Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Studijní obory

 • Profil absolventa
  • 79-41-K/61 Gymnázium - délka studia 6 let

   Studijní obor je určen žákům, kteří chtějí po jeho absolvování pokračovat ve studiu na vysokých školách u nás i v zahraničí.

   Obor poskytuje žákům všeobecný vzdělávací základ, volitelnost předmětů ve vyšších ročnících studia umožňuje žákům dobrou odbornou připravenost jak v cizích jazycích, tak i v ostatních předmětech humanitního i přírodovědného zaměření.

   Absolvent je velmi dobře vybavený znalostí anglického jazyka, jehož rozšířená výuka je patrná z učebního plánu, a ovládá další cizí jazyk. Při výuce anglického jazyka se používá moderní metoda vzdělávání CLIL.

   Metoda CLIL se bude uplatňovat v dějepise, občanském a společenskovědním základu, geografii, informatice a tělesné výchově. V prvním a druhém ročníku budou žáci intenzivně připravováni na výuku všeobecně vzdělávacích předmětů v anglickém jazyce. Ve třetím až šestém ročníku budou metodou CLIL vyučovány nejméně dva z uvedených předmětů, ve kterých 25 % bude vyučováno v anglickém jazyce.

   Na vyšším stupni gymnázia jsou žáci připravováni v rámci výuky v anglickém jazyce ke složení mezinárodních jazykových zkoušek (FCE, CAE). K mezinárodním zkouškám z ostatním cizích jazyků jsou žáci připravováni bezúplatně v zájmových útvarech. Jedná se o zkoušky z německého jazyka (Goethe-Zertifikat) a francouzského jazyka (DELF).

   Studium gymnázia směřuje k tomu, aby absolvent:

   • poznal a rozvíjel vlastní schopnosti a uplatňoval je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci;

   • osvojil si strategie učení a byl motivován pro celoživotní vzdělávání;

   • zdokonalil své komunikativní schopnosti a dovednosti;

   • směřoval k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů;

   • rozvíjel schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých;

   • projevoval se jako svébytná, svobodná a zodpovědná osobnost;

   • uplatňoval svá práva a naplňoval své povinnosti;

   • aktivně rozvíjel a chránil své fyzické, duševní i sociální zdraví a byl za ně zodpovědný;

   • byl tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám.

  • 79-41-K/41 - Gymnázium - délka studia 4 roky

   Studijní obor je určen žákům se zájmem o cizí jazyky a všeobecně orientované studium v oblasti společenských i přírodních věd, kteří chtějí po jeho absolvování pokračovat ve studiu na vysokých školách u nás i v zahraničí.

   Absolvent ŠVP "Čtyřleté gymnázium – živé jazyky" je velmi dobře vybavený znalostí anglického jazyka, jehož rozšířená výuka je patrná z učebního plánu, a ovládá další cizí jazyk. Žáci s velkým zájmem o cizí jazyk mají možnost volby třetího cizího jazyka v rámci volitelných předmětů. Žáci s výbornými výsledky v cizím jazyce jsou připravováni v rámci výuky a nepovinných předmětů (bezúplatně) ke složení mezinárodních jazykových zkoušek z německého jazyka (Zertifikat Deutsch) a anglického jazyka (PET, FCE, CAE).

   Široká volitelnost předmětů ve vyšších ročnících studia umožňuje žákům dobrou připravenost jak v cizích jazycích, tak i v ostatních předmětech humanitního i přírodovědného zaměření.

   Studium gymnázia směřuje k tomu, aby absolvent:

   • poznal a rozvíjel vlastní schopnosti a uplatňoval je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci;
   • osvojil si strategie učení a byl motivován pro celoživotní vzdělávání;
   • zdokonalil své komunikativní schopnosti a dovednosti;
   • směřoval k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů;
   • rozvíjel schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých;
   • projevoval se jako svébytná, svobodná a zodpovědná osobnost;
   • uplatňoval svá práva a naplňoval své povinnosti;
   • aktivně rozvíjel a chránil své fyzické, duševní i sociální zdraví a byl za ně zodpovědný;
   • byl tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám.
  • 78-42-M/03 - Pedagogické lyceum

   Absolvent ŠVP "Pedagogické lyceum" získává odbornou kvalifikaci:

   • pedagoga volného času podle §17 odst. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb.
   • asistenta pedagoga podle §20 odt. 1 písm. e) zákona č. 563/2004 Sb.

   Absolvent ŠVP "Pedagogické lyceum" je připraven k dalšímu vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách, zejména v oborech pedagogika, psychologie, sociální pedagogika a sociální práce nebo v oborech připravujících učitele a vychovatele. 

   Studium oboru Pedagogické lyceum směřuje k tomu, aby absolvent:

   • získal vědomosti a dovednosti, které mu umožní snadněji se rozhodovat o další vzdělávací cestě a lépe se adaptovat na podmínky vysokoškolského studia zejména na fakultách připravujících učitele;
   • rozvinul a prohloubil klíčové dovednosti potřebné pro své další úspěšné studium (zdokonalil metody svého učení) a práci s informačními zdroji;
   • osvojil si principy a strategie řešení problémů (zejména interpersonálních a situací z nich vyplývajících);
   • zdokonalil své komunikativní dovednosti;
   • rozvinul dovednosti potřebné pro sebereflexi a sebehodnocení a vytvořil si na jejich základě adekvátní sebevědomí;
   • upevnil si a prohloubil žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám, rozvinul své morální cítění, upevnil své právní a občanské vědomí.

   V oblasti předmětů povinného základu:

   • získal spolehlivou znalost českého jazyka a dovednost jeho kultivovaného užívání ve všech komunikativních situací včetně vyjadřování o odborné problematice;
   • osvojil si znalost alespoň dvou cizích jazyků na úrovni běžné hovorové komunikace a dovednost číst s porozuměním za pomoci slovníku jednoduché odborné nebo populárně odborné texty;
   • pochopil principy fungování demokratické společnosti a ekonomických vztahů, byl vybaven základními návyky chování občana demokratické a multikulturní společnosti, schopností vytvářet si vlastní filozofické a filozoficko-etické názory jako základ pro orientaci při posuzování a hodnocení jevů lidského a občanského života; byl schopen k těmto jevům zaujímat stanovisko, diskutovat o nich, korigovat v diskuzi své názory a postoje;
   • získal ucelenou představu o lidském organismu jako celku z hlediska jeho stavby a funkce, znal zásady správného životního stylu, měl celoživotní potřebu udržovat optimální tělesnou zdatnost, odolnost a zdraví;
   • matematické vědomosti a dovednosti odpovídající požadavkům pro 3. vzdělávací úroveň, které jsou potřebné v běžném životě i pro výkon profese; při řešení úloh a matematických problémů pochopil roli induktivních i deduktivních postupů a osvojil si tak určité principy vědeckého myšlení;
   • osvojil si základní přírodovědné vědomosti a pojmy, které mu umožní hlouběji porozumět přírodním jevům a procesům; pochopil různost i komplexnost přírodovědné problematiky, naučil se (např. v oblasti ekologie, ochrany zdraví atd.) zaujímat aktivní postoje a hledat řešení případných problémů;
   • rozvinul a prohloubil svou dovednost orientovat se v různých informačních zdrojích (vyhledávat, třídit, hodnotit a využívat informace);
   • upevnil a prohloubil své dovednosti vnímat a hodnotit jednání druhých lidí i své, na základě sebereflexe a sebehodnocení korigoval své chování, postoje, názory a emoce;
   • prohloubil a rozvinul své sociální dovednosti (např. adekvátně řešit interpersonální problémy, ovládat své city a citové projevy, obhajovat a prosazovat své oprávněné zájmy při současném respektování zájmů a potřeb jiných jedinců, volit vhodné způsoby jednání s ostatními, pracovat v týmu, promýšlet a řídit vlastní činnost, odsuzovat a odmítat projevy rasismu, netolerance, sobectví, agresivity atd.);
   • orientoval se v základních pedagogických pojmech a vztazích mezi nimi;
   • získal základní orientaci ve struktuře lidské osobnosti;
   • rozvinul a prohloubil své dovednosti potřebné pro další studium.

   V oblasti volitelných předmětů:

   Ve specializaci hudební výchova:

   • získal základní orientaci v dějinách hudby, rozvinul své dovednosti hudbu vnímat a orientovat se v ní;
   • osvojil si elementární znalosti hudební nauky, harmonie a teorie hlasové výchovy;
   • orientoval se v notovém zápisu, zvládl techniku intonace podle not;
   • získal bohatou zásobu písní různých žánrů;
   • rozvinul a prohloubil své dovednosti ke hře na klavír (popř. flétnu, kytaru, housle).

   Ve specializaci výtvarná výchova:

   • získal základní přehled o dějinách výtvarné kultury;
   • zvládl klasické malířské a grafické techniky, modelovat keramiku, popř. některé nekonveční techniky;
   • získal základní znalost počítačové grafiky;
   • rozvinul svou dovednost zobrazovat podle modelů i podle fantazie.

   Ve specializaci tělesná výchova:

   • získal a prohloubil dovednosti prakticky realizovat tělovýchovný proces i různé formy sportovního tréninku;
   • ovládl znalosti, které mu umožní odborně teoreticky zdůvodnit správnost tělovýchovného procesu;
   • ovládl teoreticky i prakticky základní i speciální pohybové dovednosti ve všech hlavních druzích sportu;
   • směřoval k vyšší tělesné zdatnosti a výkonnosti

   Ve specializaci dramatická výchova:

   • ovládl metody dramatické výchovy, techniky dramatizace hry, dramatického cvičení a improvizace;
   • osvojil si a prohloubil své praktické dovednosti i teoretické znalosti rétoriky a sociální komunikace;
   • získal dovednosti potřebné k dramatizaci jednoduché literární předlohy;
   • získal základní přehled o druzích divadelního umění a současné divadelní tvorby;

   V humanitních studiích:

   • porozuměl kulturní diverzitě, byl schopen kulturní pluralitu respektovat ve své práci s mládeží nebo dospělými;
   • získal vědomosti o problematice vzniku a vývoje moderních národů a etnických skupin a o jejich soužití především v Evropě;
   • naučil se logicky usuzovat a formulovat své myšlenky;
   • získal dovednosti vychovávat k bezkonfliktnímu soužití v multikulturním prostředí;
   • získal vědomosti a dovednosti potřebné pro kritické sledování médií;
   • osvojil si základní přehled dějin kultury a získal dovednosti využívat kulturu v užším slova smyslu pro práci s mládeží a dospělými.
  • 75-31-M/01 - Předškolní a mimoškolní pedagogika - denní forma

   Absolvent ŠVP "Předškolní a mimoškolní pedagogika" je připraven pro výkon níže uvedených činností:

   • výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na výchovu dětí předškolního věku; 
   • na výchovu dětí a mládeže mimo vyučování, obecně rozvíjející jejich osobnost, zájmy, znalosti, tvořivé schopnosti, popř. je zaměřená na jejich resocializaci; 
   • na obsahové a organizační zajišťování zájmových činností všeobecného zaměření a vyplňování volného času dětí a mládeže, popř. dospělých; 
   • výchovné činnosti s dětmi a mládeží v zařízeních sociální péče zaměřené na další rozvoj jejich sociálních, pracovních a dalších dovedností a návyků včetně rozvíjení jejich zájmových činností, spojené s používáním pedagogických metod do získání kvalifikace ze speciální pedagogiky. 

   Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle §16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.

   Může se dále vzdělávat studiem na vysoké škole, vyšší odborné škole nebo v kurzech pořádaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků.

  • 75-31-M/01 - Předškolní a mimoškolní pedagogika - dálková forma

   Absolvent ŠVP "Předškolní a mimoškolní pedagogika" je připraven pro výkon níže uvedených činností:

   • výchovně vzdělávací činnost zaměřenou na výchovu dětí předškolního věku; 
   • na výchovu dětí a mládeže mimo vyučování, obecně rozvíjející jejich osobnost, zájmy, znalosti, tvořivé schopnosti, popř. je zaměřená na jejich resocializaci; 
   • na obsahové a organizační zajišťování zájmových činností všeobecného zaměření a vyplňování volného času dětí a mládeže, popř. dospělých; 
   • výchovné činnosti s dětmi a mládeží v zařízeních sociální péče zaměřené na další rozvoj jejich sociálních, pracovních a dalších dovedností a návyků včetně rozvíjení jejich zájmových činností, spojené s používáním pedagogických metod do získání kvalifikace ze speciální pedagogiky. 

   Absolvent se uplatní jako učitel mateřské školy nebo jiného zařízení pro děti předškolního věku, jako vychovatel nebo pedagog volného času ve školských zařízeních pro zájmové vzdělávání, zejména ve střediscích volného času, školních družinách a školních klubech, nebo jako vychovatel ve školských výchovných a ubytovacích zařízeních s výjimkou školských zařízení, u kterých se pro výkon přímé pedagogické činnosti vyžaduje dle §16(2) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících vysokoškolské vzdělání. Absolvent se uplatní také v neškolských zařízeních, např. sociálních, zdravotnických, zájmových, kde se pro výkon výchovné a vzdělávací činnosti vyžaduje pedagogická způsobilost.

   Může se dále vzdělávat studiem na vysoké škole, vyšší odborné škole nebo v kurzech pořádaných v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 • Učební plán
 • Zdravotní způsobilost
  • 79-41-K/61 - Gymnázium - délka studia 6 let

   V souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje obor 79-41-K/61 Gymnázium stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

  • 79-41-K/41 - Gymnázium - délka studia 4 roky

   V souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, nevyžaduje obor 79-41-K/41 Gymnázium stanovení zvláštních zdravotních požadavků.

  • 78-42-M/03 - Pedagogické lyceum

   V souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání pro studijní obor 78-42-M/03 Pedagogické lyceum nemoci a zdravotní obtíže týkající se závažné duševní nemoci a poruchy chování.

  • 75-31-M/01 - Předškolní a mimoškolní pedagogika - denní forma

   V souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání pro studijní obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika následující onemocnění a zdravotní obtíže:

   • prognosticky závažné poruchy mechanismu imunity;
   • závažné duševní nemoci a poruchy chování.
  • 75-31-M/01 - Předškolní a mimoškolní pedagogika - dálková forma

   V souladu s nařízením vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, vylučují zdravotní způsobilost uchazeče ke vzdělávání pro studijní obor 75-31-M/01 Předškolní a mimoškolní pedagogika následující onemocnění a zdravotní obtíže:

   • prognosticky závažné poruchy mechanismu imunity;
   • závažné duševní nemoci a poruchy chování.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti