Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Pedagogika, Psychologie a Pedagogická praxe

 • Členové předmětové komise

  Předseda:

  • Mgr. Pavla Kadaníková

  Členové:

  • Mgr. Romana Studýnková
  • PhDr. Pavla Andrysová, Ph.D.
  • Mgr. Zuzana Benešová
  • Mgr. Karel Berka
  • Mgr. Šárka Lančová
  • Mgr. Lenka Miklasińská
  • Mgr. Adam Podaný
  • Mgr. Tomáš Radnóty
  • Mgr. Michaela Surmová
  • Mgr. Karolína Turečková
  • Mgr. Kateřina Vysloužilová
 • Akce předmětové komise
 • Charakteristika předmětů
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika – denní

   Pedagogika

   Odborný předmět Pedagogika poskytuje vědomosti a dovednosti k záměrnému a soustavnému vzdělávání dětí a k vlastnímu profesnímu rozvoji. Důraz je kladen na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí, i na vytváření postojů k inovačním změnám a činnostem v procesu edukace. Vytváří základ hodnotové orientace a etické zodpovědnosti pedagogického pracovníka, které jsou předpokladem budoucího úspěšného uplatnění. Seznámení s učivem základních pedagogických disciplín vede žáky k individuálnímu rozvoji pedagogických dovedností, hodnotové orientaci, sebereflexi, sebehodnocení, motivaci a napomáhá ke komplexnímu pohledu na vzdělávací proces. Žáci se postupně seznamují s pedagogickými disciplínami – obecnou pedagogikou, předškolní pedagogikou, pedagogikou volného času, pedagogickým projektováním a diagnostikou, speciální pedagogikou, psychopedií, somatopedií, surdopedií, tyflopedií, logopedií a etopedií. Získají také přehled o dějinách pedagogiky.

   Při organizaci učení jsou zařazovány v předmětu Pedagogika komplexní výukové metody. Kromě klasických výukových metod (výklad, rozhovor) jsou začleňovány i aktivizující metody (brainstorming, diskuze, situační a inscenační metody, práce s kazuistikou, práce s portfoliem, řešení problémových úloh, práce na projektu, práce studentů s odbornou literaturou), které učí novým pedagogickým dovednostem a vytvářejí podmínky pro samostatné studium. Při výuce je důležité propojování teoretických poznatků s praktickými zkušenostmi, které žáci získávají na učební a odborné praxi.

   Předmět je vyučován ve všech ročnících s dvouhodinovou dotací.

   Psychlogie

   Psychologie jako odborný předmět poskytuje žákům základní odborné vědomosti a dovednosti potřebné pro jejich budoucí profesi. Vychází ze snahy poznat a pochopit osobnost v její individualitě v kontextu společenských vlivů a závislostí. Žáci se seznámí se základními pojmy obecné psychologie, psychologie osobnosti, vývojové, pedagogické a sociální psychologie a patopsychologie. Ve výuce jsou podporovány metody vedoucí k adekvátnímu sebepojetí a sebehodnocení a rozvíjejí se dovednosti potřebné k sebereflexi.

   Učivo je velmi úzce propojeno s dalšími vyučovacími předměty, zejména s pedagogikou a pedagogickou praxí.

   Předmět je vyučován ve všech ročnících. V 1. a 2. ročníku 2 hodiny týdně. Ve 3. a 4. ročníku 1 hodinu týdně.

   Pedagogická praxe

   Pedagogická praxe patří k základním odborným předmětům. Vede žáka k porozumění novým trendům pedagogické činnosti předškolního a zájmového vzdělávání. Využívá přitom poznatků pedagogiky a psychologie a navazuje na předměty společenskovědní a přírodovědné. Přispívá ke kultivaci žáků a jejich vztahu k dětem. Žák analýzou a sebereflexí různých forem praktických činností ověřuje a rozšiřuje získané teoretické znalosti a zkušenosti, tvořivě rozvíjí vlastní pojetí pedagogické práce, získává pozitivní postoj k vlastnímu celoživotnímu učení.

   Žáci se během studia setkají s praxí odbornou a učební.

   Odborná praxe probíhá v průběhu celého studia a liší se svým rozsahem a místem výkonu praxe v jednotlivých ročnících. V 1. a 2. ročníku probíhá odborná praxe formou dvoutýdenních kurzů. Žáci ji absolvují v místě školy či v místě svého bydliště. V 1. ročníku musí žáci vykonat pedagogickou praxi v mateřské škole, ve 2. ročníku ve školní družině. Ve 3. a 4. ročníku probíhá odborná praxe formou čtyřtýdenních kurzů a mohou ji vykonávat v mateřských školách, školních družinách, dětských domovech či speciálních zařízeních.

   Zařízení, kde absolvují odbornou praxi, si žáci zajišťují sami a probíhá pod vedením pedagogů cvičných zařízení, kteří je po skončení praxe písemně hodnotí. V 1. a 2. ročníku je hodnocení součástí předmětu pedagogika, ve 3. a 4. ročníku je součástí předmětu pedagogická praxe.

   • ročník - 2 týdny
   • ročník – 2 týdny
   • ročník – 4 týdny
   • ročník – 4 týdny

   Učební praxe je součástí týdenního rozvrhu ve 3. a 4. ročníku a probíhá v prostředí mateřské školy nebo školní družiny. Na učební praxi se třída dělí na skupiny. Výuka probíhá pod vedením pedagogů cvičných zařízení a vedoucího praxe. Žáci si postupně vyzkoušejí všechny druhy činností. Podle potřeby lze zařazovat i týmovou práci žáků (dramatizace, hudební činnosti apod.). Hodnocení učební pedagogické praxe provádí učitelka/vychovatelka a vedoucí praxe v souladu s klasifikačním řádem. V rámci učební praxe žáci třetího ročníku připravují divadelní představení pro mateřské školy a školní družiny.

   • 3. ročník – 3 hodiny
   • 4. ročník – 4 hodiny

   Nedílnou součástí pedagogické praxe jsou exkurze do výchovně-vzdělávacích zařízení, které prohlubují poznatky o speciálně pedagogickém přístupu integrovaných dětí a zpracovávání individuálního plánu.

  • Pedagogické lyceum

   Pedagogika

   Odborný předmět Pedagogika seznamuje žáky s pedagogikou jako vědou, s vybranými otázkami výchovy a vzdělávání a jejich souvislostmi. Klade důraz na otevřenost žáka novým poznatkům, dovednostem, na formování pedagogického myšlení a postojů, osobnostní charakteristiky. Podporuje také rozvoj sociálních a tvůrčích kompetencí, které vedou k pochopení náročnosti pedagogické profese, práce školy a nutnosti celoživotního vzdělávání. Náplň studia pedagogiky tvoří jak základní pedagogické disciplíny, tak i hraniční a související. Seznámení s učivem základních pedagogických disciplín je předpokladem osobního rozvoje, motivace, hodnotové orientace, sebereflexe, sebehodnocení. Vede k utváření a upevňování profesních kvalit a angažovanosti ve vzdělávacím procesu, které budou dále rozvíjeny v terciárním vzdělávání.

   Žáci si během studia osvojí základní vědomosti a dovednosti potřebné pro studium pedagogických a sociálních oborů, měli by mít motivaci pro práci s dětmi i dospělými, zejména ve školství. Získávají vhled do pedagogické profese, pochopí význam pedagogiky jako vědy a lépe porozumí cílům a strategiím ve vzdělávání dětí i dospělých. Osvojí si také základní metody vědecké práce, dovednosti a návyky potřebné pro vysokoškolské studium včetně řízení vlastní učební činnosti. Při výuce je kladen důraz na propojování teoretických poznatků s praktickými zkušenostmi, které žáci získávají na odborné praxi.

   Předmět je vyučován ve 2., 3. a 4. ročníku. Vždy 2 hodiny týdně.

   Psychologie

   Psychologie je odborný předmět, který postihuje v komplexním pohledu problematiku osobnosti člověka a jeho utváření.  Vychází ze snahy poznat a pochopit osobnost v její individualitě v kontextu společenských vlivů a souvislostí. Psychologie se podílí na kultivaci postojů a hodnotové orientace žáků. Žáci se seznámí se základními pojmy obecné psychologie, psychologie osobnosti, vývojové, pedagogické a sociální psychologie a patopsychologie. Kromě problematiky obecné psychologie a psychologie osobnosti je důraz kladen na oblast sociální psychologie a psychologie zdraví. Výuka postupuje od obecných zákonitostí ke konkrétnímu využití v praxi. Žáci jsou vedeni k aktivnímu využívání získaných poznatků v sociálních kontaktech, při jednání s lidmi i sociálními skupinami, při řešení osobních i pracovních problémových situacích. Jsou seznamováni s teoretickými zásadami sociální interakce, percepce, komunikace. Žáci jsou vedeni k osvojování zásad duševní hygieny tak, aby se péče o duševní a tělesné zdraví stala součástí jejich hodnotového systému.

   Předmět je vyučován ve 2., 3. a 4. ročníku. Má dvouhodinovou dotaci.

   Pedagogická praxe

   Pedagogická praxe patří k základním odborným předmětům. Vede žáka k porozumění novým trendům pedagogické činnosti předškolního a zájmového vzdělávání. Využívá přitom poznatků pedagogiky a psychologie a navazuje na předměty společenskovědní a přírodovědné. Přispívá ke kultivaci žáků a jejich vztahu k dětem. Žák analýzou a sebereflexí různých forem praktických činností ověřuje a rozšiřuje získané teoretické znalosti a zkušenosti, tvořivě rozvíjí vlastní pojetí pedagogické práce, získává pozitivní postoj k vlastnímu celoživotnímu učení.

   Odborná praxe probíhá ve 2. a 3. ročníku v rozsahu dvou týdnů a žáci ji vykonávají převážně ve školských zařízeních, např. mateřských školách, školních družinách, školních klubech, střediscích volného času, dětských domovech nebo v sociálních zařízeních a organizacích. Odbornou praxi si žáci zajišťují sami v místě školy či v místě bydliště a probíhá pod vedením cvičného pedagoga, který je na závěr praxe písemně hodnotí. Toto hodnocení je poté zahrnuto do předmětu pedagogika.

   Podle ŠVP platného od 1. 9. 2018 počínaje 1. ročníkem:

   • 2. ročník – 2 týdny
   • 3. ročník - 2 týdny
  • Předškolní a mimoškolní pedagogika – zkrácená dálková

   Pedagogika

   Odborný předmět Pedagogika poskytuje vědomosti a dovednosti k záměrnému a soustavnému vzdělávání dětí a k vlastnímu profesnímu rozvoji. Důraz je kladen nejen na rozvíjení klíčových a odborných kompetencí, ale i vytváření postojů k inovačním změnám a činnostem v procesu edukace. Vytváří základ hodnotové orientace a etické zodpovědnosti pedagogického pracovníka.

   Výuka směřuje k porozumění odborné pedagogické terminologii, vytváření citlivého a chápavého postoje k potřebám dětí, rozvoj reflexe a sebereflexe, uplatňování hodnot demokratičnosti, respektování právních norem a pravidel bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a osvojení dovedností potřebných k projektování výchovně vzdělávací práce.

   Předmět zahrnuje základní orientaci v oboru, specifika pedagogické práce, kapitoly ze sociální pedagogiky, předškolní pedagogiku a strukturu činností dítěte předškolního věku, diagnostiku předškolního věku, pedagogiku volného času, pedagogické projektování, jednotlivé obory speciální pedagogiky a vybrané kapitoly z dějin pedagogiky.

   Psychologie

   Psychologie jako odborný předmět poskytuje žákům základní odborné vědomosti a dovednosti potřebné pro jejich budoucí profesi. Ovlivňuje a rozvíjí profesní připravenost, kultivuje jejich postoje a hodnotovou orientaci. Těžiště učiva tvoří vědomosti a dovednosti, které budou žáci využívat při svém výchovně vzdělávacím působení, při sociálním kontaktu s jednotlivci i sociálními skupinami.

   Pozornost je věnována rozvoji schopností a osobních předpokladů nezbytných pro získání praktických dovedností.

   Pedagogická praxe

   Pedagogická praxe patří k základním odborným předmětům. Vede žáka

   k porozumění novým trendům pedagogické činnosti předškolního a zájmového vzdělávání.

   Předmět je úzce propojen s oblastí pedagogicko-psychologického vzdělávání a didaktikami pedagogických činností. Obsah pedagogických činností vychází ze vzdělávacích oblastí oborového vzdělávání, především školních a třídních vzdělávacích programů a ostatních dokumentů cvičných zařízení.

   Součástí odborné praxe je teoretické uvedení do praxe, které zahrnuje seznámení s metodickými a organizačními pokyny, bezpečností práce, platnou legislativou. Praxe může být realizována v předškolních zařízeních, ve školní družině, školním klubu, v zařízeních pro volný čas, případně v dětském domově, v sociálním a zdravotnickém zařízení, kde se pro výkon vyžaduje pedagogická způsobilost apod. Praxe je realizována individuální formou. Při nástupu na cvičné pracoviště se žák seznámí s podmínkami vzdělávání a připravuje se k vlastní samostatné činnosti.  V rámci pedagogické praxe žáci vytváří portfolio.  Pedagogická praxe probíhá formou kurzů. Během studia musí žák absolvovat pedagogickou praxi v rozsahu 5 týdnů ve dvou rozdílných školských pracovištích. V případě, že žák vykonává pedagogickou práci, jsou tři týdny plněny v tomto zařízení, zbývající dva týdny absolvuje v jiném typu školského zařízení. Pedagogická praxe probíhá pod vedením pedagogů cvičných zařízení. Žáci si postupně vyzkoušejí všechny druhy činností. 

   Další formou pedagogické praxe jsou semináře. Jejich obsahem jsou exkurze do různých typů zařízení např.: center volného času, dětského domova, stacionáře, domova mládeže, aj. Nedílnou součástí jsou i teoretické poznatky o jednotlivých zařízeních a obhajoba seminární práce. Podmínkou úspěšného absolvování pedagogického semináře je účast na všech exkurzích a vypracování seminární práce. Každý žák musí kromě povinných společných exkurzí navštívit jedno výchovně vzdělávací zařízení se zajímavým programem dle vlastní volby – lesní školka, alternativní zařízení, domov důchodců, speciální školy, romská centra, mateřská centra apod. Z návštěvy tohoto zařízení vytvoří seminární práci. 

   V dálkovém studiu výchovně vzdělávací strategie přizpůsobujeme dosaženému vzdělání, znalostem, životním zkušenostem.

 • Studijní materiály

  Pedagogika

  • MUSIL, Roman. Pedagogika pro střední pedagogické školy. Praha: Informatorium, 2014. ISBN 978-80-7333-107-8.
  • OPRAVILOVÁ, Eva. Předškolní pedagogika. Praha: Grada, 2016. Pedagogika. ISBN 978-80-247-5107-8.
  • PRŮCHA, Jan a Soňa KOŤÁTKOVÁ. Předškolní pedagogika: učebnice pro střední a vyšší odborné školy. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0495-4.
  • SLOWÍK, Josef. Speciální pedagogika. 2., aktualizované a doplněné vydání. Praha: Grada, 2016. Pedagogika. ISBN 978-80-271-0095-8.
  • STODŮLKOVÁ, Eva a Eliška ZAPLETALOVÁ. Pedagogika pro střední školy. Druhé, aktualizované a rozšířené vydání. Beroun: Machart, 2015. ISBN 978-80-87938-32-4.
  • SYSLOVÁ, Zora, Jana KRATOCHVÍLOVÁ a Táňa FIKAROVÁ. Pedagogická diagnostika v MŠ: práce s portfoliem dítěte. Praha: Portál, 2018. ISBN 978-80-262-1324-6.
  • PRŮCHA, Jan. Přehled pedagogiky: úvod do studia oboru. 4., aktualizované vydání. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0872-3.
  • KASPER, Tomáš a Dana KASPEROVÁ. Dějiny pedagogiky. Praha: Grada, 2008. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-2429-4
  • PIPEKOVÁ, Jarmila. Kapitoly ze speciální pedagogiky. 3., přeprac. a rozš. vyd. Brno: Paido, 2010. ISBN 978-80-7315-198-0.
  • KOLLÁRIKOVÁ, Zuzana a Branislav PUPALA, ed. Předškolní a primární pedagogika. Praha: Portál, 2001. ISBN 80-7178-585-7.
  • GRECMANOVÁ, Helena. Obecná pedagogika. Olomouc: Hanex, 1998. Edukace (Hanex). ISBN 80-85783-24-X.

  Psychologie

  • PLHÁKOVÁ, Alena. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004. ISBN 80-200-1086-6.
  • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychologie osobnosti. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1832-6.
  • ŘÍČAN, Pavel. Psychologie osobnosti: obor v pohybu. 6., rev. a dopl. vyd., V Grada Publishing 2. Praha: Grada, 2010. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-3133-9.
  • VÁGNEROVÁ, Marie. Psychopatologie pro pomáhající profese / Marie Vágnerová. Vyd. 3., rozš. a přeprac. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-802-3.
  • LANGMEIER, Josef a Dana KREJČÍŘOVÁ. Vývojová psychologie. 2., aktualiz. vyd. Praha: Grada, 2006. Psyché (Grada). ISBN 80-247-1284-9.
  • VÁGNEROVÁ, Marie. Obecná psychologie: dílčí aspekty lidské psychiky a jejich orgánový základ. Praha: Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2016. ISBN 978-80-246-3268-1.
  • VÁGNEROVÁ, Marie. Vývojová psychologie: dětství a dospívání. Vyd. 2., dopl. a přeprac. Praha: Karolinum, 2012. ISBN 978-80-246-2153-1.
  • HAYES, Nicky. Základy sociální psychologie. Vyd. 7. Přeložil Irena ŠTĚPANÍKOVÁ. Praha: Portál, 2013. ISBN 978-80-262-0534-0.
  • VÝROST, Jozef, Ivan SLAMĚNÍK a Eva SOLLÁROVÁ, ed. Sociální psychologie: teorie, metody, aplikace. Praha: Grada, 2019. Psyché (Grada). ISBN 978-80-247-5775-9.
  • ČÁP, Jan a Jiří MAREŠ. Psychologie pro učitele. Vyd. 2. Praha: Portál, 2007. ISBN 978-80-7367-273-7.
  • ČÁP, Jan, Marie ROZSYPALOVÁ a Věra ČECHOVÁ. Psychologie: obecná psychologie pro střední pedagogické školy. 4. vyd., V nakl. H & H 2. upr. Praha: H & H, 2002. ISBN 80-7319-015-X.
  • NAKONEČNÝ, Milan. Obecná psychologie. Praha: Stanislav Juhaňák - Triton, 2015. ISBN 978-80-7387-929-7.
  • KOHOUTEK, Rudolf. Základy pedagogické psychologie. Brno: CERM, 1996. ISBN 80-85867-94-X.
  • ŠIMÍČKOVÁ-ČÍŽKOVÁ, Jitka. Přehled vývojové psychologie. 3., upr. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2010. ISBN 978-80-244-2433-0.

  Pedagogická praxe

  • KREJČOVÁ, Věra, Jana POCHE KARGEROVÁ a Zora SYSLOVÁ. Individualizace v mateřské škole. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0812-9.
  • HAVRDOVÁ, EGLE. Dobrý začátek, inkluzivní metodika rozvoje sociálních a emočních dovedností v předškolním věku. SCHOLA EMPIRICA,2015. ISBN 978- 80-905748-2-3.
  • OPRAVILOVÁ, Eva a Vladimíra GEBHARTOVÁ. Kurikulum předškolní výchovy: učebnice pro pedagogické obory středních, vyšších a vysokých škol. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-268-8.
  • BEDNÁŘOVÁ, Jiřina a Vlasta ŠMARDOVÁ. Diagnostika dítěte předškolního věku: co by dítě mělo umět ve věku od 3 do 6 let. 2. vydání. Ilustroval Richard ŠMARDA. Brno: Edika, 2015. Moderní metodika pro rodiče a učitele. ISBN 978-80-266-0658-1.
  • FUCHS, Eduard, Hana LIŠKOVÁ a Eva ZELENDOVÁ, ed. Rozvoj předmatematických představ dětí předškolního věku: metodický průvodce. Praha: Jednota českých matematiků a fyziků, 2015. ISBN 978-80-7015-566-0.
  • JANČAŘÍKOVÁ, Kateřina. Činnosti k rozvíjení přírodovědné gramotnosti v předškolním vzdělávání. Praha: Raabe, [2017]. ISBN 978-80-7496-327- 8.
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry s hudbou, pohybem a zpěvem pro mladší děti (4-9 let): multimediální projekt podle knihy Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Praha: Portál, [2011]. ISBN 978-80-7367-742-8.
  • ŠIMANOVSKÝ, Zdeněk. Hry pro zvládání agresivity a neklidu. Vydání třetí. Praha: Portál, 2015. ISBN 978-80-262-0887-7.
  • HOLEYŠOVSKÁ, Anna. Zájmová činnost ve školní družině. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-586-8.
  • PETILLON, H. 1000 her pro školy, kroužky a volný čas. Praha: Albatros, 2013. ISBN 978-80-266-0095-4.
  • MACHKOVÁ, E. Metodika dramatické výchovy: zásobník dramatických her a improvizací. Praha: NIPOS, 2011. ISBN 978-80-7068-250-0.
 • Dokumenty ke stažení

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti