Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

IKAP OK II

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově realizuje od listopadu 2020 do listopadu 2023 projekt „Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II“, jehož předmětem je podpora aktivit definovaných v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021. Cílem projektu je naplnění vybraných priorit tohoto plánu, na nichž participuje naše škola.

Jednou z významných aktivit projektu pod názvem „Zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách připravujících k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka“ je podpora vzdělávání budoucích učitelů/učitelek mateřských škol vzdělávajících se na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole, Přerov, Denisova 3 (GJB a SPgŠ Přerov), v oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Projekt má následující aktivity:

1. „Centrum odborných praxí“ - posílení spolupráce učitelek mateřských škol, které vedou pedagogickou praxi, s vyučujícími praxe žáků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Náplň práce učitelek mateřských škol bude následující:

 • Zadává žákům očekávané výstupy a dílčí vzdělávací cíle k integrovaným blokům;
 • Konzultuje s žáky přípravu na činnosti v mateřské škole;
 • Průběžně poskytuje metodické materiály pro konkrétní činnost;
 • Metodicky vede žáka;
 • Zpracovává komplexní hodnocení žáka po ukončení praxe;
 • Spolupracuje s vedoucím praxe z GJB a SPgŠ Přerov

2. „Centrum metodické podpory učitelek mateřských škol při GJB a SPgŠ Přerov“

Cílem centra bude výměna zkušeností učitelů GJB a SPgŠ v Přerově a učitelek mateřských škol, které vedou praxi žáků. Dále bude centrum nabízeno i dalším zájemcům z řad této cílové skupiny.

Náplň Centra metodické podpory:
Realizace workshopů, které budou zahrnovat integrované činnosti v mateřské škole (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova) s využitím digitálních technologií). Proběhne deset workshopů s hodinovou dotací 3 šedesátiminutové hodiny.

 • Seminář matematická pregramotnost (jeden šestihodinový/60 min. seminář)
 • Seminář čtenářská pregramotnost (jeden osmihodinový/60 min. seminář)
 • Seminář práce s dětmi s odlišným cizím jazykem (jeden osmihodinový/60 min. seminář)
 • Seminář grafomotorika u dětí předškolního věku (jeden šestihodinový/60 min. seminář)
 • Seminář logopedická prevence u dětí předškolního věku (jeden šestihodinový/60 min. seminář)
 • Formativní hodnocení (jeden osmihodinový/60 min. seminář)
 • Seminář školní zralost (jeden šestihodinový/60 min. seminář)

Kulaté stoly – výměna zkušeností učitelů GJB a SPgŠ v Přerově podílejících se na praxích žáků školy s učitelkami mateřských škol, které vedou praxe (jeden kulatý stůl za školní rok, tzn. únor 2021, září 2021, září 2022).

Workshopy a semináře budou "šité na míru" očekáváním a potřebám pedagogů mateřských škol, tzn., že informace, metody a postupy budou propojeny s konkrétními požadavky vycházejícími z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a uvedeny do konkrétních činností.

Mgr. Romana Studýnková
koordinátorka týmových aktivit KCOP IKAP OK II
ředitelka školy