Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Přijímací řízení

 • Kritéria, harmonogram

  Přihlášku ke studiu si mohou uchazeči podat nejpozději do 1. 3. 2023. Kritéria přijímacího řízení najdete v dokumentu Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2023/2024.

  Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace („cizinci – azylanti“) doloží s přihláškou kopii dokladu, že jsou osobami, jimž byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana podle tohoto zákona.

  Zápisový lístek
  K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole slouží zápisový lístek. Uchazečům, cizincům, kteří nejsou žákem základní školy v České republice, vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa pobytu na území České republiky.

  Zápisový lístek odevzdává přijatý uchazeč nejpozději do 10 pracovních dnů od vyhlášení výsledků přijímacího řízení. V případě, že tak neučiní, ztrácí právo být přijat a postupuje místo dalšímu uchazeči dle výsledkové listiny.

 • Přihlášky, dokumenty
 • Ukázky přijímacích testů a informace ke zjištění úrovně předpokladů pro PMP
 • 79-41-K/61 – Gymnázium – ŠVP: „Šestileté gymnázium – živé jazyky“

  Žák, který podal přihlášku na studijní obor 79-41-K/61 - Gymnázium – ŠVP „Šestileté gymnázium – živé jazyky“, je hodnocen na základě následujících kritérií:

  1.    Výsledek součtu jednotné zkoušky (výsledek zohledněn 70 %):

  • písemný test z Českého jazyka a literatury
  • písemný test z Matematiky a její aplikace

  Pro úspěšné vykonání jednotné zkoušky musí žák získat minimálně 30 bodů v součtu za jednotné testy z českého jazyka a matematiky.

  Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou uzpůsobeny podmínky pro konání jednotné zkoušky podle aktuálního vyjádření školského poradenského zařízení předloženého spolu s přihláškou, a to nejpozději do 1. března 2023.

  Cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a podali žádost o nekonání jednotné zkoušky z Českého jazyka a literatury, uvedenou zkoušku nekonají. Škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru. Pro zařazení daného uchazeče do výsledného pořadí se použije pořadí v redukovaném hodnocení (tj. neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury).

  Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen „cizinec - azylant“) se při přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka (viz Příloha č. 1). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude ověřena rozhovorem. Pro zařazení daného uchazeče do výsledného pořadí se použije pořadí v redukovaném hodnocení (tj. neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury).

  Cizinec - azylant má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce (viz Příloha č. 1).

  Termín konání jednotné zkoušky:

  • 1. termín: pondělí 17. dubna 2023
  • 2. termín: úterý 18. dubna 2023

  2.    Prospěch na základní škole z 1. a 2. pololetí 6. ročníku a 1. pololetí 7. ročníku (výsledek zohledněn 30 %).

  Započítávají se známky z následujících předmětů: 

  • český jazyk
  • anglický jazyk
  • dějepis
  • zeměpis
  • matematika
  • přírodopis
  • fyzika
  • občanská výchova (výchova k občanství)

  Pokud nebyl některý předmět na základní škole v pololetí nebo školním roce vyučován, bude žákovi do hodnocení započítána známka z předmětu dle následujícího pořadí: výchova ke zdraví, druhý cizí jazyk, informatika.

  U cizinců bude hodnocen prospěch dle výsledků vzdělávání ze zahraniční školy. Vysvědčení ze zahraniční školy musí být úředně přeloženo do českého jazyka.

  U cizinců – azylantů bude prospěch hodnocen na základě výsledku vzdělávání ze základní školy, kterou absolvovali v ČR, popř. z odpovídajícího ročníku vzdělávání na Ukrajině. V tomto případě je nutné přiložit k přihlášce dokument s hodnocením prospěchu vzdělávání na Ukrajině. Pokud uchazeč dokument ze zahraniční školy nemá, přiloží k přihlášce vyplněné čestné prohlášení (viz Příloha č. 2), do něhož uvede předměty z posledních dvou ročníků studia na Ukrajině a jejich hodnocení.

  U cizinců a cizinců – azylantů se započítají známky odpovídající svým charakterem výše uvedeným předmětům.

  Za každé pololetí lze získat maximální počet 24 bodů. Minimální počet bodů pro splnění kritérií přijímacího řízení je 6.

  3.    Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní roky 2021/2022 a 2022/2023 – umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a při umístění v celorepublikovém kole – za každou soutěž bude uchazeči přičten 1 bod.

  Při rovnosti bodů budou postupně zohledněny:

  1. výsledek testu z ČJ;
  2. výsledek testu z M;
  3. výsledky vzdělávání z 1. pololetí 6. ročníku základní školy (prospěchový průměr);
  4. výsledky vzdělávání z 2. pololetí 6. ročníku základní školy (prospěchový průměr);
  5. výsledky vzdělávání 1. pololetí 7. ročníku základní školy (prospěchový průměr).

  Pořadí uchazečů vyplývá z celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

 • 79-41-K/41 - Gymnázium – ŠVP „Čtyřleté gymnázium – živé jazyky“

  Žák, který podal přihlášku na studijní obor 79-41-K/41 - Gymnázium – ŠVP „Čtyřleté gymnázium – živé jazyky“, je hodnocen na základě následujících kritérií:

  1.    Výsledek součtu jednotné zkoušky (výsledek zohledněn 70 %)

  • písemný test z Českého jazyka a literatury
  • písemný test z Matematiky a její aplikace

  Pro úspěšné vykonání jednotné zkoušky musí žák získat minimálně 30 bodů v součtu za jednotné testy z českého jazyka a matematiky.

  Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou uzpůsobeny podmínky pro konání jednotné zkoušky podle aktuálního vyjádření školského poradenského zařízení předloženého spolu s přihláškou, a to nejpozději do 1. března 2023.

  Cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a podali žádost o nekonání jednotné zkoušky z Českého jazyka a literatury, uvedenou zkoušku nekonají. Škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru. Pro zařazení daného uchazeče do výsledného pořadí se použije pořadí v redukovaném hodnocení (tj. neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury).

  Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen „cizinec - azylant“) se při přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka (viz Příloha č. 1). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude ověřena rozhovorem. Pro zařazení daného uchazeče do výsledného pořadí se použije pořadí v redukovaném hodnocení (tj. neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury).

  Cizinec - azylant má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce (viz Příloha č. 1).

  Termín konání jednotné zkoušky:

  • 1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
  • 2. termín: pátek 14. dubna 2023

  2.    Prospěch na základní škole z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku (výsledek zohledněn 30 %).

  Započítávají se známky z následujících předmětů: 

  • český jazyk
  • anglický jazyk
  • dějepis
  • zeměpis
  • matematika
  • přírodopis
  • fyzika
  • chemie
  • občanská výchova (výchova k občanství)

  Pokud nebyl některý předmět na základní škole v pololetí nebo školním roce vyučován, bude žákovi do hodnocení započítána známka z předmětu dle následujícího pořadí: druhý cizí jazyk, výchova ke zdraví, informatika.

  U cizinců bude hodnocen prospěch dle výsledků vzdělávání ze zahraniční školy. Vysvědčení ze zahraniční školy musí být úředně přeloženo do českého jazyka.

  U cizinců – azylantů bude prospěch hodnocen na základě výsledku vzdělávání ze základní školy, kterou absolvovali v ČR, popř. z odpovídajícího ročníku vzdělávání na Ukrajině. V tomto případě je nutné přiložit k přihlášce dokument s hodnocením prospěchu vzdělávání na Ukrajině. Pokud uchazeč dokument ze zahraniční školy nemá, přiloží k přihlášce vyplněné čestné prohlášení (viz Příloha č. 2), do něhož uvede předměty z posledních dvou ročníků studia na Ukrajině a jejich hodnocení.

  U cizinců a cizinců – azylantů se započítají známky odpovídající svým charakterem výše uvedeným předmětům.

  Za každé pololetí lze získat maximální počet 27 bodů. Minimální počet bodů pro splnění kritérií přijímacího řízení je 6.

  Pozn. V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Pro zařazení uchazeče, který absolvoval 8. ročník v tomto školním roce (2019/2020), se do výsledného pořadí započítá dvakrát hodnocení za 1. pololetí 8. ročníku).

  3.    Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní roky 2021/2022 a 2022/2023 - umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a při umístění v celorepublikovém kole – za každou soutěž bude uchazeči přičten 1 bod.

  Při rovnosti bodů budou postupně zohledněny:

  1. výsledek testu z ČJ;
  2. výsledek testu z M;
  3. výsledky vzdělávání z 2. pololetí 8. ročníku základní školy (prospěchový průměr);
  4. výsledky vzdělávání z 1. pololetí 8. ročníku základní školy (prospěchový průměr);
  5. výsledky vzdělávání 1. pololetí 9. ročníku základní školy (prospěchový průměr).

  Pořadí uchazečů vyplývá z celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

 • 78-42-M/03 – Pedagogické lyceum – ŠVP „Pedagogické lyceum“

  Žák, který podal přihlášku na studijní obor 78-42-M/03 – Pedagogické lyceum – ŠVP „Pedagogické lyceum“, je hodnocen na základě následujících kritérií:

  1.    Výsledek součtu jednotné zkoušky (výsledek zohledněn 70 %)

  • písemný test z Českého jazyka a literatury
  • písemný test z Matematiky a její aplikace

  Pro úspěšné vykonání jednotné zkoušky musí žák získat minimálně 25 bodů v součtu za jednotné testy z českého jazyka a matematiky.

  Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou uzpůsobeny podmínky pro konání jednotné zkoušky podle aktuálního vyjádření školského poradenského zařízení předloženého spolu s přihláškou, a to nejpozději do 1. března 2023.

  Cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a podali žádost o nekonání jednotné zkoušky z Českého jazyka a literatury, uvedenou zkoušku nekonají. Škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru. Pro zařazení daného uchazeče do výsledného pořadí se použije pořadí v redukovaném hodnocení (tj. neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury).

  Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen „cizinec - azylant“) se při přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka (viz Příloha č. 1). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude ověřena rozhovorem. Pro zařazení daného uchazeče do výsledného pořadí se použije pořadí v redukovaném hodnocení (tj. neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury).

  Cizinec - azylant má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce (viz Příloha č. 1).

  Termín konání jednotné zkoušky:

  • 1. termín: čtvrtek 13. dubna 2023
  • 2. termín: pátek 14. dubna 2023

  2.    Prospěch na základní škole z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku (výsledek zohledněn 30 %). U cizinců bude hodnocen prospěch dle výsledků vzdělávání ze zahraniční školy. Vysvědčení ze zahraniční školy musí být úředně přeloženo do českého jazyka.

  U cizinců – azylantů bude prospěch hodnocen na základě výsledku vzdělávání ze základní školy, kterou absolvovali v ČR, popř. z odpovídajícího ročníku vzdělávání na Ukrajině. V tomto případě je nutné přiložit k přihlášce dokument s hodnocením prospěchu vzdělávání na Ukrajině. Pokud uchazeč dokument ze zahraniční školy nemá, přiloží k přihlášce vyplněné čestné prohlášení (viz Příloha č. 2), do něhož uvede předměty z posledních dvou ročníků studia na Ukrajině a jejich hodnocení.

  Pozn. V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Pro zařazení uchazeče, který absolvoval 8. ročník v tomto školním roce (2019/2020), se do výsledného pořadí započítá dvakrát hodnocení za 1. pololetí 8. ročníku).

  3.    Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní roky 2021/2022 a 2022/2023 – umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a umístění v celorepublikovém kole – za každou soutěž bude uchazeči přičten 1 bod.

  Nezbytnou součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

  Při rovnosti bodů budou postupně zohledněny:

  1. výsledek testu z ČJ;
  2. výsledek testu z M;
  3. výsledky vzdělávání z 2. pololetí 8. ročníku základní školy (prospěchový průměr);
  4. výsledky vzdělávání z 1. pololetí 8. ročníku základní školy (prospěchový průměr);
  5. výsledky vzdělávání 1. pololetí 9. ročníku základní školy (prospěchový průměr).

  Pořadí uchazečů vyplývá z celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

 • 75-31-M/01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika – ŠVP „Předškolní a mimoškolní pedagogika“

  Žák, který podal přihlášku na studijní obor 75-31-M/01 - Předškolní a mimoškolní pedagogika – ŠVP „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ (denní forma), je hodnocen na základě následujících kritérií:

  1.    Výsledek součtu jednotné zkoušky (výsledek zohledněn 60 %)

  • písemný test z Českého jazyka a literatury
  • písemný test z Matematiky a její aplikace

  Pro úspěšné vykonání jednotné zkoušky musí žák získat minimálně 20 bodů v součtu za jednotné testy z českého jazyka a matematiky.

  Uchazečům se speciálními vzdělávacími potřebami budou uzpůsobeny podmínky pro konání jednotné zkoušky podle aktuálního vyjádření školského poradenského zařízení předloženého spolu s přihláškou, a to nejpozději do 1. března 2023.

  Cizinci, kteří získali předchozí vzdělání v zahraniční škole a podali žádost o nekonání jednotné zkoušky z Českého jazyka a literatury, uvedenou zkoušku nekonají. Škola ověří rozhovorem znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru. Pro zařazení daného uchazeče do výsledného pořadí se použije pořadí v redukovaném hodnocení (tj. neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury).

  Cizinci podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace (dále jen „cizinec - azylant“) se při přijímacím řízení pro školní rok 2023/2024 promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka (viz Příloha č. 1). Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, bude ověřena rozhovorem. Pro zařazení daného uchazeče do výsledného pořadí se použije pořadí v redukovaném hodnocení (tj. neobsahuje výsledek testu z českého jazyka a literatury).

  Cizinec - azylant má na základě žádosti připojené k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole právo konat písemný test jednotné přijímací zkoušky ze vzdělávacího oboru Matematika a její aplikace v ukrajinském jazyce (viz Příloha č. 1).

  Termín konání jednotné zkoušky:

  • 1. termín:           čtvrtek 13. dubna 2023
  • 2. termín:           pátek 14. dubna 2023

  2.    Školní přijímací zkouška – ověření předpokladů v řečové, hudební, pohybové a výtvarné oblasti (výsledek zohledněn 25 %)

  Termíny školní přijímací zkoušky (školní přijímací zkouška proběhne ve stejný den jako jednotná zkouška – konkrétní den je stanoven pořadím škol na přihlášce)

  • 1. termín:           čtvrtek 13. dubna 2023
  • 2. termín:           pátek 14. dubna 2023

  3.    Prospěch na základní škole z 1. a 2. pololetí 8. ročníku a prvního pololetí 9. ročníku (výsledek zohledněn 15 %). U cizinců bude hodnocen prospěch dle výsledků vzdělávání ze zahraniční školy. Vysvědčení ze zahraniční školy musí být úředně přeloženo do českého jazyka.

  U cizinců – azylantů bude prospěch hodnocen na základě výsledku vzdělávání ze základní školy, kterou absolvovali v ČR, popř. z odpovídajícího ročníku vzdělávání na Ukrajině. V tomto případě je nutné přiložit k přihlášce dokument s hodnocením prospěchu vzdělávání na Ukrajině. Pokud uchazeč dokument ze zahraniční školy nemá, přiloží k přihlášce vyplněné čestné prohlášení (viz Příloha č. 2), do něhož uvede předměty z posledních dvou ročníků studia na Ukrajině a jejich hodnocení.

  Pozn. V přijímacím řízení nelze hodnotit hodnocení na vysvědčení za druhé pololetí školního roku 2019/2020. Pro zařazení uchazeče, který absolvoval 8. ročník v tomto školním roce (2019/2020), se do výsledného pořadí započítá dvakrát hodnocení za 1. pololetí 8. ročníku).

  4.    Úspěchy v soutěžích a přehlídkách vyhlášených ve Věstníku MŠMT pro školní roky 2021/2022 a 2022/2023 - umístění do třetího místa v okresním a krajském kole a umístění v celorepublikovém kole – za každou soutěž bude uchazeči přičten 1 bod.

  Ad 2. Školní přijímací zkouška – tj. zkoušky zjišťující úroveň předpokladů:

  1.  v  řečové a reprodukční oblasti

  Zadaný text v rozsahu cca A 4 si uchazeč osvojí tichým čtením, po přečtení text volně reprodukuje. Jako texty jsou použity: úryvky z knih pro děti a mládež a z dětských časopisů;   

  Zkouška dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti (text z oblasti beletrie).

  2.  v  hudební oblasti

  (předpokladem přijetí ke studiu není nutná dovednost hry na hudební nástroj)

         a)  Hlasové předpoklady:

              - zazpívat lidovou píseň a transponovat ji do dalších tónin bez doprovodu hudebního nástroje.

         b)  Sluchové předpoklady:

              - zazpívat slyšené tóny hrané na klavír;

              - zazpívat určené tóny z hraných dvojzvuků a trojzvuků;

              - určit poslechově počet tónů, které jsou současně hrány na klavír (1 – 4).

         c)  Rytmické předpoklady:

              - opakovat formou tleskání slyšené krátké rytmické úseky v sudém i lichém taktu.

  3.  v  pohybové oblasti      

  Sportovní gymnastika:

  - předvést stoj na rukou (s dopomocí), přemet stranou, kotouly vpřed i vzad (i různá provedení), váhu, nůžky a další prvky spojit do krátké sestavy.

  Jacíkův motorický test:

  - souvislé cvičení po dobu dvou minut (leh na zádech - stoj spatný - leh na břiše - stoj spatný).

  c)  Čestné prohlášení o schopnosti uplavat nejméně 50 m libovolným způsobem (odevzdat u přijímací zkoušky).

  4.  ve výtvarné oblasti

  Studijní kresba:  

        (s důrazem na kompozici, tvar, objem, materiál a prostorové vztahy předmětů)   

        Námět: zátiší z kontrastních předmětů (džbán, krychle, draperie);

        Doporučený výrazový prostředek: tužka, rudka nebo uhel;

        Formát: A3.

  Pro splnění kritérií přijímacího řízení je dosažení minimálně 20 bodů z každé oblasti. Školní přijímací zkoušku konají všichni uchazeči, včetně cizinců a cizinců – azylantů.

  Při rovnosti bodů budou postupně zohledněny:

  1. výsledek testu z ČJ;
  2. výsledek testu z M;
  3. výsledky vzdělávání z 2. pololetí 8. ročníku základní školy (prospěchový průměr);
  4. výsledky vzdělávání z 1. pololetí 8. ročníku základní školy (prospěchový průměr);
  5. výsledky vzdělávání 1. pololetí 9. ročníku základní školy (prospěchový průměr).

  Pořadí uchazečů vyplývá z celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

  Nezbytnou součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

  Není požadována dovednost hry na hudební nástroj.

 • 75-31-M/01 – Předškolní a mimoškolní pedagogika – zkrácená, dálková forma vzdělávání - ŠVP „Předškolní a mimoškolní pedagogika“

  Uchazeč, který podal přihlášku na studijní obor 75-31-M/01 - Předškolní a mimoškolní pedagogika – ŠVP „Předškolní a mimoškolní pedagogika“ (dálková, zkrácená forma),

  koná:

  Školní přijímací zkoušku skládající se z:

  • ověření předpokladů v řečové, hudební, pohybové a výtvarné oblasti (výsledek zohledněn 80 %);
  • pedagogicko-psychologického pohovoru (výsledek zohledněn 20 %).

  Zkoušky zjišťující úroveň předpokladů:

  v  řečové a reprodukční oblasti     

  Zadaný text v rozsahu cca A 4 si uchazeč osvojí tichým čtením, po přečtení text volně reprodukuje. Jako texty jsou použity: úryvky z knih pro děti a mládež a z dětských časopisů.   

  Zkouška dovednosti hlasitého čtení a výslovnosti (text z oblasti beletrie).

  v  hudební oblasti

  (předpokladem přijetí ke studiu není nutná dovednost hry na hudební nástroj)

         a)  Hlasové předpoklady:

              - zazpívat lidovou píseň a transponovat ji do dalších tónin bez doprovodu hudebního nástroje.

         b)  Sluchové předpoklady:

              - zazpívat slyšené tóny hrané na klavír;

              - zazpívat určené tóny z hraných dvojzvuků a trojzvuků;

              - určit poslechově počet tónů, které jsou současně hrány na klavír (1 – 4).

         c)  Rytmické předpoklady:

              - opakovat formou tleskání slyšené krátké rytmické úseky v sudém i lichém taktu

  3.    v  pohybové oblasti          

  a)  Sportovní gymnastika:

  - volná sestava (bez hudebního doprovodu) skládající se z povinných prvků – stoj na lopatkách bez opory, kotoul vpřed, kotoul vzad, skok, rovnovážný prvek (váha).

  b)  Pohybové testy:

  - skok daleký z místa odrazem snožmo, hod plným míčem.

  c)  Čestné prohlášení o schopnosti uplavat nejméně 50 m libovolným způsobem (odevzdat u přijímací zkoušky).

  4.    ve  výtvarné oblasti

  Studijní kresba:  

        (s důrazem na kompozici, tvar, objem, materiál a prostorové vztahy předmětů)   

        Námět: zátiší z kontrastních předmětů (džbán, krychle, draperie);

        Doporučený výrazový prostředek: tužka, rudka nebo uhel;

        Formát: A3.

  Pedagogicko psychologický pohovor:

  rozbor problémové situace z oblastí vztahů rodičů a dětí, mezilidských vztahů (obecně).

  Rozhovorem je zjišťována:

  • motivace ke studiu, zájmy související s oborem, dovednost navazovat kontakt s lidmi;
  • pohotovost vyjadřování, schopnost vcítění, sociální zralost.

  Pro splnění kritérií přijímacího řízení je dosažení minimálně 20 bodů z každé oblasti.

  Pořadí uchazečů vyplývá z celkového počtu bodů získaných v přijímacím řízení.

  Při rovnosti bodů budou postupně zohledněny:

  1. Výsledky pedagogicko psychologického pohovoru;
  2. Výsledky ověření předpokladů z řečové oblasti.

  Nezbytnou součástí přihlášky je lékařský posudek o zdravotní způsobilosti a úředně ověřená kopie maturitního vysvědčení. Uchazeč, kterému do doby podání přihlášky nebylo maturitní vysvědčení vydáno, předloží tento doklad nejpozději 1. září 2023.

  V případě nedoložení požadovaných dokladů nemůže uchazeč zahájit studium.

  Termíny školní přijímací zkoušky

  • 1. termín:      pondělí 17. dubna 2023
  • 2. termín:      úterý 18. dubna 2023

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti