Upravit stránku

Hudební výchova

 • Členové předmětové komise

  Vedoucí PK HV:

  • Mgr. Jana Beranová              

  Členové sekce:

  • Mgr. Karel Berka
  • Mgr. Marie Haluzová               
  • Mgr. Lenka Miklasińská          
  • Mgr. Jana Možíšová                             
  • Mgr. Marie Nakládalová        
  • Mgr. Jiří Ocelka    
  • Mgr. Pavla Svobodová                          
  • PhDr. Jiří Zapletal
 • Charakteristika předmětu a studijní materiály

  Vyučované předměty (hodinové dotace, tematické plány)

  Požadavky pro zkoušku na ověření hudebních schopností:

  Zájemci o studium na naší škole nemusí mít předchozí praktické zkušenosti s hrou na jakýkoliv nástroj.

   Hlasové předpoklady:

  - zazpívat lidovou píseň a transponovat ji do dalších tónin bez doprovodu hudebního nástroje

   Sluchové předpoklady:

  - zazpívat slyšené tóny hrané na klavír

  - zazpívat určené tóny z hraných dvojzvuků (tercie) a trojzvuků (kvintakordy)

  - určit poslechově počet tónů, které jsou současně hrány na klavír (1 – 4)

  Rytmické předpoklady:

  - opakovat formou tleskání slyšené krátké rytmické úseky v sudém i lichém taktu

    (rytmus v kombinaci čtvrťových a osminových not, tečkovaný rytmus, synkopa)

  Studijní obor – Předškolní a mimoškolní pedagogika (denní forma studia)

  hudební výchova s metodikou (2 hodiny týdně, 1. – 4. roč.)

  charakteristika učiva:

  • pěvecké dovednosti a návyky
  • hudební nauka
  • dějiny hudby a poslechová činnost
  • metodika hudební výchovy
  • sborový zpěv

  hudební výchova – specializace (2 hod. týdně ve 3. roč., 3 hod. týdně ve 4. roč.)

  charakteristika učiva:

  • hudební nauka
  • rozvoj pěveckých dovedností
  • pedagogická praxe (náslechy a výstupy žáků)
  • taktovací technika
  • hra na hudební nástroj (klavír, keyboard, flétna, kytara, Orffovy nástroje)

  Předmět je koncipován jako cvičení k prohloubení konkrétních hudebních a hudebně pedagogických dovedností žáků. Ve čtvrtém ročníku studia vykonají žáci praktickou a ústní maturitní zkoušku z hudební výchovy

  hra na hudební nástroj (2 hodiny týdně, 1. – 4. roč.)

  • výuka hry na klavír (1. – 4. roč.), na flétnu (od 2. roč), na kytaru (od 3. roč.), na metalofon (od 4. roč.)

  Studijní obor – Pedagogické lyceum (denní studium)

  hudební výchova (2 hodiny v 1. ročníku)

  charakteristika učiva:

  • základní informace z hudební teorie a historie – přehled
  • základní pěvecké dovednosti a návyky
  • základní vyjadřovací hudební prostředky a jejich hodnocení

  Ve výuce převládají praktické hudební činnosti, z nich jsou odvozovány veškeré teoretické a historické znalosti.

  hudební výchova – specializace (4 hodiny týdně, 2. – 4. roč.)

  charakteristika učiva:

  • hudební teorie
  • pěvecké dovednosti a návyky
  • interpretace písňových a sborových vokálních skladeb
  • dějiny hudby

  Výuka má převážně činnostní charakter, teoretické a historicko-estetické znalosti jsou vyvozovány zejména z obsahu praktických hudebních činností (poslechových, pěveckých apod.). Tyto hudební činnosti tvoří vzájemně integrovaný hudební celek, doplňující se navzájem, výrazně korelují s hrou na nástroj. Ve čtvrtém ročníku studia vykonají žáci praktickou a ústní zkoušku z hudební výchovy.

  základy hry na hudební nástroj – klavír (1 hodina týdně v 1. – 4. roč.)

  charakteristika učiva:

  • nepovinný předmět především pro žáky - specialisty HV

  Používané učebnice

  • Kovařík, V.: Hudební výchova pro SPgŠ I., Hudební nauka
  • Mihule, J. a Kovařík, V.: Hudební výchova pro SPgŠ II., Hudba a její svět
  • Charalambidis, A. a kol.: Hudební výchova pro gymnázia I., II.
  • Zezula, J.; Janovská, O. a kol: Hudební výchova v MŠ (metodika)
  • Grigová, V.: Všeobecná hudební nauka
  • Zenkl, L.: ABC hudebních forem
  • Kofroň, J.: Učebnice harmonie
  • Kleinová, E.; Laudová, V.: Klavírní škola pro SPgŠ I. – IV.
  • Janovská, O.: Malým zpěváčkům (zpěvník pro MŠ)
  • zpěvník Já, písnička I. – IV.

  Studijní obor - Předškolní a mimoškolní pedagogika (dálková zkrácená forma studia)

  hudební výchova s metodikou

  charakteristika učiva:

  • pěvecké dovednosti a návyky
  • hudební nauka
  • dějiny hudby a poslechová činnost
  • metodika hudební výchovy

  hodinová dotace za rok:

  • 1. ročník - 30 hodin
  • 2. ročník - 30 hodin
  • 3. ročník - 30 hodin

  hudební výchova - specializace

  charakteristika učiva:

  • hudební nauka
  • rozvoj pěveckých dovedností
  • pedagogická praxe (náslechy a výstupy studentů)
  • taktovací technika
  • hra na hudební nástroj (klavír, keyboard, flétna, kytara, Orffovy nástroje)

  Předmět je koncipován jako volitelný předmět k prohloubení konkrétních hudebních a hudebně pedagogických dovedností studentů. Ve třetím ročníku studia vykonají studenti praktickou a ústní maturitní zkoušku z hudební výchovy.

  hodinová dotace za rok:

  • 1. ročník - 30 hodin
  • 2. ročník - 30 hodin
  • 3. ročník - 15 hodin


  hra na hudební nástroj

  • výuka hry na klavír (1. - 3. roč.),  na metalofon (2.roč.), na kytaru ( 3.roč.)

  hodinová dotace za rok:

  • 1. ročník - 30 hodin
  • 2. ročník - 30 hodin
  • 3. ročník - 15 hodin

   Používané učebnice

  • Kovařík, V.: Hudební výchova pro SPgŠ I., Hudební nauka
  • Mihule, J. a Kovařík, V.: Hudební výchova pro SPgŠ II., Hudba a její svět
  • Charalambidis, A. a kol.: Hudební výchova pro gymnázia I., II.
  • Zezula, J.; Janovská, O. a kol: Hudební výchova v MŠ (metodika)
  • Zenkl, L.: ABC hudebních forem
  • Kleinová, E.; Laudová, V.: Klavírní škola pro SPgŠ I. - III.
  • Janovská, O.: Malým zpěváčkům (zpěvník pro MŠ)
  • Zpěvník Já, písnička I. - IV.


  Studijní obor: Gymnázium (osmileté gymnázium, čtyřleté gymnázium)

   a) nižší stupeň osmiletého gymnázia 

     (prima, sekunda, tercie, kvarta)

   Obsah učiva:

  • základní hudební pojmy, hudební materiál, pojmy z obecné estetiky a z dějin hudby
  • osobitý pohled na umění, kulturu a hudbu jako způsob poznávání současného světa
  • poznání hudebních stylů vhistorickém kontextu
  • zaměření na mezilidské vztahy podporované nekritickým posuzováním neoblíbeného směru
  • seznámení studentů spředními reprezentanty hudebních stylů a významnými děly

   Charakteristika předmětu:

  Hudební výchova je součástí předmětu estetická výchova, který je pro tento stupeň školy povinný. Výuka probíhá převážně v učebně HV, ale i v jiných učebnách (počítačová učebna, multifunkční učebna, tělocvična), případně exteriérech (školní hřiště, park).

  Hudební obor v nižších ročnících osmiletého studia vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání a užívání hudby jako svébytného prostředku komunikace.

  Součástí předmětu je poslech a osobní setkání s hudbou, rozbor hudebních nástrojů, zpěv, případně jiná produkce hudby a kulturních dějin formou neobvyklé výuky zaměřené na všeobecný přehled.

  Předmět hudební výchova má pro 1. až 4. ročník osmiletého gymnázia v učebním plánu pevnou časovou dotaci. Podle ŠVP se učí od školního roku 2007/2008.

  V předmětu hudební výchova jsou využívány výchovné a vzdělávací strategie, které současně rozvíjejí i více klíčových kompetencí.

   Hodinová dotace za týden:

  • prima - 2 hodiny
  • sekunda - 2 hodiny
  • tercie - 1 hodiny
  • kvarta - 1 hodiny

   b) vyšší stupeň osmiletého gymnázia a čtyřleté gymnázium 

      (kvinta, sexta, první a druhý ročník)

   Obsah učiva:

  • vedení žáků formou vlastní práce, diskusí a sebereflexe
  • učení nezávislého pohledu na umění a kulturu každého jedince
  • rozvíjení hudebního cítění studentů aktivní spoluprácí při vytváření hudebního díla
  • vnímání uměleckých slohů a děl vjeji
 • Akce, soutěže

  Hudební vystoupení v Domově seniorů v Kostelci na Hané

  Dne 27. 3. 2019 vystoupily žákyně Specializace – hudební výchovy Gabriela Janýšková, Irena Omamíková, Kateřina Šupová, Anita Smržová a Eliška Tomečková v Domově pro seniory v Kostelci na Hané.  Připravily si pro své posluchače několik lidových písní s doprovodem akordeonu, houslí a klavíru, ale také zahrály a zazpívaly písně populární s doprovodem kytar. Programem je provázel ředitel Domova seniorů pan Mgr. David Ševčík, který každou žákyni představil a požádal ji, aby o sobě seniorům něco pověděla.

  Celá akce byla velmi pěkná. Obyvatelé Domova byli vstřícní a pozorní, postupně se zapojovali do programu a zpívali známé písně, jako např. Tancuj, tancuj nebo Písnička česká.

  Po malém občerstvení pan Mgr. Ševčík ještě dívkám ukázal zázemí Domova seniorů, klubovnu, čítárnu, krásně vybavenou kapličku v podkroví, kde kostelecký farář provádí bohoslužby pro obyvatele Domova. Dívky si mohly projít také fitness centrum, rehabilitační místnost, prádelnu, mandlovnu a další prostory.

  Žákyně odjížděly z domova plné dojmů a milých zážitků.

  (Mgr. Marie Haluzová)

  Beseda se zástupkyní velvyslance státu Izrael

  Žáci Specializace – hudební výchovy zahájili svým hudebním vystoupením v pondělí 25. 3. 2019 besedu se zástupkyní velvyslance státu Izrael paní Irit Amitai. Žáci zazpívali lidové písně s doprovodem akordeonu, houslí a kytar. V krátkém programu také zazněla hebrejská píseň v podání Barbory Otáhalové, která se pak v rozhovoru s paní Amitai dozvěděla, že na ni tato píseň velmi zapůsobila, nejen proto, že byla v jejím jazyce, ale že píseň pochází z kraje, kde se narodila.

  Listopad v duchu hudby

  V listopadu navštívili žáci specializace hudební výchovy 3. C a 3. D spolu s dalšími milovníky hudby hned dvě hudební představení v Moravském divadle Olomouc.

  23. 11. zhlédli žáci singspiel Kouzelná flétna od W. A. Mozarta. Toto dílo se stalo vzorem německé romantické opery, protože v sobě slučuje všechny styly opery na sklonku 18. století. Objevují se zde prvky lidové frašky, kouzelného a pohádkového divadla a hry o zasvěcení. Libreto napsal Emanuel Schikaneder, tehdejší ředitel Divadla na Vídeňce. Kouzelná flétna je pohádka naplněná neobvyklou podívanou, kde vítězí dobro nad zlem.

  Moravské divadlo uvedlo inscenaci v českém znění s hudebními čísly v německém originále. Překrásná byla árie Královny noci v podání Olgy Jelínkové, ale také ostatní árie žáky ohromily, například duet Papagena a Papageny, trio chlapců a trio dam, a v neposlední řadě chorální výstup dvou ozbrojenců.

  Opera Kouzelná flétna nám umožnila poznat krásu Mozartovy tvorby a již z názvu lze soudit, že opera byla opravdu kouzelná.

  30. 11. vyrazili žáci na další představení v Moravském divadle, a to na balet Louskáček od Petra Iljiče Čajkovského. Příběh o Klárce a Louskáčkovi se stal tradicí i synonymem Vánoc. Bývá uváděn především v adventním čase a jeho obliba stále vzrůstá. Libreto vychází z pohádkového příběhu romantického spisovatele E. T. A. Hoffmanna Louskáček a myší král. Děj se odehrává právě na Štědrý den.

  Na slavnosti v kouzelné krajině, kde se dívka Klárka a Louskáček ocitnou, tančí hosté z dalekých krajů svůj tanec – španělský, arabský, čínský a ruský. Princ nabízí Klárce své srdce a žádá ji o ruku.

  Přichází ráno a malá Klárka se probouzí ze svého snu s loutkou Louskáčka, kterou tiskne k sobě. Byl to všechno opravdu jen sen?

  Žáci nadšeně tleskali představitelům, mezi kterými byly i děti z Baletního studia při Moravském divadle Olomouc. Roli Klárky tančila Yui Kyotani, prince předvedl Ivo Jambor.

  Představení bylo opravdu krásné. Domů jsme odcházeli naplněni vánoční atmosférou.

                                                                                                         Mgr. Marie Haluzová

  Specializace hudební výchovy připravila vystoupení

  Naše škola byla oslovena, aby se zúčastnila kulturního programu při příležitosti 50. výroční založení Střední školy technické v Přerově. Žáci naší školy, Specializace hudební výchovy, proto připravili program, kde ve svém podání předvedli jednak písně lidové, ale také písně současných moderních autorů a kapel. Naši školu reprezentovali velmi dobře, o tom svědčil obrovský potlesk všech diváků.

  Slavíci z Přerova

  Dne 9. 11. 2017 se konal v SVČ Atlas a Bios Přerov již 15. ročník regionální pěvecké soutěže Slavíci z Přerova. V konkurenci 75 zpěváků se naše žákyně rozhodně neztratily.

  Naši školu reprezentovalo 9 děvčat. V kategorii A2 (žáci 6. – 7. tříd):

  Švejdová Tereza s písní ,,Čerešničky“ se umístila na 1. místě.
  Charvátová Ema s písní „Beskyde, Beskyde“ se umístila na 3. místě.
  Přikrylová Aneta s písní „Toulavá“ se umístila ve stříbrném pásmu.
  Ryzá Pavla s písní „Když nemůžeš, přidej“ se umístila ve stříbrném pásmu.

  Kategorie B2 (žáci 8. – 9. tříd):

  Buchtová Kristýna s písní „Řeka lásky“ se umístila ve zlatém pásmu.
  Navrátilová Valentýna s písní „Ach Bože z nebes“ se umístila ve zlatém pásmu.
  Dieguezová Stela Luisa s písní „Tančíš sama“ se umístila ve stříbrném pásmu.
  Kučerková Sára s písní „Zombie“ se umístila ve stříbrném pásmu.
  Ptáčková Barbora s písní „Thousand Years“ se umístila ve stříbrném pásmu.

  Všem děvčatům gratulujeme.

  Mladá Smetanova Litomyšl 2017

  Mladá Smetanova Litomyšl je hlavním festivalem Hudební mládeže ČR a má neopakovatelnou atmosféru. Letošní 44. ročník, který se konal 22. – 24. září, nesl podtitul „Pall Mall Art“. Pall Mall je ulice v londýnském obvodu Westminster. V minulosti byla centrem krásného umění. Na počátku 19. století se zde nacházely Královská akademie umění, Národní galerie a aukční síň Christie´s. Foneticky zní název této významné dopravní tepny pel mel, a to už nápadně připomíná výraz pel-mel používaný pro směs nejrůznějších rozmanitostí. Všehochuť uměleckých oborů byla tento rok dramaturgickou ideou celého festivalu.

  Žáci hudební specializace 3AP, 3BP, 3C a 3D tak měli možnost prožít nádherný víkend plný hudby, humoru a tance. V pátek mohli žáci ocenit komediální talent herců divadla Palace Praha v muzikálu Miluju Tě, ale ... Večerní program pokračoval kubánskými rytmy salsy v komentovaném programu Karibská noc s La Familia Salsa Band. V sobotu žáci navštívili rodný dům Bedřicha Smetany a v klášterních zahradách obdivovali sochy Olbrama Zoubka. Od 10:00 začal hlavní program festivalu Pall Mall Art, který byl příležitostí pro řadu mladých talentů z Hudební mládeže, mladé básníky a prozaiky (program Poetry stage), pro interprety klasické hudby a baletu (Classic Stage), písničkáře a hudebníky alternativních směrů (Music stage) a členy tanečního studia Step by step. V odpoledních hodinách pak žáci navštívili skvělý sólový recitál Ivy Bittové koncipovaný jako akustický sólový koncert nazvaný Barvy hlasu s improvizacemi, zpěvem a hrou na housle. Sobotní festivalový večer měl podobu tančírny nazvané International Dance Club. Na plese vystoupili stepaři LT HM Poděbrady v choreografii Americano a tanečnice Jazz musical dance LT HM.

  Nedělní divadelní matiné Pastelky se do nosu nevejdou, inspirované knihou Roberta Fulghuma „Vše, co potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole“, završilo příjemné setkání mladých hudebních nadšenců z celé České republiky.

           Jana Beranová a Marie Haluzová

   

  33. Československý jazzový festival v Přerově

                         V pátek dne 21.10. navštívily vybrané třídy naší školy  skvělý koncert vynikajícího trumpetisty, skladatele, kapelníka a amaterského malíře Laco Deczi,který vystoupil se svou  kapelou Celula New York. Koncert byl úžasný, plný  bravurních výkonů a zajímavých a neotřelých improvizací, jak samotného trumpetisty, tak i zbylých členů kapely, kteří se v jednotlivých sólech střídali a profesionálně zvládali rozehrát veškerá témata, které kapelník a sólista Laco Deczi zaimprovizoval. Střídání trubky, kláves, baskytary a bicích v různých škálách improvizovaného hudebního pojetí ocenili častým potleskem žáci i učitelé, kteří seděli v sále Městského domu v Přerově.

                  Zážitek byl obrovský, neboť jsme se setkali s legendou tohoto hudebního stylu. Je dobré lehce zmínit, že Laco Deczi se narodil již v roce 1938 a tedy poklona patří  i jeho energii, která provázela celé vystoupení i to,že  s lehkostí  držel krok s mladými muzikanty . Pokud zmíníme něco ze života tohoto umělce je dobré připomenout, že se narodil v obci Bernolákovo na Slovensku, studoval v Bratislavě, odtud odešel do Prahy,kde v roce 1962 se živil hrou na trubku po pražských barech. V 70.letech v době normalizace cítil velkou nesvobodu a měl velký problém se u nás živit jazzem. V roce 1985 emigroval přes Německo do USA, kde žije a působí dodnes.

               V USA v současnosti se řadí mezi jazzové legendy. Často hraje s řadou skvělých muzikantů jako je např. Elvin Jones, Bill Watrons, Dave Wecki, Sonny Constanzo a jiní. Se svou kapelou Celula pravidelně koncertuje v oblasti států New York a Connecticut. Do Čech a na Slovensko se vrací asi dvakrát ročně. Vystoupil např. na festivalech Rock for People, Colours of Ostrava. Pravidelně vydává svou tvorbu a na kontě má již více, než 20 alb a video nosičů a záznamů z live vystoupení. V roce 2005 vydal album Jazz na Hradě, pod záštitou prezidenta ČR a v roce 2011 své vystoupení na Hradě zopakoval.

             Myslím, si že stejný zážitek byl zprostředkován i nám při pátečním koncertu, skutečný profesionál ve hře na trubku. Na konci koncertu sál povstal a poděkoval dlouhým potleskem. Koncert skončil, ale předsálí se naplnilo studentkami, které se fotily s kapelou, žádaly podpisy a kupovaly si CD a nejen studentky,ale i učitelé.I letos patří poděkování, nejen umělcům, ale i panu řediteli ČSFJ Rudolfu Neulsovi. Děkujeme………

                                                                                                                 Za PK HV Marie Nakládalová