Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

OP VK

 • Tvořivé dílny

  Projekt Tvořivé dílny pro pedagogické pracovníky mateřských škol Olomouckého kraje

  Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0093

  Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  Název a číslo priority:

  Název a číslo opatření: Počáteční vzdělávání

  Název a číslo programu podpory:

  Název grantového schématu:

  Číslo kola výzvy:

  Měsíc zahájení a doba trvání projektu: 3/2010, 29 měsíců

  Anotace projektu:
  Projekt reaguje na poptávku pedagogů mateřských škol po vzdělávacím programu DVPP zaměřeném na rozvoj tovořivosti dětí. V reakci na tuto poptávku se žadatel ve spolupráci s Olomouckým krajem rozhodl realizovat projekt s cílem vytvořit vzdělávací program DVPP „Svět všemi smysly - moderní metody rozvoje tvořivosti dětí předškolního věku" a proškolit v jeho rámci prostřednictvím tvořivých dílen 216 pedagogů mateřských škol Olomouckého kraje. Vzdělávací program je koncipován jako sled 4 dvoudenních tvořivých dílen. V rámci každé tvořivé dílny projde frekventant třemi 3,5 hodinovými moduly VV. HV a DV, přičemž každý modul obsahuje environmentální část. Práce ve třech modulech vyústí v závěru každé tvořivé dílny ve společný synergický environmentální program.

  Partner projektu: Olomoucký kraj

  Přínos pro cílovou skupinu
  Přínosem pro cílovou skupinu bude především:

  • program šitý na míru očekáváním a potřebám dané cílové skupiny, tzn., že informace, metody a postupy budou propojeny s konkrétními modelovými situacemi a příklady ze školské praxe; tyto budou získány z analýzy potřeb účastníků a z praxe lektorů,
  • propojení teorie a praxe - nácvik konkrétních dovedností prostřednictvím modelových situací, etud a případových studií,
  • bezprostřední zpětná vazba na předvedené výkony od lektorů,
  • zpětná vazba účastníků s důrazem na posilování silných stránek,
  • společné sdílení problematických otázek,
  • diskuse, výměna zkušeností a nabídka řešení konkrétních problémů z praxe bude přidanou hodnotou dílen,
  • posílení sebedůvěry a víry ve vlastní pedagogické schopnosti,
  • odborný růst pedagogických pracovníků ve školství - vím co, vím proč, vím jak
  • zefektivnění pedagogické práce při vedení žáků,
  • posílení proaktivního postoje pedagogických pracovníků s cílem zvýšit pozitivní snahy o zlepšování výkonů pracoviště, tj. odbourávání pasivního postoje založeného na přesvědčení, že stejně nic neovlivním a nezměním.

  Realizační tým:

  • Mgr. Jana Beranová
  • Mgr. Marie Haluzová
  • Mgr. Olga Jünglingová
  • Mgr. Věra Mikulcová
  • Mgr. Radka Novotná
  • Mgr. Jitka Švajdová

  Vzdělávací program najdete zde

  Důležité dokumenty

  Pozvánka na kurzpdf430.56 KB
 • Dějiny umění

  Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  Název projektu: Zkvalitňování nástrojů a metod výuky dějin umění na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově

  Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/02.0070

  Název a číslo globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji

  Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.04

  Datum zahájení realizace projektu: 1. 2. 2010

  Datum ukončení realizace projektu: 31. 8. 2011

  Anotace projektu

  Projekt „Zkvalitňování nástrojů a metod výuky dějin umění na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově" reaguje na poptávku žáků a pedagogů po moderním a kvalitním výukovém programu zaměřeném na dějiny umění. Vytvořením 11 modulů (včetně modulů ŽP "Drancování přírodních zdrojů v historii a možnosti jejich udržitelného využívání") vzdělávacího e-leerningového programu „Moderní nástroje výuky dějin umění", a vzdělávacího portálu školy chce projekt přispět k pozitivnímu obratu v této oblasti. Nedílnou součástí projektu je proto i pilotáž vzdělávacího programu na GJB a SPgŠ v Přerově na vzorku 210 žáků v průběhu školního roku 2010/2011. Výsledky roční evaluace vzdělávacího programu, portálu školy a všech materiálů budou následně zapracovány do všech komponentů vzdělávacího programu, který bude dále intenzívně využíván a rozvíjen nejen po dobu udržitelnosti projektu.  

  Přínos pro cílovou skupinu

  Cílová skupina realizací projektu získá:

  • kvalitní znalosti a širší obeznámenost s dějinami umění,
  • vyšší uměleckou empatii a schopnost pedagogického působení v oblasti estetické výchovy,
  • poznání souvislostí umění s kulturou a historií,
  • rozvoj znalostí o evropském kulturním dědictví, 
  • vzdělávací materiály, příručky a metodiky pro vlastní další sebevzdělávání,
  • motivaci k dalšímu studiu a celoživotnímu učení. 

  Realizační tým:

  • Mgr. Jitka Binarová
  • Mgr. Alena Čecháková
  • Mgr. Olga Jünglingová
  • Mgr. Zuzana Koblihová
  • Mgr. Šárka Lančová
  • Mgr. Jitka Švajdová
  • Mgr. Kateřina Vysloužilová

  Kontakt:

  • tel: 581 291 203
  • e-mail: info@gjb-spgs.cz

  Vzdělávací program najdete zde

 • Znaková řeč

  Projekt Výuka znakové řeči na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově

  Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  Název projektu: Výuka znakové řeči na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově

  Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.04/02.0033

  Název a číslo globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji

  Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.1.04

  Datum zahájení realizace projektu: 1. 2. 2010

  Datum ukončení realizace projektu: 30. 9. 2011

  Anotace projektu

  Projekt "Výuka znakové řeči na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově" reaguje na značnou poptávku studentů Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy po dovednostech v oblasti znakové řeči a ostatních augmentativních nástrojích komunikace. V návaznosti na tuto poptávku chce projekt vytvořit dva modulové vzdělávací programy "Augmentativní a alternativní prostředky komunikace pro začátečníky" a "Augmentativní a alternativní prostředky komunikace pro pokročilé" včetně modulu ŽP "Tichá příroda" a všech materiálů, e-learningových aplikací, manuálů apod. a odškolit 80 žáků v průběhu školního roku 2010/2011 v rámci 4 skupin a letního soustředění s účastí sluchově postižených spoluobčanů.  

  Přínos pro cílovou skupinu

  Cílová skupina realizací projektu získá:

  • kvalitní znalosti a dovednosti ve znakové řeči a v dalších augmentativních a alternativních komunikačních prostředcích,
  • zvýšení sociální empatie k osobám se sluchovým postižením a narušenou komunikační schopností,
  • vyšší uplatnitelnost a konkurenceschopnost na trhu práce vzhledem ke schopnosti pracovat se specifickou skupinou žáků a klientů služeb,
  • certifikát stvrzující absolvování kurzu a dovednosti v něm získané,
  • vzdělávací materiály, příručky a metodiky pro další sebevzdělávání,
  • motivaci k dalšímu studiu a celoživotnímu učení.  

  Realizační tým:

  • Mgr. Igor Hornišer
  • PhDr. Vlasta Krpcová
  • PaedDr. et Bc. Eva Stryková,
  • Bc. Markéta Tabačková

  Kontakt:

  • tel: 581 291 203
  • e-mail: info@gjb-spgs.cz

  Vzdělávací program najdete zde

 • Vyhledávání a podpora talentů

  Projekt Vyhledávání a podpora talentů z řad sociokulturně znevýhodněných žáků

  Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  Název projektu: Vyhledávání a podpora talentů z řad sociokulturně znevýhodněných žáků

  Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.12 /02.0027

  Název a číslo globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji

  Číslo globálního grantu: CZ.1.07/1.2.12

  Datum zahájení realizace projektu: 1. 3. 2010

  Datum ukončení realizace projektu: 31. 8. 2011

  Anotace projektu

  Projekt „Vyhledávání a podpora talentů z řad sociokulturně znevýhodněných žáků" reaguje na akutní potřebu této cílové skupiny po podpůrných mechanismech integrace především jejích nejmladších příslušníků do majoritní společnosti. Projekt chce proto vytvořit modulový vzdělávací program „Vyhledávání a podpora talentů z řad sociokulturně znevýhodněných žáků", jehož smyslem bude probouzet a podporovat zájem cílové skupiny o rozvoj svých dovedností a zařazení do formálního i neformálního vzdělávacího systému. Za tímto účelem bude vzdělávací program aplikován v práci s cílovou skupinou v rámci pedagogických praxí na přerovských mateřských a základních školách a v pravidelných týdenních kroužcích během školního roku 2010/2011. Tímto způsobem bude podpořeno 200 příslušníků cílové skupiny.  

  Partner projektu

  Institut pedagogicko-psychologického poradenství České republiky, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků  

  Přínos pro cílovou skupinu

  Cílová skupina realizací projektu získá:

  • možnost podchytit svá doposud skrytá či minimálně odhalená nadání a talenty,
  • pravidelná setkávání a bezplatné kroužky zaměřené na hudební, pohybové a výtvarné aktivity,
  • základní pomůcky a potřeby k rozvoji svých schopností, které obdrží po absolvování kroužků do svého vlastnictví,
  • přehlednou dokumentaci ke každému žákovi ZŠ, který projde vzdělávacím programem, o jeho dovednostech, talentech a speciálních vzdělávacích potřebách, která výrazně usnadní práci pedagogickým pracovníkům v jeho dalším vzdělávání,
  • podporu ze strany pracovníků projektu a dalších aktérů ve vzdělávacím systému pro své zapojení do nepovinného vzdělávacího systému,
  • motivaci k dalšímu studiu a celoživotnímu učení.  

  Realizační tým

  • Ing. Jarmila Kačírková
  • Mgr. Vítězslav Kružík, Ph.D.
  • Mgr. Věra Mikulcová
  • Mgr. Jitka Švajdová    

  Kontakt

  • tel: 581 291 203
  • e-mail: info@gjb-spgs.cz

  Vzdělávací program najdete zde

 • Věda kolem nás

  Projekt Věda kolem nás

  Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.26/02.0040.

  Název projektu: Věda kolem nás.

  Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

  Název a číslo globálního grantu: Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II - CZ.1.07/1.1.26.

  Název a číslo oblasti podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání.

  Měsíc zahájení a doba trvání projektu: 8/2013, 17 měsíců.

  Anotace projektu

  Předkládaný projekt si klade za cíl zvýšení zájmu žáků Gymnázia Jana Blahoslava o přírodovědné předměty.

  Projekt „Věda kolem nás" propojí teoretickou výuku přírodních věd s reálným využitím v praktickém životě. Hlavním mottem projektu je „Nedělejme vědu z vědy". Projekt podpoří motivaci žáků gymnázia ke studiu vyučovacích předmětů Chemie, Fyziky a Biologie. Zvýšení jejich atraktivity bude podpořeno formou aktivního zapojení žáků do připravených odborných seminářů z Fyziky, Chemie a Biologie a prováděním praktických demonstrací souvisejících s teoreticky probíraným učivem. V jednotlivých fázích tohoto projektu dojde k vytvoření dosud nezavedených metod aktivní výuky a vytvoření prostředků podporujících posun výuky od teorie k praxi. Výsledky řešení projektu se podstatným způsobem promítnou do výuky přírodních věd i po skončení projektu. Projekt zásadním způsobem ovlivní přístup žáků k přírodním vědám, zbaví je předsudků o jejich náročnosti, nemožnosti pochopení a celkové nechuti studovat danou problematiku. Nový postoj žáků k těmto vědám může ovlivnit jejich další profesní orientaci. Vzdělávací program budou realizovat pedagogové školy.

  Cílem projektu je také zkvalitnit poznatky žáků v předmětech Chemie, Biologie a Fyzika a obohatit teoretické znalosti i o praktickou práci a pozorování, což vede k většímu zájmu o tyto předměty a lepší připravenosti ke studiu příbuzných oborů v budoucnu.

  Cílem projektu je v neposlední řadě přiblížení mezipředmětových vztahů v rámci přírodovědných předmětů a vyšší zdůraznění souvislosti přírodních věd, které žáci často chápou jako oddělené disciplíny. Projekt plně vychází ze základního strategického dokumentu v oblasti školství, a to Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavy Olomouckého kraje.

  Přínos pro cílovou skupinu – žáky gymnaziálních oborů školy:

  • Větší množství praktických poznatků a dovedností z Fyziky, Chemie a Biologie.
  • Zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů zvýšením podílu praktických experimentů a demonstrací.
  • Vzdělávací materiály ke zjednodušení a podpoře studia přírodovědných předmětů.
  • Zvýšení přístupnosti teoretického učiva.
  • Terénní výuka Biologie.
  • Odborné exkurze.

  Tvůrci a realizátoři vzdělávacích modulů:

  • Biologie: Ing. Jarmila Kačírková, Mgr. Martina Švrčková.
  • Chemie: RNDr. Mária Havlíková, Mgr. Mgr. Markéta Vaníčková.
  • Fyzika: Mgr. Pavel Železný.

  Kontakt:

  • Telefon: 581 291 200.
  • E-mail: info@gjb-spgs.cz.

  Vzdělávací program najdete zde

  Inzerátpdf121.71 KB
  Inzerátpdf121.71 KB
 • Buďme Mistry malých nových mistrů

  Projekt Buďme Mistry malých nových mistrů

  Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/48.0045.

  Název projektu: Buďme Mistry malých nových mistrů.

  Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

  Název a číslo oblasti podpory: 1.3 - Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení.

  Měsíc zahájení a doba trvání projektu: 1. 7. 2014, 12 měsíců.

   

  Cíl projektu

  Projekt reaguje na absenci polytechnického vzdělávání u dětí předškolního věku (PV). Hlavním cílem projektu je vytvoření kvalitního a zcela ojedinělého vzdělávacího programu v rámci DVPP pro učitelky mateřských škol zaměřeného na rozvoj polytechnického vzdělávání, a to při respektování specifických potřeb dětí PV, a následné proškolení cílové skupiny v nastavených aktivitách.

  Prostřednictvím čtyř modulů:

  • polytechnicko-výtvarného,
  • polytechnicko-dramatického,
  • polytechnicko-hudebního,
  • nauka o materiálu.

  Bude proškoleno 160 pedagogů mateřských škol zejména Olomouckého kraje. Nosným tématem jsou materiály - dřevo, kov, plast, textil. Každý materiál je svými vlastnostmi jedinečný a vyžaduje speciální dovednosti a obratnost při jejich zpracování. Jen tak může vyniknout jejich tvar, hebkost, struktura a vzniknout skutečné DÍLO. Čím dříve podpoříme u dětí vztah k tvoření, k pracovním aktivitám, tím lépe. 

  Hodinová dotace

  Vzdělávání bude probíhat v rámci 4 jednodenních kurzů (3 moduly á 2,5 hodiny + modul Nauka o materiálu - 0,5 hod.). Jeden výukový den bude obnášet 8 hodin. Skupina bude tvořena 20 učitelkami mateřských škol. V jednom dni se uskuteční vždy jedno z témat modulu (dřevo, kov, plast, textil).

  Každý účastník absolvuje dále závěrečné dvoudenní soustředění s evaluací a předáním osvědčení. V rámci dvoudenního soustředění se 1. den uskuteční 8 hodinový odborný seminář s podaktivitou Osobnostní rozvoj učitele - Sebepoznání a seberozvoj.

  Vytvořením MŠMT akreditovaného vzdělávacího programu DVPP a proškolením 160 pedagogů mateřských škol nejen Olomouckého kraje tak projekt přispěje k nastartování systému DVPP, a to plně využitelného v praxi.

  Vzdělávací program najdete zde.

 • Digitálně a interaktivně
  Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

  Název projektu: Digitálně a interaktivně.

  Registrační číslo: CZ.1.07/1.3.00/51.0030.

  Naše škola je partnerem projektu Digitálně a interaktivně, financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

  Cílem projektu je zásadním způsobem přispět k profesnímu rozvoji pedagogických pracovníků škol pro využívání moderních digitálních technologií ve výuce. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle jsou jednotlivé vzdělávací programy využívající e-learningové podpory, evaluačních nástrojů a systém mentoringu a koučinku.

  Vzdělávací programy jsou koncipovány s důrazem na praktická cvičení pedagogů a přímé využití ICT ve výuce. Důležitou součástí je nákup mobilních dotykových zařízení pro pedagogy. Požadavku informační gramotnosti u žáků totiž nelze dosáhnout bez informačně gramotných pedagogů. Realizací projektu dochází ke komplexnímu rozvoji lidských zdrojů v počátečním vzdělávání reflektující moderní trendy v ICT.

  Projekt Digitálně a interaktivně reaguje na výše uvedenou situaci a efektivně ji řeší. Cílem projektu je zvýšení kompetencí pedagogických pracovníků zapojených základních a středních škol (partnerů projektu) při integraci informačních a komunikačních technologií do výuky, tedy rozvíjení dovedností zapojených pedagogů pracovat a využívat ICT při výuce, nejen v rámci jejich přípravy na výuku.

  Příjemcem dotace v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je ART ECON – Střední škola, s r.o. Projekt z oblasti podpory Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení s registračním číslem CZ.1.07/1.3.00/51.0030 je realizován pro 50 základních a středních škol z Olomouckého, Jihomoravského, Zlínského kraje a Kraje Vysočina. Pro aktivity projektu je z OP VK vyčleněna částka téměř 35 mil. Kč.

  Doba realizace projektu: září 2014 – červenec 2015.

 • Inovace a modernizace praktického vyučování SOŠ (PRAXIN)

  Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

  Název projektu: Inovace a modernizace praktického vyučování SOŠ (PRAXIN)

  Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.00/54.0018

  Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 je partnerem projektu PRAXIN, jehož meritem je inovace a modernizace praktického vyučování SOŠ na Vyšší odborné škole ekonomické, sociální a zdravotnické, Obchodní akademii, Střední pedagogické škole a Střední zdravotnické škole Most, příspěvkové organizaci.

  Cílem projektu je zlepšení klíčových kompetencí žáků vybraných oborů vzdělání. Specifickým cílem je vytvoření vlastního střediska praxe pro praktické vyučování a poskytování poradenské činnosti střediskem praxe.

  Prostřednictvím projektu žadatel naváže a zkvalitní spolupráci školy s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) a dosáhne rozvoje klíčových kompetencí žáků.

  Projekt je rozdělen do dvou klíčových aktivit:

  • 01 Budování vlastního střediska praxe.
  • 02 Poradenská činnost pro ZŠ v podnikání.

  Mezi partnery projektu patří pět základních škol a dvě střední školy. Na partnerských středních školách budou ověřovány aktivizační moduly praktického vyučování pro obor vzdělání Předškolní a mimoškolní pedagogika, a to jednak posouzením obsahu modulu učitelem praktického vyučování a jednak posouzením mentorem, který je odborníkem z praxe na vybraném pracovišti. Předkladatele projektu bude zajímat, jak vybrané moduly odpovídají praxi i v jiných regionech a u jiných sociálních partnerů.

  Leták projektupdf1006.97 KB
 • Četba a cizí jazyky nás baví

  Projekt Četba a cizí jazyky nás baví

  Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0741.

  Název projektu: Četba a cizí jazyky nás baví.

  Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

  Název a číslo oblasti podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání.

  Měsíc zahájení a doba trvání projektu: 1. 7. 2015, 6 měsíců.

  Projekt je zaměřen na podporu kurikulární reformy a výuku cizích jazyků a v cizích jazycích ve školách a školských zařízeních.

  Leták projektupdf1006.97 KB
 • Poznejme jiné metody výuky cizího jazyka

  Poznejme jiné metody výuky jazyků

  Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/57.0496

  Název operačního programu: Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

  Název a číslo oblasti podpory: 1.1 - Zvyšování kvality ve vzdělávání.

  Měsíc zahájení a doba trvání projektu: 1. 9. 2015, 4 měsíce.

  Do projektu se zapojilo 25 pedagogů a 160 žáků, kteří absolvovali výukový program, který obsahoval kromě rozřazovacího, vstupního a závěrečného testu celkem čtyři studijní bloky rozdělené na 3 dílčí lekce, každý blok byl ukončený testem. Tematicky byl program zaměřený na komunikaci v běžných situacích

   

 • EU peníze školám

  Datum zahájení projektu: 1. červenec 2012.

  Datum ukončení projektu: 30. červen 2014.

  Kontaktní osoba pro sdílení výukových materiálů: ing. Libor Zámecký, tel.: 581 291 210, e-mail: zamecky@gjb-spgs.cz.

 • Řízení lidských zdrojů – od vykonavatele k lídrovi

  Tento projekt je spolufinancovaný v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

  Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.13/01.0042
  Číslo Prioritní osy: 1
  Oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
  Název GG: Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení v Olomouckém kraji
  Doba realizace projektu: 12. 2. 2009 – 31. 7. 2010

  Anotace projektu
  Projekt „Řízení lidských zdrojů – od vykonavatele k lídrovi“ reaguje na značnou poptávku vedoucích pracovníků ve školství po vzdělávání v manažerských dovednostech. Pro vedoucí pracovníky škol a školských zařízení připravil proto na základě dlouholetých zkušeností žadatele s cílovou skupinou a podrobné analýzy jejích potřeb vzdělávací program DVPP „Zvyšování kvality řízení lidských zdrojů“. S využitím tohoto programu DVPP a personálního potencionálu profesionální vzdělávací agentury vzešlé z výběrového řízení proškolil 182 vedoucích pracovníků v průběhu 15 dvoudenních kurzů zaměřených na rozvoj klíčových manažerských technik vedení lidí a týmů.

  Projektový tým:

  • Mgr. Romana Studýnková – vedoucí projektu
  • Mgr. Přemysl Dvorský, Ph.D. – projektový manažer
  • Mgr. Lenka Kreplová – administrátor projektu
  • Mgr. Zdeňka Moučková – ekonom projektu
  • Mgr. Blažena Mačáková – lektor
  • Mgr. Helena Wiesenbergová – lektor
  • Ing. Michal Skřebský - lektor
  • Ing. Zdeněk Vysloužil - lektor

  Kurzy „Zvyšování kvality řízení lidských zdrojů“
  V rámci projektu proběhlo 15 dvoudenních kurzů v období červen 2009 – červen 2010. Po řádném absolvování dvoudenního kurzu obdržel jeho účastník certifikát

  Kontakt:
  Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3.
  Adresa: Denisova 3, 751 52 Přerov.
  Email: info@gjb-spgs.cz

  Odkazy
  Evropský sociální fond: www.esfcr.cz
  Fondy Evropské unie: www.strukturalni-fondy.cz
  Olomoucký kraj: https://www.kr-olomoucky.cz/

  Dne 21. června 2010 se uskutečnila konference "Rízení lidských zdrojů - od vykonavatele k lídrovi" spojená s přednáškou Ladislava Špačka a Petra Studenovského.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti