Upravit stránku

Dějepis, Základy společenských věd a Občanská nauka

 • Členové předmětové komise

  Předsedkyně:

  • Mgr. Pavla Kadaníková (D –ZSV- RJ – La)

  Členové:

  • Mgr. Olga Blažková (FJ-D)
  • Mgr. Ludmila Fridrichová (ANJ - D)
  • Mgr. Lucie Charvátová (FJ- ZSV)
  • Mgr. Alena Chmelová (ČJ – ZSV)
  • Mgr. Lenka Marhefková Tomečková (ČJ - D)
  • Mgr. Petra Nováková (NJ - ZSV)
  • Mgr. Karla Strnadová, Ph.D. (ČJ - D )
  • Mgr. Michael Tesař (ČJ – D)
  • Mgr. Veronika Vališová (RJ - ZSV)
  • Mgr. Andrea Zubíková (RJ - ZSV)
 • Charakteristika předmětů a studijní materiály

  GYMNAZIÁLNÍ OBORY

  Dějepis

  Cílem předmětu dějepis na gymnáziu je seznámit studenty se širšími společenskými a politickými kontexty současného světa, které vyplývají s historických podmínek dané společnosti. V dějepisu jsou rozvíjeny všechny klíčové kompetence, zejména kompetence občanská, která učí žáky přijmout základní principy zákonů a společenských norem a vede je k poznání našich kulturních tradic a historického dědictví. Dějepis je na gymnaziálních oborech vyučován ve všech ročnících osmiletého i čtyřletého cyklu.

  Používané učebnice:

  Nižší stupeň gymnázia:

  • KOLEKTIV. Dějepis pro základní školy a víceletá gymnázia 8. Plzeň: FRAUS, 2010.

  • PARKAN, F. Dějepis pro základní školy a víceletá gymnázia 9. Plzeň: Fraus, 2011.

  Vyšší stupeň gymnázia:

  • ČORNEJ, P. A KOL. Dějepis pro gymnázia a střední školy – Pravěk a starověk. Praha: SPN, 2000.

  • ČORNEJ, P. A KOL. Dějepis pro gymnázia a střední školy – Středověk a raný novověk. Praha: SPN, 2000.

  • ČORNEJ, P. A KOL. Dějepis pro gymnázia a střední školy – Novověk. Praha: SPN, 2007.

  • ČORNEJ, P. A KOL. Dějepis pro gymnázia a střední školy – Nejnovější dějiny. Praha: SPN, 2005.

  Občanský a společenskovědní základ

  Předmět Občanský a společenskovědní základ žáky hlouběji seznamuje se společenskými, hospodářskými, politickými a kulturními aspekty současného života a s psychologickými, etickými a právními kontexty mezilidských vztahů. Připravuje žáky k převzetí sociálních rolí, rozvíjí jejich způsobilost k mravně odpovědnému jednání a k lepšímu poznávání sebe i druhých. Tím je směřuje k posilování a upevňování mravního a právního vědomí. Tento předmět studenty připravuje jednak k vysokoškolskému studiu, jednak ke zvládání běžných životních situací. Používané učebnice:

  • HELUS, Zdeněk. Psychologie. Praha: Fortuna, 1999.

  • BURIÁNEK, Jiří. Sociologie. Praha: Fortuna, 1996.

  • EICHLER, Bohuslav a kol. Základy státoprávní teorie, Ekonomie a ekonomiky, Neformální logiky. Praha: Fortuna, 2003.

  • RYSKA, Radovan. Právo pro střední školy. Praha: Fortuna, 1994.

  • ADAMOVÁ, Lenka. Základy filozofie, Etiky. Praha: Fortuna, 1998.

  Společenské vědy

  Výuka ve volitelném předmětu Společenské vědy umožňuje žákům pochopit a osvojit si problematiku člověka v měnící se společnosti, proniknout do problematiky hospodářské a státoprávní, včetně dimenze mezinárodních vztahů a globalizujícího se světa. Žáci si mají osvojit dovednosti, které jim umožní získávat z různých zdrojů informace, pomocí kterých se dokážou orientovat ve složité společenské realitě a využívat je pro utváření vlastních názorů a postojů, které mají být schopni na dané úrovni obhájit. Společenské vědy jsou předmětem navazujícím na Občanský a společenskovědní základ.

  Předmět se vyučuje ve 4. ročníku. Časová dotace činí 3 hodiny.

  Doporučená literatura:

  • DUFEK a kol. Společenské vědy pro střední školy (1.-4. díl). Praha: Didaktis, 2009.

  Výchova k občanství

  Cílem předmětu Výchova k občanství je vybavit žáka praktickými znalostmi a dovednostmi, které jsou nezbytné proto, aby se žák dokázal začlenit do společnosti a aktivně se zapojil do řešení běžných každodenních životních situací i problémů. Témata jako koloběh času, rodina, domov, vlast a jiné směřují k tomu, aby žáci poznali dějinné, sociální a kulturně historické aspekty života lidí v jejich rozmanitosti, proměnlivosti a ve vzájemných souvislostech.

  Používané učebnice:

  • JANOŠKOVÁ, D. a kol. Občanská výchova, Rodinná výchova 8-9. Plzeň: Fraus, 2004.

  Člověk a svět práce

  Předmět umožňuje studentovi lepší poznání sebe sama, posoudit své možnosti při rozhodování o volbě vhodného vysokoškolského studia, profesní přípravy a povolání.

  SP se orientuje na pracovní činnosti a vybrané profese, zaměřuje se na výklad pojmů souvisejících s volbou povolání, pomáhá vytvářet prostor pro vlastní rozhodnutí v modelových situacích a vede k prezentaci své osoby při vstupu na trh práce.

  Předmět je vyučován v kvartě.

  Historický seminář

  Vyučovací předmět Historický seminář rozšiřuje vzdělávací obsah oboru Člověk a společnost RVP GV. Navazuje především na obsah předmětu Dějepis. Liší se od Semináře z dějepisu tím, že není primárně koncipován jako seminář maturitní.
  Historický seminář se realizuje ve čtvrtém ročníku. Patří do souboru volitelných seminářů, které si žáci volí jako čtvrtý volitelný seminář. Hodinová dotace jsou 3 hodiny týdně.

  Obsah semináře není determinován požadavky k profilové zkoušce z dějepisu, což umožňuje variovat jej podle potřeb a zájmů žáků a preferencí a možností vyučujících. Konkrétní náplň je definována až tematickým plánem. Přesto lze vymezit jeho dva hlavní cíle, které přes značnou míru individuálního řešení zůstávají společné a pro vyučující i povinné: Prvním cílem je, aby žáci získali nadstandardní znalosti o moderních a soudobých dějinách, čili dějinách od konce druhé světové války a dále rozpadu sovětského bloku a konce studené války, následných 90. letech 20. století a také dějinách začátku 21. století. Učivo završuje dějepisnou látku tím, že se zabývá obdobím, kterému již na konci maturitního ročníku často není v předmětu Dějepis věnována patřičná pozornost a které již ani není – v případě období posledních 20 let – patřičně reflektováno v učebnicích dějepisu. Konkrétně se jedná o charakterizaci studené války, její periodizaci a znalost uzlových momentů, dále o roli USA v éře studené války a po ní, rozpad Sovětského svazu a vznik Ruska a dalších států, rostoucí světové velmoci jako Čína a Indie, konflikty, krizové jevy a fenomény v zemích Asie, Afriky i Latinské Ameriky, překračující regionální význam. Důležité místo v obsahu zaujímají národní dějiny, konkrétně Československo v komunistické éře (přehled vývoje a uzlové momenty), disent a listopadová revoluce, rozpad Československa na Českou a Slovenskou republiku a dále vývoj České republiky a české společnosti do současnosti.

  Druhým cílem semináře je naučit žáky „myslet v dějinách“, čili chápat hlubší souvislosti historických proměn, které se ukrývají pod sumou dějepisné faktografie, a pochopit složitost a různost interpretace; chápat dějiny nikoli jako snůšku starožitností, ale jako ukazatele, které nám pomáhají orientovat se ve světě, v němž žijeme.
  Součástí výuky semináře jsou zásady psaní vědecké práce (včetně záznamu citací a bibliografie), které žáci aplikují v tvorbě seminární práce. Vzhledem k obsahu semináře se nabízí možnost využití orální historie při zpracování tématu seminární práce

  Společenskovědní seminář

  Společenskovědní seminář (dále jen SVS) je předmětem navazujícím na Základy společenských věd. Rozšiřuje, prohlubuje a systematizuje vědomosti získané v povinném předmětu. Je určen studentům, kteří mají hlubší zájem o společenskovědní tématiku a chtějí se jí také v budoucnu věnovat na vysoké škole. SVS je předmět se širokým záběrem, který pomáhá upevňovat mezipředmětové vztahy a vytvářet celkový všeobecný přehled, proto je nutná aktivní spolupráce studentů a sledování politických a kulturních událostí. Cílem je kultivovat intelektuální, osobnostní i občanský profil studentů a formovat i rozvíjet mravní a právní vědomí. Předmět je vyučován ve 3. a 4. ročníku.

  Doporučená literatura:

  • HELUS, Zdeněk. Psychologie. Praha: Fortuna, 1999.
  • BURIÁNEK, Jiří. Sociologie. Praha: Fortuna, 1996.
  • EICHLER, Bohuslav a kol. Základy státoprávní teorie, Ekonomie a ekonomiky, Neformální logiky. Praha: Fortuna, 2003.
  • RYSKA, Radovan. Právo pro střední školy. Praha: Fortuna, 1994.
  • ADAMOVÁ, Lenka. Základy filozofie, Etiky. Praha: Fortuna, 1998.

  Společenskovědní seminář (dále jen SVS) je předmětem navazujícím na Občanský a společenskovědní základ. Rozšiřuje, prohlubuje a systematizuje vědomosti získané v povinném předmětu. Je určen studentům, kteří mají hlubší zájem o společenskovědní tematiku a chtějí se jí také v budoucnu věnovat na vysoké škole.

  SVS je předmět se širokým záběrem, který pomáhá upevňovat mezipředmětové vztahy a vytvářet celkový všeobecný přehled, proto je nutná aktivní spolupráce studentů a sledování politických a kulturních událostí. Cílem je kultivovat intelektuální, osobnostní i občanský profil studentů a formovat i rozvíjet mravní a právní vědomí.
  Předmět se vyučuje v 3. a 4. ročníku, časová dotace 2+3 hodiny.

  Doporučená literatura:

  • DUFEK A KOL. Společenské vědy pro střední školy (1.-4. díl). Praha: Didaktis. 2009

  Seminář z dějepisu

  Seminář z dějepisu je zaměřen na prohlubování a rozvíjení znalostí a vědomostí z dějepisu. Vede žáky ke způsobilosti chápat kontinuitu dějin, historickou determinaci, smysl historického poznání a jeho povahu jako poznání neuzavřeného a proměnlivého. Zároveň formuje u žáků postoje a dovednosti, jako jsou schopnost komunikovat a vyjadřovat vlastní postoje, hájit vlastní názory, být vnímavý vůči stereotypům v myšlení, na základě pochopení historického vývoje respektovat odlišné kultury a neobávat se odlišností. Má zásadní význam pro formování lidských a občanských postojů. Vede k samostatnému kritickému myšlení.

  Předmět seminář z dějepisu je na čtyřletém gymnáziu vyučován jako volitelný předmět. Ve třetím ročníku v časové dotaci dvou vyučovacích hodin, ve čtvrtém ročníku v časové dotaci tří vyučovacích hodin.

  Součástí Semináře z dějepisu je návštěva Muzea Komenského v Přerově, Okresního státního archivu v Přerově a historická exkurze zaměřená na regionální dějiny.

  Doporučená literatura:

  • ČORNEJ, P. A KOL. Dějepis pro gymnázia a střední školy – Pravěk a starověk. Praha: SPN, 2000.
  • ČORNEJ, P. A KOL. Dějepis pro gymnázia a střední školy – Středověk a raný novověk. Praha: SPN, 2000.
  • ČORNEJ, P. A KOL. Dějepis pro gymnázia a střední školy – Novověk. Praha: SPN, 2007.
  • ČORNEJ, P. A KOL. Dějepis pro gymnázia a střední školy – Nejnovější dějiny. Praha: SPN, 2005.
  • SOCHROVÁ, M. Dějepis v kostce I., II. Praha: Fragment, 2008.
  • ŠTĚPÁNKOVÁ, A., SLEPIČKA, P. Odmaturuj z dějepisu I., II. Didaktis, 2009.
  • VYKOUPIL, L. Slovník českých dějin. Brno: Georgtown, 1994.
  • Dějiny zemí Koruny české. I, II. Litomyšl: Paseka, 1992.

  PEDAGOGICKÉ OBORY

  Dějepis

  Dějepis je v oborech Pedagogické lyceum a Předškolní a mimoškolní  pedagogika součástí společenskovědního vzdělávání a plní nezastupitelnou roli při začleňování mladého člověka do společnosti. Je založen na poznatcích soudobých historických věd, a tak spoluvytváří žákovo historické vědomí.  Zároveň systematizuje různorodé historické informace, s nimiž se žák ve svém životě setkává (masmédia, umění, četba, obecná výměna informací…)  a sehrává významnou úlohu při formování jeho občanských postojů a  samostatného myšlení.

  Výuka dějepisu navazuje na znalosti žáků získané v základním vzdělávání a dále tak rozvíjí jejich historické povědomí. Výrazná pozornost je v průběhu dvouletého vzdělávání u oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika a tříletého u oboru Pedagogické lyceum věnována moderním dějinám 19. a 20. století.

  Doporučená literatura:

  • POPELKA, MIROSLAV, VÁLKOVÁ, VERONIKA. Dějepis pro gymnázia a střední školy 1. Pravěk a starověk. Praha: SPN, 2001.
  • ČORNEJ, PETR, ČORNEJOVÁ, IVANA, PARKAN, FRANTIŠEK. Dějepis pro gymnázia a střední školy 2. Středověk a raný novověk. Praha: SPN, 2004.
  • ČORNEJ, PETR A KOL. Dějepis pro gymnázia a střední školy 3. Novověk. Praha: SPN, 2001.
  • KUKLÍK, JAN, KUKLÍK, JAN. Dějepis pro gymnázia a střední školy4. Nejnovější dějiny. Praha: SPN, 2002.

  Občanská nauka

  Předmět občanská nauka vede žáky k postupné změně v odpovědné a aktivní občany. Pozitivně ovlivňuje jejich hodnoty tak, aby byli slušnými lidmi, odpovědnými za vlastní život a další životní dráhu, za důsledky svého rozhodování, za kvalitu svěřené práce, mezilidských vztahů a životního prostředí. Učí studenty hlouběji rozumět současnému dění, uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat se sebou manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí. Předmět je vyučován ve 3. a 4. ročníku.

  Učivo je rozděleno do tematických celků:

  • Člověk v lidském společenství
  • Člověk jako občan
  • Soudobý svět
  • Člověk a právo
  • Člověk a ekonomika
  • Člověk a svět (praktická filosofie)

  Doporučená literatura:

  • DUDÁK A KOLEKTIV: Občanská nauka pro SOŠ. Praha: SPN, 2003.
  • KOLEKTIV AUTORŮ: Odmaturuj ze společenských věd. Praha: SEVT, 2016.
  • ADAMOVÁ, DUDÁK, VENTURA: Základy filosofie, etiky. Plzeň: Fortuna, 2015.
  • ŠÍMA, SUK: Základy práva pro střední a odborné školy. Praha, C. H. Beck, 2015.

  Humanitní studia

  Předmět  je jednou z klíčových volitelných specializací a je vyučován ve 2. – 4. ročníku. Cílem předmětu je poskytnout studentům  teoretická a praktická východiska pro oblast humanitních věd. Předmět uvádí hlouběji do poznatků získaných v rámci dějepisu, občanské nauky, výtvarné výchovy a pomáhá studentům k vytvoření komplexního pohledu na děje ve společnosti.

  Záměrem je, aby předmět u studentů rozvinul znalosti a dovednosti v těchto oblastech: kulturní a sociální antropologie, dějiny kultury, moderní dějiny, globalizace a problémy ve společnosti, mezinárodní organizace, mediální výchova, logika.

  Předmět dává prostor k diskusi a procvičování jednotlivého učiva řešením konkrétních příkladů z praxe.

  Doporučená literatura

  • POSPÍŠIL, J. ZÁVODNÁ L. S. Mediální výchova. Computer Media, 2009.

  • MRÁZ,B. Dějiny výtvarné kultury. 1 -4. Praha: Idea servis, 2009

  • MURPHY,R. Úvod do sociální a kulturní antropologie. Sociologické nakladatelství, 2001.

  • SOUKUP, V. Přehled antropologických teorií. Praha: Portál, 2000.

  • MOUDRÝ, M. KÖHLEROVÁ, T. Politologie, člověk v mezinárodním prostředí. Computer Media, 2012.

  Výukové metody:

  Procvičování učiva řešením konkrétních příkladů z praxe, práce v malých skupinách, domácí úkoly, diskuse.

 • Akce

  Migrantem se STUŽÁKEM

  Dne 21. 12. 2018 se třídy sexta a 2.A zúčastnily vzdělávacího workshopu, který přichystal studentský spolek STUŽÁK.

  Jednalo se o interaktivní program na téma: migranti a uprchlíci jako součást společenského systému. Výuka byla rozdělena do dvou bloků. V první části byli žáci seznámeni s teorií. Přednášející vysvětlil rozdíl mezi migranty a uprchlíky, dále rozebírali migrační vlny v rámci historie, zabývali se také současností. Druhá část byla věnována hře.  Žáci si vybrali lísteček s životopisem. Získali tak roli migranta, uprchlíka nebo např. pašeráka a měli za úkol vymyslet si svůj životní příběh, který přednesli před pohraniční stráží (ostatní žáci, na které nezbyl životopis). Ta se po poradě musela rozhodnout, zda dotyčného člověk pustí do Evropy nebo ne.

  Cílem této aktivity byla motivace žáků k vyššímu zájmu o veřejné dění, ale i nabádání žáků k ověřování si informací z různých zdrojů a možnost se vžít do přiřazené role.

  Exkurze do Muzea Komenského v Přerově

  V průběhu měsíce října se třídy 1. ročníků  (1. A, 1. AP, 1. BP, 1. CP, 1. D) již tradičně účastnily prohlídky expozice pravěku v Muzeu Komenského v Přerově. Exkurze je součástí hodin dějepisu a ukončuje výuku období pravěku. Návštěva muzea tak žákům pomůže propojit získané informace v hodinách s konkrétními archeologickými nálezy. Neopomenutelným přínos prohlídky je i získání větších znalostí o historii regionu.

  Pochod svobody

  Dne 19. 4. 2018 se žáci dějepisného semináře již tradičně účastnili ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu Pochodu svobody. Jedná se o akci, která má připomenout neobyčejný příběh Otty Wolfa a jeho rodiny. Žáci taktéž uctili památku obětí zákřovské tragédie. Akce má za úkol prohloubit znalosti z regionální historie a připomenout si neobyčejné příběhy 2. světové války.

  Filosofická soutěž „Nebojme se myslet"

  Dne 15. 12. 2017 se žáci naší školy zúčastnili filosofické soutěže „Nebojme se myslet“, která se konala na FF UP Olomouc. Cílem projektu je podpořit rozvoj kritického myšlení u studentů. Účastí na soutěži měli studenti možnost vyzkoušet si vytvoření vlastního filosofického textu ve formě úvahy a získat zpětnou vazbu prostřednictvím hodnocení, jež vypracují členové Katedry filosofie Filosofické fakulty UP v Olomouci.

  Výsledky soutěže budou zveřejněny v lednu na webových stránkách nebojmesemyslet.upol.cz. Nejlepších dvacet účastníků prvního kola se v únoru bude moci zúčastnit kola druhého, které je výběrovým kolem pro International Philosophy Olympiad (philosophy-olympiad.org), jež se uskuteční v květnu 2018 v Baru v Černé Hoře.

  Děkujeme všem zúčastněným žákům za vzornou reprezentaci naší školy.

  Cesta 1. C a 1. D do pravěku

  Abyste se ocitli v čase před několika tisíci lety, nepotřebujete Arabelin prsten, kouzelné sedmimílové boty ani kouzelný nápoj, který Vás učiní neviditelným, ale stačí ujít 1359 kroků a sejít 15 schodů a jste v pravěku. Suterénní prostory přerovského zámku, kde se nachází v jedna z nejrozsáhlejších expozic archeologie na Moravě, seznamuje návštěvníky s archeologickými nálezy z oblasti přerovského regionu (včetně známého naleziště „lovců mamutů“ v Předmostí u Přerova) od doby starší doby kamenné až do sklonku středověku. Kromě autentických exponátů, např. Předmostské venuše, jsou zde prezentovány také figuríny neandertálského ženy a chlapce, trojrozměrná rekonstrukce hromadného hrobu a i nejnovější nález mamutího klu z výzkumu v Předmostí (2007). A po pár schodech nahoru jsme už opět v 21. století, 25. října 2017.

  Generálplukovník Emil Boček: symbol nezdolatelné osobní statečnosti a životního optimismu

  S čtyřiadevadesátiletým generálplukovníkem Emilem Bočkem, posledním žijícím československým příslušníkem RAF, jsme se mohli setkat v pátek 21. října 2017 v aule Gymnázia Jakuba Škody. Přítomné z řad žáků tamního gymnázia, Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově a Základní školy v Dřevohosticích uchvátil nejen peripetiemi svého útěku z pomnichovského Československa, leteckými zkušenostmi v Anglii, ale především nezdolným životním optimismem a vitalitou, které účastníci v závěru ocenili bouřlivým potleskem.

  Exkurze třídy 1. BP do Muzea Komenského v Přerově

  Dne 10. 10. 2017 navštívili žáci třídy 1. BP v rámci výuky dějepisu stálou expozici Archeologie v Muzeu Komenského v Přerově. Byli zde seznámeni nejen se základy archeologického výzkumu, ale i s každodenním životem našich pravěkých předků.

  U Okresního soudu v Přerově

  Dne 3. října 2017 se třída 3. C zúčastnila soudního jednání „Podvod na sociálních dávkách” u Okresního soudu v Přerově.  Před samotným průběhem líčení soudce pan Mgr. Martin Lýsek zasvětil žáky do problematiky případu a ochotně odpovídal na jejich dotazy. 

  Žáci zhlédli trestní řízení, seznámili se s prací soudce, státního zástupce, obhájce, zapisovatelky a pozicí obžalovaného a přítomných svědků. V závěru vyslechli z úst Mgr. Lýska rozsudek.

  3. C u Okresního soudu v Přerově

  Účast na zasedání Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje

  „Naše škola byla pozvána na velké zasedání Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje, které se uskutečnilo dne 5.června 2017. Byli vybráni dva zástupci ze školy, a to Filip Hobza ze sexty a Michael Mitraš ze 2.A. Zasedání probíhalo na Magistrátu města Olomouce. Hejtman ZMOKu nejprve představil samotnou organizaci a její cíle. Poté následovala krátká představení jednotlivých účastníků. Prvním pozvaným hostem byl zaměstnanec Úřadu práce v Olomouci, který přednesl problematiku nezaměstnanosti v olomouckém kraji. Dále pokračoval V. Janoušek, který patřil do mnoha středoškolských samospráv a dal účastníkům cenné rady, jak zlepšit parlamenty na školách. Třetím pozvaným byl M. Krša, který pracuje v Eurocentru v Olomouci a podal zajímavé informace o programu ERASMUS a také o možných studijních pobytech v zahraničí. Posledním hostem byl europoslanec P. Svoboda, který zastupuje stranu KDU-ČSL a s ním mohli účastníci diskutovat na libovolná témata. Organizace dne byla velmi povedená. Oba zástupci školy si účast užili a přiučili se něčemu novému.“

  (Filip Hobza)

   

  „Dne 5. června 2017 jsme společně s paní učitelkou Charvátovou vyjeli do Olomouce na ZMOK.

  Na programu bylo mnoho zajímavých témat, která zahrnovala: představení organizace ZMOK, aktivitu ostatních školních parlamentů, seznámení s možností studia a práce v zahraničí a nakonec interesantní debata s europoslancem ze strany KDU-ČSL.

  Program bych zhodnotil velice pozitivně, neboť jsme získali nové zkušenosti a možnosti.

  Tuto akci bych doporučil všem, kteří mají velké ambice a chtějí se dozvědět přínosné informace.“

  (Michael Mitraš)

  zasedání Zastupitelstva mládeže Olomouckého kraje

  Terezínská tryzna

  Také v tomto školním roce se žáci a učitelé na pozvání Českého svazu bojovníků za svobodu zúčastnili slavnostní tryzny v Terezíně. Tryzna se konala v neděli 21. května 2017 za účasti předsedy vlády České republiky Bohuslava Sobotky a dalších významných politických představitelů, zástupců církví a společenských organizací a zahraničních delegací. Dopoledne jsme se zúčastnili kladení věnců na Národním hřbitově a vyslechli jsme si proslovy politiků. Oficiální část byla zakončena krátkým kulturním programem. Odpoledne si žáci prohlédli Malou terezínskou pevnost a Muzeum ghetta. Žáci byli podmínkami v ghettu i v pevnosti otřeseni a odjížděli s myšlenkou, že nesmíme už nikdy připustit nějaký další Terezín.

   

  Pochod svobody – historická exkurze v terénu

  Dne 20. dubna 2017 se v rámci studia regionálních dějin konala dějepisná exkurze „Pochod svobody“. Akci uspořádala přerovská pobočka TJ Sokol a Český svaz bojovníků za svobodu. Spoluorganizátorem bylo také GJB a SPgŠ. Akce se zúčastnili žáci třetího ročníku Semináře z dějepisu a třída 3.A.

  Bohatý program začal v Tršicích. Zde si výprava prohlédla exponáty místního vlastivědného muzea, které se nachází v prostorách tršického zámečku. Součástí prohlídky byla také místní hladomorna. Výprava ocenila znalý výklad paní průvodkyně.
  Odtud se žáci a jejich doprovod přesunuli do kostela Nanebevzetí Panny Marie. Od pana faráře se dozvěděli historii sakrální památky a mohli si mj. prohlédnout fresky Jano Köhlera, které interiér kostela zdobí.
  Následoval přesun k památníku rodiny Wolfů na návsi. Tato židovská rodina se během druhé světové války ukrývala v Tršicích, chráněná místními obyvateli.
  Poté se konal výšlap po hlavní silnici do nedaleké obce Zákřova. Uprostřed obce stojí památník na památku tragické události, kdy na samém konci války byli mužští příslušníci obce bestiálním způsobem zavražděni za pomoc partyzánům. Výprava uctila oběti hromadné vraždy minutou ticha. Žáci četli úryvky z knihy Hlasy z hořících domů, která události ze Zákřova a Kyjanice z 18. a 20. dubna popisuje.
  Poslední částí pochodu bylo místo v lese, kde se v době druhé světové války v nejnepříznivějších dnech ukrývala židovská rodina Wolfů. Na tomto místě je vybudován pomníček.
  Cesta do Tršic vedla lesem a polní cestou do městyse, odkud výprava odjela do Přerova.
  Letošní 6. ročníku „Pochodu svobody“ byl více zimní, než bývalo v minulých ročnících. I tak byli všichni rádi, že kvůli nepříznivému počasí nebyla akce odvolána. Je vidět, že naši studenti historie nejsou „z cukru“ a dokážou se pořádně obléci, aby se zúčastnili výpravy za poznáním a poučením.

   

  Historická exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi

  Ve čtvrtek 16. 3. 2017 se žáci naší školy zúčastnili historické exkurze do koncentračního tábora v Osvětimi. Během prohlídky s místním průvodcem si mohli prohlédnout prostory táboru Auschwitz a Birkenau a odváželi si domů četně zážitků a silných emocí. Své pocity v reportáži vyjádřil student humanitních studií Adam Konečný ze třídy 2. D.

  Měl bych vám předložit reportáž na náš výlet do Osvětimi. Měl bych vám předložit svůj pohled a své dojmy ze čtyř hodin strávených v největším koncentračním a vyhlazovacím táboře v moderní historii. Nedokážu však popsat své pocity slovy.
  Viděl jsem místa, na kterých se denně vraždilo a ponižovalo tisíce lidí. Viděl jsem bránu, která některým skýtala naději ještě pár desítek minut před tím, než byli za její železnou konstrukcí zabiti. Procházel jsem místa, kde lidé hladověli, byli biti, ponižováni na úroveň nižší než věci, které si sebou přivezli, a které jim byly stejně sebrány hned po příjezdu. Viděl jsem 80 000 bot, které zažily pouze hladovění jejich vlastníků. Stál jsem před několika tunami nádobí, které si lidé přivezli v naději na lepší život z ghetta. Slyšel jsem o dětech a ženách a mužích, kteří každý den dřeli, s minimálním přídělem jídla, v práci, jejímž jediným cílem bylo je zabít či zesměšnit. Cítil jsem zoufalství nekonečného zástupu lidí táhnoucí se od jejich vlastního hrobu, který si zrovna vykopali, až za horizont. Promítali mi záznamy propagandy, která měla za cíl jediné - genocidu.

  A přes tohle všechno se k ní lidé přidávali ...

  Možná jsem vám nedokázal popsat prostředí této obří vzpomínky na mašinerii SS, avšak doufám, že jste aspoň trochu pocítili její atmosféru. 
   

  Přednáška pro turecké žáky

  Od pondělí 20. 2. do čtvrtka 2. 3. hostila naše škola 15 žákyň a 2 učitele ze střední školy z tureckého města Tokat. Pedagogové školy připravili na každý den pro žákyně pestrý program. V úterý se hosté z Turecka zúčastnili dějepisné přednášky o migraci. Mgr. Marhefková Tomečková vytvořila prezentaci o migraci a migrační krizi. Mgr. Fridrichová hosty s prezentací seznámila a připravila interaktivní úkoly, se kterými tureckým studentkám pomohli žáci septimy. V závěru hodiny se žáci vzájemně učili, jak se česky a turecky představit.

  LEGIOVLAK

  Ve středu 9. 11. 2016 navštívili žáci kvarty a semináře z dějepisu unikátní expozici legionářského vlaku, která byla v tomto týdnu umístěna na vlakovém nádraží v Přerově. Souprava  Legiovaku obsahovala 13 vozů, které sloužily k různým účelům a činnostem. Vlak se skládal z polní pošty, těplušky, zdravotního, velitelského, štábního, obrněného, krejčovského, prodejního, kovářského, ubytovacího, filmového a dvou plošinových vozů.  Žáci měli jedinečnou možnost podívat se na věrnou rekonstrukci vlaku a dobové vybavení. Historickou atmosféru dokreslovali legionáři v dobových stejnokrojích.  Pro žáky byla návštěva Legiovlaku velkým zážitkem a vhodně doplnila znalosti nabyté ve škole.

  Celý projekt se koná pod záštitou Československé obce legionářské a Nadačního fondu Legie 100. Legiovlak ukončí svou jízdu republice v roce 2020.

  Návštěva Muzea Komenského v Přerově

  Jako součást výuky dějepisu navštívili studenti prvních ročníků v průběhu měsíce listopadu 2016 Muzeum Komenského v Přerově. Zhlédli nejen sbírky archeologie Přerova a okolí , ale seznámili se i s historií zámku a počátky dějin města Přerova.  

  Dne 3. 12. 2016 proběhl na naší škole Den otevřených dveří.
 • Soutěže a projekty

  Krajské kolo Ekonomické olympiády

  Dne 30. 1.  2019 se v Olomouci konalo krajské kolo Ekonomické olympiády, kterého se zúčastnila Markéta Zelinková ze 3. A. Soutěž proběhla v budově Krajského úřadu Olomouckého kraje a její výsledky budou zveřejněny 28. 2. 2019. Markétě děkujeme za reprezentaci naší školy.

   

  Okresní kolo Dějepisné olympiády

  V pondělí 16. 1. 2017 se ve Středisku volného času ATLAS a BIOS v Přerově konalo okresní kolo Dějepisné olympiády s tématem „Marie Terezie – žena, matka, panovnice, aneb Habsburkové 18. století“. Naši školu reprezentovali celkem čtyři studenti: kvartánka Věra Šimíčková a terciáni Stela Luisa Dieguezová, Jakub Dočkal a Tomáš Baďura. Nejlépe se umístila Věra Šimíčková, která ze skvělého 5. místa postupuje do krajského kola. Účastníkům soutěže gratulujeme a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.

  Filosofická soutěž „Nebojme se myslet"

  Dne 16. 12. 2016 se žáci naší školy zúčastnili filosofické soutěže „Nebojme se myslet“, která se konala na FF UP Olomouc. Cílem projektu je podpořit rozvoj kritického myšlení u studentů. Účastí na soutěži měli studenti možnost vyzkoušet si vytvoření vlastního filosofického textu ve formě úvahy a získat zpětnou vazbu prostřednictvím hodnocení, jež vypracují členové Katedry filosofie Filosofické fakulty UP v Olomouci.

  Výsledky soutěže budou zveřejněny v lednu na webových stránkách nebojmesemyslet.upol.cz. Nejlepších dvacet účastníků prvního kola se v únoru bude moci zúčastnit kola druhého, které je výběrovým kolem pro International Philosophy Olympiad (philosophyolympiad.org), jež se uskuteční v květnu 2017 v Rotterdamu.

  Děkujeme všem zúčastněným žákům (Rádlová Lucie, Němčíková Hana, Mišková Kateřina, Štolfová Veronika, Antonová Kateřina, Hobza Adam, Kučerová Silvie, Hlubíková Kateřina, Nytrová Leona, Rýznarová Kristýna, Starosta Adam, Bejdáková Sandra, Hrušková Anežka, Krejčířová Petra, Martincová Petra, Svoboda Jakub, Schwarzerová Klára) za vzornou reprezentaci naší školy.

  V minulém ročníku soutěže se umístila žákyně třídy 4. AP Adéla Dufková mezi 20 nejlepšími pracemi.

  Dějepisná olympiáda

  V měsíci listopadu se uskutečnilo školní kolo Dějepisné olympiády. Tématem letošního, již 46. ročníku, byla Marie Terezie a Habsburkové 18. století. Soutěže se zúčastnilo celkem 56 žáků tříd tercie a kvarty, z nichž 16 se stalo úspěšnými řešiteli. Vítězem soutěže se stal Tomáš Baďura z tercie. Na druhém místě skončila Věra Šimíčková ze třídy kvarta. Třetí místo obsadil Jakub Dostál také z tercie. Vítězové postupují do okresního kola, které se uskuteční v lednu 2017.