Upravit stránku

Přijímací řízení

 • Výsledkové listiny přijímacího řízení
 • Kritéria, pozvánky, přihlášky, informace
 • 79-41-K/61 – Gymnázium – ŠVP: „Šestileté gymnázium – živé jazyky“

  Termíny centrálně zadávaných jednotných testů:

  • 1. termín – úterý 16. dubna 2019
  • 2. termín – středa 17. dubna 2019

  Žáci jsou hodnoceni na základě následujících kritérií:

  1. Výsledek centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a matematiky (výsledek zohledněn 70 %).
  2. Prospěch na základní škole z 6. ročníku a prvního pololetí 7. ročníku (výsledek zohledněn 30 %).
   Započítávají se známky z následujících předmětů: český jazyk, anglický jazyk, dějepis, občanská výchova, zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika.
   Za každé pololetí lze získat maximální počet 16 bodů. Minimální počet bodů pro splnění kritérií přijímacího řízení je 6.
  3. Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní rok 2017/2018 a  2018/2019 – umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a umístění v celorepublikovém kole – za každou soutěž bude uchazeči přičten 1 bod.
 • 79-41-K/41 - Gymnázium – ŠVP „Čtyřleté gymnázium – živé jazyky“

  Termíny centrálně zadávaných jednotných testů:

  • 1. termín – pátek 12. dubna 2019
  • 2. termín – pondělí 15. dubna 2019

  Žáci jsou hodnoceni na základě následujících kritérií:

  1. Výsledek centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a matematiky (výsledek zohledněn 70 %).
  2. Prospěch na základní škole z 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku (výsledek zohledněn 30 %).
   Započítávají se známky z následujících předmětů: český jazyk, anglický jazyk, dějepis, občanská výchova, zeměpis (vlastivěda), matematika, přírodopis, fyzika, chemie.
   Za každé pololetí lze získat maximální počet 18 bodů. Minimální počet bodů pro splnění kritérií přijímacího řízení je 6.
  3. Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní rok 2017/2018 a  2018/2019 – umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a umístění v celorepublikovém kole – za každou soutěž bude uchazeči přičten 1 bod.
 • 78-42-M/03 – Pedagogické lyceum – ŠVP „Školní vzdělávací program pro pedagogické lyceum“

  Termíny centrálně zadávaných jednotných testů:

  • 1. termín – pátek 12. dubna 2019
  • 2. termín – pondělí 15. dubna 2019

  Žáci jsou hodnoceni na základě následujících kritérií:

  1. Výsledek centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a matematiky (výsledek zohledněn 70 %).
  2. Prospěch na základní škole z 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku (výsledek zohledněn 30 %).
  3. Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní rok 2017/2018 a  2018/2019 – umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a umístění v celorepublikovém kole – za každou soutěž bude uchazeči přičten 1 bod.

  Nezbytnou součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

 • 75-31-M/01 - Předškolní a mimoškolní pedagogika – ŠVP „Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“ (denní forma)

  Termíny centrálně zadávaných jednotných testů:

  • 1. termín – pátek 12. dubna 2019
  • 2. termín – pondělí 15. dubna 2019

  Termíny školní přijímací zkoušky:

  • 1. termín – úterý 16. dubna 2019
  • 2. termín – středa 17. dubna 2019

  Žáci jsou hodnoceni na základě následujících kritérií:

  1. Výsledek centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a matematiky (výsledek zohledněn 60 %).
  2. Zkoušek ověřujících předpoklady v řečové, hudební, pohybové a výtvarné oblasti (výsledek zohledněn 25 %)
  3. Prospěch na základní škole z 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku (výsledek zohledněn 15 %).

   Ad 2) Zkoušky ověřující předpoklady v řečové, hudební, pohybové a výtvarné oblasti:

   I. v řečové a reprodukční oblasti:
   a)   Zadaný text v rozsahu cca A4 si uchazeč osvojí tichým čtením, po přečtení text volně reprodukuje. Jako texty jsou použity: úryvky z knih pro děti a mládež a z dětských časopisů.
   b)  Zkouška dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti (text z oblasti beletrie).

   II. v  hudební oblasti (předpokladem přijetí ke studiu není nutná dovednost hry na hudební nástroj)
   a)   Hlasové předpoklady – zazpívat lidovou píseň a transponovat ji do dalších tónin bez doprovodu hudebního nástroje.
   b)   Sluchové předpoklady  zazpívat slyšené tóny hrané na klavír; zazpívat určené tóny z hraných dvojzvuků a trojzvuků; určit poslechově počet tónů, které jsou současně hrány na klavír (1 – 4).
   c)   Rytmické předpoklady  opakovat formou tleskání slyšené krátké rytmické úseky v sudém i lichém taktu.

   III. v  pohybové oblasti
   a)   Sportovní gymnastika  předvést stoj na rukou (s dopomocí), přemet stranou, kotouly vpřed i vzad (i různá provedení), váhu, nůžky a další prvky spojit do krátké sestavy.
   b)   Jacíkův motorický test  souvislé cvičení po dobu dvou minut (leh na zádech – stoj spatný – leh na břiše – stoj spatný).
   c)   Čestné prohlášení o schopnosti uplavat nejméně 50 m libovolným způsobem (odevzdat u přijímací zkoušky).

   IV. ve výtvarné oblasti
   Studijní kresba: s důrazem na kompozici, tvar, objem, materiál a prostorové vztahy předmětů.
   Námět: zátiší z kontrastních předmětů (džbán, krychle, draperie).
   Doporučený výrazový prostředek: tužka, rudka nebo uhel.
   Formát: A3.

   Podmínkou zařazení do pořadí přijatých je dosažení alespoň dostatečného hodnocení v každé součásti.

   Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní rok 2017/2018 a 2018/2019 – umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a umístění v celorepublikovém kole – za každou soutěž bude uchazeči přičten 1 bod.

   Nezbytnou součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

   Není požadována dovednost hry na hudební nástroj.

  • 75-31-M/01 - Předškolní a mimoškolní pedagogika – ŠVP „Učitelství pro mateřské školy a vychovatelství“ (dálková, zkrácená forma)

   Termíny školní přijímací zkoušky:

   • 1. termín – úterý 16. dubna 2019
   • 2. termín – středa 17. dubna 2019

   Uchazeči se podrobí:

   • ověření předpokladů v řečové, hudební, pohybové a výtvarné oblasti (výsledek zohledněn 80 %);
   • pedagogicko-psychologického pohovoru (výsledek zohledněn 20 %).

   Zkoušky zjišťující úroveň předpokladů:

   1. v řečové a reprodukční oblasti
   a)   Zadaný text v rozsahu cca A4 si uchazeč osvojí tichým čtením, po přečtení text volně reprodukuje. Jako texty jsou použity: úryvky z knih pro děti a mládež a z dětských časopisů;
   b)  Zkouška dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti (text z oblasti beletrie).

   2. v  hudební oblasti (předpokladem přijetí ke studiu není nutná dovednost hry na hudební nástroj)
   a)   Hlasové předpoklady – zazpívat lidovou píseň a transponovat ji do dalších tónin bez doprovodu hudebního nástroje.
   b)   Sluchové předpoklady  zazpívat slyšené tóny hrané na klavír; zazpívat určené tóny z hraných dvojzvuků a trojzvuků; určit poslechově počet tónů, které jsou současně hrány na klavír (1 – 4).
   c)   Rytmické předpoklady – opakovat formou tleskání slyšené krátké rytmické úseky v sudém i lichém taktu.

   3. v  pohybové oblasti
   a)   Sportovní gymnastika: volná sestava (bez hudebního doprovodu) skládající se z povinných prvků – stoj na lopatkách bez opory, kotoul vpřed, kotoul vzad, skok, rovnovážný prvek (váha).
   b)    Pohybové testy: skok daleký z místa odrazem snožmo, hod plným míčem, přeskoky snožmo přes švihadlo.
   c)   Čestné prohlášení o schopnosti uplavat nejméně 50 m libovolným způsobem.

   4. Ve výtvarné oblasti:
   Studijní kresba: (s důrazem na kompozici, tvar, objem, materiál a prostorové vztahy předmětů)
   Námět: zátiší z kontrastních předmětů (džbán, krychle, draperie).
   Doporučený výrazový prostředek: tužka, rudka nebo uhel.
   Formát: A3.

   Pedagogicko psychologický pohovor: rozbor problémové situace z oblastí vztahů rodičů a dětí, mezilidských vztahů (obecně).
   Rozborem je zjišťována:
   - motivace ke studiu, zájmy související s oborem, dovednost navazovat kontakt s lidmi;
   - pohotovost vyjadřování, schopnost vcítění, sociální zralost.

   Nezbytnou součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti a úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení. Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebylo maturitní vysvědčení vydáno, předloží tento doklad nejpozději 1. září 2019.

   V případě nedoložení požadovaných dokladů nemůže uchazeč zahájit studium.


   Čestné prohlášení

   pro studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálková forma (odevzdat při prezenci)

   Prohlašuji, že já............................................., bytem.................................................................. , uplavu libovolným způsobem nejméně padesát metrů.

   V ...............................................................  dne ........................................

   ................................
   podpis uchazeče

  • Ukázky přijímacích testů