Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Přijímací řízení

 • Výsledkové listiny přijímacího řízení
 • Přihlášky, dokumenty
 • Ukázky přijímacích testů a informace ke zjištění úrovně předpokladů pro PMP
 • 79-41-K/61 – Gymnázium – ŠVP: „Šestileté gymnázium – živé jazyky“

  Termíny jednotné zadávané zkoušky:

  • 1. termín úterý 19. dubna 2022
  • 2. termín středa 20. dubna 2022

  Žáci jsou hodnoceni na základě následujících kritérií:

  1. Výsledek centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a matematiky (výsledek zohledněn 70 %).

   Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou uzpůsobeny podmínky pro konání jednotné zkoušky podle aktuálního vyjádření školského poradenského zařízení předloženého spolu s přihláškou, a to nejpozději do 1. března 2022. Cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a podali žádost o nekonání jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, uvedenou zkoušku nekonají. Škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru. Pro zařazení daného uchazeče do výsledného pořadí se použije pořadí v redukovaném hodnocení (tj. neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury).

  2. Prospěch na základní škole z 6. ročníku a prvního pololetí 7. ročníku (výsledek zohledněn 30 %). Započítávají se známky z následujících předmětů: český jazyk, anglický jazyk, dějepis, občanská výchova (výchova k občanství), zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika. U cizinců bude hodnocen prospěch pohovorem.
  3. Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní roky 2020/2021 a 2021/2022 -  umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a při umístění v celorepublikovém kole.

  Při rovnosti bodů budou postupně zohledněny:

  • výsledek testu z ČJ;
  • výsledek testu z M;
  • výsledky vzdělávání 1. pololetí 7. ročníku základní školy (prospěchový průměr); 
  • výsledky vzdělávání z 6. ročníku základní školy (prospěchový průměr).

  Pořadí uchazečů vyplývá z celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

 • 79-41-K/41 - Gymnázium – ŠVP „Čtyřleté gymnázium – živé jazyky“

  Termíny jednotné zadávané zkoušky:

  • 1. termín úterý 12. dubna 2022
  • 2. termín středa 13. dubna 2022

  Žáci jsou hodnoceni na základě následujících kritérií:

  1. Výsledek centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a matematiky (výsledek zohledněn 70 %).

   Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou uzpůsobeny podmínky pro konání jednotné zkoušky podle aktuálního vyjádření školského poradenského zařízení předloženého spolu s přihláškou, a to nejpozději do 1. března 2022. Cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a podali žádost o nekonání jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, uvedenou zkoušku nekonají. Škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru. Pro zařazení daného uchazeče do výsledného pořadí se použije pořadí v redukovaném hodnocení (tj. neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury).

  2. Prospěch na základní škole z 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku (výsledek zohledněn 30 %). Započítávají se známky z následujících předmětů: český jazyk, anglický jazyk, dějepis, občanská výchova (výchova k občanství), zeměpis, matematika, přírodopis, fyzika, chemie. U cizinců bude hodnocen prospěch pohovorem.
  3. Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní rok 2020/2021 a 2021/2022 – umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a umístění v celorepublikovém kole.

  Při rovnosti bodů budou postupně zohledněny:

  • výsledek testu z ČJ;
  • výsledek testu z M; 
  • výsledky vzdělávání 1. pololetí 9. ročníku základní školy (prospěchový průměr)
  • výsledky vzdělávání z 8. ročníku základní školy (prospěchový průměr).

  Pořadí uchazečů vyplývá z celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

 • 78-42-M/03 – Pedagogické lyceum – ŠVP „Pedagogické lyceum“

  Termíny jednotné zadávané zkoušky:

  • 1. termín úterý 12. dubna 2022
  • 2. termín středa 13. dubna 2022

  Žáci jsou hodnoceni na základě následujících kritérií:

  1. Výsledek centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a matematiky (výsledek zohledněn 70 %).

   Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou uzpůsobeny podmínky pro konání jednotné zkoušky podle aktuálního vyjádření školského poradenského zařízení předloženého spolu s přihláškou, a to nejpozději do 1. března 2022. Cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a podali žádost o nekonání jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, uvedenou zkoušku nekonají. Škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru. Pro zařazení daného uchazeče do výsledného pořadí se použije pořadí v redukovaném hodnocení (tj. neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury).

  2. Prospěch na základní škole z 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku (výsledek zohledněn 30 %). U cizinců bude hodnocen prospěch pohovorem.
  3. Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní rok 2020/2021 a 2021/2022 – umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a umístění v celorepublikovém kole.

  Nezbytnou součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

  Při rovnosti bodů budou postupně zohledněny:

  • výsledek testu z ČJ;
  • výsledek testu z M; 
  • výsledky vzdělávání 1. pololetí 9. ročníku základní školy (prospěchový průměr);
  • výsledky vzdělávání z 8. ročníku základní školy (prospěchový průměr).

  Pořadí uchazečů vyplývá z celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

 • 75-31-M/01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika – ŠVP „Předškolní a mimoškolní pedagogika“

  Termíny jednotné zadávané zkoušky:

  • 1. termín úterý 12. dubna 2022
  • 2. termín středa 13. dubna 2022

  Školní přijímací zkouška proběhne ve stejný den jako jednotná přijímací zkouška – konkrétní den je stanoven pořadím na přihlášce.

  Žáci jsou hodnoceni na základě následujících kritérií:
  1. Výsledek centrálně zadávaných jednotných testů z českého jazyka a matematiky (výsledek zohledněn 60 %).

   Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou uzpůsobeny podmínky pro konání jednotné zkoušky podle aktuálního vyjádření školského poradenského zařízení předloženého spolu s přihláškou, a to nejpozději do 1. března 2022. Cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a podali žádost o nekonání jednotné zkoušky ze vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura, uvedenou zkoušku nekonají. Škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru. Pro zařazení daného uchazeče do výsledného pořadí se použije pořadí v redukovaném hodnocení (tj. neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury).

  2. Zkoušek ověřujících předpoklady v řečové, hudební, pohybové a výtvarné oblasti (výsledek zohledněn 25 %).
  3. Prospěch na základní škole z 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku (výsledek zohledněn 15 %). U cizinců bude hodnocen prospěch pohovorem.

   Ad 2) Zkoušky ověřující předpoklady v řečové, hudební, pohybové a výtvarné oblasti:

   I. v řečové a reprodukční oblasti:
   a)   Zadaný text v rozsahu cca A4 si uchazeč osvojí tichým čtením, po přečtení text volně reprodukuje. Jako texty jsou použity: úryvky z knih pro děti a mládež a z dětských časopisů.
   b)  Zkouška dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti (text z oblasti beletrie).

   II. v  hudební oblasti (předpokladem přijetí ke studiu není nutná dovednost hry na hudební nástroj)
   a)   Hlasové předpoklady – zazpívat lidovou píseň a transponovat ji do dalších tónin bez doprovodu hudebního nástroje.
   b)   Sluchové předpoklady  zazpívat slyšené tóny hrané na klavír; zazpívat určené tóny z hraných dvojzvuků a trojzvuků; určit poslechově počet tónů, které jsou současně hrány na klavír (1 – 4).
   c)   Rytmické předpoklady  opakovat formou tleskání slyšené krátké rytmické úseky v sudém i lichém taktu.

   III. v  pohybové oblasti
   a)   Sportovní gymnastika  předvést stoj na rukou (s dopomocí), přemet stranou, kotouly vpřed i vzad (i různá provedení), váhu, nůžky a další prvky spojit do krátké sestavy.
   b)   Jacíkův motorický test  souvislé cvičení po dobu dvou minut (leh na zádech – stoj spatný – leh na břiše – stoj spatný).
   c)   Čestné prohlášení o schopnosti uplavat nejméně 50 m libovolným způsobem (odevzdat u přijímací zkoušky).

   IV. ve výtvarné oblasti
   Studijní kresba: s důrazem na kompozici, tvar, objem, materiál a prostorové vztahy předmětů.
   Námět: zátiší z kontrastních předmětů (džbán, krychle, draperie).
   Doporučený výrazový prostředek: tužka, rudka nebo uhel.
   Formát: A3.

   Podmínkou zařazení do pořadí přijatých je dosažení alespoň dostatečného hodnocení v každé součásti.

   Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní rok 2020/2021 a 2021/2022 – umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a umístění v celorepublikovém kole.

   Není požadována dovednost hry na hudební nástroj.

   Pořadí uchazečů vyplývá z celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

   Nezbytnou součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

  • 75-31-M/01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika – zkrácená, dálková forma vzdělávání - ŠVP „Předškolní a mimoškolní pedagogika“

   Termíny školní přijímací zkoušky:

   • 1. termín úterý 19. dubna 2022
   • 2. termín středa 20. dubna 2022

   Uchazeči se podrobí:

   • ověření předpokladů v řečové, hudební, pohybové a výtvarné oblasti (výsledek zohledněn 80 %);
   • pedagogicko-psychologického pohovoru (výsledek zohledněn 20 %).

   Zkoušky zjišťující úroveň předpokladů:

   1. v řečové a reprodukční oblasti
   a)   Zadaný text v rozsahu cca A4 si uchazeč osvojí tichým čtením, po přečtení text volně reprodukuje. Jako texty jsou použity: úryvky z knih pro děti a mládež a z dětských časopisů;
   b)  Zkouška dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti (text z oblasti beletrie).

   2. v  hudební oblasti (předpokladem přijetí ke studiu není nutná dovednost hry na hudební nástroj)
   a)   Hlasové předpoklady – zazpívat lidovou píseň a transponovat ji do dalších tónin bez doprovodu hudebního nástroje.
   b)   Sluchové předpoklady  zazpívat slyšené tóny hrané na klavír; zazpívat určené tóny z hraných dvojzvuků a trojzvuků; určit poslechově počet tónů, které jsou současně hrány na klavír (1 – 4).
   c)   Rytmické předpoklady – opakovat formou tleskání slyšené krátké rytmické úseky v sudém i lichém taktu.

   3. v  pohybové oblasti
   a)   Sportovní gymnastika: volná sestava (bez hudebního doprovodu) skládající se z povinných prvků – stoj na lopatkách bez opory horních končetin, kotoul vpřed, kotoul vzad, gymnastický skok (nůžky nebo čertík), rovnovážný prvek (váha).
   b)    Pohybové testy: skok daleký z místa odrazem snožmo, hod plným míčem.
   c)   Čestné prohlášení o schopnosti uplavat nejméně 50 m libovolným způsobem (odevzdat u přijímací zkušky).

   4. Ve výtvarné oblasti:
   Studijní kresba: (s důrazem na kompozici, tvar, objem, materiál a prostorové vztahy předmětů)
   Námět: zátiší z kontrastních předmětů (džbán, krychle, draperie).
   Doporučený výrazový prostředek: tužka, rudka nebo uhel.
   Formát: A3.

   Pedagogicko psychologický pohovor: rozbor problémové situace z oblastí vztahů rodičů a dětí, mezilidských vztahů (obecně).
   Rozborem je zjišťována:
   - motivace ke studiu, zájmy související s oborem, dovednost navazovat kontakt s lidmi;
   - pohotovost vyjadřování, schopnost vcítění, sociální zralost.

   Pořadí uchazečů vyplývá z celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

   Nezbytnou součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti a úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení. Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebylo maturitní vysvědčení vydáno, předloží tento doklad nejpozději 1. září 2022.

   V případě nedoložení požadovaných dokladů nemůže uchazeč zahájit studium.


   Čestné prohlášení

   pro studijní obor Předškolní a mimoškolní pedagogika – dálková forma (odevzdat při prezenci)

   Prohlašuji, že já............................................., bytem.................................................................. , uplavu libovolným způsobem nejméně padesát metrů.

   V ...............................................................  dne ........................................

   ................................
   podpis uchazeče

  Tento web využívá cookies

  Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

  Nastavení cookies

  Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti