotlivým plátnům si uvědomovali sílu inspirace slovanských kořenů a slovanské vzájemnosti v tomto díle. 

  Druhá výstava ve Valdštejnské jízdárně, kterou mohli mimo jiné obdivovat na jaře i Francouzi v Grand Palais,  prezentovala souborné dílo malíře Františka Kupky. V průběhu její prohlídky si žáci užívali jak malby předmětného charakteru, tak abstrakce a  postupně si uvědomovali náročnou cestu, prostřednictvím které autor dospěl k nepředmětnému umění.

   

  Českománie ve Výstavní síni Pasáž

  Od 12. 4. 2018 je nainstalována v přerovské Výstavní síni Pasáž výstava Českománie. Návštěvníci si zde mohou prohlédnout výtvarná díla studentů Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, která vznikla k příležitosti 100. výročí vzniku naší republiky. Díla jsou inspirovaná českými památkami, přírodou, osobnostmi národa, ale také literaturou, sportem, hudbou nebo folklórem. Výstavou si také gymnázium připomíná 25. výročí svého trvání mezi přerovskými školami. Zveme všechny studenty, pedagogy i širokou veřejnost ke zhlédnutí této výstavy, která potrvá do 4. 5. 2018.

  „Uvnitř vejce“

  se ocitly ve středu odpoledne žákyně 3. AP a 3. BP specializace VV. Spontánní akce následovala po hodině dějin umění, která byla tematicky zaměřená na: Akční umění, konkrétně  happening a performanci.

  Na papíře o délce 4 metry se usadilo 11 žákyň, které po dobu 25 minut kreslily pomocí fixů linie obouruč v rozsahu tvaru vejce a přitom si uvědomovaly vliv času a únavy  na jejich grafický záznam. Vzniklo tak 11 vajec se zcela originálním a neopakovatelným lineárním dekorem.

  Jak přivolat jaro

  Těsně před Velikonocemi si specializace VV 2.C,2.D nachystala barevný happening ve vestibulu pedagogické školy. Procházející žáci se mohli zúčastnit tance ve dvojicích a zanechat tak barevnou stopu plnou pohybu nebo seskládat co nejoriginálnější vejce. A tak kromě dynamických maleb vzniklo vejce z mobilů, káviček, brýlí, svačinek, oděvů a všeho, co bylo po ruce.

  Výtvarný workshop a projekt „Erasmus +“

  V rámci projektu „Erasmus +“ proběhla výtvarná aktivita, jejímž tématem byla: Migrace.

  Na jejím začátku skupinu 30 studentů z Anglie, Itálie a České republiky čekala velká slepá mapa Evropy, části Afriky i Asie. Do ní vstupovaly jednotlivé skupiny prostřednictvím otisků nohou. Červené, zelené a modré stopy kopírovaly vyznačené migrační linie jednotlivých skupin. Nejen historicky, ale i vizuálně bylo zajímavé sledovat migrační linie jednotlivých zástupců zapojených zemí.

  Následující aktivita patřila luminografii > malování světlem. I když byla pro většinu zúčastněných tato technika neznámá, velmi rychle pochopili její princip a  obrazy nejrozmanitějších dopravních prostředků, které jejím prostřednictvím vznikly, odrážely nejen kreativitu, ale i úžas a nadšení na tvářích všech přítomných.  

  • Akce

   Na GJB a SPgŠ zavítali andělé

   V závěru kalendářního roku vytváří žákyně a žáci Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově objekty i plošné práce na zadané téma. Letos tomu není jinak.

   Vyhlášeným tématem jsou „Andělé“. Ti Vás přivítají ve vestibulech obou budov. Vznikali v hodinách výtvarné výchovy a jsou dílem žáků jednotlivých ročníků. Bohatost výtvarných forem, kterými anděly zpracovali, dokazuje jejich výtvarnou i konceptuální kreativitu.

   Andělé jsou roztomile malí, překvapivě velcí, mají tradiční, ale i neobvyklou podobu. Stojí, leží nebo visí v prostoru. Můžete si na ně sáhnout nebo se do jejich podoby metamorfovat. Chcete-li mít selfie s andělskými křídly, není problém. Pokud mezi ně zavítáte, užijete si tiché mávání jejich křídel a naladíte se opravdu vánočně.

   Andělé nás totiž neopouští ani netrestají, jsou našimi laskavými a trpělivými průvodci na životních cestách, a proto si zaslouží naši pozornost.

   Úspěch ve výtvarné soutěži

   V měsíci lednu 2018 se žáci a žákyně zapojili do výtvarné soutěže „Nakresli tři krále", kterou vyhlásilo Centrum pro rodinný život ve spolupráci s Charitou Olomouc.

   Zájem o soutěž byla velká, zapojilo se více než 50 škol + další skupinky či jednotlivci. Soutěž byla určena pro mateřské, základní i střední školy. Práce, které do soutěže přišly, byly opravdu zdařilé. Z více než 1000 prací vybrala porota 28 vítězných, jejichž autoři budou oceněni na Dni pro malé i velké krále v sobotu 17. března v kině Metropol v Olomoci. 

   V této velké konkurenci získala naše žákyně Petra Černá z 1. A  cenu publika.

   Vítězné práce lze zhlédnout v elektronické podobě na www.ado.cz (http://www.ado.cz/planovane-akce/do-trikralove-souteze-zaslalo-sve-obrazky-pres-tisic-deti). Originály budou vystavené spolu s dalšími vybranými pracemi v Křížové chodbě v dominikánském klášteře, Slovenská 14, Olomouc od 17. - 27. 3. 2018. Další práce budou vystaveny u příležitosti výstavy betlémů v závěru roku 2018 v kryptě pod katedrálou v Olomouci spolu s výstavou betlémů.

   Oceněné žákyni gratulujeme.

   Vánoční tvoření

   V předvánočním čase proběhla ve vestibulu pedagogické školy výtvarná dílna, v rámci které si žáci mohli vytvořit vánoční ozdobu technikou kresby tavnou pistolí.

   Vánoční les

   Ve vestibulu pedagogické školy vyrostl poslední prosincový týden les vánočních stromečků, a to velmi roztodivných. Určitě takové nikdo z nás doma nemá.

   Dnes už „výstavní soubor objektů“ zahrnuje stromečky z papíru, ponožek, koulí z vlny, větví, obalů od sladkostí, toaletního papíru, nebo ze všeho, co autoři stromečku- objektu objevili v odpadkových koších.  Žáci dokonce, nejspíš pod vlivem konceptuálního umění, stromečky takzvaně „dematerializovali“ a vytvořili imaginární stromeček s dárky.

   Do 22. prosince můžete dozdobit otiskem svých rtů náš Strom přání. Ta se vám v novém roce určitě splní!

   Ježíškova dílna pod vánočním stromem na TGM v Přerově

   V těchto dnech zahájily vybrané žákyně pedagogické školy v Ježíškově dílně na náměstí TGM v Přerově dopolední adventní tvoření s dětmi z mateřských škol a  večerní tvoření určené pro rodiče a děti.

   Dětská vánoční dílna, která je provozována ve spolupráci s Galerií města Přerova, je otevřena od soboty 2. do pátku 22. prosince.

   Návštěva aktuálních výstav v Praze

   Na konci října navštívily specializace VV 2. C, 2. D a 4. D, 4. C  tři různorodé výstavy a měly tak možnost poznat a zažít různé formy výtvarného umění.
   Jednalo se o výstavu Jaroslava Róny, významného současného umělce, který byl v galerii zastoupen sochami, malbami a kresbami. Lektorka edukačního oddělení této galerie žákům přiblížila nejen práci tohoto významného malíře a sochaře, ale i historii domu U Kamenného zvonu, kde výstava probíhala.
   V Rudolfinu, na výstavě  Krištofa Kintery se seznámili s jinými, netradičnějšími přístupy výtvarného umění. Název výstavy Nervous Trees odkazoval ke stejnojmenným objektům, které se nervózně pohybovaly v hlavním výstavním sále. V dalších sálech se pak žáci  prodírali mezi sokly z polystyrenu, důvěrně známého zateplovacího materiálu, byť jeho fragmenty poletující galerií evokovaly spíše nepříjemnou vánici. Důležitou součástí expozice byla tzv. laboratoř, kde vstupovali do průběhu vzniku Kinterovy aktuálně realizované instalace Postnaturalia.
   Třetí výstava byla klasičtějšího rázu. Jednalo se o výstavu českého impresionismu v Jízdárně PH. Zde mohli srovnávat přístup v zobrazení světla, krajiny a pomíjivých okamžiků  v dílech autorů z 19. stol. ale i ze současnosti.

   Specializace výtvarné výchovy vyrazila za výstavami do Prahy

   Za aktuálními výstavami jsme se vydali do tří galerií.

   Dopoledne jsme strávili ve Veletržním paláci, který ve velké dvoraně prezentuje dílo čínského umělce a disidenta Aj Wej- weje. U vchodu nás uvítal svítící lustr ze starodávného kmenu stromu a nad pokladnou desítky metrů dlouhý had, vytvořený z dětských batohů a připomínající smrt dětí, které v roku 2008 zemřely při zemětřesení. V prvním patře je vystavena Ajova keramická pyramida z porcelánových semínek.  Nejistě jsme se cítili při procházení instalace s názvem: Laundromat, kterou tvoří tisíc párů bot, džínů, košilí či bund, které po sobě zanechali uprchlíci v táboře Idomeni u řecko-makedonské hranice. Umělec oblečení posbíral, vypral, vyžehlil a následně vystavil. Nejsilnějším útokem na city bylo setkání s Ajovým nejnovějším artefaktem nesoucím název: Zákon cesty. Dílo nás ohromilo svou velikostí. 

   Jedna věc je o člunu slyšet a druhá stanout pod ním a procházet se obrovským prostorem, kde jsou jako starověká Terakotová armáda vyrovnané necelé tři stovky nafukovacích postav znázorňujících migranty. Všichni jsou černí, bez tváří, ti největší se tyčí  do výšky čtyř metrů. Někteří jsou napřímení, jiní zkroucení. Jako divák si na prázdných tvářích domýšlíte bolestivé grimasy. Nejinak tomu bylo v našem případě. Působí jako výčitka a výzva k přemýšlení zároveň. Následná rychlá prohlídka expozice Českého umění od roku 1930 do současnosti proti tomu, byla „procházka růžovým sadem“.

   Odpolední animace k výstavě Františka Skály byla ve Valdštejnské jízdárně, jejíž jednolitý prostor autor rozčlenil do několika menších „muzeí v muzeu“, a nasměrovala nás k tomu, abychom se naučili vidět všední věci tak, jak jsme je dosud nevnímali. Vytvářeli jsme společně objekty z přírodních a umělých materiálů, vstupovali jsme do nich prostřednictvím malých figurek, kreslili jsme do pracovních listů a v průběhu prohlídky výstavy jsme žasli nad precizností provedení Skálových děl- soch, asambláží, pohyblivých objektů, světelných instalací, kytar, kreseb i grafik.

   Poslední návštěva směřovala do Špálovy galerie na výstavu Josefa Bolfa, jehož obrazy i kresby působí záhadně a mají napjatou a sugestivní atmosféru.  

   Závěr dne patřil komentované procházce po Starém a Novém Městě pražském a pasáži Lucerna, kde jsme se pod „Koněm“ Davida Černého s Prahou  rozloučili. Den, který jsme mezi uměním strávili, byl maximálně výživný.

  • Salony

   26. Salon - „Skrz naskrz Českem“

   Dne 28. února 2018 byla na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově zahájena výstava výtvarných prací žáků školy. Již 26. Salon má název „Skrz naskrz Českem“ a je věnován 100. výročí vzniku republiky. Ředitelka školy Romana Studýnková vzpomněla ve svém úvodním proslovu na některé zásadní události, které provázely historii českého národa. Vyslovila přání směrem ke studentům, aby si vážili toho, že žijí v míru, který si musí chránit. Citovala slova z básnické sbírky Michala Horáčka Český kalendář „…Žijeme v nádherné době“.

   Žáci přijali výzvu výtvarníků školy a pokusili se ve svých dílech zobrazit to, co je pro ně spojeno s Českem, jejich rodnou zemí a domovem. Ve výsledku vytvořili díla nejrůznějšího charakteru inspirovaná kulturními památkami, přírodními krásami, osobnostmi národa, národními gastronomickými specialitami, literaturou, průmyslem, vědou a výzkumem, sportem, hudbou i folklórní tradicí. Svými díly dali najevo, že jejich vztah k naší zemi přece jenom existuje a že její historie je nevyčerpatelným zdrojem inspirace nejen pro výtvarníky.

   Na vernisáži vystoupily s pásmem českých a moravských písní žákyně specializace hudební výchovy pod vedením Marie Haluzové. Dále zazněly texty Josefa Hiršala, autora experimentální poezie, který v padesátých letech minulého století napsal k pobavení hrstky svých přátel vtipnou sbírku parodií s názvem Párkař. Ukázku vybraných básní K. J. Erbena, F. L. Čelakovského, Jana Nerudy, Vítězslava Nezvala a jedné autorské si pro vernisáž připravila specializace dramatické výchovy s Věrou Mikulcovou.

   Přání jubilantce si připravil Adam Starosta ze 4. C a na závěr vernisáže zazněla Modlitba pro Martu v podání Anity Smržové.

   Osobnosti, 22. února 2017

   Jubilejní 25. Salon je věnován „Osobnostem“- malým, velkým, fiktivním, žijícím i těm, které již zemřely. Osobnostem oficiálním, či soukromým, zkrátka těm, které pro nás, náš domov, naši školu a svět něco znamenaly, nebo znamenají. Na výstavě výtvarných prací žáků naší školy se tak prostřednictvím obrazů a objektů, reliéfů, koláží či grafik setkávají osobnosti - dámy i pánové (umělci, vědci, vynálezci, spisovatelé, hudebníci, herci, módní návrháři, vynálezci, sportovci či tanečníci). Nechybí „chodník slávy“, proběhla i autogramiáda.

   Salon je poněkud jiný než ty předcházející. 22. února začal již ráno happeningem specialistů VV, pokračoval prohlídkou prací, hudebními vystoupeními a končil ve 12:00 hod v kině Hvězda. První vystoupení byla inspirována tvorbou Josefa Kainara. Představila se specializace dramatické výchovy s Kainarovou básní: Jan miluje Lenku aneb Řetěz lásky věčné, po ní následovala recitace textu: Jak ulovit štiku dlouhou jak stehno antické bohyně v podání Alžběty Neničkové.

   Pozvání na akci přijaly tři osobnosti z řad absolventů školy, které bez nadsázky spojuje:  skromnost, řemeslná poctivost a emoce i vášně pro to, co dělají. Byli to: Jana Šelle - sopránová zpěvačka, Vendula Chalánková - výtvarnice a Brice Mensah - módní designér.

   Pod sluncem Afriky, 23. března 2016

   23. Salon je inspirován uměním a kulturou Afriky a nese název: Pod sluncem Afriky. Začal 23. března a na vernisáži byl zahájen africkým kánonem Balua, který zazpíval sbor pedagogické školy pod vedením Mgr. Pavlíny Copkové.

   Historie dokazuje, že nejsme první, které africký kontinent a jeho kultura oslovily. Na konci 19. stol. nadchl českého lékaře a cestovatele Emila Holuba, později dvojici Hanzelku a Zikmunda, nebo Josefa Vágnera - zakladatele ZOO Safari ve Dvoře Králové. Velkou inspirací se stalo africké umění v Evropě na konci 19. století pro modernu, jak to dokazují obrazy Pabla Picassa, André Deraina, George Braqua a Amedea Modiglianiho. Fascinován jím byl expresionismus, kubismus, dadaismus, surrealismus i umění 2. pol. 20. století.

   K Africe patří bubny djembe, oblíbené pro svůj krásný a uklidňující zvuk, a také pro jedinečný vzhled. Jsou vyráběné ručně z jednoho kusu dřeva, a přesto vydlabány natolik tence, že jsou lehoučké a snadno přenosné. Blána bubnu je vyrobena z kozí kůže, která disponuje těmi nejlepšími akustickými vlastnostmi. Mají je v oblibě nejen vyznavači afrického a etno stylu, ale také hudebníci. Nebylo proto náhodou, že v rámci vernisáže vystoupil absolvent Střední pedagogické školy Tomáš Valenta, který si zvolil buben jako doprovod k textu Ze života antilop z knihy Pohádky pro nehodné děti od Jacqua Préverta.

   Z reality víme, že Afrika je kontinentem rozporů. Narazíme tam na kouzelnou divočinu nespoutané přírody, po níž pochodují domorodci s kalašnikovy v ruce, uvidíme mnohočetná stáda zeber, antilop a žiraf hledajících pastvu a zároveň si uvědomíme její chudobu, problémy s nedostatkem vody, devastací přírody, zabíjením divokých zvířat pro kly a kůži, vysokou kojeneckou úmrtností a negramotností.

   Naše výstava je především inspirována Afrikou a tím, co na ní lze obdivovat - jejím uměním, faunou a flórou, hřejivým sluncem a jeho nádhernými východy a západy, obdivuhodnou barevností a ornamentálností, černošskými maskami se stylizovanou podobou zvířat a duchů, nebo šamanskými rituály.

   Výstavní plochy jsou zaplněny kresbami i malbami afrických motivů, barevnými linoryty, batikami, šperky, reliéfními asamblážemi, rituálními soškami, černošskými maskami i prostorovými objekty zvířat. Až do konce dubna jsou připraveny vám ukázat Afriku z té příjemnější stránky.                                                                                                                                                                                                                                                               

   23. Salon inspirovaný Zemí vycházejícího slunce, 18. 3. 2015

   Na Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogickou školu do Přerova vtrhlo Japonsko. Ve středu 18. 3. 2015 byl zahájen již 23. Salon, výstava výtvarných prací žáků a žákyň školy, tentokrát ve stylu kultury Země vycházejícího slunce.

   Na slavnostním zahájení byla představena japonská kultura komplexně. Vernisáž podpořila specializace dramatické výchovy 2. C, 2. D stylovou recitací haiku, dále také specializace výtvarné výchovy třídy 3. C, 3. D pedagogického lycea svými kostýmy, účesy a líčením gejš. Objevily se zde dokonce původně viktoriánské porcelánové panenky zdomácnělé v japonském populárním módním stylu „lolitek“.

   Výstava mapuje kulturu Japonska napříč styly: od tradičních doplňků japonské domácnosti – paravany, prostírání na stůl, stínidla lamp, přes módní doplňky - vějíře, paraplíčka, a symboly jako je japonská vlajka, květ sakury, kimono, suši, až k zenovým zahrádkám a origami. Největší dominantou výstavy se stala jednoznačně instalace jednoho tisíce jeřábů pro štěstí od Terezy Otrubové ze 3. AP.

   Výstava bude k vidění do konce měsíce dubna.

   22. KVĚTINOVÝ SALON, 26. března - 15. května 2014

   Výstava výtvarných prací žáků GJB a SPgŠ začala 26. března 2014 v malé tělocvičně pedagogické školy.

   Jako každý předcházející rok i letos výtvarnice hledaly téma, které by mladé teenagery bavilo. Nakonec mezi návrhy zabodovaly květiny, mimo oslavu jara také proto, že podle staré tradice lze právě jimi vyjádřit své poselství. Je totiž známo, že už kdysi dávno si ženy v harémech pro svou kratochvíli a mnohdy omezenou možnost jiné komunikace s vnějším světem vymyslely chytrý způsob, jak sdělit svá přání a pocity pomocí květin. Této speciální znalosti se říkalo selam, nebo-li květomluva.V době národního obrození se stala květomluva velmi oblíbenou i v Čechách. Dokonce Božena Němcová s Hanušem Jurenkou vydala roku 1835 humornou květomluvu s názvem - Nejnovější a nejpůvodnější selam, čili květomluva.

   Téměř o 120 let později, v 60. letech v San Franciscu, se květiny staly klíčové pro hnutí Hippies. Není tedy divu, že do květinového Salonu jaksi přirozeně asimilovaly motivy spojené s „dětmi květin“ a v den vernisáže se to na pedagogické škole „hipísáky“ jen hemžilo.

   Mezi vystavovanými pracemi má svoje místo v různých podobách a formách symbol míru, stylově oblečené postavy ověšené korálky lásky s čelenkou na hlavě. Vestibulu dominuje část pomalované Lennonovy zdi, originální bicí souprava a několik kytar. Cestu vám zkříží kašírovaný Volkswagen Transporter, vyzdobený ruční malbou a spousta květin. Téměř na každém rohu narazíte na portrét Johna Lennona s ostatními členy skupiny Beatles, nebo na další ikony doby „dětí květin“. Kromě toho je na chodbách voňavo i díky květinám. Jsou malované, kreslené, kašírované, skládané z papíru i prostorové.

   Hosty vernisáže byli „hipísáci “ze třídy 1. AP, kteří dorazili na Salon s dramatickou etudou double deckerem až z Londýna. Nejznámější písně skupiny Beatles zazněly v podání Jirky Kobylky, Andrey Icelové, Terezie Čudové, Lucie Trávníčkové a Elišky Spurné.

   Výstava potrvá do 15. května 2014. Určitě se přijďte podívat. Ve společnosti květin se budete cítit zcela jarně.

  • Plenéry

   Výtvarno mezi kapkami deště aneb Krajinářský kurz na Velehradě 2017

   Podzimní pošmourno, melancholie, mrholení, déšť, také chuť tvořit, poznat prostředí, památky Velehradu a Archeoskanzenu v Modré a poznat se navzájem.

   Zázemím nám byl od 18. do 22. září 2017 velehradský Cyrilometodějský dům kousek od barokní baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje. V průběhu týdenního výtvarného kurzu jsme měli opravdu nabitý program. Místní prostředí s historickou architekturou jsme „vyčerpali“ různými výtvarnými technikami. Už zvládáme bezpečně principy perspektivy, práci s linií i způsoby vyjádření prostoru a objemu pomocí světla a stínu. Do výtvarných aktivit se přirozeným způsobem promítaly poznatky z absolvovaných prohlídek jak barokní baziliky a kláštera, s jejich mystickým románsko-gotickým podzemím, tak nedalekého Archeoskanzenu v Modré, jež evokuje svou podobou slovanské opevněné sídliště z doby Velké Moravy.
   Prostředí Velehradu jsme zachytili v kresbě tužkou, kombinované kolorované kresbě detailu tuší, černou siluetou těla jsme doplnili vybrané místní architektonické kulisy, nechybělo ani lyrické ozvláštnění krajiny land artem. Místy jsme se ocitli na pomezí výtvarného a dramatického umění … Inspiraci pro kresbu biomorfních tvarů jsme hledali jednak v zátiší velehradských rybníků (rákosí, dřevěné sochy, ptačí budky, pohledy přes rybník na vzdálenou baziliku, …), ale také v expozici „Živé vody“ v areálu Archeoskanzenu. Z množství možností jsme si vybrali jeden námět pro časově velmi náročnou techniku klovatinové rezervy. Uvolnili jsme se hravou malbou.
   Kurz byl přínosem nejen po stránce výtvarné, ale i po stránce historického povědomí o této lokalitě. Spojili jsme znalosti z hodin výtvarné výchovy a dějepisu s informacemi komentovaných prohlídek. Zejména nás svou květnatou přednáškou zaujal průvodce Archeoskanzenu v dobovém kostýmu, díky němuž jsme poslední večer strávili zhlédnutím filmu, který byl přímo v Modré z velké části natočen (Cyril a Metoděj – apoštolové Slovanů, 2013).
   S Velehradem jsme se rozloučili, jak jinak než výtvarně, a to retrospektivní výstavou místního rodáka Otmara Olivy. Ke zhlédnutí je v místním infocentru do konce roku 2019.
   Naše umělecká díla z Velehradu jsou k vidění do konce měsíce října ve vestibulu Střední pedagogické školy. Snad se nám podařilo atmosféru podzimní krajiny přenést i k vám.

   (Za spec. 3.AP, 3.BP, 2.C, 2.D) Jitka Svrčková

   Výtvarný plenér žákyň GJB a SPgŠ na Velehradě a v Modré, září 2016

   Ke konci měsíce září se na Velehrad, kam po staletí proudí tisíce poutníků, vydali žákyně a žáci pedagogické školy, kteří si v rámci studia zvolili jako specializaci výtvarnou výchovu, aby zde absolvovali týdenní výtvarný plenér.

   Jeho program byl maximálně nabitý. Po komentované prohlídce baziliky Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje přišla na řadu kresba architektury, soch, detailů budov a zajímavých míst Velehradu a nastaly první problémy- velká kresba x malý formát papíru, jedna budova x žádné prostorové plány, příliš mnoho detailů x absence zjednodušení či stylizace …V průběhu týdne se s nimi všichni prali a nakonec v mnoha případech zvítězili.

   Den začínal brzy ráno krátkými artefiletickými etudami. Kreslili jsme poslepu stavby, které jsme předtím zvládli ve studijních kresbách. Ve výsledku vznikly expresivně zdeformované obrázky staveb, za které by se nemusel stydět žádný moderní malíř. Bavili jsme se u kresby nohama. Portréty bratří Cyrila a Metoděje, které jimi vznikly, byly obdivuhodné. V průběhu dne jsme hledali motivy vhodné na kresbu tužkou, nebo perem a tuší. Vznik kreseb trval i několik hodin a často pokračoval do pozdních večerních hodin.

   Ve středu jsme se ocitli v Archeoskanzenu v Modré, jenž se nachází v lokalitě původního velkomoravského osídlení, v těsném sousedství Velehradu a představuje ideální podobu slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy. Je tvořen stavbami, jejichž do země zahloubené části mají předlohy ve skutečných archeologických objektech. Nadzemní mají charakter hypotetických rekonstrukcí, které však vznikly na podkladě konkrétních nálezů. Na místě jsme kreslili nejen stavby, ale i zvířata, která v areálu volně pobíhala.

   Uvolnění nastalo ve čtvrtek, kdy jsme se věnovali akční tvorbě a land artu. Kostelík sv. Jana nám poskytl inspiraci pro několik drobných performancí. Naše postavy oblečené do černé barvy ozvláštňovaly nejen půdorys původního kostelíku z 9. století, ale i jeho mladší repliku. Prostor před kostelem ožil díky bílým košilím, pro které jsme vymýšleli jejich příběhy. Odpoledne jsme se vydali realizovat land artové instalace. V prostoru kolem rybníka vznikaly drobné a citlivé zásahy do krajiny. Stromy rozkvétaly díky navázaným květům topinamburů, keře se proměňovaly díky lapačům snů, po vodě plavaly symboly lásky- květinová srdce, ale i slovo „Velehrad“ vytvořené ze svázaných větviček. Na mostě před altánem se objevil vzkaz pro procházející. Skuliny stromů byly vyplněny tenkými větvemi majícími pravidelný řád a působícími jako žebřík. Mandalu z květin jsme obdivovali do chvíle, než zachutnala okolo procházejícímu oslovi ze skanzenu. Když jsme se večer vraceli, květiny už ztratily svoji svěžest, ale přesto vybrané objekty na čas proměnily. A o to nám šlo.

   Před odjezdem jsme zhlédli výstavu olomouckého rodáka- sochaře Otmara Olivy, který žije na Velehradě od roku 1981. Odlévá zvony, sochy a reliéfy a celkově zpracovává interiéry kostelů a kaplí. Jeden z jeho největších projektů je oltář a mobiliáře ve vatikánské kapli Redemptoris Mater.  Celá jeho tvorba vychází z osobnosti hluboce věřícího člověka, jenž za totality nemohl plně rozvinout svůj umělecký talent. Jeho význačnější díla jsou paradoxně známější ve světě než u nás doma. A my jsme měli to štěstí, že jsme část jeho děl viděli. Byla to skvělá tečka za naším pobytem na Velehradě.