Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

IKAP OK II

Společné setkání k ukončení aktivity KA 4 IKAP OK II

Dne 31. 10. 2023 se uskutečnila aktivita Společné setkání KCOP s vedoucími učební praxe (učitelkami mateřských škol). Koordinátorka aktivit KCOP a ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy (GJB a SPgŠ, Přerov) Mgr. Romana Studýnková prezentovala výstupy projektu IKAP OK II klíčové aktivity KA04. Aktivity se zúčastnilo 16 učitelek mateřských škol Olomouckého kraje.

Cílem aktivity byla podpora vzdělávání budoucích učitelů/učitelek mateřských škol vzdělávajících se na GJB a SPgŠ, Přerov, v oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika. Vznikla dvě Centra – Centrum odborných praxí a Centrum metodické podpory učitelek mateřských škol.

Centrum odborných praxí (COP) přispělo ke zkvalitnění vzdělávání žáků oboru PMP. Byla navázána spolupráce s pedagogy mateřských škol Olomouckého kraje, ale i jiných krajů. V průběhu školních roků 2020/2021, 2021/2022 a 2022/2023, 2023/2024 bylo podpořeno: na učební praxi – 728 žáků a na odborné praxi – 500 žáků. 

V rámci Centra metodické podpory byl vytvořen „Vzdělávací odborný program pro pedagogické pracovníky mateřských škol“, který je členěn na workshopy a semináře.

Realizace workshopů zahrnovaly integrované činnosti v mateřské škole (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova) s využitím digitálních technologií rozvíjejících informatické myšlení dětí předškolního věku. Proběhlo deset workshopů s hodinovou dotací 3 šedesátiminutové hodiny. Bylo podpořeno 150 pedagogů mateřských škol Olomouckého kraje.

Pedagogové mateřských škol byli s workshopy a semináři spokojeni. Oceňovali zejména nové inspirativní náměty pro práci s dětmi předškolního věku, prolínání teorie s praktickými ukázkami a činnostmi a kreativními didaktickými postupy.

Vedení KCOP připravilo na aktivitu Společné setkání s vedoucími učební praxe prezentaci pomůcek a didaktických her vhodných pro děti předškolního věku, které byly zakoupené z prostředků projektu IKAP OK II.

Společného setkání se zúčastnili také vedoucí předmětových komisí GJB a SPgŠ Přerov – metodici výchov a učitelé učební praxe. Metodici výchov a vedoucí učebních praxí sdíleli zkušenosti s přípravou žáků SPgŠ oboru PMP na učební praxe a s průběhem žákovských výstupů v mateřských školách.

Závěrem lze konstatovat, že cíl projektu byl naplněn.

Mgr. Romana Studýnková
koordinátorka věcných aktivit KCOP IKAP OK II
ředitelka GJB a SPgŠ, Přerov

 • Společné setkání k ukončení aktivity KA 4 IKAP OK II
 • Společné setkání k ukončení aktivity KA 4 IKAP OK II
 • Společné setkání k ukončení aktivity KA 4 IKAP OK II
 • Společné setkání k ukončení aktivity KA 4 IKAP OK II
 • Společné setkání k ukončení aktivity KA 4 IKAP OK II
 • Společné setkání k ukončení aktivity KA 4 IKAP OK II
 • Společné setkání k ukončení aktivity KA 4 IKAP OK II
 • Společné setkání k ukončení aktivity KA 4 IKAP OK II
 • Společné setkání k ukončení aktivity KA 4 IKAP OK II
 • Společné setkání k ukončení aktivity KA 4 IKAP OK II
 • Společné setkání k ukončení aktivity KA 4 IKAP OK II
 • Společné setkání k ukončení aktivity KA 4 IKAP OK II
 • Společné setkání k ukončení aktivity KA 4 IKAP OK II
 • Společné setkání k ukončení aktivity KA 4 IKAP OK II
 • Společné setkání k ukončení aktivity KA 4 IKAP OK II
Pozvánka

Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově realizuje od listopadu 2020 do listopadu 2023 projekt „Implementace krajského akčního plánu v Olomouckém kraji II“, jehož předmětem je podpora aktivit definovaných v Krajském akčním plánu rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje na období 2019-2021. Cílem projektu je naplnění vybraných priorit tohoto plánu, na nichž participuje naše škola.

Jednou z významných aktivit projektu pod názvem „Zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách připravujících k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka“ je podpora vzdělávání budoucích učitelů/učitelek mateřských škol vzdělávajících se na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole, Přerov, Denisova 3 (GJB a SPgŠ Přerov), v oboru 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Projekt má následující aktivity:

1. „Centrum odborných praxí“ - posílení spolupráce učitelek mateřských škol, které vedou pedagogickou praxi, s vyučujícími praxe žáků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

Náplň práce učitelek mateřských škol bude následující:

 • Zadává žákům očekávané výstupy a dílčí vzdělávací cíle k integrovaným blokům;
 • Konzultuje s žáky přípravu na činnosti v mateřské škole;
 • Průběžně poskytuje metodické materiály pro konkrétní činnost;
 • Metodicky vede žáka;
 • Zpracovává komplexní hodnocení žáka po ukončení praxe;
 • Spolupracuje s vedoucím praxe z GJB a SPgŠ Přerov

2. „Centrum metodické podpory učitelek mateřských škol při GJB a SPgŠ Přerov“

Cílem centra bude výměna zkušeností učitelů GJB a SPgŠ v Přerově a učitelek mateřských škol, které vedou praxi žáků. Dále bude centrum nabízeno i dalším zájemcům z řad této cílové skupiny.

Náplň Centra metodické podpory:
Realizace workshopů, které budou zahrnovat integrované činnosti v mateřské škole (hudební výchova, výtvarná výchova, dramatická výchova) s využitím digitálních technologií). Proběhne deset workshopů s hodinovou dotací 3 šedesátiminutové hodiny.

 • Seminář matematická pregramotnost (jeden šestihodinový/60 min. seminář)
 • Seminář čtenářská pregramotnost (jeden osmihodinový/60 min. seminář)
 • Seminář práce s dětmi s odlišným cizím jazykem (jeden osmihodinový/60 min. seminář)
 • Seminář grafomotorika u dětí předškolního věku (jeden šestihodinový/60 min. seminář)
 • Seminář logopedická prevence u dětí předškolního věku (jeden šestihodinový/60 min. seminář)
 • Formativní hodnocení (jeden osmihodinový/60 min. seminář)
 • Seminář školní zralost (jeden šestihodinový/60 min. seminář)

Kulaté stoly – výměna zkušeností učitelů GJB a SPgŠ v Přerově podílejících se na praxích žáků školy s učitelkami mateřských škol, které vedou praxe (jeden kulatý stůl za školní rok, tzn. únor 2021, září 2021, září 2022).

Workshopy a semináře budou "šité na míru" očekáváním a potřebám pedagogů mateřských škol, tzn., že informace, metody a postupy budou propojeny s konkrétními požadavky vycházejícími z Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání a uvedeny do konkrétních činností.

Mgr. Romana Studýnková
koordinátorka týmových aktivit KCOP IKAP OK II
ředitelka školy

Centrum pohybových aktivit na GJB a SPgŠ v Přerově

V rámci projektu IKAP OK II vzniklo na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově Centrum pohybové gramotnosti v předškolním inkluzivním vzdělávání, které umožňuje efektivní organizaci podobných akcí pro žáky naší školy. Významně také rozšiřuje vzájemnou spolupráci s Regionálním centrem aplikovaných pohybových aktivit (RC APA) a Katedrou aplikovaných pohybových aktivit Fakulty tělesné kultury UP v Olomouci.

Metodici RC APA pod vedením pana PhDr. Martina Lajzy připravili pro žáky třetích ročníků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika sérii workshopů. Tématem bylo rozšíření znalostí a praktických dovedností v oblasti pohybových aktivit v inkluzivním vzdělávání. Semináře byly organizovány jako spojení teoretické přednášky a praktické výuky. Žáci si mohli aktivně vyzkoušet současné způsoby rozvoje základů pohybové gramotnosti v předškolním inkluzivním vzdělávání.

Celého bloku seminářů se zúčastnilo bezmála 100 žáků naší školy, kteří měli možnost obohatit své znalosti a dovednosti v dané oblasti, jež je v současné době velmi aktuální a exponovaná. Vzdělávání žáků uvedeného oboru bude pokračovat v květnu tohoto roku.

Další aktivitou RC APA jsou vzdělávací semináře pro pracovníky mateřských škol našeho regionu. GJB a SPgŠ poskytuje pro konání těchto vzdělávacích programů prostory, včetně velké tělocvičny. Dne 14. 3. 2023 proběhl seminář „Dítě se SVP v předškolním inkluzivní vzdělávání“, kterého se zúčastnilo 35 pedagogických pracovníků z mateřských škol Olomouckého kraje. Účastníci velmi ocenili praktické výstupy. Hlavními tématy byly zdravotní pohybová výchova – vady páteře, skolióza; pohybové aktivity pro děti předškolního věku a matematická pregramotnost v pohybových aktivitách v inkluzivním předškolním vzdělávání.

Díky intenzivní spolupráci GJB a SPgŠ v Přerově s Katedrou aplikovaných pohybových aktivit FTK byl škole udělen status Fakultní školy FTK. Ředitelka školy převzala z rukou děkana pana Mgr. Michala Šafáře, Ph.D. smlouvu a informační desku, která je umístěna při vstupu do naší školy.

Otevírá se tak cesta k pokračování aktivit, a to i po ukončení projektu IKAP OK II.

Mgr. Romana Studýnková
ředitelka GJB a SPgŠ v Přerově
koordinátorka věcných aktivit KA 4 IKAP OK II

 • Centrum pohybových aktivit na GJB a SPgŠ v Přerově
 • Centrum pohybových aktivit na GJB a SPgŠ v Přerově
 • Centrum pohybových aktivit na GJB a SPgŠ v Přerově

Z pohádky do pohádky

Takové bylo téma, které prolínalo aktivitami učební praxe žáků Střední pedagogické školy v Přerově, oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) v jedné z mateřských škol, na níž praxe po celý školní rok 2022/2023 probíhá. Žákyně 4. ročníku uvedeného oboru připravila pod vedením paní učitelky z mateřské školy dramatizaci pohádky O neposlušných kůzlátkách. Z dětí se stala kůzlátka, která chtěl ovládnout zlý vlk, nechyběla ani důvěřivá koza a kovář, který se pokoušel zjemnit vlkovi jeho hrubý hlas. Děti se s velkým zápalem vžily do všech rolí, chvilku se bály, pak zase radovaly. Jak jinak. V pohádkách přece musí vše dobře dopadnout a děti si z dopoledního představení odnášely hezký zážitek.

Učební praxe žáků oboru PMP je podpořena projektem IKAP OK II. Škola vybudovala Centrum odborných praxí a Centrum metodické podpory s cílem podpořit vzdělávání žáků připravujících se na profesi učitele v mateřské škole. Vedle realizace učebních a odborných praxí žáků 3. a 4. ročníku probíhají na škole semináře a workshopy určené pro paní učitelky mateřských škol Olomouckého kraje. Přidanou hodnotou uvedených aktivit je efektivní propojení vzdělávání ve škole s reálným prostředím mateřské školy.

Projekt IKAP OK II bude pokračovat i v následujícím školním roce s termínem ukončení v listopadu 2023.

Mgr. Romana Studýnková
koordinátor věcných aktivit KA 4  IKAP OK II
ředitelka Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově

 • Z pohádky do pohádky
 • Z pohádky do pohádky

Seminář pohybové gramotnosti pro žáky GJB a SPgŠ

V rámci projektu Implementace krajského akčního plánu Olomouckého kraje II a programu RPVOK připravili metodici RC APA žákům třetích ročníků oboru předškolní a mimoškolní pedagogika GJB a SPgŠ Přerov sérii workshopů. Tématem bylo rozšíření znalostí a praktických dovedností v oblasti pohybových aktivit v inkluzivním vzdělávání. Seminář byl organizován jako spojení teoretické přednášky a praktické výuky. Žáci si mohli aktivně vyzkoušet současné způsoby rozvoje základů pohybové gramotnosti v předškolním inkluzivním vzdělávání.

Celého bloku workshopů se během měsíce listopadu letošního roku zúčastnilo bezmála 100 žáků naší školy, kteří měli možnost obohatit své znalosti a dovednosti v dané oblasti, která je v současné době velmi aktuální a exponovaná.

Mgr. Aleš Piňos
předseda předmětové komise tělesné výchovy GJB a SPgŠ Přerov

 • Seminář pohybové gramotnosti pro žáky GJB a SPgŠ
 • Seminář pohybové gramotnosti pro žáky GJB a SPgŠ
 • Seminář pohybové gramotnosti pro žáky GJB a SPgŠ
 • Seminář pohybové gramotnosti pro žáky GJB a SPgŠ
 • Seminář pohybové gramotnosti pro žáky GJB a SPgŠ
 • Seminář pohybové gramotnosti pro žáky GJB a SPgŠ

WORKSHOP na GJB a SPgŠ v Přerově pro pedagogy mateřských škol Olomouckého kraje

Dne 27. 1. 2022 proběhl v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu Olomouckého kraje II druhý workshop určený učitelům z MŠ Olomouckého kraje, tentokrát na téma „Zima“. 

Kabinet Informačních technologií seznámil na začátku účastníky s využitím tří interaktivních aplikací iŠkoličky Barevné kamínky: Čím budu 1., Písmáčkovy úkoly a Leden. Přírodovědný koutek Ledové království účastníkům představil využití digitálního mikroskopu a digitálního fotoaparátu pro zimní aktivity. V digitálním koutku se prakticky seznámili s programovatelnou včelou Bee-bot pro výuku algoritmizace a informatického myšlení se zimními motivy. 

Kabinet výtvarné výchovy připravil pro účastníky seznámení a praktické vyzkoušení výtvarných technik pro tvorbu zimních motivů: 

 • Aktivní abstraktní obraz – hra s mlékem, mýdlem a barvami. 
 • Rozpíjení fixy na kuchyňské utěrce. 
 • Netradiční mramorování s potravinovou fólií. 
 • Tisk z plochy – monotyp. 

V kabinetu dramatické výchovy si účastníci prakticky vyzkoušeli tyto aktivity: 

 • Animace – představení různých animačních metod. 
 • Práce se zvukem a jeho propojení s obrazem, práce se střihem. 
 • Pantomima a její využití při práci s dětmi. 

V kabinetu hudební výchovy se účastníci prakticky zapojili do následujících hudebních aktivit a zazpívali si písničky s prvky zimy: 

 • Seznamte se prosím – lze využít pro seznámení s novými dětmi ve skupině. 
 • Zimní počasí (metelice, vločky) – nácvik písní a jejich využití při práci s dětmi. 
 • Ledové království – poslech písně, práce s tempem a pohybová improvizace. 

Účastníci získali nové inspirace v oblasti výtvarné, hudební a dramatické s podporou digitálních technologií. Tyto poznatky jim pomohou obohatit svou učitelskou praxi a zařadit do ní moderní přístupy, metody výuky s využitím digitálních technologií k rozvoji informatického myšlení v duchu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. 

Mgr. Kateřina Herinková

ZIMA 2. workshop 27-1-2022

 • Workshop pro učitelky mateřských škol Olomouckého kraje na GJB a SPgŠ v Přerově
 • Workshop pro učitelky mateřských škol Olomouckého kraje na GJB a SPgŠ v Přerově
 • Workshop pro učitelky mateřských škol Olomouckého kraje na GJB a SPgŠ v Přerově
 • Workshop pro učitelky mateřských škol Olomouckého kraje na GJB a SPgŠ v Přerově

Seminář Logopedická prevence u dětí předškolního věku na GJB a SPgŠ v Přerově

V pondělí 18. 1. 2022 se uskutečnil seminář Logopedická prevence u dětí předškolního věku. Šestihodinový seminář byl vedený interní lektorkou PaedDr. Ladislavou Šmídovou, které se ve svém profesním životě aktivně zabývá logopedií dětí předškolního věku a má v tomto oboru i publikační činnost. Semináře se zúčastnilo 23 učitelek MŠ z Olomouckého kraje.

Záměrem semináře bylo představení kreativity a podnětnosti v rozvoji komunikativních dovedností dětí předškolního věku, možnosti rozvoje těchto schopností, jež vedou k plnění komunikativních kompetencí, zásadních pro vstup dítěte do ZŠ.  Seminář si také kladl za cíl vzájemné obohacování, přenos zkušeností napříč skupinou, používání aktivizačních metod a forem práce tak, aby byly nabyté znalosti přenositelné i pro rodiče.

Učitelky MŠ kladně ocenily názornost a praktičnost semináře. Náměty k rozvoji logopedické prevence a komunikativních dovedností dětí předškolního věku byly propojeny názornými ukázkami z praxe v mateřských školách.

Mgr. Pavla Kadaníková

 • Seminář Logopedická prevence u dětí předškolního věku na GJB a SPgŠ v Přerově
 • Seminář Logopedická prevence u dětí předškolního věku na GJB a SPgŠ v Přerově

Workshop pro učitelky mateřských škol Olomouckého kraje na GJB a SPgŠ v Přerově

Dne 30. 11. 2021 se uskutečnil v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu Olomouckého kraje II na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově první ze série deseti workshopů „Metodické kabinety“, určený učitelům z MŠ Olomouckého kraje. Tématem prvního workshopu byl „Podzim“, a protože Mikuláš a Vánoce již klepou na dveře, částečně zasahoval i do tématu „Svátky“.

Workshop byl zaměřen na zprostředkování nových teoretických znalostí, a především praktických dovedností. Praktickou formou integroval výtvarnou, hudební a dramatickou složku rozvíjející tvořivost dětí. Nabízené aktivity byly představeny v souladu s moderními trendy využití digitálních technologií ve výuce a metod rozvoje informatického myšlení dětí předškolního věku. 

Celková koncepce workshopů vychází jednak z požadavků aktuálního RVP PV, ale také z připravovaných změn RVP PV, které kladou důraz na větší a účelné zapojení prostředků a programů ICT do výukového procesu, což je také zdůrazněno ve Strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030+.

Cyklus workshopů „Metodické kabinety“ reaguje na poptávku pedagogů po vzdělávacích kurzech, které jim zpřístupní nové trendy a přístupy k výuce dětí, naučí je novým výtvarným, hudebním či dramatickým technikám, a to vše za podpory moderních digitálních technologií.

Mgr. Kateřina Herinková
vyučující na GJB a SPgŠ v Přerově
lektorka workshopu

PODZIM 1. workshop 30-11-2021

 • Workshop pro učitelky mateřských škol Olomouckého kraje na GJB a SPgŠ v Přerově
 • Workshop pro učitelky mateřských škol Olomouckého kraje na GJB a SPgŠ v Přerově
 • Workshop pro učitelky mateřských škol Olomouckého kraje na GJB a SPgŠ v Přerově
 • Workshop pro učitelky mateřských škol Olomouckého kraje na GJB a SPgŠ v Přerově
 • Workshop pro učitelky mateřských škol Olomouckého kraje na GJB a SPgŠ v Přerově
 • Workshop pro učitelky mateřských škol Olomouckého kraje na GJB a SPgŠ v Přerově
 • Workshop pro učitelky mateřských škol Olomouckého kraje na GJB a SPgŠ v Přerově
 • Workshop pro učitelky mateřských škol Olomouckého kraje na GJB a SPgŠ v Přerově
 • Workshop pro učitelky mateřských škol Olomouckého kraje na GJB a SPgŠ v Přerově
 • Workshop pro učitelky mateřských škol Olomouckého kraje na GJB a SPgŠ v PřerověWorkshop pro učitelky mateřských škol Olomouckého kraje na GJB a SPgŠ v Přerově
 • Workshop pro učitelky mateřských škol Olomouckého kraje na GJB a SPgŠ v Přerově
 • Workshop pro učitelky mateřských škol Olomouckého kraje na GJB a SPgŠ v Přerově
 • Workshop pro učitelky mateřských škol Olomouckého kraje na GJB a SPgŠ v Přerově

Seminář matematické pregramotnosti

Dne 22. 11. 2021 se na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově  uskutečnil v rámci projektu Implementace krajského akčního plánu Olomouckého kraje II „Seminář matematické pregramotnosti“, který byl určen pro pedagogy z mateřských škol (MŠ) Olomouckého kraje. Cílem semináře bylo prohloubení profesní způsobilosti učitelů MŠ v oblasti rozvoje předmatematických představ.

Seminář byl zaměřen na prohloubení znalostí a praktických dovedností při rozvíjení předmatematických představ formou propojení teorie a praxe. V průběhu semináře byla předvedena spousta názorných ukázek a námětů využitelných v běžné praxi MŠ v oblasti matematické pregramotnosti dětí předškolního věku. Po celou dobu semináře byly účastnice aktivní v diskuzi nad teoretickými tématy, a především při praktických činnostech a aktivitách.

Účastnice měly možnost vytvořit si vlastní zásobník nápadů rozvíjejících předmatematické představy v souladu s odpovídajícím myšlením a specifickými zvláštnostmi dětí předškolního věku. Rovněž si mohly vyzkoušet různé didaktické pomůcky, stavebnice a hry pořízené díky projektu.

Na závěr semináře měly možnost vyrobit si vlastní výukovou pomůcku.

Mgr. Kateřina Herinková
vedoucí předmětové komise přírodních věd na GJB a SPgŠ v Přerově

 • Seminář matematické pregramotnosti
 • Seminář matematické pregramotnosti
 • Seminář matematické pregramotnosti
 • Seminář matematické pregramotnosti
 • Seminář matematické pregramotnosti
 • Seminář matematické pregramotnosti
 • Seminář matematické pregramotnosti
 • Seminář matematické pregramotnosti
 • Seminář matematické pregramotnosti
 • Seminář matematické pregramotnosti

Realizace učební praxe žáků SPgŠ v Přerově na mateřských školách Olomouckého kraje je podpořena projektem IKAP OK II.

Žákyně a žáci Střední pedagogické školy v Přerově realizují na mateřských školách Olomouckého kraje učební praxi, a to pod odborným a metodickým vedením pedagogů těchto zařízení. A za dětmi přišel i Mikuláš.

 • Realizace učební praxe žáků SPgŠ v Přerově na mateřských školách Olomouckého kraje je podpořena projektem IKAP OK II.
 • Realizace učební praxe žáků SPgŠ v Přerově na mateřských školách Olomouckého kraje je podpořena projektem IKAP OK II.
 • Realizace učební praxe žáků SPgŠ v Přerově na mateřských školách Olomouckého kraje je podpořena projektem IKAP OK II.

Seminář Grafomotorika u dětí předškolního věku

V pondělí 25. 10. 2021 proběhl první z metodických seminářů, a to Grafomotorika u dětí předškolního věku. Jednalo se o šestihodinový seminář vedený interní lektorkou PaedDr. Ladislavou Šmídovou. Semináře se zúčastnilo 27 učitelek mateřských škol z Olomouckého kraje. Cílem semináře byla inspirace v oblasti rozvoje grafomotorických dovedností dětí předškolního věku, porozumění základním pojmům v dané oblasti v součinnosti s RVPPV a způsoby, jak hravou formou rozvíjet grafomotoriku u dětí předškolního věku. Seminář charakterizoval vhodné podmínky a prostředky k jejímu úspěšnému utváření. Lektorka představila metodické postupy k rozvíjení grafomotorických dovedností s názornými ukázkami a náměty a principy, které jsou důležité pro komplexní grafomotorickou přípravu, kterou mohou děti uplatňovat i doma s rodiči. Teoretická část semináře se věnovala propojení zrakových, sluchových, řečových a pohybových dovedností v souladu s rozvojem grafomotoriky a metodice se zaměřením na věkové kategorie dětí předškolního věku s praktickými ukázkami a motivací. Praktická část byla zaměřena na grafické cviky - přípravné období čtení a psaní v souladu s RVP PV, jak postupovat při nesprávném držení a napětí při kreslení a jak dítě kladně motivovat. Všechny aktivity směřovaly k přímému využití v praxi.

Hodnocení obsahu a přínosu semináře ze strany zúčastněných učitelek mateřských škol bylo velmi pozitivní. Oceňovaly zejména propojení teoretické části s praktickými ukázkami, které mohou využít ve své pedagogické práci s dětmi předškolního věku.

 • Seminář Grafomotorika u dětí předškolního věku
 • Seminář Grafomotorika u dětí předškolního věku
 • Seminář Grafomotorika u dětí předškolního věku
 • Seminář Grafomotorika u dětí předškolního věkuSeminář Grafomotorika u dětí předškolního věku
 • Seminář Grafomotorika u dětí předškolního věku

Kulatý stůl na GJB a SPgŠ v Přerově

Dne 19. 10 2021 proběhl na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově (GJB a SPgŠ Přerov) „Kulatý stůl“ pro učitelky a učitele mateřských škol Olomouckého kraje, které vedou žákyně a žáky oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika na učební praxi. Ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková a zároveň koordinátorka věcných aktivit seznámila přítomné s cílem a obsahem projektu IKAP OK II s akcentem na zapojení GJB a SPgŠ do klíčové aktivity KA04 – Zvyšování kvality vzdělávání ve středních školách připravujících k výkonu regulované profese pedagogického pracovníka. Vedoucí učební praxe získali informace o činnosti Centra odborných praxí a Centra metodické podpory. Seznámili se s obsahem připravovaných seminářů určených vzdělávání dětí předškolního věku, a to Grafomotorika a Matematická pregramotnost. Díky projektu vybavila škola kabinet Pedagogiky-Psychologie a Pedagogické praxe celou řadou velmi podnětných pomůcek využitelných ke vzdělávání dětí předškolního věku. Cílem pracovního setkání bylo také vzájemné předávání zkušeností a sdílení příkladů dobré praxe.

Projekt má přispět ke zkvalitnění odborné přípravy budoucích učitelů/učitelek mateřských škol vzdělávajících se na GJB a SPgŠ v Přerově.

Mgr. Romana Studýnková
ředitelka školy
koordinátorka věcných aktivit KCOP IKAP OK II

 • Kulatý stůl na GJB a SPgŠ v Přerově
 • Kulatý stůl na GJB a SPgŠ v Přerově
 • Kulatý stůl na GJB a SPgŠ v Přerově
 • Kulatý stůl na GJB a SPgŠ v Přerově
 • Kulatý stůl na GJB a SPgŠ v Přerově
 • Kulatý stůl na GJB a SPgŠ v Přerově
 • Kulatý stůl na GJB a SPgŠ v Přerově
 • Kulatý stůl na GJB a SPgŠ v Přerově
 • Kulatý stůl na GJB a SPgŠ v Přerově
 • Kulatý stůl na GJB a SPgŠ v Přerově
 • Kulatý stůl na GJB a SPgŠ v Přerově

Seminář pohybové gramotnosti pro žáky GJB a SPgŠ Přerov

Po roční odmlce způsobené pandemickými restrikcemi a distanční výukou se naše škola naplno zapojila do spolupráce s Regionálním centrem aplikovaných pohybových aktivit Olomouckého kraje.

V rámci projektu Implementace krajského akčního plánu Olomouckého kraje II připravili metodici RC APA žákům třetích ročníků oboru předškolní a mimoškolní pedagogika GJB a SPgŠ Přerov sérii workshopů. Tématem bylo rozšíření znalostí a praktických dovedností v oblasti pohybových aktivit v inkluzivním vzdělávání. Seminář byl organizován jako spojení teoretické přednášky a praktické výuky. Žáci si mohli aktivně vyzkoušet současné způsoby rozvoje základů pohybové gramotnosti v předškolním inkluzivním vzdělávání.

Celého bloku workshopů se během měsíce listopadu letošního roku zúčastnilo bezmála 100 žáků naší školy, kteří měli možnost obohatit své znalosti a dovednosti v dané oblasti, která je v současné době velmi aktuální a exponovaná.

V současné době vzniká na GJB a SPgŠ Přerov Centrum pohybové gramotnosti v předškolním inkluzivním vzdělávání, které umožní efektivnější organizaci podobných akci pro žáky naší školy a rozšíří vzájemnou spolupráci s RC APA a FTK UP Olomouc. Další plánovanou spoluprací by měly být vzdělávací semináře pro pracovníky mateřských škol našeho regionu.

Mgr. Aleš Piňos
předseda předmětové komise tělesné výchovy GJB a SPgŠ Přerov

 • Seminář pohybové gramotnosti pro žáky GJB a SPgŠ
 • Seminář pohybové gramotnosti pro žáky GJB a SPgŠ

Silnou stránkou vzdělávání žáků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika jsou učební a odborné praxe připravující na profesi pedagoga v mateřské škole

Evropský projekt IKAP OK II tuto silnou stránku významně podporuje. V termínu od 1. 2. do 30. 4 2021 proběhla v rámci studia oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika (PMP) na Gymnáziu Jana Blahoslava a Střední pedagogické škole v Přerově (GJB a SPgŠ Přerov) učební praxe žáků, a to na 27 mateřských školách Olomouckého a Zlínského kraje. Podpořeno bylo 142 žákyň a žáků. Ačkoli učební praxe probíhala distanční formou, všechny úkoly a činnosti, kromě přímé práce s dětmi v mateřských školách, byly splněny. Pozitivem distanční formy učební praxe bylo perfektní zvládnutí příprav na pedagogickou praxi, které byly učitelkami mateřských škol systematicky konzultovány a kontrolovány. Učební praxe obohatila žáky v oblasti metodického rozvoje. Kromě množství metodického materiálu, který žákům učitelky MŠ průběžně poskytovaly, probíhal také intenzivní rozbor metodického materiálu, jeho efektivní začlenění do práce s dětmi a metodické vedení žáků zaměřené na činnosti v mateřské škole. 

V termínu od 3. 5. do 28. 5. 2021 proběhla odborná praxe žáků oboru PMP. Podpořeno bylo 69 žákyň a žáků. Praxe přispěla k propojení teorie s praxí, s pedagogickou realitou a zejména pak k rozvoji specifických dovedností potřebných pro profesi učitele/učitelky MŠ. Paní učitelky zpracovaly Komplexní hodnocení na každého žáka, v němž se promítla úroveň jeho dovednosti komunikovat, pozorovat a realizovat výchovně vzdělávací činnosti. Při hodnocení byl kladen důraz na vztah k vychovávaným a vzdělávaným, na kvalitu písemné a materiální přípravy, na využívání vlastního metodického zásobníku.

Díky vstřícnosti paní ředitelek a paní učitelek předškolních zařízení se podařilo eliminovat problémy spojené s epidemií COVID 19 a praxe proběhla v plném rozsahu v reálném prostředí mateřských škol.

Mgr. Romana Studýnková
koordinátor věcných aktivit KCOP IKAP OK II
ředitelka GJB a SPgŠ v Přerově

 • Silnou stránkou vzdělávání žáků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika jsou učební a odborné praxe připravující na profesi pedagoga v mateřské škole
 • Silnou stránkou vzdělávání žáků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika jsou učební a odborné praxe připravující na profesi pedagoga v mateřské škole

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti