Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Dějepis, Základy společenských věd a Občanská nauka

 • Členové předmětové komise

  Předsedkyně:

  • Mgr. Pavla Kadaníková

  Členové:

  • Mgr. Olga Blažková
  • Mgr. Lucie Charvátová
  • Mgr. Petra Kobertová
  • Mgr. Lenka Marhefková Tomečková
  • Mgr. Zuzana Mironovičová
  • Bc. Petra Skácelík Šulcová
  • Mgr. Karla Strnadová, Ph.D.
  • Mgr. Jakub Strýček
  • Mgr. Michaela Surmová
  • Bc. Petra Ševčíková
 • Akce předmětové komise
 • Charakteristika předmětů
  • Gymnázium

   DĚJEPIS

   Předmět Dějepis na Gymnáziu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost a přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Jeho hlavním posláním je kultivace historického vědomí žáka a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Důležité je především poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazu naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace. Rozvíjí časové a prostorové představy, které umožňují žákům proniknout k pochopení historických dějů a jevů. Žáci jsou vedeni k poznání, že historie není jen uzavřenou minulostí, shlukem faktů a konečných závěrů, ale je kladením otázek, jimiž se současnost prostřednictvím minulosti ptá po svém vlastním charakteru a své možné budoucnosti. Obecné historické problémy jsou konkretizovány prostřednictvím zařazování dějin regionálních a místních.

   Předmět je vyučován ve všech ročnících s hodinovou dotací 2 hodiny týdně.

   V kvintě a sextě šestiletého gymnázia je při výuce uplatněna metoda CLIL. Vybrané kapitoly jsou vyučovány v anglickém jazyce v rozsahu 25% výuky v ročníku.

   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

   Předmět Výchova k občanství vychází ze vzdělávacích oblastí Člověk a společnost a Člověk a zdraví. Vzdělávací oblast Člověk a společnost vybavuje žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života demokratické společnosti. V oblasti společenskovědního vzdělávání se zaměřuje na utváření pozitivních občanských postojů, rozvíjí vědomosti k sounáležitosti k evropskému civilizačnímu a kulturnímu okruhu, podporuje přijetí hodnot, na nichž je současná demokratická Evropa budována, včetně kolektivní obrany. Vzdělávací oblast přispívá k rozvoji finanční gramotnosti a k osvojení pravidel chování při běžných rizikových situacích i při mimořádných událostech.

   Vzdělávací oblast Člověk a zdraví přináší základní podněty pro pozitivní ovlivňování zdraví, s nimiž se žáci seznamují, učí se je využívat a aplikovat ve svém životě. Žáci se seznamují s různými riziky, která ohrožují zdraví v běžných i mimořádných situacích, osvojují si dovednosti a způsoby chování, které vedou k zachování či posílení zdraví. Získávají potřebnou míru odpovědnosti za zdraví vlastní i zdraví jiných. Jde tedy z velké části o poznávání zásadních životních hodnot, o postupné utváření postojů k nim a o aktivní jednání v souladu s nimi. 

   Předmět Výchova k občanství se zaměřuje na vytváření kvalit, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb. Otevírá cestu k sebepoznání a poznání druhých lidí, k pochopení vlastního jednání i jednání druhých. Seznamuje žáky se vztahy v rodině a širších společenstvích, rozvíjí jejich orientaci ve světě financí. Přibližuje žákům důležité politické instituce a úřady a seznamuje je s jejich funkcemi a úkoly, včetně činnosti armády. Ukazuje žákům možné způsoby zapojení do občanského života. Učí je respektovat a uplatňovat mravní principy a pravidla společenského soužití a přebírat zodpovědnost za vlastní názory, chování a jednání i jejich důsledky. Rozvíjí občanské a právní vědomí žáků, posiluje smysl jednotlivců pro osobní i občanskou odpovědnost a motivuje žáky k aktivní účasti na životě demokratické společnosti.  Předmět

   Předmět je vyučován v primě a sekundě 1 hodinu týdně.

   SVĚT PRÁCE

   Vyučovací předmět Svět práce vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a svět práce v rámci RVP pro základní vzdělávání. Předmět přispívá k vytváření životní a profesní orientace žáků a doplňuje vzdělávání o důležitou složku nezbytnou pro uplatnění člověka v dalším životě a ve společnosti. Poskytuje žákům důležitou informaci ze sféry výkonu práce a pomáhá jim při odpovědném rozhodování o dalším profesním zaměření. Žáci získávají informace o trhu práce, jeho fungování a potřebách, seznamují se s obsahem pracovních profesí a s možnostmi dalšího vzdělávání. Osvojují si nové dovednosti v oblasti komunikace a sebeprezentace a prakticky je procvičují v navozovaných modelových situacích.

   Předmět je vyučován v sekundě 1 hodinu týdně.

   OBČANSKÝ A SPOLEČESNSKOVĚDNÍ ZÁKLAD

   Vyučovací předmět vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Jeho prostřednictvím si žáci utváří realistický pohled na život a orientují se ve společenských jevech a procesech, které tvoří rámec každodenního života. Žáci se učí kriticky reflektovat společenskou skutečnost, posuzovat různé přístupy k řešení problémů každodenní praxe a své poznatky zpětně aplikovat na aktuální situace, v nichž se sami vyskytují. Rozvíjeny jsou důležité myšlenkové operace, praktické dovednosti a vědomí vlastní identity žáka. Předmět přispívá k utváření historického vědomí, k uchování kontinuity tradičních hodnot naší civilizace a k občanskému vzdělávání, posiluje respekt k základním principům demokracie a připravuje žáky na odpovědný občanský život v demokratické společnosti v souladu s principy udržitelného rozvoje. Podporuje vědomí neopakovatelnosti a jedinečnosti života, významu lidské důstojnosti a úcty k výtvorům lidského ducha minulých generací i současnosti. Cílem předmětu také je, aby žáci získali představu o náplni jednotlivých společenskovědních disciplín, a tím si rozšířili možnost výběru svého budoucího studia a volby vlastní profesní orientace. Prostor je věnován praktickým příkladům, vlastní prezentaci žáků, diskusi, zpracování aktuálních informací z médií (tisk, internet, TV), práci s autentickými texty a dokumentům, skupinové práci a projektům.

   Předmět je vyučován ve všech ročnících. V 1. ročníku (v tercii, kvintě) 1 hodinu týdně, v ostatních ročnících 2 hodiny týdně.

   V tercii a kvartě šestiletého gymnázia je při výuce uplatněna metoda CLIL. Vybrané kapitoly jsou vyučovány v anglickém jazyce v rozsahu 25 % výuky v ročníku.

   SEMINÁŘ Z DĚJEPISU

   Vyučovací předmět Seminář z dějepisu vychází ze vzdělávacího obsahu oboru Člověk a společnost a je součástí společenskovědního vzdělávání na gymnáziu. Seminář z dějepisu je zaměřen na prohlubování a rozvíjení znalostí a vědomostí z dějepisu. Vede žáky ke způsobilosti chápat kontinuitu dějin, historickou determinaci, smysl historického poznání a jeho povahu jako poznání neuzavřeného a proměnlivého. Zároveň formuje u žáků postoje a dovednosti, jako jsou schopnost komunikovat a vyjadřovat vlastní postoje, hájit vlastní názory, být vnímavý vůči stereotypům v myšlení, na základě pochopení historického vývoje respektovat odlišné kultury a neobávat se odlišností. Seminář z dějepisu je založen na poznání moderní historické vědy. Má zásadní význam pro formování lidských a občanských postojů. Vede k samostatnému kritickému myšlení.  

   Seminář je dvouletý. Ve 3. ročníku (septimě, kvintě) má dvouhodinovou dotaci, ve 4. ročníku (oktávě, sextě) tříhodinovou dotaci.

   HISTORICKÝ SEMINÁŘ

   Vyučovací předmět Historický seminář rozšiřuje vzdělávací obsah oboru Člověk a společnost. Liší se od Semináře z dějepisu tím, že není primárně koncipován jako seminář maturitní. Historický seminář se realizuje ve čtvrtém ročníku.  Obsah semináře není determinován požadavky k profilové zkoušce z dějepisu, což umožňuje variovat jej podle potřeb a zájmů žáků. Konkrétní náplň je definována až tematickým plánem. Přesto lze vymezit jeho dva hlavní cíle, které přes značnou míru individuálního řešení zůstávají společné a pro vyučující i povinné. Prvním cílem je, aby žáci získali nadstandardní znalosti o moderních a soudobých dějinách, čili dějinách od konce druhé světové války do začátku 21. století. Důležité místo v obsahu zaujímají národní dějiny, konkrétně Československo v komunistické éře, disent a listopadová revoluce, rozpad Československa na Českou a Slovenskou republiku a dále vývoj České republiky a české společnosti do současnosti. Druhým cílem semináře je naučit žáky „myslet v dějinách“, čili chápat hlubší souvislosti historických proměn, které se ukrývají pod sumou dějepisné faktografie, a pochopit složitost a různost interpretace, chápat dějiny nikoli jako snůšku starožitností, ale jako ukazatele, které nám pomáhají orientovat se ve světě, v němž žijeme. 

   Předmět je vyučován jako jednoletý seminář 3 hodiny týdně v závěrečném ročníku.

   SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMINÁŘ

   Vyučovací obsah předmětu vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost a z průřezových témat – Osobnostní a sociální výchova, Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, Multikulturní výchova, Environmentální výchova a Mediální výchova.  Společenskovědní seminář je předmětem navazujícím na Občanský a společenskovědní základ. Rozšiřuje, prohlubuje a systematizuje vědomosti získané v povinném předmětu. Je určen studentům, kteří mají hlubší zájem o společenskovědní tematiku a chtějí se jí také v budoucnu věnovat na vysoké škole. Společenskovědní seminář je předmět se širokým záběrem, který pomáhá upevňovat mezipředmětové vztahy a vytvářet celkový všeobecný přehled, proto je nutná aktivní spolupráce žáků a sledování politických a kulturních událostí.  Cílem je kultivovat intelektuální, osobnostní i občanský profil žáků a formovat i rozvíjet jejich mravní a právní vědomí. Seminář umožňuje žákům pochopit a osvojit si problematiku člověka v měnící se společnosti, proniknout do problematiky hospodářské a státoprávní, včetně dimenze mezinárodních vztahů a globalizujícího se světa. Žáci si mají osvojit dovednosti, které jim umožní získávat z různých zdrojů informace, pomocí kterých se dokážou orientovat ve složité společenské realitě a využívat je pro utváření vlastních názorů a postojů, které mají být schopni na dané úrovni obhájit.

   Seminář je dvouletý. Ve 3. ročníku (septimě, kvintě) má dvouhodinovou dotaci, ve 4. ročníku (oktávě, sextě) tříhodinovou dotaci.

  • Předškolní a mimoškolní pedagogika

   DĚJEPIS

   Hlavním posláním dějepisu na střední odborné škole je kultivace historického vědomí jedince a uchování kontinuity historické paměti, především ve smyslu předávání historické zkušenosti. Seznamuje žáky s našimi kulturními a historickými tradicemi, zároveň systematizuje různorodé historické informace, s nimiž se mladý člověk potkává, a sehrává významnou úlohu při formování jeho občanských postojů. Předmět přináší základní poznatky o konání člověka v minulosti. Důležité je zejména poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadním způsobem ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazů naší současnosti. Důraz je kladen především na dějiny 19. a 20. století, kde leží kořeny většiny současných společenských jevů. Významně se uplatňuje zřetel k základním hodnotám evropské civilizace.

   Předmět je vyučován v 1. a 2. ročníku s hodinovou dotací 2 hodiny týdně.

   OBČANSKÁ NAUKA

   Cílem předmětu Občanská nauka je pomoci formovat žáky v odpovědné a aktivní občany, kteří budou přínosem demokratické společnosti. Vzdělávání směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků tak, aby byli odpovědnými občany, aby jednali uvážlivě, nejen pro vlastní prospěch, ale též pro veřejný zájem. Učí studenty hlouběji rozumět současnému dění, uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí.  Učivo je rozděleno do tematických celků, jež postupují od procesu začleňování člověka do společnosti, přes uvědomění si globální odpovědnosti, až po význam filozofie v životě člověka. Důraz je kladen na otázku politického života společnosti a participace v něm.  Výuka směřuje k tomu, aby žák dokázal získané znalosti a dovednosti využít v praktickém životě, jednal odpovědně a uvážlivě nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu celé společnosti, získával a kriticky hodnotil informace z různých zdrojů, uměl formulovat, zdůvodnit a obhájit své názory, toleroval a respektoval odlišné názory druhých, uvědomoval si příslušnost k vlastnímu národu a k širšímu společenství Evropské unie.

   Předmět je vyučován ve 2. a 3. ročníku 2 hodiny týdně.

  • Pedagogické lyceum

   DĚJEPIS

   Předmět Dějepis na Pedagogickém lyceu vychází ze vzdělávací oblasti Společenskovědního vzdělávání.  Seznamuje žáky se širšími společenskými a politickými kontexty současného světa, které vyplývají z historických podmínek dané společnosti. Učí žáky přijmout základní principy zákonů a společenských norem a vede ho k poznání našich kulturních tradic a historického dědictví. Je založen na poznatcích soudobé historické vědy, a tak vytváří žákovo historické vědomí. Zároveň systematizuje různorodé historické informace, s nimiž se žák ve svém životě setkává a sehrává významnou úlohu při formování jeho občanských postojů a samostatného myšlení. Kultivuje historické vědomí žáků, tím je učí hlouběji rozumět jejich současnosti, učí je uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se manipulovat a co nejvíce porozumět světu, ve kterém žijí. Důraz je kladen nikoliv na sumu teoretických poznatků, ale na přípravu pro praktický život a celoživotní vzdělávání. Vybrané vědomosti a dovednosti vedou ke kultivaci historického povědomí.

   Předmět je vyučován ve všech ročnících. V 1. a 2. ročníku 2 hodiny týdně, ve 3.a 4. ročníku 1 hodina týdně.

   OBČANSKÁ NAUKA

   Vyučovací předmět Občanská nauka směřuje především k pozitivnímu ovlivnění žáků po stránce mravní, citové a volní tak, aby se mohli stát aktivními a odpovědnými občany žijícími v demokratické společnosti.  Předmět přináší žákům základní informace z řady humanitních oborů. Učí studenty hlouběji porozumět současnému dění ve společnosti a zákonitostem, na kterých stojí lidská společnost. Cílem Občanské nauky je také snaha o to, aby žáci jednali uvážlivě, nejen ve vlastním zájmu, ale i v zájmu celé společnosti. Žáci se učí uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí.  Učivo je rozděleno do tematických celků a jednotlivá témata se navzájem prolínají a celkově prostupují od procesu začleňování člověka do společnosti, přes uvědomění si politické a globální odpovědnosti, až po význam filozofie a etiky v životě člověka. Důraz je především kladen na úlohu člověka v lidském společenství a politickém životě, právní odpovědnost, ekonomické myšlení a v neposlední řadě na společnost jako celek. 

   Předmět je vyučován ve 3. ročníku 2 hodiny týdně a ve 4. ročníku 3 hodiny týdně.

   SPECIALIZACE – HUMANITNÍ STUDIA

   Specializace – humanitní studia je předmět, v němž si žáci prohlubují poznatky společenskovědních disciplín. V rámci předmětu jsou žákům zprostředkovány znalosti ze sociální a kulturní antropologie, genderových studií, mediální výchovy, sociologie, multikulturní/interkulturní výchovy, psychologie a evropských studií, které jim mají pomoci pochopit hlouběji společenské procesy, kterými prochází společnost v 21. století. Vyučovací předmět je úzce navázán na praktický život. Jeho prostřednictvím si žáci vytvářejí ucelený pohled na procesy a fungování dnešní společnosti. Žáci se učí kriticky reflektovat danou skutečnost a aplikovat dané poznatky na současné procesy v dnešní společnosti. Žáci jsou při výuce motivováni, aby tvůrčím způsobem pracovali se získanými informacemi. V tomto ohledu klade předmět důraz na schopnost analyzovat a formulovat problémové otázky, porozumět současným jevům ve společnosti a kriticky přistupovat k předloženým informacím. Tato analýza má vést žáky k tomu, aby se dokázali orientovat v pluralitním světě. Cílem předmětu je propojit dvě kurikulární oblasti: společenskovědní vzdělávání a humanitní studia.

   Předmět je volitelnou specializací studijního oboru Pedagogické lyceum. Předmět je vyučován ve 2., 3. a 4. ročníku vždy 4 hodiny týdně.

 • Studijní materiály
  • Gymnázium

   DĚJEPIS

   Nižší stupeň

   • Dějepis 8: pro základní školy a víceletá gymnázia. 2. upravené vydání. Plzeň: Fraus, 2017. ISBN 978-80-7489-273-8.
   • PARKAN, František, Tomáš MIKESKA a Markéta KAŠPAROVÁ PARKANOVÁ. Dějepis 9: pro základní školy a víceletá gymnázia. 2., upravené vydání. Plzeň: Fraus, 2018. ISBN 978-80-7489-291-2

   Vyšší stupeň

   • POPELKA, Miroslav a Veronika VÁLKOVÁ. Dějepis pro gymnázia a střední školy. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2001. ISBN 80-7235-145-1.
   • ČORNEJ, Petr a Ivana ČORNEJOVÁ. Dějepis pro gymnázia a střední školy. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2001. ISBN 80-7235-152-4.
   • HLAVAČKA, Milan a Petr ČORNEJ. Dějepis pro gymnázia a střední školy. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2001. ISBN 80-7235-172-9.
   • KUKLÍK, Jan a Jan KUKLÍK. Dějepis pro gymnázia a střední školy. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2002. ISBN 80-7235-175-3.

   VÝCHOVA K OBČANSTVÍ

   • JANOŠKOVÁ, Dagmar. Občanská výchova 8: Rodinná výchova 8: pro základní školy a víceletá gymnázia. 2., aktualiz. vyd. Plzeň: Fraus, 2011-. ISBN 978-80-7238-317-7
   • JANOŠKOVÁ, Dagmar. Občanská výchova 9: Rodinná výchova 9 : učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. 2., aktualiz. vyd. Plzeň: Fraus, 2013. ISBN 978-80-7238-999-5.

   OBČANSKÝ A SPOLEČESNSKOVĚDNÍ ZÁKLAD

   • HELUS, Zdeněk. Psychologie pro střední školy. Vyd. 3. Praha: Fortuna, 2003. ISBN 80-7168-876-2.
   • BURIÁNEK, Jiří. Sociologie: pro střední školy a vyšší odborné školy. Vyd. 2. Praha: Fortuna, 2001. ISBN 80-7168-754-5.
   • EICHLER, Bohuslav, Radovan RYSKA a Vladimír SVOBODA. Základy státoprávní teorie, ekonomie a ekonomiky, neformální logiky: pro střední školy. Vyd. 3., upr. Praha: Fortuna, 2001. ISBN 80-7168-787-1.
   • RYSKA, Radovan, Monika PUŠKINOVÁ a Renáta HUMENIUKOVÁ. Právo pro střední školy. Šesté, rozšířené vydání. Praha: Eduko nakladatelství, 2019. ISBN 978-80-88057-56-7.

   SEMINÁŘ Z DĚJEPISU

   • POPELKA, Miroslav a Veronika VÁLKOVÁ. Dějepis pro gymnázia a střední školy. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2001. ISBN 80-7235-145-1.
   • ČORNEJ, Petr a Ivana ČORNEJOVÁ. Dějepis pro gymnázia a střední školy. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2001. ISBN 80-7235-152-4.
   • HLAVAČKA, Milan a Petr ČORNEJ. Dějepis pro gymnázia a střední školy. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2001. ISBN 80-7235-172-9.
   • KUKLÍK, Jan a Jan KUKLÍK. Dějepis pro gymnázia a střední školy. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2002. ISBN 80-7235-175-3.
   • ŠTĚPÁNKOVÁ, Alena a Pavel SLEPIČKA. Odmaturuj! z dějepisu 1. Brno: Didaktis, c2006. ISBN 80-7358-059-4.
   • ŠTĚPÁNKOVÁ, Alena a Zdeněk ŠAŠINKA. Odmaturuj! z dějepisu 2. Brno: Didaktis, c2006. Odmaturuj! ISBN 80-7358-069-1.
   • SOCHROVÁ, Marie. Dějepis I. v kostce: [pravěk, starověk, středověk] : pro střední školy. Praha: Fragment, 2008. Maturita v kostce. ISBN 978-80-253-0605-5.
   • SOCHROVÁ, Marie. Dějepis II. v kostce: pro střední školy : [novověk, dějiny nové doby]. Praha: Fragment, 2008. Maturita v kostce. ISBN 978-80-253-0604-8.
   • ČORNEJ, Petr. Dějiny zemí Koruny české. 9. vyd. Praha: Paseka, 2003. ISBN 80-7185-605-3.
   • BĚLINA, Pavel. Dějiny zemí Koruny české. 9. vyd. Praha: Paseka, 2003. ISBN 80-7185-607-X.

   SPOLEČENSKOVĚDNÍ SEMINÁŘ

   • DVOŘÁK, Jan, František EMMERT, Alena FABIČOVICOVÁ, et al. Odmaturuj! ze společenských věd. Druhé, přepracované vydání. Brno: Didaktis, [2015]. Odmaturuj! ISBN 978-80-7358-243-2.
   • DOBEŠOVÁ, Lenka. Společenské vědy pro střední školy. 2. vyd., aktualiz. a dopl. v souladu s novým občanským zákoníkem. Brno: Didaktis, c2014. ISBN 978-80-7358-233-3.
   • BRÁZDA, Radim a Martin DRNEK. Společenské vědy pro střední školy. Brno: Didaktis, c2011. ISBN 978-80-7358-175-6.
   • HORECKÝ, Jan a Martin DRNEK. Společenské vědy pro střední školy. Brno: Didaktis, 2011. ISBN 978-80-7358-163-3.
   • DUFEK, Pavel, Martin DRNEK a Jan DVOŘÁK. Společenské vědy pro střední školy. Brno: Didaktis, c2010. ISBN 978-80-7358-152-7.
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika

   DĚJEPIS

   • ČORNEJ, Petr, Ivana ČORNEJOVÁ, František PARKAN a Milan KUDRYS. Dějepis pro střední odborné školy: české a světové dějiny. 3., rozšířené vydání. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, akciová společnost, 2016. ISBN 978-80-7235-580-8.

   OBČANSKÁ NAUKA

   • DUDÁK, Vladislav. Občanská nauka pro střední odborné školy a pro studijní obory SOU. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2004. ISBN 80-7235-264-4.
   • DOBEŠOVÁ, Lenka. Společenské vědy pro střední školy. 2. vyd., aktualiz. a dopl. v souladu s novým občanským zákoníkem. Brno: Didaktis, c2014. ISBN 978-80-7358-233-3.
   • BRÁZDA, Radim a Martin DRNEK. Společenské vědy pro střední školy. Brno: Didaktis, c2011. ISBN 978-80-7358-175-6.
   • HORECKÝ, Jan a Martin DRNEK. Společenské vědy pro střední školy. Brno: Didaktis, 2011. ISBN 978-80-7358-163-3.
   • DUFEK, Pavel, Martin DRNEK a Jan DVOŘÁK. Společenské vědy pro střední školy. Brno: Didaktis, c2010. ISBN 978-80-7358-152-7.
  • Pedagogické lyceum

   DĚJEPIS

   • POPELKA, Miroslav a Veronika VÁLKOVÁ. Dějepis pro gymnázia a střední školy. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2001. ISBN 80-7235-145-1.
   • ČORNEJ, Petr a Ivana ČORNEJOVÁ. Dějepis pro gymnázia a střední školy. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2001. ISBN 80-7235-152-4.
   • HLAVAČKA, Milan a Petr ČORNEJ. Dějepis pro gymnázia a střední školy. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2001. ISBN 80-7235-172-9.
   • KUKLÍK, Jan a Jan KUKLÍK. Dějepis pro gymnázia a střední školy. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2002. ISBN 80-7235-175-3.

   OBČANSKÁ NAUKA

   • DUDÁK, Vladislav. Občanská nauka pro střední odborné školy a pro studijní obory SOU. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2004. ISBN 80-7235-264-4.
   • DOBEŠOVÁ, Lenka. Společenské vědy pro střední školy. 2. vyd., aktualiz. a dopl. v souladu s novým občanským zákoníkem. Brno: Didaktis, c2014. ISBN 978-80-7358-233-3.
   • BRÁZDA, Radim a Martin DRNEK. Společenské vědy pro střední školy. Brno: Didaktis, c2011. ISBN 978-80-7358-175-6.
   • HORECKÝ, Jan a Martin DRNEK. Společenské vědy pro střední školy. Brno: Didaktis, 2011. ISBN 978-80-7358-163-3.
   • DUFEK, Pavel, Martin DRNEK a Jan DVOŘÁK. Společenské vědy pro střední školy. Brno: Didaktis, c2010. ISBN 978-80-7358-152-7.

   SPECIALIZACE – HUMANITNÍ STUDIA

   • MRÁZ, Bohumír. Dějiny výtvarné kultury. 5. vyd., V Idea servis 4. vyd. Ilustroval Václav RYTINA. Praha: Idea servis, 2009-. ISBN 978-80-85970-65-4.
   • MRÁZ, Bohumír a Marie ČERNÁ. Dějiny výtvarné kultury. 6. vydání, v Idea servis 5. vydání. V Praze: Idea servis, 2016-. ISBN 978-80-85970-89-0.
   • MURPHY, Robert Francis. Úvod do kulturní a sociální antropologie. Vyd. 2. Přeložil Hana ČERVINKOVÁ. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2004. Studijní texty (Sociologické nakladatelství). ISBN 80-86429-25-3.
   • SOUKUP, Václav. Přehled antropologických teorií kultury. Vyd. 2. Praha: Portál, 2004. Studium (Portál). ISBN 80-7178-929-1.
   • KÖHLEROVÁ, Tereza a Marek MOUDRÝ. Občanský a společenskovědní základ. Aktualizované 2. vydání. Prostějov: Computer Media, 2015. ISBN 978-80-7402-163-3.

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti