Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Let´s CLIL

Erasmus+ je vzdělávací program Evropské unie na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu, mládeže a neformálního vzdělávání. Je nástupcem Programu celoživotního učení, programu Mládež v akci a dalších. V rámci Klíčové akce 1 (KA1) pro školní sektor mohou mateřské, základní a střední školy vysílat své pracovníky do zahraničí s cílem jejich dalšího profesního rozvoje.

Od září 2018 realizuje škola nový dvouletý projekt Erasmus+ KA1 nazvaný „Let´s CLIL". Tento projekt, jehož obsahem jsou mobility (výjezdy) učitelů, se zaměřuje především na inovativní metody výuky, a jeho hlavním cílem je připravit školu na kvalitní a efektivní výuku metodou CLIL.

Zahrnuje celkem 10 mobilit: 6 jazykových kurzů (metodika výuky anglického a německého jazyka, CLIL metodické kurzy) a 4 stínování na našich zahraničních partnerských školách v Itálii, Finsku, Estonsku a na Slovensku.

Stínovat vyjedou ředitelka školy Mgr. Studýnková, Mgr. Herinková, Mgr. Zbořil a Mgr. Vališová. Jazykových kurzů se zúčastní Mgr. Nováková, Mgr. Hastíková, Mgr. Čecháčková, Mgr. Šimková, Mgr. Jánská a Mgr. Fridrichová. První mobility se uskuteční na jaře 2019. 

Zprávy a fotografie z proběhlých mobilit naleznete na webu, Instagramu a Facebooku školy, na projektových nástěnkách na obou budovách školy, ve školním časopise Litero i v tisku.

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.

Erasmus KA1 New opportunities

Mgr. Šárka Čecháčková se ve dnech 18. – 25. 9. 2022 zúčastnila metodického kurzu v Dublinu.

Kurz byl zaměřen na výuku tělesné výchovy na různých typech škol a sportovní volnočasové aktivity mládeže. Mgr. Čecháčková během pobytu navštívila St Joseph of Cluny Comprehensive School, trénink mládeže GAA a BeActive Festival at Sport Ireland.

Účastníci kurzu se seznámili i s irským vzdělávacím systémem, historií Irska a památkami Dublinu.

Výstupem z kurzu jsou pracovní listy zaměřené na výuku tělesné výchovy metodou CLIL, které Mgr. Čecháčková vytvořila, a bude je sdílet se svými kolegy.

  • Erasmus KA1 New opportunities
  • Erasmus KA1 New opportunities

Litero 2020

Jediné letošní číslo školní ho časopisu Litero přinese závěrečné shrnutí projektu. Jedná se o informace o všech šesti letošních mobilitách, a především charakteristiku metody CLIL. Vzhledem k hygienickým opatřením bude dostupné pouze v elektronické podobě na webu školy. V případě příznivého vývoje v ČR zvážíme tisk časopisu v září 2020 a jeho rozmístění po budově školy, jak u nás bývá zvykem.   

Školní časopis Litero

Zakoupení pomůcek pro výuku CLIL

Díky projektu se škole podařilo zakoupit literaturu pro vyučující o metodě CLIL, dva echo doty a dřevěné kostky Cuisenaire rods, které jsou v rámci vizualizace v CLIL metodě hojně používány.

Úprava ŠVP šestiletého gymnázia

Jedním z výsledků projektu je úprava ŠVP oboru šestiletého gymnázia, které staví na výuce předmětů Tělesná výchova, Informační technologie a komunikace, Občanský a společenskovědní základ, Zeměpis a Dějepis metodou CLIL. V ŠVP byl upraven vzdělávací obsah předmětu. Dále jsme připravili také stručnou charakteristiku metody CLIL formou letáku, seznam knižních a internetových zdrojů, metod a vhodných témat pro výuku metodou CLIL, který do ŠVP včleněn nebyl.

Dny otevřených dveří 2019/2020

První prosincovou sobotu a první únorové pondělí proběhly na naší škole Dny otevřených dveří. Na obou budovách byly prostřednictvím PowerPointových prezentací šířeny výsledky projektu. Veřejnost byla informována o programu Erasmus+, aktivitě KA1 a o samotném projektu (cíle, výjezdy, výsledky). Velmi nás těší zájem veřejnosti o metodu CLIL a náš šestiletý gymnaziální obor, jehož podstatou CLIL je.

CLIL projektový den na téma HOLOCAUST

V posledním prosincovém týdnu si třída sekunda vyzkoušela zážitkovou projektovou výuku dějepisu realizovanou metodou CLIL. Tématem projektového dne byl HOLOCAUST. Žáci se během odpolední výuky seznámili s pojmy šoa a porajmos, poznali dějiny holocaustu a na základě video-svědectví obětí prožili cestu transportem a běžný den vězně koncentračního tábora v Osvětimi. Výuka probíhala ve skupinách označených různobarevnými trojúhelníky, které si studenti sami zvolili. Na závěr se dozvěděli, že barva trojúhelníku označovala důvod uvěznění (žlutá pro židy, růžová pro homosexuály atd.) Následovala aktivita running dictation, definice a spojování pojmů, vizualizace znaků holocaustu. Poslední aktivitou byl kahoot kvíz, který ověřil osvojené znalosti a poskytl cennou zpětnou vazbu. Projektový den v sobě zároveň propojil oba projekty Erasmus+, které na škole probíhají (KA1 Let´s CLIL a KA2 Cultural heritage: A precious treasure to be preserved, shared and passed on to future generation). Žáky velmi výuka bavila a projektovou výuku by v dějepise uvítali častěji.

Nové projektové nástěnky

V první polovině byly instalovány na obě budovy školy nástěnky seznamující žáky i pracovníky školy se stínováním ruského jazyka v estonském Tallinnu. Autorkou obou nástěnek je Mgr. Vališová. 

CLIL kurz v Bournemouthu

V listopadu 2019 jsem strávila dva týdny v britském Bournemouthu na kurzu metody CLIL. Díky kurzu jsem pronikla do metody CLIL, ujasnila si rozdíl mezi bilingvní výukou a CLIL, naučila jsem se metodou učit a uvědomila si, že dává učiteli prostor projevit svou kreativitu a zapojit moderní technologie. Za největší benefit metody považuji, že se soustředí na žáka, který se stává nositelem vzdělávání. V žádné jiné metodě nedostává žák takový prostor komunikovat v cizím jazyce jako v metodě CLIL. Navíc je probíraná látka několikrát recyklována, což zvyšuje množství informací, které si žák z hodiny zapamatuje. Metoda je velmi motivační, střídá řadu aktivit a vždy má výstup související s aplikací učiva v každodenním životě, nejen v prostředí školy. Přestože je naplánování a příprava takové hodiny pro učitele náročná (především časově), stojí za to. Metodu plánuji vyzkoušet hned v prosinci v předmětu Dějepis se třídou sekundou.

Mgr. Ludmila Fridrichová

Stínování ruského jazyka v Estonsku

Poslední projektové stínování přivedlo Mgr. Vališovou na Piritské ekonomické gymnáziu v Tallině.

Škola je velká a prostorná. Navštěvuje ji přibližně 850 žáků a vyučuje zde 65 učitelů (pouze 3 muži, důvod nízký plat). Učebny jsou vybaveny počítači, dataprojektory. Učebny jsou současně zázemím učitelů. Učitelé však mají k dispozici sborovnu. Klima školy je velmi přátelské. Žáci učitelkám týkají a oslovují je jménem. Není to však neuctivé. Obědy jsou v Estonsku pro žáky zdarma. Doprava je v mnoha estonských městech rovněž zdarma. Žáci nosí školní uniformy. Každá škola v Estonsku si navrhuje vlastní design uniforem. Množství žáků se zabývá profesionálně sportem – plaváním, fotbalem, lyžováním, bruslením, kulečníkem a bojovými sporty, a proto mají individuální vzdělávací plány.

Žáci se rozdělují podle úrovně anglického jazyka. Žáci mají možnost z výběru RJ nebo NJ (druhý povinný jazyk). Poslední roky si vybírají RJ (důvody – obchod, možnost práce, sousední země je právě Ruská federace, dobrá politická situace). U RJ dosahují úrovně A2. V hodinách pomáhají silnější žáci slabším žákům.

Mladí Estonci excelují v mezinárodních testech PISA. Zvítězili ve dvou ze tří oblastí. Důvod je kvalitní rané vzdělávání – priorita estonského školství. ​Už ve školkách se Estonsko snaží, aby každé dítě dosáhlo maxima svých schopností, aby z nich vyšlo připravené na další učení – a to nejen znalostmi, ale také emocionálně a fyzicky. Právě vzdělání je v Estonsku vysoce ceněné jako hlavní motor ekonomiky založené na technologiích a inovacích. ​Důkazem tohoto přístupu je tzv. vzdělávací digitální revoluce (do roku 2020 budou všechny studijní materiály digitalizovány a dostupné online).

Školní rok je rozdělen na tři trimestry. Každý trimestr dostává žák vysvědčení. ​V něm se nachází známky ze všech předmětů. Na konci školního roku dostává žák ještě závěrečné – sumativní hodnocení – za celý rok. Každý učitel vychází ze tří předcházejících známek, které žákovi dal z daného předmětu v průběhu školního roku. Toto platí na základních školách (od první do deváté třídy).​ V estonském školství je rovněž klasifikace s obráceným pořadím známek: 5 = výborný. Každý učitel hodnotí v průběhu trimestru i chování žáka a jeho vztah k učení. To znamená, jestli žák pracuje v hodině, plní domácí úkoly.

 Jedna z povinností učitele je dvakrát ročně hospitovat na hodinách jiných učitelů a vést o tom záznam, ve kterém hodnotí jejich výkony. Může si vybrat jakýkoliv předmět. Ředitel hospituje výjimečně. ​

V Estonsku existuje zákon, který zakazuje zadávat žákům domácí úkol na pondělí. Žák si má přes víkend odpočinout. Dále se nesmí zadávat po prázdninách, o svátcích. ​Týdně žáci píší nanejvýš 3 písemné práce. Do elektronické třídní knihy si učitelé rezervují termíny. ​

Učitelky RJ často využívaly žáky – rodilé mluvčí při tzv. peer teachingu. Učebnice ruského jazyka jsou sestaveny tak, že se na hodinách probíraly reálie Ruska. Na hodinách se často pracovalo s digitálními učebními materiály. ​ Formou inkluze byla rovněž práce s nadanými žáky. Tito žáci byli připravováni na různé soutěže ruského jazyka. Pracovali v hodinách s jinými připravenými materiály, např. se učili ruské básně zpaměti, psali eseje. Pomáhali ostatním žákům s gramatikou, slovní zásobou. ​

Učebnice mají konečné úrovně B2. Žáci však maximálně dosáhnou úrovně A2. Výjimečně B1. Učebnice jsou naddimenzované. Učitelky vybírají pouze jednotlivé úseky. Často pracují s elektronickou verzí učebnic. Využívají odkazy na množství interaktivních cvičení. ​ V hodinách jsou používány aplikace quizziz a kahoot.  ​

Mindfulness in Teaching English

Mgr. Hastíková se ve dnech 30. 9. - 11. 10. zúčastnila dvoutýdenního kurzu Mindfulness v britském Brightonu na škole The ELC.

Mindfulness neboli „všímavost“ je klinicky ověřená metoda využívaná v oblasti psychologie a pedagogiky. Do školství a vzdělávání se rozšířila ve větší míře po roce 2000. V podstatě se jedná se o techniky pozornosti nejen v procesu učení / výuky, ale i v každodenním životě.

Znamená být si vědom, být pozorný, všímavý a vnímavý k tomu, co se děje jednak v nás (emoce, myšlenky, tělo a dech), ale také okolo nás (v komunikaci, interakci s druhými lidmi). Podstatou je zaměřovat pozornost na to, co je tady a teď, bez hodnocení a posuzování.

Mindfulness zlepšuje pozornost, soustředění a všímavost žáků. Uvolňuje napětí, snižuje stres, strach a úzkost. Rozvíjí sebepoznání a emoční inteligenci. Zlepšuje paměť a usnadňuje učení. Brání přetížení a přispívá k životní spokojenosti a radosti.

Jak tedy vypadá mindfulness ve výuce?

Příklad aktivit: VIZUALIZACE

Představ si svůj oblíbený předmět (každodenní činnosti)

  1. Vezmi ho do rukou (v mysli), podívej se na něj

  2. Popiš tento předmět – tvar, barvu, povrch …

  3. Jak často a kdy ho používáš?

  4. Jaký máš k němu vztah? Jak ho vnímáš?

Napiš báseň (počáteční písmena předmětu = jednotlivé řádky) – writing

Popiš předmět – writing

Sdílej ve dvojicích – speaking

Další techniky mindfulness zahrnují uvědomování si vlastního těla (tzv. body scan), sledování emocí a myšlenek, aktivní naslouchání, a zapojení smyslů včetně hmatu (uvědomit si dotyk – povrch, materiál, velikost, váhu předmětu), chuti nebo čichu.

Prezentace Mgr. Hastíkové kolegy velmi zaujala. Diskutovali o přínosu metody ve slohu a konverzaci, kde by mohla zabránit pocitu žáků, že už nemají dál co říct.

CLIL kurzy v Brightonu

V měsíci říjnu vyjeli na kurz CLIL metodiky další dva účastníci projektu – Mgr. Kašlík (aprobace Společenské vědy a Tělesná výchova) a Mgr. Šimková (aprobace Zeměpis). Strávili 14 dní v přímořském městě Brighton na vynikající jazykové škole The English Language Centre. Ubytováni byli v hostitelských rodinách, aby mohli aktivně mluvit anglicky i mimo školu.

Oba hodnotili kurz jako velmi přínosný. Seznámili se s různým pojetím metody CLIL, způsoby vedení vyučovacích hodin a tvorbou výukových materiálů. Soustředili se na výběr slovní zásoby, práci s texty (tzv. scaffolding) a roli cizího jazyka ve výuce. Byla jim také doporučena řada knih a internetových stránek jako zdroj informací, aktivit a her. Naučili se využívat audio a video materiály ve výuce CLIL. Diskutovali o hodnocení a sebe-hodnocení žáků. Část výuky probíhala v ulicích a na plážích Brightonu, kde si účastníci na vlastní kůži vyzkoušeli výuku biologie a historie metodou CLIL v praxi. V závěru kurzu prezentovali vlastní SPRE projekty – hodiny CLIL výuky v předmětech vlastní aprobace.

Informace o projektu prezentovány veřejnosti

Díky Erasmus Days 2019 jsme mohli širokou veřejnost informovat o obsahu a cílech projektu učitelských výjezdů. Konkrétně se jednalo o reportáž místní kabelové televize a článek na informačním portálu Přerov – nejlepší adresa.

https://prerov.nejlepsi-adresa.cz/zpravy/clanek/Erasmus-Days-2019-na-Gymnaziu-Jana-Blahoslava-a-Stredni-pedagogicke-skole-v-Prerove-16559

https://tvprerov.cz/2019/prerovske-aktuality-11-10-2019/  (11:27-15:12)

Erasmus Days 2019

Dne 10. 10. 2019 se žáci primy, sekundy a kvarty zúčastnili komponovaného pásma uspořádaného v rámci Erasmus Days. Kampaň iniciuje francouzská národní agentura. V České republice proběhlo 130 akcí, mezi nimiž nechybělo ani Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola v Přerově. Během dvouhodinového programu se žáci seznámili nejen s programem Erasmus +, projekty Erasmus + KA1 a KA2, ale především se všemi zeměmi, se kterými naše škola v rámci programu spolupracuje.

Akci zahájila Pavla Ryzá, studentka kvarty, která účastníky přivítala a představila Erasmus Days, a poté na podium pozvala ředitelku školy. Ředitelka žákům podrobně představila program Erasmus i projekty, do kterých je škola zapojena. Následně se s žáky podělila o své zkušenosti získané během stínování na finské škole Veikkolan Koulu. Dalším řečníkem byla Mgr. Herinková, která žáky seznámila výukou CLIL, kterou stínovala na italské škole ve městě Capua. Obě mobility byly realizovány v loňském školním roce v rámci projektu Let’ s CLIL, který je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.

Cílem druhé části programu bylo představení všech zemí, ve kterých máme partnerské školy. Touto částí programu nás provázela Mgr. Beranová. Ta s několika žáky připravila hudební program skládající se z osmi lidových písniček. První byla česká píseň, následovala slovenská, španělská atd. Pro každou z partnerských zemí jedna. Poslední píseň, italskou, si nachystal školní orchestr vedený Mgr. Berkou.

Během hudebního vystoupení mohli žáci v pozadí sledovat prezentace vytvořené žáky školy v hodinách cizích jazyků a výpočetní techniky. Prezentace byly nachystány pro všechny partnerské školy v jazycích, které se v naší škole vyučují, tj. v angličtině, ruštině, němčině a francouzštině. Třešničkou na dortu byla prezentace o Finsku, kterou ve finštině připravil student sexty Tomáš Baďura. Vlastní program ukončila píseň finské hudební skupiny Lordi.

Samotná akce byla ale zakončena vernisáží obrázků, které tvořili studenti v hodinách cizích jazyků. Jejich námět byl stejný jako námět již zmíněných prezentací – představení našich partnerských zemí.

Všem účastníkům děkujeme a těšíme se na Erasmus Days v roce 2020.

Projekt představen v tisku

Zpravodaj školství (7-8-9/2019), Měsíčník pro předškolní zařízení, školy a školská zařízení (vydává SCHOLASERVIS.CZ) publikoval článek ředitelky školy Mgr. Romany Studýnkové Proč je finské školství nejlepší? o projektu samotném, i o jejím stínování na finské partnerské škole Veikkolan Koulu.

Stínování ve Finsku prezentováno vedoucím předmětových komisí

Mgr. Romana Studýnková prezentovala své zkušenosti ze stínování managementu finské ZŠ Veikkolan Koulu předsedům předmětových komisí. Mluvila o principu důvěry a celoživotního vzdělávání, prestiži učitelského povolání, řešení kázeňských problém nebo inkluzi. Popsala také svou zkušenost z mateřské školy, kde strávila jeden den svého stínování.

Prezentaci zopakovala také na začátku nového školního roku 2019/2020 tentokrát pro ostatní učitele školy.

Stínování v Itálii prezentováno vyučujícím  

Dne 2. 5. 2019 prezentovala Mgr. Kateřina Herinková své zkušenosti ze stínování v italském městě Capua. Její mobilita, a tedy i prezentace, se zaměřila na metodu CLIL v matematice a přírodních vědách. Pedagogy nejvíce zaujala odlišná role učitele v hodinách – žáci si látku nastudují doma, učitel spíše látku procvičuje a konzultuje.

Stínování tělesné výchovy a specializace prezentováno vyučujícím  

Dne 3. 5. 2019 prezentoval Mgr. Petr Zbořil své zkušenosti ze stínování na pedagogické škole v Lučenci. Stínoval hodiny tělesné výchovy i specializace, pro kterou je na Slovensku vydána učebnice Metodika telesnej výchovy pre stredné odborné školy. Mluvil o slovenském kariérním řádu a jiných metodách výuky tělesné výuky, které vychází z tréninkových metod.

CLIL kurz prezentován vyučujícím

Mgr. Šárka Čecháčková prezentovala CLIL kurz vyučujícím, převážně anglického jazyka. Vysvětlila, co metoda CLIL je. Popsala čtyři aspekty CLIL výuky: obsah, komunikace, kognitivní procesy, kultura. Mluvila o zapojení všech jazykových dovedností v CLIL výuce a možných rizicích její aplikace v praxi. Zároveň představila pracovní listy zaměřené na tělesnou výchovu pro nový předmět oboru Šestiletého gymnázia.

Kurz CLIL v britském Bournemouth

Mgr. Šárka Čecháčková se v době od 13. do 24. května 2019 zúčastnila vzdělávacího kurzu na Richard Language College ve městě Bournemouth ve Velké Británii.

Hlavním cílem kurzu bylo teoreticky i prakticky si osvojit výukovou metodou CLIL. Dopolední hodiny se zaměřovaly především na výuku správné výslovnosti, gramatiky, slovní zásoby a ústního projevu žáků. Odpolední výuka se již specializovala na praktické aplikace v předmětu tělesná výchova, a na přípravu výukových materiálů a pracovních listů pro výuku předmětu Konverzace v anglickém jazyce oboru šestiletého gymnázia. Výuka byla vysoce individualizovaná, lektorka využívala komunikativní metody výuky a obsah přizpůsobovala požadavkům a přáním žáků.

Během kurzu získala Mgr. Šárka Čecháčková cenné zkušenosti, materiály, a především níže uvedené odkazy, které využije ve výuce tělesné výchovy metodou CLIL na šestiletém gymnáziu.

Healthier Kids School Program

Program vytvořený učiteli pro učitele s cílem propagovat zdravý životní styl a fyzickou aktivitu žáků. Nabízí řadu připravených hodin, materiálů, online her a videí.

https://www.healthyactivekids.com.au 

Athletics

Výukové materiály zaměřující se na atletiku.

https://www.tes.com/teaching-resource/athletics-11037791

Basketball

Pdf příručka učebních plánů basketbalu.

http://websites.sportstg.com/get_file.cgi?id=2160920

Technika střelby.

https://www.breakthroughbasketball.com/fundamentals/shooting-technique.html 

School Games sports and activities

Stručná charakteristika sportů a her v abecedním pořadí.

Softball

Materiál zaměřený na trénink dovedností jako nadhoz nebo odpal.

https://cdn2.sportngin.com/attachments/document/0152/8786/Softball_Practice_Plans.pdf

TED-Ed

Seznam animovaných edukativních videí o sportu z kanálu TED-Ed.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLJicmE8fK0EiyIpkgG3PW4CvCW5ZBMzEq 

Projekt prezentován na Dnech otevřených dveří

V letošním školním roce proběhly dva Dny otevřených dveří (v sobotu 1. 12. 2018 a v pondělí 4. 2. 2019). Součástí prezentace činnosti PK anglického jazyka byla i projektová činnost. Rodiče byly formou prezentace seznámeni se základními informace o projektu Let’s CLIL i metodě CLIL.

 

 

Projekt představen rodičům při třídních schůzkách

V dnech 22. 11. 2018 a 25. 4. 2019 se na škole konaly třídní schůzky, které zahájila ředitelka školy Mgr. Romana Studýnková rozhlasovým projevem. Touto cestou informovala rodiče o projektu Let’s CLIL – jeho cílech, jednotlivých mobilitách (výjezdech učitelů) a návazných aktivitách. Zmínila také, že projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. Zároveň mluvila i o metodě CLIL samotné a jejím přínosu pro studenty.

 

 

Projektové nástěnky

Projektové nástěnky o proběhlých mobilitách (stínování ve Finsku, Itálii a na Slovensku) jsou umístěny na obou budovách školy. Na budově gymnázia se jedná o novou nástěnku v mezipatře vedle dveří školní kanceláře. Na budově pedagogické školy jsou projektové nástěnky dvě – jedna na schodišti mezi přízemím a prvním patře a druhá v prvním patře vlevo od schodů. Na nástěnkách najdou studenti také základní informace o programu Erasmus+, projektu a jeho financování, včetně loga. 

Stínování ve Finsku

Cílem mého výjezdu do zahraničí bylo stínování práce managementu základní a mateřské školy ve Finsku, městečku Veikkola, a také sledování výuky napříč všemi ročníky, včetně možnosti strávit jeden den v mateřské škole. Veikkolan Koulu je základní škola poskytující všeobecné vzdělání žákům od 7 do 16 let. Jednacím jazykem byla angličtina.

Finské školství je na velmi vysoké úrovni. Jeho základním principem je poskytnout všem žákům rovnocenné možnosti k získání kvalitního vzdělání. Neexistují výrazné rozdíly v kvalitě škol.

Učitelská profese je mezi mladými lidmi velmi žádaná, není jednoduché být přijat na tento typ vzdělávání a povolání učitele se řadí mezi ty velmi prestižní a dobře finančně ohodnocené. Plat učitele je srovnatelný s platem právníka, lékaře či inženýra. Finové investují mnoho peněz do školství. Stravné i doprava jsou zdarma. Z odlehlých míst vozí žáky do školy taxi.

Úvazek učitele se pohybuje v rozmezí 19-24 hodin. Vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů mají menší počet hodin ve srovnání s učiteli praktického vyučování (vaření, dílny… atd.) V čele školy stojí ředitel, který řídí pedagogy a skupiny dle zaměření – sportovní, mezinárodní, ICT, speciální školní dny, ekologie.

Středem finského školství je žák, českého školství papír. Při jedné z debat jsem se ptala pana ředitele, jak často prochází škola kontrolou a odpověď byla následující: „Když se stále připravuješ na kontrolu, tak nemáš čas na vzdělávací proces, pro který jsi prioritně ve škole.“ Jejich kontrolní systém je založen na důvěře. Učitelé jsou sami k sobě velmi přísní. A funguje to.

Co je však přísně sledováno, je samotný vzdělávací proces, do něhož vstupují učitelé a žáci. Ten je systematicky sledován, vyhodnocován, analyzován a v případě špatných výsledků jsou přijímána opatření. Vedení školy se pravidelně schází s jednotlivými učiteli a za podpory psychologů, speciálních pedagogů i asistentů pedagoga se snaží vytvořit žákovi optimální podmínky pro vzdělávání.

Velká podpora je věnována práci s nadanými žáky i žáky s poruchami učení. V hodině finského jazyka 3. ročník bylo pět dyslektiků. Těmto žákům se věnovala v samostatné učebně speciální pedagožka. Po hodině se žáci vrátili do své třídy. Inkluze zde funguje bez problémů, a to díky významné personální a materiální podpoře. Důraz je kladen na individuální přístup k žákovi.

Vyučovací hodiny probíhají v klasických učebnách, které jsou vybaveny moderním nábytkem, dataprojektorem, interaktivní tabulí. Učebny jsou za prosklenou stěnou. Z chodby je možné sledovat vyučovací proces. Maximální počet žáků ve třídě základní školy je 24. Třídy se na výuku zamykají. Velký důraz je kladen na praktické vyučování. Vybavení dílen by ocenila nejedna profesionální stolařská firma. Převládaly aktivizující metody práce. Klasickou frontální výuku jsem v této škole viděla v minimálním množství. Učitelé využívali skupinovou práci žáků a interaktivní tabuli.

Závěrem lze konstatovat, že projekt ERASMUS+ KA1 dává pedagogům příležitost k jejich sebevzdělávání, a tím i zkvalitňování jejich práce. Sdílení zkušeností může významným způsobem ovlivnit náš pohled na proces vzdělávání a v mezích možností nás vést k uplatňování příkladů dobré praxe ve vlastní práci.

Mgr. Romana Studýnková          

Erasmus Days

Naše škola se letos poprvé zapojila do celoevropské akce ERASMUS DAYS 2018 vyhlášené Domem zahraniční spolupráce na 12.–13. října 2018. Mgr. Lucie Jahodová zorganizovala komiksovou soutěž na téma "My Erasmus+ experience" nebo "My language lesson", které se zúčastnilo přes 300 studentů. Vzniklé anglické, německé, ruské a francouzské komiksy jsou vystaveny na obou budovách školy. Tvůrci nejlepších komiksů získali drobný dárek. Zároveň byl připomenut a dále diseminován již ukončený projekt Erasmus+ KA1 „UČITELÉ, UČME (SE) BEZ HRANIC!“. Zkušenosti jeho účastníků jsou také zveřejněny na obou budovách na projektových nástěnkách.    

Projekt představen veřejnosti

Mgr. Romana Studýnková, ředitelka školy, seznámila u příležitosti oslavy ERASMUS DAYS 2018 s novým projektem širokou veřejnost. Projekt byl představen prostřednictvím místní kabelové televize a webu.

Přerov nejlepsi-adresa.cz 11. 10. 2018 – Erasmus DAYS 2018

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti