Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Školní poradenství

 • Výchovný poradce

  Kabinet přírodních věd, suterén č. 309, budova GJB

  Konzultační hodiny: čtvrtek 12.30–13.30 hodin (a kdykoli po domluvě)


  Profesionální orientace:

  • v úvodních ročnících seznámení s formami a způsobem studia na naší škole,
  • průběžné informování o možnostech dalšího uplatnění žáků  (individuální pohovory, nástěnka, zapůjčení aktuálních materiálů),
  • pořádání besed se žáky maturitních ročníků o možnostech využití psychologické pomoci při volbě dalšího studia, nabídka testů OSP a základů logiky,
  • informace o možnostech studia a přípravných kurzech pro žáky maturitních tříd,
  • instruktáž k přijímacímu řízení na VŠ (časopisy, noviny, webové stránky),
  • organizace a umožnění účasti žáků na dnech otevřených dveří jednotlivých VŠ a na Gaudeamu v Brně (přehlídka VŠ),
  • zjištění úspěšnosti našich žáků v přijímacím řízení na VŠ.

  Informace o VŠ a přijímacích zkouškách:

  Informační portál pro studenty – www.primat.cz

  Spolupráce se školním metodikem prevence:

  • konzultace ohledně ohrožených žáků a zabezpečení kontaktu s rodinou,
  • spolupráce při prevenci.

  Výchovné poradenství zajišťuje tým pracovníků:

  • Výchovný poradce: Mgr. Pavel Kolomazník (konzultační hodiny: čtvrtek 12.30–13.30 hodin, příp. dle domluvy).
  • Školní metodik prevence: Mgr. Jiří Ocelka (konzultační hodiny: pondělí 12.35–13.20 hodin, příp. dle domluvy).
  • Školní psycholog: Mgr. Alena Gregorová (konzultační hodiny: pondělí a středa 9.00–16.00 hodin).
  • Kariérový poradce Mgr. Lenka Kreplová (konzultační hodiny: čtvrtek 9.00–14.00 hodin).

  Podpora žáků při studiu:

  • konzultace s vyučujícími (upevňování studijních návyků a dovedností),
  • péče o žáky se specifickými vzdělávacími a výchovnými potřebami (na základě zprávy z pedagogicko-psychologické poradny),
  • konzultace při změně typu školy v průběhu studia  (přestup na jinou školu),
  • kontakt s učiteli a se školním metodikem prevence při řešení osobnostních obtíží a problémů žáků (pozice ve třídě, prevence šikany, aj.).

  Týmová spolupráce:

  • na řešení problému žáka se podílí poradenský tým – výchovný poradce, třídní učitel, zástupce nebo ředitel školy a pedagpgicko-psychologická poradna,
  • spolupráce s třídními učiteli podle individuálních potřeb studentů,
  • práce s podněty pedagogických pracovníků a vedení školy,
  • zabezpečování komunikace mezi školou a rodinou.

  Informačně-osvětová činnost:

  • prezentace naší školy na burzách středních škol a na základních školách,
  • nástěnky, informační materiály a odkazy na webové stránky.
 • Školní metodik prevence

  Kabinet č. 215, 2. patro, budova SPgŠ

  Konzultační hodiny: pondělí 12:35–13:20 (a kdykoli po domluvě)

  Žáci se mohou anonymně svěřit schránce důvěry.


  Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem – vyhláškou č. 72/2005 Sb.

  Náplň práce školního metodika prevence:

  • Tvorba a realizace Preventivního programu školy (konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností).
  • Koordinace realizace aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších sociálně patologických jevů.
  • Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
  • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
  • Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů.
  • Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů (orgány státní správy a samosprávy, střediska výchovné péče, poradny, zdravotnická zařízení, Policie ČR, orgány sociální péče, nestátní organizace působící v oblasti prevence, centra krizové intervence a další zařízení, instituce a jednotliví odborníci).
  • Spolupráce s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd a participace na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
 • Školní psycholog

  Kabinet psychologie, suterén č. 217, budova SPgŠ

  Konzultační hodiny: pondělí a středa 9.00–16.00 hodin

  Konzultace jsou možné i prostřednictvím e-mailu: psycholog@gjb-spgs.cz.

  Poskytování poradenství školní psycholožkou je určeno žákům, rodičům, zákonným zástupcům a pedagogickým pracovníkům a pracovníkům školy s tématy:

  • výukové problémy žáků
  • výchovné problémy žáků
  • výskyt rizikových projevů v chování žáků
  • výskyt poruchy vztahů ve školní třídě
  • osobní problémy

  Dále školní psycholožka nabízí:

  • nácvik relaxačních technik ke zmírnění stresu;
  • poradenství zaměřené na zpracování krize;
  • diagnostika sociálního klimatu ve třídách.

  Na spolupráci s Vámi se těší Vaše školní psycholožka.

 • Kariérový poradce

  Kancelář zástupkyně ředitelky, 1. patro, budova SPgŠ

  Konzultační hodiny: čtvrtek 9.00–14.00 hodin


  Jedná se o poradenskou pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní cestě žáků, která zahrnuje tyto činnosti:

  • koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství - kariérovým vzděláváním a diagnosticko-poradenskými činnostmi zaměřenými k volbě vzdělávací cesty žáka;
  • základní skupinová šetření k volbě povolání, administraci, zpracování a interpretaci zájmových dotazníků v rámci vlastní odborné kompetence a analýzy preferencí v oblasti volby povolání žáků;
  • individuální šetření k volbě povolání a individuální poradenství v této oblasti (ve spolupráci s třídním učitelem);
  • poradenství zákonným zástupcům s ohledem na očekávání a předpoklady žáků (ve spolupráci s třídním učitelem);
  • spolupráce se školskými poradenskými zařízeními (poradna, centrum) a středisky výchovné péče při zajišťování poradenských služeb přesahujících kompetence školy;
  • zajišťování skupinových návštěv žáků školy v informačních poradenských střediscích úřadů práce a poskytování informací žákům a zákonným zástupcům o možnosti individuálního využití informačních služeb těchto středisek.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti