Přejít na obsahovou část stránky

EVVO

Hlavní téma environmentální výchovy ve školním roce 2023–2024: „KRAJINA“

Náměty pro zařazování tématu. KRAJINA“ do tematických plánů, exkurzí a vycházek, literárních a výtvarných prací:

 • Proměna krajiny během historického vývoje.
 • Chráněné krajinné oblasti v ČR.
 • Typy a funkce krajiny.
 • Proměna přírodní krajiny během ročních období.
 • Proměny ve vnímání krajiny ve vztahu k umění.
 • Plenérová malba.
 • Land art (environmental art).
 • Přeměna krajiny člověkem (urbanismus, systematická elektrizace, války, znečištění, klimatické změny, ...).
 • Krajinná architektura (návrh venkovních ploch, orientačních bodů a struktur za účelem dosažení environmentálních, sociálně-behaviorálních nebo estetických výsledků).
 • Klíčová role krajiny v životním prostředí.
 • Krajina jako domov mnoha druhů rostlin a živočichů.
 • Udržitelné zemědělství v krajině.
 • Environmentálně šetrné zacházení s krajinou.
 • Krajina jako kulturní a emocionální prostředí v literárních dílech.
 • Funkce krajiny v literatuře a hudbě (vytváření atmosféry, symbolika emocí).
 • Fyzikální zákony a principy v krajině – gravitace a její vliv na reliéf krajiny, fyzikální jevy počasí, lom světla a vnímání barev v krajině.
 • Krajina jako prostředí pro studium fyzikálních principů.
 • Vliv krajiny na psychiku člověka (rekreační a relaxační aktivity).
 • Smyslové vnímání krajiny člověkem (barvy, tvary, textury, zvuky krajiny).
 • Výskyt chemických prvků, sloučenin a látek v krajině (analýza vody, vzduchu, půdy, ...).
 • Život v krajině – fotosyntéza a chemické procesy v ní.
 • Zemědělství a agrochemie (hnojení, pesticidy, herbicidy).
 • Role krajiny v životě člověka (způsob života, ekonomika).
 • Geometrické tvary v krajině.

Hlavní téma environmentální výchovy ve školním roce 2022–2023: „ENERGIE“

Náměty pro zařazování tématu: „ENERGIE“ do tematických plánů, exkurzí a vycházek, literárních a výtvarných prací:

 • Energie jako fyzikální veličina
 • Druhy energie dle zdroje a působící síly
 • Energie obnovitelných zdrojů (vítr, slunce, voda…)
 • Úspora elektrické energie a tepla
 • Solární články – využití
 • Geotermální energie
 • Energie biomasy
 • Historie a současnost využívání obnovitelných zdrojů
 • Energetické pochody v buňce a v tělech organismů
 • Význam sluneční energie v procesu fotosyntézy
 • Tvorba energie při buněčném dýchání
 • Energie jako faktor růstu organismů
 • Abiotické faktory prostředí
 • Spotřeba energie při svalové práci
 • Energie v rámci potravních řetězců
 • Růst ceny energií a její vliv na provoz školy
 • Vliv mezinárodních vztahů na růst ceny energií
 • Princip jaderné energie
 • Jaderné elektrárny jako hrozba při mezinárodních konfliktech
 • Životní energie v jednotlivých etapách života člověka
 • Umění jako zdroj energie
 • Kinetické umění - umění využívající ke svému pohybu různé druhy energie

Hlavní téma environmentální výchovy ve školním roce 2021-2022: „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“

Náměty pro zařazování tématu „ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ do tematických plánů, exkurzí a vycházek, literárních a výtvarných prací:

 • vliv lidské činnosti na životní prostředí
 • znečištění životního prostředí (znečištění ovzduší, vody, půdy…)
 • hospodaření s odpady, třídění, recyklace, využívání recyklovaných materiálů
 • vliv dopravy a průmyslu na životní prostředí
 • zemědělství a životní prostředí, průmyslová hnojiva, ekologické zemědělství
 • péče o životní prostředí, principy trvale udržitelného rozvoje
 • využívání obnovitelných zdrojů energie, šetření energiemi
 • změny klimatu, skleníkový efekt, globální oteplování
 • živelní pohromy (tsunami, povodně, požáry, tornáda, zemětřesení…)
 • ekologické katastrofy (nukleární a průmyslové katastrofy, ropné havárie…)
 • vliv životního prostředí na zdraví člověka
 • ochrana přírody a krajiny

Hlavní téma environmentální výchovy ve školním roce 2020–2021: „VODA“

Náměty pro zařazování tématu „VODA“ do tematických plánů, exkurzí a vycházek, literárních a výtvarných prací:

 • voda jako základ existence života
 • voda jako stavební látka živých těl
 • voda jako obnovitelný zdroj energie, vodní elektrárny
 • koloběh vody v přírodě
 • vodní ekosystémy
 • úbytek povrchových a podzemních vod, dlouhodobá sucha
 • přívalové deště, povodně
 • vzestup mořských hladin, tání ledovců
 • znečištění vody
 • nedostatek pitné vody v rozvojových zemích
 • nadměrná spotřeba vody v osobním životě a v průmyslu
 • respekt k vodě, voda jako dar
 • voda jako zdroj vědeckých objevů
 • voda v dílech umělců
 • význam vody v dějinách lidstva
 • vodní sporty
 • pitný režim, rizika dehydratace

Hlavní téma environmentální výchovy ve školním roce 2019–2020: "LESNÍ POŽÁRY"

Náměty pro zařazování tématu „Lesní požáry“ do tematických plánů, exkurzí a vycházek, literárních a výtvarných prací:

 • Les jako krajinotvorný činitel a jeho vliv na prostředí člověka.

 • Vliv lesa na světové i místní klima.

 • Korelace vodních srážek a počtu lesních požárů.

 • Žďáření lesních ploch v důsledku záboru půdy pro zemědělství.

 • Les jako centrum krajiny pro zachování biodiverzity živých soustav.

 • Prevence vzniku lesních požárů a důsledné dodržování zákonů v chráněných oblastech.

 • Vliv lesních požárů na lidská obydlí.

 • Oheň jako obnovující faktor pyrofytní krajiny a lesa.

 • Dopad lesního požáru na ekonomiku místního regionu.

 • Historie ochrany lesních ploch v České republice.

 • Využití strojní techniky při hašení lesních požárů.

 • Varovná signalizace a současné možnosti udržení informovanosti obyvatelstva při požárech.

 • Dynamika pohybu živočišných společenstev v době lesního požáru.

Hlavní téma environmentální výchovy ve školním roce 2018–2019: "ZDRAVÍ"

Náměty pro zařazování tématu „ZDRAVÍ“ do tematických plánů, exkurzí a vycházek, literárních a výtvarných prací:

 • Chování a jednání člověka v souladu s ekologickou kulturou.

 • Prospěšnost biologického zemědělství a biopotravin.

 • Vliv zdraví na ekonomiku země.

 • Psychické aspekty zdraví (umění relaxace, meditace, sebepoznání)

 • Problematika infekčních onemocnění nejen v rozvojových zemích.

 • Světová nerovnost v oblasti zdraví (vyspělé x rozvojové země).

 • Problematika očkování.

 • Zdravý životní styl.

 • Vliv životního a pracovního prostředí na člověka.

 • Zdravotní péče a genetické předpoklady jako klíčové faktory zdraví.

 • Problematika obezity a podvýživy.

Hlavní téma environmentální výchovy ve školním roce 2017–2018: "UDRŽITELNÝ TURISMUS"

Náměty pro zařazení do tématických plánů, exkurzí a vycházek, literárních, výtvarných prací:

 • Vyváženost tří aspektů – ochrana ŽP, přínos pro lidskou společnost a stabilní ekonomický růst
 • Socio – kulturní aspekty turismu: poznání lidových zvyků a tradic, cesty za folklórem
 • Cesty za kulturním dědictvím včetně památek UNESCO
 • Turismus a ekonomika země
 • Spojení kulturního a gastronomického dědictví, lokální produkce
 • Turistika a její vliv na národní parky
 • Ekoturistika – jednou z hlavních aktivit je pozorování volně žijících živočichů
 • Problematika omezení vyčerpání místních zdrojů vlivem turistiky
 • Partnerství místních obyvatel, podnikatelů v cestovním ruchu a ochránců přírody
 • Řízení cestovního ruchu podle připravené a zavedené strategie
 • Ochrana přírodního a kulturního dědictví pro turismus a před jeho nadměrným rozvojem (monitorování vlivu na flóru a faunu a regulace turismu v citlivých oblastech)
 • Zajištění vysoké kvality zážitků pro návštěvníky
 • Účinné informování návštěvníků o zvláštních kvalitách území
 • Vytváření specifických produktů umožňujících poznání a porozumění území
 • Zvyšování znalostí všech účastníků cestovního ruchu o chráněném území
 • Nesnižování kvality života místních obyvatel vlivem cestovního ruchu
 • Zvyšování přínosů z cestovního ruchu pro místní ekonomiku
 • Monitorování vlivů návštěvnosti a redukce negativních dopadů

Hlavní téma environmentální výchovy ve školním roce 2016–2017: "ČLOVĚK"

Náměty pro zařazení do tématických plánů, exkurzí a vycházek, literárních, výtvarných prací:

 • významné osobnosti české společnosti
 • významné světové osobnosti
 • úloha člověka v historických událostech
 • člověk jako ochránce přírody
 • ontogenetický vývoj člověka
 • fylogenetický vývoj člověka
 • chemické složení lidského těla
 • fyzikální zákonitosti lidského organismu
 • rodina, výchova k rodičovství
 • člověka šlechtitel
 • člověk objevitel
 • člověk přítel, kamarád, …
 • člověk sportovec
 • člověk a udržitelný turismus
 • člověk ničitel

Hlavní téma environmentální výchovy ve školním roce 2015–2016: "SLUNCE"

Náměty pro zařazení do tématických plánů, exkurzí a vycházek, literárních, výtvarných prací:

 • Slunce - hvězda tvořící centrum Sluneční soustavy
 • Slunce jako základní zdroj všech energií
 • Slunce - základ existence života
 • Sluneční energie a její význam pro fotosyntézu
 • Vznik Slunce, vývoj, charakteristika hvězdy
 • Historie pozorování Slunce, první písemné zmínky
 • Energie v rámci potravních řetězců a pyramid
 • Slunce v dílech umělců
 • Projevy sluneční energie na Zemi
 • Využití sluneční energie - přímé a nepřímé
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Solární články, využití
 • Solární elektrárny
 • Klimatologie
 • Atmosféra Slunce
 • Zatmění Slunce
 • Sluneční skvrny
 • Rizika UV paprsků, problematika opalování, rizika rakoviny
 • Sluneční cykly
 • Sluneční vítr
 • Mise ke Slunci

Tento web využívá cookies

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti