Přejít na obsahovou část stránky

Erasmus+ KA2 2016 Together

Projekt „TOGETHER“ vyhrál evropskou cenu

Ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově Mgr. Romana Studýnková převzala 22. 11. 2021 v reprezentativních prostorách Kaiserštejnského paláce na Malostranském náměstí v Praze za účasti zástupců dalších oceněných projektů, významných osobností MŠMT a Domu zahraniční spolupráce Evropskou cenu za inovativní výuku (European Innovative Teaching Award).

Cílem projektu v rámci ERASMUS+, v kategorii školní vzdělávání, bylo hledání cest k podpoře a začlenění znevýhodněných žáků do vzdělávacího procesu. Našimi partnery byly školy z Velké Británie - Londýna a Itálie – Castel Ritaldi. Každá ze škol se zaměřila na téma znevýhodněných žáků ve svém městě. Součástí tohoto programu byly také projektové dny, na kterých měli žáci a jejich rodiny možnost představit svoji kulturu, tradice a způsob života. Sdílením zkušeností si kladli za cíl podpořit integraci znevýhodněných žáků a pomoct menšinám.

Společným jazykem projektu byla angličtina. Žáci z České republiky a Itálie tak měli mnoho příležitostí procvičit si cizí jazyk s rodilými mluvčími z Londýna.

Poděkování za tento velký úspěch naší školy patří bývalé paní kolegyni Mgr. Veronice Pecarové, která vyučovala na naší škole anglický jazyk a projekt „Together“ ve spolupráci s ostatními učiteli vytvořila a řídila.

Získání evropská ceny je pro pedagogy i žáky školy velkou motivací a jedeme dál…

Romana Studýnková
ředitelka školy

Předání evropské ceny za projekt Together

Časopis MOZAIKA vydávaný Domem zahraniční spolupráce přináší v prosincovém čísle ohlédnutí za sedmiletým obdobím programu Erasmus + (2014 – 2020). Strana sedm přináší informace o dvouletém projektu Erasmus + školní vzdělávání s názvem „Together“, na kterém naše škola spolupracovala s partnerskými školami z Itálie a Velké Británie. Každá ze škol se zaměřila na téma znevýhodněných žáků ve svém městě. Součástí tohoto programu byly také projektové dny, na kterých měli žáci a jejich rodiny možnost představit svoji kulturu, tradice a způsob života. Sdílením zkušeností si kladli za cíl podpořit integraci znevýhodněných žáků a pomoct menšinám.

Za tento projekt převzala ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková v roce 2019 cenu Domu zahraniční spolupráce za nejlepší projekt v kategorii Erasmus+ školní vzdělávání s názvem „Together“.

Ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově Mgr. Romana Studýnková převzala 12. 12. 2019 v Praze cenu Domu zahraniční spolupráce za nejlepší mezinárodní projekt v kategorii ERASMUS+ školní vzdělávání pod názvem „Together“.  Akce se zúčastnili mimo jiné i přední zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Cílem projektu bylo hledání cest k podpoře a začlenění znevýhodněných žáků do vzdělávacího procesu. Partnerskými školami byly školy z Velké Británie a Itálie.

Vzhledem k tomuto velkému úspěchu přihlašujeme projekt Together do Evropské jazykové ceny Label 2020.

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších.

Cílem projektu byla výměna zkušeností a nápadů prostřednictvím setkávání žáků, učitelů a dalších osob, které pocházejí z odlišných kulturních, sociálních a náboženských prostředí, osob nějakým způsobem znevýhodněných nebo se zkušeností s migrací. Aktivity všem účastníkům pomohly pochopit, jak je škola v životě mladého člověka důležitá, nejen jako poskytovatel vzdělání, ale také jako poskytovatel mimoškolních či volnočasových aktivit. Všichni účastníci měli možnost stát se součástí týmu, pocítit spolupráci s někým, kdo se může jevit nějak znevýhodněn, ale kdo týmovou prací a podporou může získat. Všechny aktivity byly praktické a pokrývaly různé oblasti, např. sport, hudbu, vědu, jazyky, literaturu, umění. Studovali jsme historii migrace a historickou zkušenost porovnali s dnešní situací. Studenti vytvořili mapu zobrazující migrační trasy žáků, kteří se sami narodili v jiné zemi a jejichž rodiče byli migranti. Všechny školy vytvořily jednu část písně, kterou společně zazpívali na posledním projektovém setkání a která je ve třech různých jazycích, češtině, italštině a angličtině. Slova byla napsána tak, aby obsahovala základní fráze v daném jazyce a píseň tak mohla posloužit jako učební pomůcka pro někoho, kdo se potřebuje naučit nový jazyk v nové zemi. Všichni účastníci byli seznámeni s historií romské kultury a měli možnost naučit se pár výrazů ve znakovém jazyce, který se vyučuje na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole. Žáci natáčeli videa na nádražích, aby si uvědomili, že nádraží bývá první či poslední místo, které člověk „na cestě“ vidí.

Vytvořili jsme pracovní listy a karty, které pomáhají žákům s poruchami učení nebo žákům s odlišným mateřským jazykem. Vytvořili jsme také karty, které žákům pomáhají pochopit základní matematické operace užitečné v praktickém životě. Materiály vycházejí z každodenní zkušenosti s žáky, pro které jsou učební pomůcky určeny. Pomůcky byly vytvořeny v češtině, italštině a angličtině a pokrývají různé předměty.

Podařilo se nám nastartovat spolupráci mezi žáky s vynikajícími studijními výsledky a žáky, kteří mají problémy s učením. Podařilo se nám nastartovat spolupráci mezi žáky ze sociálně vyloučených oblastí a žáky, kteří sociální problémy nemají. Podařilo se nám nastartovat spolupráci mezi žáky z odlišných náboženských prostředí. Všechny aktivity byly zvoleny tak, aby se žáci promíchali mezi sebou a pracovali ve skupinách či týmech. Takto jsme se všichni učili, jak respektovat odlišné hodnoty, jak tolerovat lidi, kteří jinak žijí, věří v jiné věci.

Rodiče znevýhodněných žáků měli možnost sledovat, jak čas strávený se členy odlišné komunity jejich dětem prospívá. Pro většinu britských studentů byl tento projekt první možností podívat se mimo Velkou Británii.

Učitelé měli mnoho příležitostí porovnat výuku a osnovy ve svých školách, porovnat svůj přístup k žákům, kteří mají potíže s učením, kteří mají výjimečné nadání, porovnat přístup škol k bezpečnosti a bezpečnosti na internetu.

Spolupracovali jsme také s různými institucemi, které se starají o osoby s fyzickým či mentálním postižením, takže i tyto osoby jsme mohli zahrnout do svých aktivit. Zúčastnili jsme se také besedy s africkými uprchlíky, kteří přijeli na ostrov Lampedusa a se zástupcem organizace, která těmto lidem pomáhá.

Společným jazykem projektu byla angličtina, účastníci z České republiky a Itálie tak měli mnoho příležitostí procvičit cizí jazyk s rodilými mluvčími z Londýna, kteří byli naším třetím partnerem v projektu. Většina britských žáků ale nebyla britského původu a angličtina nebyla ani jejich rodným jazykem.

Všechny a aktivity a vzniklé materiály by mohly být užitečné pro učitele, kteří potřebují do vzdělávacího procesu začlenit děti z různých prostředí a s různými schopnostmi.

Stručná charakteristika partnerských škol

Sir John Cass and Red Coat Church of England School se nachází v části Londýna s převážně přistěhovaleckou komunitou. 93 % žáků pochází z etnických menšin, převážně Somálců, a 82 % žáků má status uprchlíka. Přibližně 80 % žáků je bilingvních, mluvících převážně siletštinou. 40 % žáků se angličtinu učí teprve ve škole. Personál školy má tak velké zkušenosti s integrací těchto žáků do vzdělávacího procesu a se zvládnutím angličtiny jim dokáže pomoci. Na druhou stranu, se 120 žáky se pracuje jako s žáky s výjimečným nadáním. Škola je státní s podporou nadace Sir John Cass Foundation, má 1392 žáků ve věku 11–18 let. V předchozích deseti letech se škola podílela na dvou evropských projektech.

Istituto Comprensivo Statale Melanzio-Parini v italském Castel Ritaldi je státní základní škola, která má 110 žáků a 18 učitelů. Všechny třídy navštěvují žáci se specifickými vzdělávacími potřebami. Škola se nachází na venkově, kde obyvatelé, kteří velmi lpějí na tradicích, nejsou imigrantům příliš otevřeni. Ve třídách je ale mnoho žáků pocházejících z rodin imigrantů a ti mají problémy s přijetím a pochopením své kultury a tradic a mezi spolužáky jsou někdy obtížně přijímáni. V předchozích deseti letech se škola podílela na třech projektech Erasmus.

Zprávy a fotografie z proběhlých akcí můžete po zaregistrování sledovat na eTwinningovém portálu. Jde o mezinárodní projekt, proto jsou zprávy v anglickém jazyce.

Proběhlé akce na naší škole v rámci jednotlivých předmětových komisí

Výměnný pobyt učitelů a žáků na partnerské škole v České republice

Ve dnech 19. 3. – 23. 3. 2018 se uskutečnilo setkání žáků a učitelů z České republiky, Itálie a Velké Británie v Přerově.

Studenty čekalo slavnostní uvítání za doprovodu školního sboru a učitelé tělesné výchovy si pro žáky připravili sportovní odpoledne, kdy žáci ve smíšených družstvech soutěžili v netradičních disciplínách. Odpoledne si všichni mohli prohlédnout město.

Všichni zúčastnění žáci měli připraveny prezentace o zemi svého původu a o migraci v každé z těchto zemí, které posloužily pro vytvoření mapy se základními migračními trasami. Kromě prezentací přijeli do Přerova s jedním z tradičních tanců své země, který se všichni ostatní naučili.

V polovině týdně jsme navštívili Brno a Muzeum romské kultury, kde jsme se seznámili s historií největšího přistěhovalého etnika v České republice.

Na závěr týdne jsme nacvičili píseň na melodii Ódy na radost Ludwiga van Beethovena se slovy, která si každá škola připravila před příjezdem do Přerova. Text písně byl sestaven tak, aby obsahoval základní pozdravy a fráze v češtině, angličtině a italštině.

Tradiční tance

Newcomers song

3. 12. 2017 Mezinárodní den osob se zdravotním postižením

Aktivita: Co je to alternativní komunikace?
Učitel: Mgr. Stanislava Ludíková
Účastníci: třídy 3. AP, 4. C, 4. D (Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika a  Pedagogické lyceum)

K tomuto datu si žáci v hodině PEDAGOGIKY připomenuli Mezinárodní den osob se zdravotním postižením. Úkolem budoucích pedagogů a asistentů je citlivě a s porozuměním přistupovat k dětem se zdravotním postižením, které nemohou plnohodnotně komunikovat a zapojit se do společenského života. Výuka speciální pedagogiky (inkluzivního vzdělávání) umožňuje žákům seznámit se s využitím AAK v jejich budoucí náročné profesi. Tato komunikace umožňuje dětem s vážně narušenou komunikační schopností účastnit se komunikace a nebýt jen pasivním posluchačem.

Žáci si při práci s výběrovým obrázkovým komunikačním systémem (VOKS) a TEACCH programem měli možnost uvědomit, že se zvyšuje aktivita dětí v komunikaci, protože okolí na jejich požadavky reaguje.

Dále se žáci seznámili s prací v SNOEZELENU (smyslové místnosti), který je také dalším významným prostředkem bazální stimulace a významně přispívá k rozvoji komunikace, smyslové zkušenosti a pohybu.

Jazykový koutek prezentace o vietnamské kuchyni

ZÁPIS Z AKTIVITY V RÁMCI ERASMU+

NÁZEV AKTIVITY: Jazykový koutek prezentace o vietnamské kuchyni
DATUM KONÁNÍ: 30.11.2017
POČET STUDENTŮ: 31 (15 chlapců a 16 dívek)
AKTIVNĚ SE PODÍLELA: Thu Hang Phamová (studentka tercie)
POČET DOSPĚLÝCH: 2 (Mgr. Martina Andrlová, Mgr. Magdalena Lovečková)

POPIS AKTIVITY  A DOPAD NA STUDENTY:

Studentka tercie Thu Hang Phamová realizovala aktivitu s názvem Jazykový koutek a vietnamská kuchyně. Seznámila studentky a studenty s  10 základními vietnamskými frázemi s překladem do češtiny a výslovností. Kromě toho se také studenti mohli naučit počítat do 10. Ti se snažili fráze opakovat a zapamatovat si je. Tato aktivita je zaujala, protože se zajímali ještě o další fráze ve vietnamštině jako např. „Miluji tě“, „Dobrý den“ apod.. Dalším tématem byla tradiční vietnamská kuchyně, kde formou powerpointové prezentace Thu Hang  seznámila studenty s typickými vietnamskými pokrmy (polévky, hlavní jídla, dezerty, slavností pokrmy apod.). Na závěr si studenti poslechli vietnamskou hymnu a zhlédli tradiční vietnamský tanec. Beseda byla pro studenty velkým přínosem i zábavou.

Fráze:  Ano, ne, Kolik je ti let?, Ahoj!, Kde bydlíš?, Jaké jsou tvoje koníčky?, Jak se jmenuješ?, Děkuji., Prosím., Odkud pocházíš? Jak se máš?
Číslovky? 1-10

Výměnný pobyt učitelů a žáků na partnerské škole v Itálii

Ve dnech 15.10. – 21.10. 2017 navštívilo 12 žáků Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy partnerskou školu v Castel Ritaldi v Itálii v rámci výměnného pobytu žáků v projektu Erasmus+. Tématem projektu je emigrace, imigrace a práce s žáky ze znevýhodněného prostředí nebo s postižením.

Věnovali jsme se historické imigraci Longobardů do Itálie prostřednictvím prezentace a hry, kterou připravili žáci ze střední školy ve Spoletu. Navštívili jsme i starověký longobardský kostel v Campello, který patří k památkám UNESCO a muzeum „Museo del Ducato“, kde se nachází sbírka longobardských vykopávek a umění. Setkali jsme se s pracovníkem organizace ARCI, která pracuje s uprchlíky z Afriky a také s některými z nich. Žáci i učitelé měli možnost zeptat se jich na to, co je zajímalo.

Žáci ve škole v Castel Ritaldi zorganizovali besedu s babičkou jednoho z žáků, která emigrovala do Švýcarska a žákům vyprávěla o důvodech svého odchodu z Itálie a životě, který ji ve Švýcarsku čekal. Místní umělkyně Esemralda připravila nástěnnou malbu s názvem „Together“, kterou žáci dle jejích pokynů barevně dotvořili a která bude stálou součástí výzdoby školy v Castel Ritaldi.
V kině ve Spoletu jsme všichni společně shlédli pásmo krátkých filmů zaměřených na sociální problémy a hlasovali o nejlepší z nich. Filmy pokrývaly různá témata, od tělesně postižené dívenky, přes osamělého starého pána truchlícího pro svou ženu, až po uprchlíky, kteří se snaží dostat do Itálie nebezpečnou cestou přes Středozemní moře. Navštívili jsme Muzeum emigrace v Gualdo Tadino s průvodcem, kde je především sbírka předmětů odkazující na emigraci italského obyvatelstva v 1. polovině 20. století.

Na závěr pobytu žáci vytvořili výstavu k historii italské emigrace včetně jmen slavných osobností, které se ve světě prosadili jako potomci italských emigrantů. Po celou dobu pobytu měli učitelé možnost vyměňovat si své zkušenosti a žáci měli možnost procvičit si angličtinu a poznat zblízka italskou kulturu.

Žáci bydleli v italských rodinách, což velice ocenili, jak vyjádřila Michaela Řezníčková, studentka 2. ročníku pedagogické školy:
„Na pobytu se mi nejvíce líbilo, jak byly všechny rodiny přátelské a považovaly nás skoro za své vlastní děti a dělaly nám, co nám na očích uviděly. Ochutnali jsme pravé italské jídlo a poznali jejich kulturu a památky, které se mi osobně moc líbily. Velmi musím ocenit, že děti se snažily komunikovat anglicky (i když nejstarším tam bylo 14 roků). Z celého pobytu si tedy odnáším skvělé zážitky a vzpomínky, a to zejména na skvělé téma, fascinující památky, zážitky a vzpomínky jak s Italy, tak s Čechy.
Tímto bych chtěla i poděkovat, že jsem dostala možnost se zapojit do tohoto projektu.

Studenty z Itálie a Velké Británie uvítáme v Přerově od 19. 3. do 23. 3. 2018.

Erasmus Itálie

Videoprojekt

Video s tématem nádraží

Studenti si před setkáním v Itálii připravili krátká videa, která natočili na svých místních nádražích. Nádraží slouží jako symbol místa setkávání neznámých lidí, kteří spolu po nějakou dobu musí sdílet společný prostor a kde je každý svým způsobem bez domova. Pokud jde o migraci osob, nádraží je posledním místem v rodné zemi a prvním místem v nové zemi, kde se člověk při hledání lepšího života ocitne.

Stazione movie

Starší studenti pomáhají mladším studentům

První školní den žáci z oktávy a 4.A provedli nové žáky z prvních ročníků po budově školy v rámci projektové aktivity "Starší studenti pomáhají mladším studentům".

Výměnný pobyt učitelů a žáků na partnerské škole ve Velké Británii

Ve dnech  26. 3.–1. 4. 2017 se uskutečnil výměnný pobyt učitelů a žáků na partnerské škole ve Velké Británii v rámci evropského programu Erasmus+. Během pobytu všichni navštěvovali partnerskou školu, účastnili se přednášek a vyučovacích hodin a také se setkali se studenty a učiteli z partnerské školy v Itálii.

Učitelé měli možnost vyměnit si zkušenosti s výukou a systémem školství v obou zemích a žáci si mohli procvičit angličtinu při společných aktivitách s britskými studenty.

Mimo vyučování navštívili bývalou školu „Ragged School“ zřízenou v 19. století pro chudé děti, která dnes slouží jako muzeum, kde jim průvodkyně vysvětlila historii přistěhovalectví v londýnské části East End a nakonec navštívili Museum of London, kde si prohlédli expozici mapující celou historii i současnost Londýna.

Celý projekt je zaměřen na práci s menšinami a jejich začlenění do většinové společnosti a tomu také odpovídaly aktivity naplánované na celou dobu pobytu.

Přednáška pro turecké žáky

Od pondělí 20. 2. do čtvrtka 2. 3. hostila naše škola 15 žákyň a 2 učitele ze střední školy z tureckého města Tokat. Pedagogové školy připravili na každý den pro žákyně pestrý program. V úterý se hosté z Turecka zúčastnili dějepisné přednášky o migraci. Mgr. Marhefková Tomečková vytvořila prezentaci o migraci a migrační krizi. Mgr. Fridrichová hosty s prezentací seznámila a připravila interaktivní úkoly, se kterými tureckým studentkám pomohli žáci septimy. V závěru hodiny se žáci vzájemně učili, jak se česky a turecky představit.

V rámci návštěvy žáků střední školy s pedagogickým zaměřením z tureckého města Tokat připravili učitelé pedagogiky výukový program. Cílem programu bylo nahlédnout do světa znakového jazyka, jehož výuka má na škole dlouholetou tradici.

V úvodu Mgr. Stanislava Ludíková a Mgr. Darina Šimková prostřednictvím prezentace seznámily žáky s obsahem a formou výuky znakového jazyka, s významem znakování v mateřských a základních školách i se specifiky výuky neslyšících. Praktická část výuky byla vedena interaktivně s cílem pochopit, že znakový jazyk je důmyslný a bohatý. Žáci pracovali na tématech Setkání, Pozdravy, Časové údaje aj. Využívali při tom metodické materiály naší školy. Na vedení výuky se aktivně podílely dvě studentky, Anežka Hrušková a Veronika Weczerková.

Při společném loučení písní Jingle bells, jingle bells ve znakovém jazyce se zapojili všichni přítomní.

MEZINÁRODNÍ DEN MIGRANTŮ - 18. 12.

Do hodin pedagogiky byly zařazeny aktivity, které měly vést žáky k zamyšlení se nad vlastními schopnostmi, vlastnostmi, chováním a odpovědností za rozvoj společnosti a k zamyšlení se nad vlastním podílem na dění světa.

Účast: třídy 2.AP, 3.AP, 3.C, 3.D

Program:

Aktivita 1
Na základě prezentace a přednášky se žáci seznámili s problematikou adaptace migrantů na nové podmínky, s postoji společnosti k sociokulturním odlišnostem a dopady migrace nejen na dospělé, ale i na děti z různých zemí světa.
Prezentaci s vyprávěním o zkušenostech ze zahraničního pobytu v Nepálu připravila vyučující pedagogiky. Při pobytu navštívila místní školy, ve kterých se učí i děti migrantů z Indie, Číny a Tibetu.

Aktivita 2
Žáci se seznámili s činností Multikulturního centra v Praze (MKC), které se podílí na vývoji metodických materiálů, pracuje se školami na tématech multikulturního, globálního a rozvojového vzdělávání.
Při této aktivitě byl žákům nabídnut metodický manuál s konkrétními úkoly a moderními metodami, které mohou podpořit při práci s dětmi jejich zájem o globální témata.

Aktivita 3
Žákům byl představen román Gao Xingjiana - Hora duše, který byl oceněn Nobelovou cenou za literaturu. Tento básník, prozaik, dramatik žijící ve Francii a téměř profesionální běženec popisuje desetiměsíční cestu podél Dlouhé řeky, od horských planin na hranice Tibetu, líčí cestu přírodními rezervacemi a vesnicemi národnostních menšin.

Aktivita 4
Studenti natočili krátké video, kde je rozhovor s jednou z učitelek GJB a SPgŠ Přerov, která do České republiky přišla z Běloruska, o jejím životě v naší zemi.

Interview

                   

STUDENTI Z PŘISTĚHOVALECKÝCH RODIN SE PŘEDSTAVUJÍ

NÁZEV AKTIVITY: BESEDA NA TÉMA TRADIČNÍ VIETNAMSKÉ KUCHYNĚ
DATUM KONÁNÍ: 29.11.2016
POČET STUDENTŮ: 22 (7 chlapců a 15 dívek)
AKTIVNĚ SE PODÍLELA: Thu Hang Phamová
POČET DOSPĚLÝCH: 2 (Mgr. Martina Andrlová, Mgr. Magdalena Lovečková)
POPIS AKTIVITY  A DOPAD NA STUDENTY:

Studentka vietnamského původu uspořádala besedu a ochutnávku tradičních vietnamských jídel. Formou powerpointové prezentace seznámila studenty s typickými vietnamskými pokrmy (polévky, hlavní jídla, dezerty, slavností pokrmy apod.), základními ingrediencemi a postupy při přípravě jídel. Následovala ochutnávka připravených pokrmů (krevety, sardinky, rýžové nudle, asijské houby, mango, medový čaj atd.). Studenti se naučili, jak správně jíst s hůlkami, postup při přípravě konkrétních jídel, složení apod.

NÁZEV AKTIVITY: Jazykový koutek
DATUM KONÁNÍ: 30.11.2016
POČET STUDENTŮ: 22 (7 chlapců a 15 dívek)
AKTIVNĚ SE PODÍLELA: Thu Hang Phamová, Anna Pospíšilová, Kateřina Vařáková
POČET DOSPĚLÝCH: 2 (Mgr. Martina Andrlová, Mgr. Magdalena Lovečková)
POPIS AKTIVITY  A DOPAD NA STUDENTY: Studentky Thu Hang Phamová, Anna Pospíšilová a Kateřina Vařáková vytvořily plakát s 10 základními vietnamskými frázemi s překladem do češtiny a výslovností. Kromě toho se také studenti mohli naučit počítat do 10. Studenti se s pomocí Thu Hang snažili fráze opakovat a zapamatovat si je. Poté následovalo procvičení frází ve dvojicích. Pak studenti poslouchali vietnamskou hymnu a podívali se na krátké klipy, které natočili mladí Vietnamci žijící v České republice. Obsahem krátkých filmů bylo stereotypní chování Vietnamců a Čechů. Beseda byla pro studenty velkým přínosem i zábavou.

Fráze:  Ano, ne, Kolik je ti let?, Ahoj!, Kde bydlíš?, Jaké jsou tvoje koníčky?, Jak se jmenuješ?, Děkuji., Prosím., Odkud pocházíš? Jak se máš?
Číslovky? 1-10

 

MEZINÁRODNÍ DEN OSOB S POSTIŽENÍM

3.12. 2016 si každoročně připomínáme Mezinárodní den osob s postižením. V naší škole si studenti připravili prezentaci v angličtině o historii tohoto dne a důvodech, proč si jej připomenout, v hodinách OSZ si studenti připravili referát o životě člověka v těžkých životních situacích a pak diskutovali o tom, jak se s takovou těžkou situací vyrovnat, jak nabídnout pomoc a jak ji přijmout.

V hodinách pedagogiky si studenti vyzkoušeli práci s terapeutickými a vzdělávacími pomůckami pro trávení volného času osob s různými druhy postižení:

Aktivita: „Žít život s postižením - trávení volného času“

Dospělí: Mgr. Stanislava Ludíková

Účast: žáci tříd 2. AP, 2. BP, 3. C, 3. D, 3. AP (Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika, Pedagogické lyceum)

Do výuky pedagogiky budoucích učitelů a vychovatelů bylo zařazeno seznámení s novými metodami vzdělávání v oblasti integrace/inkluze dětí se zdravotním postižením (mentálním, zrakovým, sluchovým, pohybovým, řečovým).

Ke dni 3. 12. 2016 si žáci vyzkoušeli činnosti s terapeutickými a vzdělávacími pomůckami pro volný čas, které děti aktivizují, stimulují.

Hry s pomůckami podporují spolupráci a komunikaci se svým okolím, relaxaci.

Jiné vedou ke zlepšení pohybové koordinace a rovnováhy, smyslové zkušenosti, orientace v prostoru a v čase.

Program:

 • Připomenutí dne osob s postižením (prezentace)
 • Ukázka uspořádání třídy pro žáky se zdravotním postižením (prezentace)
 • Praktické ukázky činnosti se speciálními pomůckami

Senzomotorické pomůcky:

LOUPOrozvoj zručnosti, týmové spolupráce, koordinace očí a horních končetin

Hlavolam TANGRAMY – zvyšuje koncentraci, zlepšuje paměť, rozvíjí jemnou motoriku

TURBINO – společenská hra, vhodná pro děti s poruchou řeči (kontrola dechu, rozvoj slovní zásoby)

Lapač míčků (soft)nácvik motorických schopností

Nekonečná dráha – zlepšuje úroveň soustředění, koordinace rovnovážných schopností, koordinace oka-ruky

Pyramidová rallye – rozvoj motoriky, postřehu, pozornosti, prostorové orientace

Sluchové pexeso – rozvoj sluchového vnímání

Hmatové pexeso – smyslový rozvoj, 10 různých materiálů

Boj na mostě – společenská hra pro nevidomé, rozvoj hmatu, orientace v prostoru, početních představ

Hra s časem – odhad času

LoopLiner – rehabilitační pomůcka, podporuje tělesnou koordinaci, odbourání stresu  

 

V hodinách hudební výchovy studenti předstírali postižení (např. slepotu) a vyzkoušeli si tak hru na hudební nástroj.

Ve středu 7. 12. 2016 vystoupily v Městském domě studentky SPgŠ (7 děvčat ze třídy 2. C, 2. D a 2. AP) pod vedením Mgr. Jany Beranové se svým vánočně laděným hudebním programem na členské schůzi místní organizace Svazu tělesně postižených v Přerově.

 • Dějepis, Základy společenských věd a Občanská nauka

  Projekt Erasmus+

  Název aktivity: Sledování tématu imigrace/uprchlíci v novinových článcích
  Datum konání: září-říjen 2017
  Počet studentů: 48 (dívek: 29, chlapců: 19) – žáci vyššího gymnázia (třídy: 1. A a sexta)
  Aktivně se podíleli: Petra Černá (1. A), Adam Bubík (sexta), Michal Urban (sexta)
  Počet dospělých: Mgr. Lucie Charvátová

  Popis aktivity a dopad na studenty:

  V průběhu měsíce září se žáci (třídy: 1. A a sexta) v hodinách Občanského a společenskovědního základu, postupně seznamovali s různými typy novinových článků s tématem imigrace/uprchlíci. Pracovali jsme s deníky, týdeníky a internetovými články.Přistupovali jsme k práci tak, že nejprve jsme veškeré použité materiály k tématu rozdělili do tří kategorií. Články, které přistupovaly k imigraci negativně, pozitivně a neutrálně.Žáci se poté snažili o analýzu jednotlivých článků, ve kterých hledali jednotlivé argumenty.Společně jsme pak vedli diskuzi na téma: Jaký je jejich přístup k problematice.Na následující měsíc říjen dostali žáci úkol. Na základě sledování různých článků zpracovat fiktivní příběh s názvem V cizí kůži.Záměrem bylo vcítit se do pocitů člověka, který se rozhodne opustit svou rodnou zemi, aby ochránil sebe či rodinu před válkou, násilím nebo politickým pronásledováním.

  Z odevzdaných prací byly vybrány dvě: Cesta do Německa (Petra Černá – 1. A) a Imhir Selani (Michal Urban – sexta).

  Na závěr jsme společně vytvořili nástěnku. Zde jsme umístili vybrané práce, rozhovory k tématu imigrace (jsou určené k přečtení jednotlivými zájemci), shrnutí tématu imigrace v přehledných tabulkách a grafech (Odkud jsou lidé, kteří žádají o azyl v EU; Vývoj počtu žádostí o azyl v EU; Žadatelé o azyl dle národností; Kolik žadatelů o azyl míří do ČR; Vývoj podaných a udělených žádostí v ČR apod.), vše doplněno obrazovou dokumentací.

  Velmi kladně bych chtěla ohodnotit přístup žáků k projektu. Pracovali poctivě a se zájmem. Pozorovala jsme na nich samotných vývoj v přístupu k problematice. Měli zájem se skutečně něco dozvědět. Nebylo záměrem změnit jejich názor na imigraci, ale umět představit své myšlenky smysluplně a podložené racionálními argumenty. Práce s tématem V cizí kůži, dopadly překvapivě. Umět vcítit se do situace druhého člověka bylo jádrem našeho projektu. Představit si pocity, důvody k odchodu a také obraz imigranta o budoucnosti v nové zemi. Velmi přínosné byly také společné debaty s žáky. Zformulovat jasně svůj názor a poslechnout si svého kolegu, to byly další úkoly naší práce.

  Použité prameny a zdroje:

  https://www.clovekvtisni.cz/co-delame/migrace-v-souvislostech/migracni-statistiky-4518gp?gclid=EAIaIQobChMImaTeisK91wIVQRIbCh3qbAq9EAAYAiAAEgLsafD_BwE7
  https://www.amnesty.cz/news/4035/byli-presvedceni-ze-se-ocitli-v-raji
  http://www.rozvojovka.cz/analyzy/30-mezinarodni-migrace-a-rozvoj-ne-cekane-souvislosti.htm
  http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=857
  http://www.demografie.info/?cz_detail_clanku&artclID=661
  www.demografie.info
  http://hlidacipes.org/kriminalita-maghrebanu-cist-varovani-bis-ze-cesko-neni-imunni-vuci-evropskym-trendum/
  Týdeník Téma (Mafra, a. s.)

  Mgr. Lucie Charvátová

  Beseda s generálplukovníkem Emilem Bočkem

  Datum a místo konání: Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, 21. října 2017
  Organizátoři: Gymnázium Jakuba Škody, Přerov a GJB a SPgŠ, Přerov
  Téma: RAF a generálplukovníkem Emil Boček
  Forma: beseda
  Účastníci: žáci tříd 3. A, 7.(Dějepisný seminář)
  Počet účastníků: 24, 12 žen (3 nad 18 let), 12 mužů ( 3 nad 18 let)
  Prostory: aula GJŠ Přerov
  Výstup: evaluační dotazník (viz příloha), fotografie

  Generálplukovník Emil Boček: symbol nezdolatelné osobní statečnosti a životního optimismu

  S čtyřiadevadesátiletým generálplukovníkem Emilem Bočkem, posledním žijícím československým příslušníkem RAF, se mohli setkat v pátek 21. října 2017 žáci v aule Gymnázia Jakuba Škody v Přerově. Přítomné z řad žáků tamního gymnázia, Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově a Základní školy v Dřevohosticích uchvátil nejen peripetiemi svého útěku z pomnichovského Československa, leteckými zkušenosti v Anglii, ale především nezdolným životním optimismem a vitalitou, které účastníci v závěru ocenili bouřlivým potleskem.

  Evaluační dotazníkdocx13.42 KB

  Vyhodnocení dotazníku (bodová škála hodnocení 1-5 jako ve škole)

  1. Měli jste před setkáním s generálporučíkem Bočkem informace o působení československých letců v RAF za 2. světové války?
  Pouze 8% dotazovaných znalo jméno hosta, 20% v povědomí, 28% hodnotilo své povědomí bodem 3, 28% je povědomí pouze dostatečné a nedostatečné u 16%.
  2.  Znáte i jména jiných Čechoslováků v britské RAF?
  Znalost 1 12%, 2  16%, 3 12% 4 8% a totální neznalost je u 52% žáků.
  3. Jak na Vás zapůsobil osobní příběh výše jmenovaného?
  Žáci ocenili osobní statečnost jmenovaného velmi vysoce 1 52%, 2 36%, a 4% 3, 4 a 5 .
  4. Dokážete si představit, že byste stáli před rozhodnutím opustit pomnichovské Československo a odejít bojovat za svou vlast za jejími hranicemi?
  Pouze 4% žáků odpovědělo 1, 16% 2, 36% 3, 24% 4, 16% 5.
  5. Změnilo se Vaše povědomí o tématu po skončení besedy?
  Navýšení povědomí o tématu besedy žáci hodnotili 1 12%, 2 48%, 3 16%, 4 12%, a nedostatečnou 12%.

  Odchody Josefa Brykse

  Životní příběh Josefa Brykse, československého letce v britské RAF, statečně bojujícího proti nacistickému režimu a poté nastupujícímu totalitarismu v Československu se stal tématem další přednášky v rámci projektu Erasmus+.

  Regionální historik Mgr. Zdeněk Smiřický a Karel Bryks, synovec jmenovaného, žákům 4. A a oktávy zajímavou formou zpřístupnili osudy, a zejména důmyslné útěky Josefa Brykse z nacistických věznic, díky nimž získal přezdívku „Útěkář“. Žáci také mohli zhlédnout kolekci nejvyšších vyznamenání České republiky, Kanady a Velké Británie, udělené tomuto výjimečnému muži.

  O historii Romů s PhDr. Pavlem Kopečkem, Ph.D.

  GJB a SPgŠ je pro období let 2016-2018 zapojeno do projektu Erasmus+. V rámci tohoto projektu žáci dějepisného semináře a humanitních studií vyslechli dne 12. října 2016 přednášku PhDr. Pavla Kopečka, Ph.D. na téma Historie Romů v českých zemích. Přenášející nastínil účastníkům hlavní etapy migrace romského etnika u nás.

 • Český jazyk a literatura a Dramatická výchova

  Emigrace - imigrace

  Vybrané žákyně ze sekundy a tercie  přečetly knihu Deník Anny Frankové. Proběhla diskuze o knize v hodině českého jazyka a následně dívky zpracovaly tematickou nástěnku umístěnou ve vestibulu školy (hodiny VV).

  sekunda - Anna Pospíšilová, Alžběta Bařinková, Anežka Kováčiková, Sára Kučerková, Barbora Maťová, Thu Hang Phamová, Eva Réznerová, Bára Zavadilová
  tercie - Monika Grunclová, Stela Luisa Dieguezová
  Vyučující českého jazyka A. Chmelová

  Žáci dostali obecné zadání svých slohových prací – „Inkluze v nás a kolem nás.“

  Toto téma měli za úkol „naplnit“ svou vlastní zkušeností, vlastním zážitkem z všedního života. Mnozí dali svému textu také vlastní název. Texty bychom přečetli na březnové Literární kavárně.

  Pracovní listy pro žáky s poruchami učení a pro žáky s odlišným mateřským jazykem

 • Matematika a fyzika

  Výukový materiál pro podporu matematicko-fyzikální gramotnosti

  Výuková kartapdf1.23 MB
 • Biologie

  Dopoledne určené dětem ze sociálně vyloučených lokalit

  Ve dnech 26. a 27. června 2017 se uskutečnilo v naší škole dopoledne určené dětem ze sociálně vyloučených lokalit, které bylo podpořeno evropským projektem Erasmus+. Pro děti předškolního věku naši žáci připravili tematickou lekci o včelách a jim příbuzném hmyzu. Děti se během dopoledne setkaly s včelkou Verčou, trubcem Tadeášem a potkaly pana včelaře, který jim povyprávěl pohádku o tom, jak se včely vyvíjí. Poté děti pracovaly na stanovištích – pozorovaly detaily včelího těla pod lupou i mikroskopem, povídaly si o včelích produktech, vyrobily si svíčku z vosku a papírovou včelku, vytvořily společně včelí plástev s vajíčky. Dozvěděly se spoustu zajímavostí ze života včel. Nakonec si zahrály hru „Na pilné včeličky“ a naučily se básničku o včelce.

  S sebou si děti odnesly nejen výrobky, které si samy zhotovily, ale i spoustu nových informací a nezapomenutelné zážitky z krásně prožitého dopoledne.

 • Zeměpis

  Projekt Erasmus+

  Název aktivity: Prstem po mapě poznáváme Evropu (Maďarsko)
  Datum konání: 11.12. 2017
  Třída, počet žáků: 7.; 21 žáků (16 dívek, 5 chlapců)
  Aktivní podíl: Magdalena Uvírová
  Počet dospělých: Mgr. Petr Zbořil
  Pomůcky: Atlas světa, dataprojektor, mapa Evropy

  Popis aktivity a dopad na žáky:

  V pondělí dne 11. prosince jsme ve třídě 7. realizovali projekt Erasmus+ na téma „Státy střední Evropy – Maďarsko“. Tuto třídu navštěvuje žákyně Magdalena Uvírová, která má příbuzné v Maďarsku a každoročně tuto zemi navštěvuje.

  Na úvod proběhla práce s mapou Evropy se zaměřením na státy střední Evropy, konkrétně se žákyně zaměřila na Maďarsko. Nejprve žáci v Atlase světa hledali jednotlivé státy tohoto regionu a po té následovala orientace v atlase se zaměřením na zajímavosti (přírodní a kulturně historické) Maďarska. Další a zároveň hlavní aktivitou byla powerpointová prezentace zaměřená na fyzickogeografickou a socioekonomickou charakteristiku Maďarska, která byla doplněna o kulturně historické zajímavosti charakteristické pro tento region (nejzajímavější města, lázeňská centra, přírodní památky, tradiční výrobky a pokrmy, tance apod.)

  1

  Projekt Erasmus+

  Název aktivity:  Poznáváme svět – USA – stát Florida
  Datum konání: 4. 12. 2017
  Počet studentů: 30   (studenti prvního ročníku třídy 1.CP)
  Aktivně se podílely: Short Abby Lena
  Počet dospělých: Mgr. Milan Novák


  Popis aktivity a dopad na studenty: 

  V pondělí 4. prosince 2017 jsme ve třídě 1. CP  realizovali projekt Erasmus+ na téma Poznáváme svět – Spojené státy americké. Třídu navštěvuje studentka, která se narodila, vyrůstala a v době letních prázdnin žije na Floridě.

  Během úvodní části hodiny bylo seznámení a přiblížení tohoto státu. Dozvěděli jsme se americké dějiny, základní geografické a demografické údaje, ale i taky systém školství v USA. Studenti pracovali s atlasem, vyhledávali základní zeměpisné informace. Během výstupu studentka prolínala mluvené slovo s powerpointovou prezentací. K dokreslení atmosféry byla  studentka oblečena do amerického kostýmu.

  Na závěr bylo pokládání otázek a úkolů z průběhu prezentace, kdy studenti se pokoušeli správně plnit vybrané dotazy a úkoly. Z dnešní nesmírně poutavé hodiny si odnesli hodně informací a postřehů. Sladkou odměnou pro všechny byla cukrovinka, kterou její taťka nechal přivést z Ameriky.                                                                                                                                                                                                                                                                   

  Projekt Erasmus+

   

  Název aktivity: Prstem po mapě poznáváme Evropu (Chorvatsko)

  Datum konání: 4.12.2017

  Třída, počet žáků: 6.; 23 žáků (15 dívek, 8 chlapců)

  Aktivní podíl: Veronika Grbič, Sabina Králíková

  Počet dospělých: Mgr. Petr Zbořil

   

  Popis aktivity a dopad na žáky:

  V pondělí dne 4. prosince jsme ve třídě 6. realizovali projekt Erasmus+ na téma „Státy bývalé Jugoslávie – Chorvatsko“. Tuto třídu navštěvuje žákyně Veronika Grbič, která je původem z Chorvatska a každoročně tuto zemi navštěvuje.

  Na úvod proběhla práce s mapou Evropy se zaměřením na státy Balkánského poloostrova a konkrétně na bývalé státy Jugoslávie. Žáci v Atlase světa hledali jednotlivé státy s názvem hlavních měst tohoto regionu. Další a zároveň hlavní aktivitou byla powerpointová prezentace zaměřená na fyzickogeografickou a socioekonomickou charakteristiku Chorvatska. Prezentaci státu doplnili žáci ještě o konkrétní chorvatský region - Živogošče, ke kterému má žákyně vztah. Během prezentace následovala praktická ukázka studentského průkazu, chorvatské měnové jednotky, map, fotografií, tiskovin a typických výrobků charakteristických pro daný region. Na závěr si žáci procvičili znalosti o Chorvatsku kvízem, který pro své spolužáky vypracovaly obě žákyně a tím shrnuli vědomosti o tomto regionu Evropy.

  Projekt Erasmus+

  Název aktivity:  Poznáváme Evropu - Slovinsko

  Datum konání: 20. 11. 2017

  Počet žáků: 30 (žáci prvního ročníku třídy 1.CP)

  Aktivně se podílely: Veronika Frasová

  Počet dospělých: Mgr. Milan Novák

  Popis aktivity a dopad na žáky:

  V pondělí 20. listopadu 2017 jsme ve třídě 1. CP  realizovali projekt Erasmus+ na téma Poznáváme Evropu – Slovinsko. Jmenovanou třídu navštěvuje studentka, která se narodila a vyrůstala ve Slovinsku.
  Během úvodní části hodiny bylo seznámení a přiblížení tohoto státu a srovnání s Českou republikou. Studenti pracovali s atlasem, kde vyhledávali základní geografické charakteristiky. Během výstupu studentka prolínala mluvené slovo prezentací v PowerPointu doplněné otázkami pro třídu.              
  Na závěr byla řeč ve slovinském jazyce, kdy se žáci pokoušeli správně přeložit výrazy do češtiny. Součástí prezentace byla i ochutnávka národních pokrmů, které žákyně připravila doma za pomocí rodičů.
  Studenti se aktivně zapojovali do jednotlivých úkolů, sledovali poutavý výklad a věřím, že si odnesli hodně informací a postřehů této zajímavé vyučovací hodiny.                                                                                                                                                                                                                                                                                       

  Projekt Erasmus+

  Název aktivity:  Prstem po mapě poznáváme svět

  Datum konání: 25. května 2017

  Počet studentů: 22 (7 chlapců, 15 dívek) – studenti sekundy nižšího gymnázia

  Aktivně se podílely: Bára Zavadilová, Alžběta Bařinková, Eva Réznerová

  Počet dospělých: Mgr. Ivana Zavadilová

  Popis aktivity a dopad na studenty:

      Ve čtvrtek 25. května 2017 jsme ve třídě sekunda realizovali projekt Erasmus+ na téma Jihovýchodní Asie -  Vietnam. Tuto třídu navštěvuje vietnamská studentka.

      Na úvod proběhla práce s mapou Jihovýchodní Asie, kterou vytvořily Bára Zavadilová a Alžběta Bařinková. Studenti do této mapy umísťovali připravené kartičky s názvy států a hlavních měst regionu. Pracovali s atlasem světa, kde potřebné informace vyhledávali. Eva Réznerová přitom s pomocí učebnice, atlasu a pod dohledem učitele zpracovávala téma Přírodní podmínky Jihovýchodní Asie. Zjištěné informace zapisovala na tabuli. Další aktivitou hodiny byla powerpointová prezentace státu Vietnam Alžběty Bařinkové s pomocí dataprojektoru. Prezentaci státu žáci doplnili o zajímavosti Vietnamu, které si všichni připravili předem formou referátu. Na závěr jsme si procvičili znalosti regionu Jihovýchodní Asie kvízem, který  pro své spolužáky vypracovala Bára Zavadilová a tím shrnula nově získané vědomosti o tomto koutu světa…

 • Hudební výchova

  Projekt ERASMUS+

  PROJEKTOVÝ TÝDEN PK HV na SPgŠ

  4. - 8. prosince 2017

  ______________________________________________________________________________

  Název aktivity:  „Hrajeme s handicapem“ aneb Zážitkový hudebně výchovný program

  Cílová skupina: žáci denního a dálkového studia SPgŠ

  Princip aktivity:

  Žáci naší školy měli díky připraveným aktivitám možnost vyzkoušet si pro ně běžné hudební aktivity s uměle vytvořeným handicapem. Tento program podnítil jejich kreativitu, ukázal nové pohledy na život a v neposlední řadě podpořil sociální vnímavost našich žáků vůči postiženým lidem a jejich odlišnostem. Učitelé se spolu s žáky zamýšleli nad možnými metodami a postupy výuky hry na klavír pro osoby s postižením, které bude možné zařadit v případě integrace žáků s tělesným a smyslovým postižením do naší školy. Získané poznatky mohou žáci SPgŠ využít také ve svém budoucím povolání.

  Hra na klavír – vybrané aktivity:

  1. Hra se zavázanýma očima („nevidomí“ nebo dočasně po operaci zraku) - píseň podle vlastního výběru
  2. Hra dvěma prsty („po zranění rukou“) - ukazovák P a L ruky (ruku není třeba fixovat)
  3. Hra jednou rukou („po amputaci levé ruky“) - hraje pouze P ruka

  Aktivita+  Hra na kytaru se zavázanýma očima

   

  Žáky aktivita velmi zaujala. Všichni se s obrovským nasazením zapojili do činnosti, vzájemně si radili a pomáhali. Z vlastní iniciativy si žáci vyzkoušeli také hru na klavír sevřenou pěstí a hru na kytaru se zavázanýma očima. Ukázalo se, že hra na kytaru je s tímto handicapem jednodušší než hra na klavír. Hlavním přínosem pro všechny zúčastněné bylo zkusit si, jak to mají osoby s postižením při hře na klavír obtížné. Při sledování ukázek výkonů handicapovaných umělců na youtube jedna žákyně prohlásila: „Nesmírně obdivuji obrovskou píli, vůli a motivaci handicapovaných jedinců něco dokázat, a přitom si vždy uvědomím dar života bez handicapu.“

  Vybrané aktivity splnily očekávání PK HV.  Žáci hodnotili projektovou činnost kladně – lépe teď dokáží pochopit člověka s handicapem, ale zároveň projevili sounáležitost a nutnost podporovat a chápat postiženého člověka.

   

  Počet zúčastněných osob na přípravě, průběhu a vyhodnocení aktivity a osob aktivitou dotčených:
  Počet zúčastněných osob: celkem 4 učitelé, z toho 3 ženy a 1 muž
  Mgr. Jana Beranová, Mgr. Marie Haluzová, Mgr. Marie Nakládalová, PhD, Mgr. Jiří Ocelka
  Počet žáků: celkem 41 žáků (2. – 4. ročníky), z toho 40 dívek a 1 chlapec

  Mgr. Jana Beranová

  Projekt ERASMUS+

  PROJEKTOVÝ TÝDEN PK HV na SPgŠ

  12. – 16. prosince 2016

  Název aktivity:

  „Hrajeme s handicapem“ aneb zážitkový hudebně výchovný program

  Cílová skupina: žáci denního a dálkového studia naší školy

  Princip aktivity:

  Žáci naší školy měli díky připraveným aktivitám možnost vyzkoušet si pro ně běžné hudební aktivity s uměle vytvořeným handicapem. Tento program podnítil jejich kreativitu, ukázal nové pohledy na život a v neposlední řadě podpořil sociální vnímavost našich žáků vůči postiženým lidem a jejich odlišnostem. Učitelé se spolu s žáky zamýšleli nad možnými metodami a postupy výuky hry na klavír pro osoby s postižením, které bude možné zařadit v případě integrace žáků s tělesným a smyslovým postižením do naší školy. Získané poznatky mohou žáci SPgŠ využít také ve svém budoucím povolání.

  Hra na klavír – vybrané aktivity:

  1. Hra se zavázanýma očima („nevidomí“ nebo dočasně po operaci zraku) - píseň podle vlastního výběru
  2. Hra dvěma prsty („po zranění rukou“) - ukazovák P a L ruky (ruku není třeba fixovat)
  3. Hra jednou rukou („po amputaci levé ruky“) - hraje pouze P ruka

  Aktivita+  Hra dvěma prsty se zavázanýma očima („kombinované zranění“) - ukazovák P a L ruky

  Organizace projektového dne:

  1. Přípravná (motivační) hodina

  • Učitel zprostředkuje žákům vstupní informace o vybraných tělesných a smyslových vadách (ukázky na www.youtube.com – hra na hudební nástroj osob s postižením) a připomene žákům datum 3. 12. - Mezinárodní den osob s postižením
  • Žáci vyplní dotazník před aktivitou (viz příloha)
  • Učitel nabídne žákům konkrétní hudební aktivity s tělesným a smyslovým postižením a sám si připraví první ukázku (hru se zavázanýma očima, hru na klavír dvěma prsty, čtyřmi prsty apod.), aby žáky vhodně motivoval

  2. Ukázková (finální) hodina

  • Žáci si zvolí vhodnou píseň a druh postižení (1-2) a předvedou individuální tvořivou hru na klavír (učitel sleduje rozdíl mezi přístupem začátečníků a pokročilých)
  • Během aktivity učitel pořídí fotodokumentaci a krátký videozáznam
  • Žáci vyplní dotazník po aktivitě (viz příloha)

  Formy vyhodnocení aktivity:

  • Zpracování dotazníku před a po vyzkoušení konkrétní aktivity
  • Pořízení fotodokumentace a videonahrávky všech aktivit

  Vyhodnocení dotazníku „před“:

  Většina žáků si v podstatě dovedla představit handicap krátkodobě nebo jen u nějaké činnosti, ostatní si to představit nedovedli vůbec nebo jen stěží.

  Více jak polovina zúčastněných se nejvíce obávala obtížnosti hry na klavír dvěma prsty. Někteří žáci si mysleli, že je překvapí právě to, že činnost, kterou považují za „nejlehčí“, bude tou nejobtížnější. Žáci se obávali toho, že poslepu nedokáží najít správné klávesy a že budou dezorientovaní.

  Vyhodnocení dotazníku „po“:

  Zúčastnění žáci měli před činnostmi v projektu obavy, ale u samotných činností se velmi „bavili“.

  Všechny překvapilo, že pro ně nebylo tak obtížné hrát na klavír se zavázanýma očima („nevidomí“), i když obtížně „hledali“ správnou tóninu. Pokročilejším žákům nedělala hra na klavír s handicapem takové problémy jako začátečníkům a bavilo je objevovat neznámé postupy a překonávat „překážky s handicapem“. Někteří žáci tvrdili, že smyslové postižení je při hře na klavír větší handicap než tělesné postižení (např. ztráta prstů). Přesto se shodli na tom, že hrát na klavír dvěma prsty („po amputaci prstů“) je velmi obtížné, protože to bylo pro ně moc složité (zorientovat se, když chtěli levou rukou hrát doprovod). Hra na klavír jednou rukou přišla obtížná nejmenšímu počtu dotazovaných. Při hře se zavázanýma očima si také žáci uvědomovali, jak potřebný je sluch.

  Žáky aktivita velmi zaujala a všichni se s obrovským nasazením do činnosti zapojili. Z vlastní iniciativy si žáci vyzkoušeli také hru na klavír nohou či sevřenou pěstí.

  Hlavním přínosem pro všechny zúčastněné bylo zkusit si, jak to mají osoby s postižením při hře na klavír obtížné. Při sledování ukázek výkonů handicapovaných umělců na youtube žáci obdivovali jejich obrovskou píli, vůli a motivaci něco dokázat.

  Použitá metodika:

  • Individuální i skupinová práce s žáky denního i dálkového studia v předmětech Hra na hudební nástroj a Specializace hudební výchovy
  • Praktická ukázka hry na klavír s určeným handicapem - učitel, ukázky na www.youtube.com  
  • Individuální tvořivá hra na klavír s vybraným handicapem - žáci
  • Tvorba dotazníku před a po vyzkoušení konkrétní aktivity (co si žáci myslí, že je překvapí a co je ve skutečnosti překvapilo, jak by si poradili apod.)

  Použité pomůcky:

  • Hudební nástroje, které běžně využíváme ve výuce HHN, ZHHN, HVS, SHV, HVM
  • Šátek na zavázání očí
  • Dataprojektor
  • Fotoaparát, videokamera

  Počet zúčastněných osob na přípravě, průběhu a vyhodnocení aktivity a osob aktivitou dotčených:

  Počet zúčastněných osob: celkem 8 učitelů, z toho 5 žen a 3 muži

  Mgr. Jana Beranová, Mgr. Marie Haluzová, Mgr. Jana Možíšová, Mgr. Lenka Miklasińská,
  Mgr. Marie Nakládalová, Mgr. Vítězslav Kružík, PhD, Mgr. Jiří Ocelka, PhDr. Jiří Zapletal

  Počet žáků: celkem 70 žáků, z toho 69 dívek a 1 chlapec

  Mgr. Jana Beranová

 • Tělesná výchova

  Sportovní den Z pohádky do pohádky

  Aktivita: Sportovní den pro děti ze sociálně vyloučených lokalit/znevýhodněných skupin
  Datum konání: 6. 4. 2018
  Místo konání: Velká tělocvična GJB a SPgŠ Přerov

  Pomůcky a ceny zakoupené z projektu a použité v rámci aktivity:

  • 3x badmintonová raketa
  • 2x raketa na stolní tenis
  • 1x badmintonové košíčky
  • 2x míčky na stolní tenis
  • ceny v hodnotě 900 Kč (pastelky, omalovánky, fixy, gumy, strouhátka,…)

  Počet žáků: 27 (1 chlapec a 26 dívek) GJB a SPgŠ Přerov
  Počet dětí:  12 (6 chlapců a 6 dívek) MŠ Komenského 25, Přerov

  Počet dospělých:  2 (1 žena, 1 muž) GJB a SPgŠ Přerov
                                 2 (0 mužů, 2 ženy) MŠ Komenského 25, Přerov

  Učitelé GJB a SPgŠ Přerov: Mgr. Petr Zbořil, Mgr. Kateřina Herinková

   

  Popis aktivity a dopad na žáky:

   

       Dne 6. dubna 2018 uspořádali žáci GJB a SPgŠ Přerov ve velké tělocvičně zdejší školy pohádkové sportovní dopoledne pro děti ze sociálně vyloučených lokalit v rámci projektu Erasmus+. 12 dětí předškolního věku z MŠ Komenského bylo rozděleno do tří družstev a soutěžilo v osmi netradičních soutěžích a disciplínách, ve kterých si vyzkoušely úroveň svých pohybových dovedností. Na každém stanovišti na ně čekaly dvě pohádkové bytosti (žákyně GJB a SPgŠ). Děti se svými vedoucími musely projít z jedné pohádky do druhé. Po absolvování všech disciplín byla vyhodnocena nejlepší družstva. Kromě odměny v podobě sladkostí, účastnického diplomu a spousty upomínkových předmětů, které kromě zdejší školy věnovalo také město Přerov, si všechny děti odnesly i nezapomenutelný zážitek z krásně prožitého sportovního dopoledne. Na závěr si pak mohly zatancovat a vyfotit se s jednotlivými pohádkovými bytostmi.
       Partnerství vedoucího (žákyně naší školy) a čtyřčlenných družstev dětí vedlo ke spolupráci, vzájemné pomoci i upřímnému povzbuzování nejen vedoucího družstva, ale i dětí samotných. Kromě zjištění úrovně pohybových dovedností se děti spontánně zapojily i do nových pohybových činností, se kterými se dosud nesetkaly. Přímou účastí na jednotlivých stanovištích se každé dítě podílelo na týmovém výkonu družstva. Mezi dětmi tak došlo k rozvoji spolupráce, posílení sociálních vztahů, rozvoji komunikačních schopností, ohleduplnosti, zdravé ctižádosti a výchově pro fair-play.
     Naši žáci si tak mohli vyzkoušet, jak sami zvládnou organizaci sportovního dne pro děti. Což pro ně, jako budoucí učitele v MŠ, jistě byla velmi cenná zkušenost, kterou budou moci využít ve svém budoucím povolání. 

  Sportovní den Z pohádky do pohádky

  Aktivita: Sportovní den pro děti ze sociálně vyloučených lokalit/znevýhodněných skupin
  Datum konání: 7. 4. 2017
  Místo konání: Velká a malá tělocvična GJB a SPgŠ Přerov

  Pomůcky a ceny zakoupené z projektu a použité v rámci aktivity:

  • 4x raketa na stolní tenis
   3x badmintonové rakety
   1x badmintonové košíčky
   2x míčky na stolní tenis
  • ceny v hodnotě 600 Kč (pastelky, omalovánky, fixy, gumy, strouhátka,…)

  Počet žáků: 29 (0 chlapců a 29 dívek) GJB a SPgŠ Přerov
  Počet dětí:  22 (11 chlapců a 11 dívek) MŠ Komenského 25, Přerov
                       27 (12 chlapců a 15 dívek) ZŠ Boženy Němcové 16, Přerov

  Počet dospělých:  2 (1 žena, 1 muž) GJB a SPgŠ Přerov
                                  4 (1 muž, 3 ženy) ZŠ Boženy Němcové 16, Přerov
                                  2 (0 mužů, 2 ženy) MŠ Komenského 25, Přerov

  Učitelé GJB a SPgŠ Přerov: Mgr. Petr Zbořil, Mgr. Kateřina Herinková

  Popis aktivity a dopad na žáky:

       Dne 7. dubna 2017 uspořádali žáci GJB a SPgŠ Přerov ve velké tělocvičně zdejší školy pohádkové sportovní dopoledne pro děti ze sociálně vyloučených lokalit v rámci projektu Erasmus+. 22 dětí předškolního věku z  MŠ Komenského a 27 dětí z přípravné a první třídy ZŠ Boženy Němcové bylo rozděleno do sedmi družstev a soutěžilo v osmi netradičních soutěžích a disciplínách, ve kterých si vyzkoušely úroveň svých pohybových dovedností. Na každém stanovišti na ně čekaly dvě pohádkové bytosti (žákyně GJB a SPgŠ). Děti se svými vedoucími musely projít z jedné pohádky do druhé. Po absolvování všech disciplín byla vyhodnocena nejlepší družstva. Kromě odměny v podobě sladkostí, účastnického diplomu a spousty upomínkových předmětů, které kromě zdejší školy věnovalo také město Přerov, si všechny děti odnesly i nezapomenutelný zážitek z krásně prožitého sportovního dopoledne. Na závěr si pak mohly zatancovat a vyfotit se s jednotlivými pohádkovými bytostmi.
       Partnerství vedoucího (žákyně naší školy) a 7 členných družstev dětí vedlo ke spolupráci, vzájemné pomoci i upřímnému povzbuzování nejen vedoucího družstva, ale i dětí samotných. Kromě zjištění úrovně pohybových dovedností se děti spontánně zapojily i do nových pohybových činností, se kterými se dosud nesetkaly. Přímou účastí na jednotlivých stanovištích se každé dítě podílelo na týmovém výkonu družstva. Mezi dětmi tak došlo k rozvoji spolupráce, posílení sociálních vztahů, rozvoji komunikačních schopností, ohleduplnosti, zdravé ctižádosti a výchově pro fair-play.
        Naše žákyně si tak mohly vyzkoušet, jak samy zvládnou organizaci sportovního dne pro děti. Což pro ně, jako budoucí učitelky v MŠ, jistě byla velmi cenná zkušenost, kterou budou moci využít ve svém budoucím povolání. 

 • Znakový jazyk

  Zábavně se znakovkou

  Aktivita: Soutěž Zábavně se znakovkou
  Datum konání: 21. 3. 2018
  Místo konání: Střední škola, základní škola a mateřská škola pro sluchově postižené, Olomouc
  Počet studentů:   17 (3 chlapci a 14 dívek) Přerov
                              12 (8 chlapců a 4 dívky) Olomouc
  Počet dospělých:  4 (3 ženy, 1 muž) Přerov
                               8 (1 muž, 7 žen) Olomouc
  Učitelé GJB a SPgŠ Přerov: Mgr. Stanislava Ludíková, Mgr. Radka Novotná, Mgr. Věra Mikulcová, lektor znakového jazyka Miroslav Zaoral

  Popis aktivity a dopad na studenty

  Dne 21. 3. 2018 jsme ve spolupráci se Střední školou, základní školou a mateřskou školou pro sluchově postižené v Olomouci uspořádali 2. ročník soutěže Zábavně se znakovkou, která navazuje na dlouholetou tradici výuky znakového jazyka na naší škole.

  Všechny soutěžící přivítala ředitelka školy Mgr. Martina Michalíková. Slavnostní zahájení se neslo v duchu prezentace naší školy ve znakovém jazyce a působivým scénickým tancem se stuhou žákyně Markéty Študentové. Přitažlivé taneční vystoupení zobrazovalo růst člověka od dítěte k dospělému. Dospělý se touží vrátit do dětských let, kdy se dokázal nadchnout z každé maličkosti, a tak se ve vzpomínkách vrací do dětství. Proud času je ovšem nemilosrdný a vzpomínka brzy zmizí.

  Příprava soutěžních stanovišť byla radostnou a zároveň tvůrčí činností. Soutěžilo se opět v 7 disciplínách, které měly vzdělávací i zábavný charakter. Žáci měli například připravit pro svého kamaráda neobvyklý zážitek, provést ho zajímavými místy svého regionu, vybrat si v restauraci jídlo a pití, doporučit recept na dobrý nápoj nebo doporučit a popsat svému kamarádovi některý z cviků k podpoře zdraví. Také si zahráli na moderátory znakového jazyka ČT aj.  Plnění úkolů hodnotili pedagogové a tlumočníci znakového jazyka, kteří soutěžící povzbuzovali a poskytovali jim osobní radu a doporučení.

  Partnerství slyšícího a neslyšícího žáka vedlo k vzájemné spolupráci, pomoci, povzbuzování i pocitu, že jsou schopni společně něco dokázat. Po závěrečném tanečním vystoupení Sarai Mošťkové proběhlo slavnostní ukončení, při kterém dostali všichni účastníci diplomy a drobný dárek.

  V průběhu akce měli studenti prostor k navázání přátelství, neformálnímu rozhovoru a také k prohlídce areálu školy.

  Přínos aktivity pro budoucí pedagogy

  Účastníci se velmi pozitivně vyjadřovali o přínosu celé akce.

  Řešením úkolů, spoluprací ve skupinách získali vhodné náměty k integraci /inkluzi žáků se sluchovým postižením a narušenou komunikační schopností. Získali osobní zkušenosti s metodou zážitkové pedagogiky a její aplikací. Dále získali nejen nové vědomosti o životě sluchově postižených, ale upevnili a rozšířili si slovní zásobu a dialogické dovednosti a v neposlední řadě to byla schopnost porozumět znakovanému monologu tlumočníka.

  Vedení školy s pedagogy nám vytvořilo skvělé podmínky k uskutečnění této akce. Tímto jim děkujeme a těšíme se na další spolupráci.  

   

   

  Zábavně se znakovkou

  Aktivita: Soutěž Zábavně se znakovkou
  Datum konání: 14. 3. 2017
  Místo konání: MŠ, ZŠ, SŠ pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí
  Počet studentů:  13 (2chlapci a 11 dívek) Přerov
                             14 (11chlapců a 3 dívky) Valašské Meziříčí
  Počet dospělých:  4 (3 ženy, 1 muž) Přerov
                               10 (5 mužů, 5 žen) Valašské Meziříčí
  Učitelé GJB a SPgŠ Přerov: Mgr. Stanislava Ludíková, Mgr. Radka Novotná, Mgr. Věra Mikulcová, lektor znakového jazyka Miroslav Zaoral

  Popis aktivity a dopad na studenty

  Dne 14. 3. 2017 se uskutečnila v Mateřské, základní a střední škole pro sluchově postižené ve Valašském Meziříčí soutěž Zábavně se znakovkou, která navazuje na výuku znakového jazyka na naší škole. Slavnostní zahájení se neslo v duchu prezentace naší školy ve znakovém jazyce a působivým scénickým tancem žákyně Markéty Študentové.
  Pak se již naplno rozběhla soutěž v 7 disciplinách. Disciplíny měly vzdělávací i zábavný charakter, vztahovaly se k oblasti společensko-kulturní i sportovní. Žáci měli například připravit pro svého kamaráda neobvyklý zážitek, provést ho zajímavými místy svého regionu, vybrat si v restauraci jídlo a pití, doporučit recept na dobrý nápoj nebo doporučit a popsat svému kamarádovi některý z cviků k podpoře zdraví. Také si zahráli na moderátory znakového jazyka ČT aj.  Plnění úkolů hodnotili pedagogové a tlumočníci znakového jazyka výše jmenované školy a soutěžící při tom povzbuzovali k lepším výkonům.
  Partnerství 2-3 členných družstev (slyšící a neslyšící žák) vedlo k vzájemné spolupráci, pomoci i upřímnému povzbuzování.
  Při slavnostním ukončení dostali všichni účastníci diplomy a drobný dárek. Na závěr se při břišním tanci Sarai Mošťkové všichni na chvíli přenesli do světa exotiky.
  V průběhu akce měli studenti prostor k navázání přátelství, neformálnímu rozhovoru a také k prohlídce areálu školy.
  Účastníci se velmi pozitivně vyjadřovali o přínosu celé akce.
  Přímou účastí na společných aktivitách získali vhodné náměty k integraci /inkluzi žáků se sluchovým postižením a narušenou komunikační schopností, získali nejen nové vědomosti o životě sluchově postižených, ale upevnili a rozšířili si slovní zásobu a dialogické dovednosti, a v neposlední řadě i schopnost porozumět znakovanému monologu tlumočníka.
  Vedení školy s pedagogy nám vytvořilo skvělé podmínky k uskutečnění této akce, a proto také dopoledne strávené s žáky a pedagogy školy bylo velmi příjemné a smysluplné.

  Pozn.: 15. 3. 2017 Zpráva odvysílaná na ČT2 v 19:50
  (Zprávy ve znakovém jazyce – Ze světa neslyšících)

  http://www.val-mez.cz/indexss.php?page=aktuality&id=437

   

Logo Erasmus+

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti