Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Pedagogika, Psychologie a Pedagogická praxe

 • Členové předmětové komise

  Předseda:

  • Mgr. Pavla Kadaníková

  Členové:

  • Mgr. Romana Studýnková
  • Mgr. Pavla Kadaníková
  • Mgr. Zuzana Benešová
  • Mgr. Karel Berka
  • Mgr. Stanislava Ludíková
  • Mgr. Lenka Miklasińská
  • Mgr. Tomáš Radnóty
  • PaedDr. Ladislava Šmídová
  • Mgr. Karolína Turečková
  • Mgr. Kateřina Vysloužilová
 • Charakteristika předmětu

  Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika

  Pedagogika – povinný maturitní předmět

  1.-4. ročník - 2 hodiny

  Psychologie

  1. ročník – 2 hodiny
  2. ročník – 2 hodiny
  3. ročník – 1 hodina
  4. ročník – 1 hodina

  Pedagogická praxe

  Učební praxe je součástí týdenního rozvrhu a probíhá v jeden vyhrazený den v týdnu.

  3. ročník - 3 hodiny; 4. ročník - 4 hodiny

  Odborná praxe

  1. - 2. ročník - 2 týdny; 3. - 4. ročník - 4 týdny

  Oba typy praxe probíhají v různých typech výchovně – vzdělávacích zařízení pod vedením kvalifikovaných pedagogů.   

  Charakteristika činnosti

  Žáci oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika získávají odbornou kvalifikaci. Absolventi toho oboru jsou velmi úspěšní při studiu na pedagogických fakultách.
  Kromě povinné praxe se žáci účastní a vypomáhají jako asistenti při akcích typu „Divadelní Přerov“, akce DDM Atlas Přerov, pomáhají při akcích mateřských škol a školních družin – Mikuláš, vánoční besídky, drakiády, sportovní soutěže, školy v přírodě apod. Na závěr učební praxe žáci nacvičí divadelní představení pro děti z mateřských škol a školních družin.

  Obor Pedagogické lyceum

  Pedagogika – povinný odborný maturitní předmět

  Podle ŠVP platného od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem:

  2. ročník – 2 hodiny
  3. ročník – 2 hodiny
  4. ročník - 2 hodiny

  Psychologie

  Podle ŠVP platného od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem:

  2. ročník – 2 hodiny
  3. ročník – 2 hodiny
  4. ročník – 2 hodiny

  Odborná pedagogická praxe

  Podle ŠVP platného od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem:

  2. ročník - 2 týdny
  3. ročník - 2 týdny

  Charakteristika činnosti

  Pedagogické lyceum je oborem, jehož absolventi získávají odbornou kvalifikaci - asistent pedagoga a pedagog volného času.

 • Obsah výuky
  • Učební praxe

   Učební praxe je součástí týdenního rozvrhu ve 3. a 4. ročníku oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Praxe probíhá pravidelně v jednom vyhrazeném dnu v týdnu - je součástí rozvrhu. Ve třetím ročníku žáci praxi absolvují v mateřských školách nebo školních družinách a je tříhodinová. Ve čtvrtém ročníku praktikují žáci v mateřských školách, a sice čtyři hodiny týdně.

    

  • Odborná praxe

   Rozvržení praxe:

   PMP

           1. roč. - 2 týdny
           2. roč. - 2 týdny
           3. roč. - 4 týdny
           4. roč. - 4 týdny

   Praxe probíhá ve vybraných zařízeních vmístě bydliště žáka či v místě školy.

   V 1. ročníku musí žáci odbornou praxi vykonat v mateřské škole, ve 2. ročníku ve školní družině. Pracovní doba žáka je 6 hodin denně, z toho je 5 hodin práce s dětmi a náslechů a 1 hodina rozboru.
   Ve 3 . a 4. ročníku si žáci mohou zvolit k vykonání odborné praxe mateřskou školu nebo školní družinu.

   PdL

   Podle ŠVP platného od 1. 9. 2012 počínaje 1. ročníkem:

           2. roč. - 2 týdny
           3. roč. - 2 týdny

   Podle předchozích učebních dokumentů:

           3. roč. - 2 týdny
           4. roč. - 2 týdny

   Odbornou praxi žáci vykonají v místě školy či bydliště. Vybrat si mohou z mateřské školy či školní družiny.

  • Metodika praxe

   Připravujete se na učební a odbornou pedagogickou praxi?

   Místo pedagogické praxe by pro vás mělo být nejen místem získávání nových vědomostí, ale i místem pohody, radosti a hlavně společné tvořivé práce dětí i vás.
   Moderní vzdělávání v předškolních a mimoškolních zařízeních dnes představuje takový přístup pedagogů, že na základě obecných přijatých cílů a principů (RVP) budou schopni sami určit podrobnou náplň, časový plán i metody, které budou odpovídat jedinečným podmínkám jejich třídy (vlastní kurikulum).

   Pro plnění těchto úkolů jste již některými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi vybaveni, další budete získávat pod vedením pedagogů cvičných zařízení a vedoucích praxe naší školy.
   Rádi bychom vám usnadnili vaši samostatnou přípravu na pedagogickou praxi a nabízíme vám některé ukázky zpracování témat vašimi spolužáky.

   Doporučení a náměty pro realizaci samostatných výstupů najdete níže.

  • Znaková řeč

   Další úspěšný rok se znakovým jazykem

   Už vás někdy oslovil člověk se sluchovým postižením? Chtěli jste mu pomoci, ale nevěděli jste, jak na to? Ano, právě tyto studenty oslovila naše nabídka kurzů znakového jazyka pro začátečníky a pokročilé. Po úvodních odborných přednáškách z historie znakového jazyka a surdopedie lektor zařadil hádanky, které přispěly nejen k počátečnímu uvolnění a navázání vzájemných kontaktů, ale při této zábavné činnosti studenti zjistili, že již vlastně něco ze znakového jazyka umí. To je nepochybně motivovalo k usilovným prvním pokusům vyjádřit své zážitky pohyby rukou, podělit se o představy, reagovat na určité situace a klást otázky. Všemu se po celý rok s trpělivostí lektora pana Miroslava Zaorala naučily i v terénu více jak tři desítky studentů.

   A jak dopadly závěrečné zkoušky? Po úspěšném zvládnutí znalostního testu si studenti losovali z navržených témat, pohádek. Právě teď byl vidět úžasný koncert rukou, tělesného zážitku všech zúčastněných.

   A co studenty nejvíce potěšilo? Především to, že jejich velmi dobré výkony nejen ohodnotila zkoušející komise, ale hlavně samotní sluchově postižení.

   A my pedagogové se především těšíme, že studenti získaných dovedností využijí na pedagogické praxi s dětmi a budou se dále zdokonalovat v navazujících  kurzech.

   Ve školním roce 2017/2018 ukončilo kurzy znakového jazyka 46 žáků.

  • Dálkové studium


   Obor Předškolní a mimoškolní pedagogika - dálková, zkrácené studium

   Pedagogika

   Náplň studia pedagogiky tvoří jak základní pedagogické disciplíny, tak i obory hraniční a související. Seznámení s učivem základních pedagogických disciplín vede k individuálnímu rozvoji pedagogických dovedností, hodnotové orientaci, sebereflexi, sebehodnocení, motivaci a napomáhá ke komplexnímu pohledu na vzdělávací proces.

   Počet vyučovacích hodin za studium: 75 (15+30+30)

   Psychologie

   Psychologie jako odborný předmět poskytuje studentům základní odborné vědomosti a dovednosti potřebné pro jejich budoucí profesi. Ovlivňuje a rozvíjí profesní připravenost, kultivuje jejich postoje a hodnotovou orientaci.

   Počet vyučovacích hodin za studium: 75 (15+30+30)

   Pedagogická praxe

   Během studia je nutné absolvovat pedagogickou praxi v rozsahu 5 týdnů na dvou rozdílných školských pracovištích. V případě, že student vykonává pedagogickou práci, jsou tři týdny plněny v tomto zařízení, zbývající dva týdny absolvuje v jiném typu školského zařízení. Pracovní doba je 6 hodin denně, z toho je 5 hodin přímá práce s dětmi a 1 hodina rozboru.

   Pedagogická praxe probíhá pod vedením pedagogů cvičných zařízení.  Studenti si postupně vyzkoušejí všechny druhy činností.

   V rámci pedagogické praxe vytvoří student portfolio, které zahrnuje deník praxe, metodický zásobník, ukázky prací dětí, ukázky pedagogické dokumentace.

 • Akce
  • Akce, soutěže a projekty
  • Besedy a exkurze

   Vzdělávací exkurze a besedy jsou uskutečňovány jako důležitý prostředek spojování praxe s teorií, a také významně obohacují vědomosti studentů získané ve výuce. Přibližují konkrétní situace, jsou doplňovány teoretické poznatky, studenti mají možnost se blíže seznámit s podmínkami a způsobem práce různých zařízení.

   Žáci se účastní následujích exkurzí a besed:

   • Centrum setkávání, o.s., Přerov
   • Dětský domov a Školní jídelna Přerov
   • Domov mládeže při Střední škole technické
   • Muzeum Komenského v Přerově
   • TyfloCentrum Olomouc
   • SŠ, ZŠ a MŠ pro sluchově postižené, Olomouc
   • ZŠ a MŠ Přerov, Malá Dlážka
   • Muzikoterapie
   • Náhradní rodinná péče

   Ve školním roce 2018/2019 zahájili studenti 3. a 4. ročníků učební praxi a výuku pedagogiky zajímavými exkurzemi.

   Zážitkový seminář „ Když nám brýle nestačí“
   (Exkurze do odbočky SONS Přerov)

   Datum konání: 13. 9. a 17. 9. 2018

   Co dělat, když nám brýle nestačí a dojde k vážnému oslabení zraku nebo jeho ztrátě? Na tyto otázky žákům 3. ročníku odpovídali odborníci ze SONS Přerov v rámci zážitkového semináře. V úvodu se studenti seznámili se službami, které poskytují střediska Tyfloservisu, Tyflocentra a Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Přerově.

   Druhá část programu byla vedena interaktivně.  Studenti měli možnost si vyzkoušet brýle simulující různé zrakové vady, seznámili se s pomůckami pro výuku, jako jsou čtecí zařízení, zařízení s hlasovým výstupem, pomůcky pro usnadnění orientace a komunikace, ale i pomůcky pro domácnost, včetně pomůcek pro zábavu a poučení. Zrakově postižení dosahují úspěchů i v soutěžích ve střelbě laserovou pistolí. I tuto zájmovou aktivitu si měli možnost studenti vyzkoušet.

   A jak se daří zrakově postižené zapojit do společnosti? O tom vypovídal videozáznam dokumentující běžný den dvou těžce zrakově postižených lidí, kteří využívají služeb střediska a podíleli se na vytvoření filmové projekce.

   Závěrečné zkoušky ze znakového jazyka

   Denní pobyt pro mentálně postižené v Přerově         

   Datum konání: 19. 9. a 21. 9. 2018

   Návštěva zařízení sociálních služeb Denního pobytu v Přerově byla pro studenty 4. ročníků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika ukázkou vysoce humánního přístupu k lidem s mentálním postižením.

   V úvodu se studenti seznámili s poskytovanou službou denního stacionáře, osobní asistencí a sociálním poradenstvím. Pracovníci sociálních služeb velmi ochotně odpovídali na otázky týkající se významu standardů kvality sociálních služeb, které podporují nezávislost uživatelů a stanovují pomoc podle jejich skutečných potřeb. Sociální pracovníci nás také upozornili na rizikové situace spojené s omezenou svéprávností klientů, což doložili na  konkrétních případech. Studenti měli možnost vidět rozmanitou nabídku činností, která respektuje individuální potřeby postižených. Do nabídky činností patří pracovní terapie (keramika, tkaní aj.), muzikoterapie a dramaterapie, sportovní činnosti, stimulační techniky v relaxační místnosti, pohybové a oddechové aktivity v krásné zahradě.

   V tomto zařízení není opomenuto ani opakování a rozšiřování vědomostí a dovedností, pod vedením speciálního pedagoga se tak děje v kvalitně vybavené učebně.

    Z našeho vzájemného setkání se zdravotně postiženými si kromě nových informací odnášíme zjištění, že i každý postižený je jedinečnou a tvůrčí osobností. Obdarovali nás vlastnoručně namalovanými obrázky.

   Exkurze do DDM Atlas Přerov – volnočasové aktivity

   Datum konání: 14. 9. a 26. 9. 2018

   Spolupráce naší školy s DDM Atlas a Stanice BIOS trvá již několik let. Studenti naší školy mají v průběhu celého roku možnost podílet se na zájmových aktivitách i výukových programech s širokým zaměřením. Při vstupu do budovy nás upoutaly bohaté a nápadité programové nabídky, které reagovaly na proměnlivé zájmy dětí a mládeže.

   Ředitelka Mgr. Blanka Mašková v úvodu seznámila žáky s úlohou tohoto zařízení, právními aspekty realizace zájmové činnosti a kompetencemi pracovníka DDM. Otázky paní ředitelky rozpoutaly mezi studenty diskuzi týkající se vedení zájmových kroužků, soutěží, táborů, přehlídek, které nejen přispívají k účelnému využití volného času dětí a mládeže, k jejich profesní orientaci, ale také k prevenci patologických jevů.

   Nabízené programy jsou přizpůsobeny potřebám a zájmům skupin, využívají jejich vnitřní motivace.

   Pozornost pracovníků DDM se soustředí na osvojení dovedností potřebných ke spolupráci mezi dětmi a mládeží, na rozvoj jejich nadání a to i ve spolupráci s dalšími subjekty. Při prohlídce prostor a při prezentaci činností nás tým pracovníků DDM Atlas přesvědčil, že zde pracují zkušení odborníci s opravdovým zájmem o děti a mládež. Díky tomu si i naši studenti při aktivitách DDM Atlas v Přerově rozšiřují své dovednosti a zkušenosti s realizací zájmového vzdělávání dětí a mládeže.

   Exkurze do Střední školy, základní školy a mateřské školy pro sluchově postižené v Olomouci

   Datum konání: 24. 9. a 27. 9. 2018

   Letos v září jsme již po několikáté vstoupili do krásných prostor školy pro sluchově postižené žáky v Olomouci. Vracíme se zde rádi, protože řada našich studentů oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika tři desítky let navštěvuje kurzy znakového jazyka. V rámci pedagogické praxe a při společných projektových aktivitách také dává možnost našim studentům zdokonalit se ve znakovém jazyce.

   V úvodní přednášce Mgr. Eva Červinková seznámila žáky s úkoly školy pro sluchově postižené a s významem speciálně pedagogického centra pro celkový vývoj dětí a žáků, jejich zapojení do běžného života a to v úzké spolupráci s rodinou a dalšími institucemi. Zdůraznila rozvoj řeči a vytváření vhodných podmínek pro úspěšný bilingvální vývoj, především s využíváním totální komunikace. Objasnila žákům nejčastější obtíže při inkluzi sluchově postiženého žáka do intaktní společnosti.

   Pak následovala ukázka práce s dětmi v mateřské škole a náslech ve výuce základní školy. Bezbariérový přístup, vhodně upravené učebny i jejich vybavení, to vše nás nadchlo.

   Vzdělávání bylo vedeno na vysoké profesionální úrovni s empatickým přístupem, díky kterému se děti i žáci nadšeně zapojovali do všech nabízených aktivit.

   Den pro duševní zdraví

   Dne 10. 10. 2018 se v Přerově konala akce s názvem: Den pro duševní zdraví. Akce byla zaměřena na seznámení široké veřejnosti s problematikou duševního onemocnění.

   Žáci 4. ročníků měli možnost se této výjimečné akce zúčastnit. Byli účastníky velice zajímavé přednášky psychiatra MUDr. Ondřeje Pilce na téma „Bláznit je lidské, zbláznit se je normální", kde se seznámili s pojmy jako: duševní zdraví, poruchy duševního zdraví, duševní nemoci apod.

   Odborné informace doplnil svými zkušenostmi člověk trpící schizofrenií. Podělil se s žáky o svůj životní příběh a dal jim možnost položit jakýkoli dotaz, čehož neváhali využít. Po přednášce se mohli seznámit s fungováním institucí, které se danou problematikou zabývaj jako např.: centrum duševního zdraví, nebo centrum sociální prevence. Bonusem byla možnost konzultace s psycholožkou a psychoterapeutkou z centra duševního zdraví, která je mimochodem absolventkou naší školy.

   Všichni žáci hodnotili danou akci velice pozitivně, jelikož se nové informace dozvěděli netradičním a o to atraktivnějším způsobem.

   Ve školním roce 2017/18 proběhly tyto akce:

   • Míle pro mámu

   • Metodický den „Školka horu“

   • Nemít srdce – vadí!

   • Exkurze do SONS ČR

  • Spolupráce s DDM Atlas

   Komise ped-psy-prax pravidelně spolupracuje se Střediskem volného času ATLAS v Přerově, kde naši žáci vypomáhají při organizaci Vánočního a Velikonočního salonu a dopravní výchovy. Žáci zde získají praktické zkušenosti a vyzkouší si jiný způsob práce. Pracovníci ATLASU jsou s našimi žáky spokojeni, o čemž svědčí několikaletá spolupráce.

  • Divadlo 3. ročníky Předškolní a mimoškolní pedagogika

   Lotrando a Zubejda (divadelní představení pro děti ze školních družin)

   Na závěr pedagogické praxe se stalo již tradicí, že si studenti připraví divadelní představení. Herci se letos stali studenti 3. AP.
   V loupežnické pohádce Lotrando a Zubejda spolu s dětmi ze školních družin z Přerova putovali do sultánství Solimánského, kde je nemocná princezna. Během putování nahlédli do   loupežnického řemesla i do života království sultána Solimána, který po celém světě pátrá po lékaři pro svou krásnou dceru Zubejdu.
   Radost dětí nad tím, jak si mladý Lotrando s náročným úkolem uzdravování princezny nakonec poradil, byla hercům tím největším oceněním. Navíc umocněná společným zpěvem písní s tematikou pohádkových postav.

   Divadelní představení pro děti ze školních družin…

   Štěbetající děti ze školních družin v Přerově usedají na připravená místa divadelního sálu Střední pedagogické školy. Scéna představuje prostředí zámku. Ale dřív, než si stačí vše prohlédnout, objevují se sudičky a uvádějí děti do napínavého děje moderní pohádky „Jak to bylo s Růženkou.“ Děti sledují problémy roztržitého krále a moudré královny a vzápětí se smějí léčkám komořího, který se snaží ochránit princeznu Růženku od dávné kletby. Celé představení provází vlastní hudební doprovod, vidíme taneční vystoupení prince i nástrahy zlé čarodějnice Kadimury. Ale všechno dobře dopadlo a děti se dočkají šťastného konce, protože zlá kletba se nenaplnila! Za společného zpěvu se v královském paláci připravuje svatba

   Pohádku připravily žákyně 3. AP z oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika.

   Vlastní scénář, režie, herecké výstupy, kulisy i hudba (napsaná pro pohádku!).

   Divadelní představení vidělo 260 dětí a 16 pedagogů základních škol.

    

   Petr Pan

   Každoročně se v měsíci dubnu odehrává na naší škole neuvěřitelná podívaná v podobě divadelních představení žáků 3. ročníků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Studenti tak mají jedinečnou příležitost poděkovat paním učitelkám a dětem, které mohli v tomto školním roce navštěvovat na své pedagogické praxi.

   V dnech 25. a 27. 4. 2017 se odehrálo divadelní představení s názvem Petr Pan. Toto představení zinscenovala třída 3. BP pro děti z mateřských škol. Příprava na divadelní představení zahrnovala sepsání scénáře, složení písní s hudebním doprovodem, vytvoření rozmanitých kulis a kostýmu. Vznikla tak pohádka o chlapci, který nechtěl nikdy vyrůst. Vendy a její bráškové znali příběh Petra Pana z dětských knížek, ale najednou se Petr Pan objevil v jejich pokoji a vzal je všechny do Země Nezemě, kde na ně čekalo báječné dobrodružství. Letěli s větrem o závod s Petrem Panem a jeho vílou Zvonilkou (Cink). V Zemi Nezemi se setkali se ztracenými chlapci a indiánkou, bojovali s piráty vedenými strašlivým Kapitánem Hookem, který měl pomněnkově modré oči a místo jedné ruky hák. Boj byl vyhrán! Vendy s bratry se navrátili zpátky domů, jelikož u maminky a u tatínka je jim nejlépe. Vzpomínkou jim zůstalo velké dobrodružství, o kterém budou jednou vyprávět svým dětem a dětem svých dětí…

   Mach a Šebestová

   Každoročně se v měsíci dubnu odehrává na naší škole neuvěřitelná podívaná v podobě divadelních představení žáků 3. ročníků oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika. Studenti tak mají jedinečnou příležitost tímto způsobem poděkovat konkrétním zařízením, paním učitelkám a dětem, které mohli v tomto roce navštěvovat na své pedagogické praxi.

   V pondělí 11.4. a 18.4. 2016 si pro děti ze školních družin a jejich paní vychovatelky připravila třída 3. AP představení s názvem: „Mach a Šebestová“ podle knižní předlohy Miloše Macourka. V divadelním představení ztvárnili žáci dva příběhy a děti se tak mohly vypravit společně s Tarzanem do džungle nebo se podívat se psem Jonatánem na školní výlet. V pohádce také nechybělo kouzelné sluchátko, které v rukách Macha a Šebestové natropilo nejednu pohromu. Naštěstí vše dobře dopadlo. Děti si tak z představení odnesly nové zážitky a doufáme, že i pobavení a to nejenom z jízdy nezapomenutelného školního autobusu.