Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Hudební výchova

 • Členové předmětové komise

  edseda:

  • Mgr. Jana Beranová

  Členové:

  • Mgr. Karel Berka
  • Mgr. Marie Haluzová  
  • Mgr. Hana Kostíková           
  • Mgr. Lenka Miklasińská                                
  • Mgr. Marie Nakládalová        
  • Mgr. Jiří Ocelka  
  • Mgr. Petra Šulcová Skácelík
  • Bc. Anežka Škorvánková
  • PhDr. Jiří Zapletal
 • Akce předmětové komise
 • Charakteristika předmětu a obsah výuky
  • PMP denní

   Název ŠVP: Předškolní a mimoškolní pedagogika

   kód a název oboru vzdělávání:   75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika

   Forma vzdělávání: denní

   Délka vzdělávání: 4 roky

   Týdenní počet hodin za studium: 8 (2+2+2+2)

   Předmět Hudební výchova s metodikou vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika pedagogických činností a je zařazen mezi povinné odborné předměty.

   Estetické vzdělávání podporuje kultivaci osobnosti žáka a výrazným způsobem také přispívá k jeho duševnímu a fyzickému zdraví. Důraz je kladen na dokonalé zvládnutí reprodukčních dovedností a na schopnost jejich aplikace při práci s dětmi a mládeží.

   Učivo je realizováno v těchto oblastech:

   Hudební nauka

   Rozvoj pěveckých dovedností

   Dějiny hudby a poslechová činnost

   Metodika hudební výchovy

   Sborový zpěv

    

   Hra na hudební nástroj

   Týdenní počet hodin za studium: 8 (2+2+2+2)

   Hra na hudební nástroj je součástí odborné přípravy žáků, kteří zde získají specifické dovednosti potřebné pro práci s dětmi předškolního a mladšího školního věku. Předmět rozvíjí vztah k hudbě, vede k základním instrumentálním a pěveckým dovednostem a návykům, probouzí tvořivou činnost žáků a dovednost předávat hudbu druhým.

   výuka hry na klavír (1. – 4. roč.)

    na flétnu (2. roč),

    na kytaru (3. roč.),

   na metalofon (4. roč.)

    

   Hudební výchova – specializace

   Týdenní počet hodin za studium: 5 (2+3)

   Předmět Hudební výchova- specializace vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika pedagogických činností a je zařazen mezi povinně volitelné odborné předměty.

   Hudební výchova- specializace probíhá ve třetím a čtvrtém ročníku jako odborný doplňující předmět se zaměřením na praktické hudební činnosti. Předmět zahrnuje okruh pěveckých činností, hudební nauku, dějiny hudby a poslechové činnosti, metodiku hudební výchovy a hru na hudební nástroj. Ve čtvrtém ročníku žáci vykonají praktickou a ústní maturitní zkoušku z hudební výchovy.

   Předmět velmi úzce souvisí s vyučovacími předměty Hudební výchova s metodikou a Hra na hudební nástroj a slouží k prohloubení konkrétních hudebních a hudebně pedagogických dovedností žáka.

  • PMP dálková

   Hudební výchova s metodikou

   Kód a název oboru vzdělávání: Předškolní a mimoškolní pedagogika 75-31-M/01

   Název ŠVP: Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství

   Forma vzdělávání: dálkové, zkrácené studium

   Délka vzdělávání: 3 roky

   Počet hodin za studium: 90 (30+30+30)

   Předmět Hudební výchova s metodikou vychází ze vzdělávacího oboru Didaktika pedagogických činností a je zařazen mezi povinné odborné předměty.

   Předmět zahrnuje okruh pěveckých dovedností a návyků, hudební nauku, dějiny hudby a poslechovou činnost a metodiku hudební výchovy. Obsah učiva je rozložen do tří ročníků v rozsahu třiceti konzultací za rok tak, aby se uvedené okruhy prolínaly.

   Důraz je kladen na dokonalé zvládnutí reprodukčních dovedností a na schopnost jejich aplikace při práci s dětmi a mládeží v rámci pedagogické praxe.

   Učivo je realizováno v těchto oblastech:

   Hudební nauka

   Rozvoj pěveckých dovedností

   Dějiny hudby a poslechová činnost

   Metodika hudební výchovy

    

   Hra na hudební nástroj

   Předmět je zaměřen na reprodukci instrumentálních skladeb a písní se zaměřením na práci s dětmi a mládeží. Hra na hudební nástroj podporuje schopnosti intelektuální, motorické a estetické.

   Výuka hry na klavír – 1. – 3.roč.

   Na metalofon – 2. roč.

   Na kytaru – 3. roč.

    

   Hudební výchova – specializace

   Počet hodin za studium: 45 (10+15+20)

   Hudební výchova specializace je předmět, v němž žáci prohlubují svůj aktivní vztah k hudbě, rozvíjejí své hudební dovednosti, osvojují si soubor nezbytných vědomostí a připravují se na úkol přivádět k hudbě děti předškolního i školního věku a mládež. Předmět je určen žákům s hlubším zájmem o studium hudební výchovy jak z teoretického, tak praktického hlediska. Cílem je odborná příprava osobnosti, která je schopna a ochotna předávat principy kultivovaného životního stylu další populaci.

   Hudební výchova specializace probíhá po celou dobu vzdělávání jako odborný doplňující předmět se zaměřením na praktické hudební činnosti. Předmět zahrnuje okruh pěveckých činností, hudební nauku, dějiny hudby a poslechové činnosti, metodiku hudební výchovy a hru na hudební nástroj. Ve třetím ročníku žáci vykonají praktickou a ústní maturitní zkoušku z hudební výchovy v souladu s požadavky předmětové komise.

  • Pedagogické lyceum

   Kód a název oboru vzdělávání: 78-42-M/03 Pedagogické lyceum

   Název ŠVP: Školní vzdělávací plán pro Pedagogické lyceum

   Forma vzdělávání: denní

   Délka vzdělávání: 4 roky

   Týdenní počet hodin za studium: 2 (2+0+0+0)

   Hudební výchova vytváří předpoklady pro estetické vnímání skutečnosti a vztah člověka k ní. Žák získává vztah k hudbě jako takové, poznává hudbu v jednotlivých dějinných obdobích a vytváří si toleranci k různým hudebním projevům. Pozitivní vztah k hudebnímu umění se zakládá na aktivním vnímání a prožívání hudby při konkrétních hudebních činnostech - pěveckých, instrumentálních, poslechových i hudebně pohybových. Hudební výchova je realizována jako komplex těchto hudebně výchovných činností, ve kterých žák získává a rozvíjí své schopnosti a osvojuje si hudební dovednosti.

   Cílem hudební výchovy v 1. ročníku je rozvinout a prohloubit dosavadní hudební vědomosti a dovednosti žáka. Jde také o získávání žáků pro další studium hudební výchovy na vysoké škole s pedagogickým zaměřením. U ostatních žáků jde o vytvoření stálé potřeby hudby a dovednosti orientovat se v ní.

   Specializace – hudební výchova

   Týdenní počet hodin za studium: 12 (0+4+4+4)

   Základním cílem předmětu Specializace - hudební výchova je připravit žáky ke studiu hudební výchovy na vysoké škole s pedagogickým zaměřením, případně k jiným formám uměleckého vzdělávání. Předpokladem ke studiu je hudební nadání žáků, které se zde dále rozvíjí. Žáci navazují na své předchozí zkušenosti s hudbou a efektivně rozvíjejí své vědomosti a dovednosti v pěveckých, instrumentálních, poslechových a hudebně pohybových činnostech. Zvláštní důraz je kladen na vlastní tvůrčí aktivitu studentů. Integrální součástí výuky je také hra na hudební nástroj (klavír), která tvůrčím způsobem rozvíjí interpretační schopnosti žáků. Předmět dále rozvíjí smysl pro rytmus, čistou intonaci, harmonické cítění, osobitou interpretaci skladeb, schopnost vzájemné kooperace a prezentace na veřejnosti.

   Výuka ve škole je doplňována návštěvou výchovných koncertů a hudebních divadelních představení.

   Učivo je realizováno v těchto oblastech:

   • Hudební nauka
   • Dějiny hudby a poslechová činnosti
   • Rozvoj pěveckých dovedností
   • Hra na hudební nástroj
  • Gymnázium čtyřleté

   Hudební výchova

   Název ŠVP: čtyřleté gymnázium – živé jazyky

   Vzdělávací program školy: Čtyřletý vzdělávací program (KKOV 79-41-K/41)

   Forma vzdělávání: denní

   Délka vzdělávání: 4 roky

   Týdenní počet hodin za studium: 4 (2+2+0+0)

   Předmět Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a vychází ze vzdělávacího oboru Hudební obor. Předmět se vyučuje během prvního a druhého ročníku čtyřletého gymnázia. V praxi jsou tyto dvě hodiny spojeny do dvouhodinového bloku jedenkrát za týden.

   Výuka probíhá v učebně vybavené pomůckami pro hudební výchovu – k dispozici je klavír, keyboard, kytary, flétny, základní Orffův instrumentář, audiopřehrávač a CD disky. Lavice jsou mobilní a je možno v případě potřeby vytvořit prostor pro pohybové aktivity.

   Výuka ve škole je doplňována účastí na výchovných koncertech, žáci také mají možnost zapojit se do různých soutěží, školních hudebních akcí (např. Jarní koncert) či navštěvovat nepovinný předmět Sbor nebo kroužek Komorní orchestr (je-li v daném školním roce nabízen).

  • Gymnázium šestileté

   Hudební výchova

   Název ŠVP: Šestileté gymnázium – živé jazyky

   Vzdělávací program školy: šestiletý vzdělávací program (KKOV 79-41-K/61)

   Forma vzdělávání: denní

   Délka vzdělávání: 6 let

   Týdenní počet hodin za studium:

   Estetická výchova (hudební a výtvarná) – nižší stupeň 4 (2+2)

   Hudební výchova – vyšší stupeň 4 ( 2+2+0+0)

   Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a vychází ze vzdělávacího oboru Hudební obor. Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění v hudbě, k jejímu aktivnímu vnímání a využívání jako svébytného prostředku komunikace. Nedílnou součástí předmětu hudební výchova jsou: vokální, instrumentální, hudebně pohybové a poslechové činnosti. V předmětu hudební výchova se žáci učí vnímat a poznávat kulturu daného regionu, kraje a státu. Rozvíjí u dětí estetické cítění a vnímání kulturních podnětů z okolí, které mohou napomoci k rozvoji kulturní osobnosti žáka.

   Výuka probíhá v učebně vybavené pomůckami pro hudební výchovu – k dispozici je klavír, keyboard, kytary, flétny, základní Orffův instrumentář, audiopřehrávač a CD disky. Lavice jsou mobilní a je možno v případě potřeby vytvořit prostor pro pohybové aktivity. Kromě tradičních metod a forem výuky se využívá skupinová práce. Výuku doplňujeme sledováním hudebních pořadů, filmů s hudební tematikou, sledováním hudebních aktivit v různých společenských oblastech. Výuka ve škole je doplňována účastí na výchovných koncertech, žáci také mají možnost zapojit se do různých soutěží, školních hudebních akcí (např. Jarní koncert) či navštěvovat nepovinný předmět Sbor nebo kroužek Komorní orchestr (je-li v daném školním roce nabízen).

  • Gymnázium osmileté

   Hudební výchova

   Název ŠVP: Osmileté gymnázium – Se znalostí jazyka v otevřené Evropě

   Vzdělávací program školy: Osmiletý vzdělávací program (KKOV 79-41-K/81)

   Forma vzdělávání: Denní
   Délka vzdělávání:  8 let
   Týdenní počet hodin za studium: nižší gymnázium (2+2+1+1)

   Prima, sekunda, tercie, kvarta

   Hudební výchova je součástí vzdělávací oblasti Umění a kultura a vychází ze vzdělávacího oboru Hudební obor. Hudební výchova vede žáka prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění v hudbě, k jejímu aktivnímu vnímání a využívání jako svébytného prostředku komunikace. Nedílnou součástí předmětu hudební výchova jsou: vokální, instrumentální, hudebně pohybové a poslechové činnosti. V předmětu hudební výchova se žáci učí vnímat a poznávat kulturu daného regionu, kraje a státu. Rozvíjí u dětí estetické cítění a vnímání kulturních podnětů z okolí, které mohou napomoci k rozvoji kulturní osobnosti žáka.

   Výuka probíhá v učebně vybavené pomůckami pro hudební výchovu – k dispozici je klavír, keyboard, kytary, flétny, základní Orffův instrumentář, audiopřehrávač a CD disky. Lavice jsou mobilní a je možno v případě potřeby vytvořit prostor pro pohybové aktivity. Kromě tradičních metod a forem výuky se využívá skupinová práce. Výuku doplňujeme sledováním hudebních pořadů, filmů s hudební tematikou, sledováním hudebních aktivit v různých společenských oblastech. Výuka ve škole je doplňována účastí na výchovných koncertech, žáci také mají možnost zapojit se do různých soutěží, školních hudebních akcí (např. Jarní koncert) či navštěvovat nepovinný předmět Sbor nebo kroužek Komorní orchestr (je-li v daném školním roce nabízen).

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti