Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

EVVO

Hlavní téma enviromentální výchovy ve školním roce 2020-2021: „VODA“

Náměty pro zařazování tématu „VODA“ do tematických plánů, exkurzí a vycházek, literárních a výtvarných prací:

 • voda jako základ existence života
 • voda jako stavební látka živých těl
 • voda jako obnovitelný zdroj energie, vodní elektrárny
 • koloběh vody v přírodě
 • vodní ekosystémy
 • úbytek povrchových a podzemních vod, dlouhodobá sucha
 • přívalové deště, povodně
 • vzestup mořských hladin, tání ledovců
 • znečištění vody
 • nedostatek pitné vody v rozvojových zemích
 • nadměrná spotřeba vody v osobním životě a v průmyslu
 • respekt k vodě, voda jako dar
 • voda jako zdroj vědeckých objevů
 • voda v dílech umělců
 • význam vody v dějinách lidstva
 • vodní sporty
 • pitný režim, rizika dehydratace

Hlavní téma enviromentální výchovy ve školním roce 2019-2020: "LESNÍ POŽÁRY"

Náměty pro zařazování tématu „Lesní požáry“ do tematických plánů, exkurzí a vycházek, literárních a výtvarných prací:

 • Les jako krajinotvorný činitel a jeho vliv na prostředí člověka.

 • Vliv lesa na světové i místní klima.

 • Korelace vodních srážek a počtu lesních požárů.

 • Žďáření lesních ploch v důsledku záboru půdy pro zemědělství.

 • Les jako centrum krajiny pro zachování biodiverzity živých soustav.

 • Prevence vzniku lesních požárů a důsledné dodržování zákonů v chráněných oblastech.

 • Vliv lesních požárů na lidská obydlí.

 • Oheň jako obnovující faktor pyrofytní krajiny a lesa.

 • Dopad lesního požáru na ekonomiku místního regionu.

 • Historie ochrany lesních ploch v České republice.

 • Využití strojní techniky při hašení lesních požárů.

 • Varovná signalizace a současné možnosti udržení informovanosti obyvatelstva při požárech.

 • Dynamika pohybu živočišných společenstev v době lesního požáru.

Hlavní téma enviromentální výchovy ve školním roce 2018-2019: "ZDRAVÍ"

Náměty pro zařazování tématu „ZDRAVÍ“ do tematických plánů, exkurzí a vycházek, literárních a výtvarných prací:

 • Chování a jednání člověka v souladu s ekologickou kulturou.

 • Prospěšnost biologického zemědělství a biopotravin.

 • Vliv zdraví na ekonomiku země.

 • Psychické aspekty zdraví (umění relaxace, meditace, sebepoznání)

 • Problematika infekčních onemocnění nejen v rozvojových zemích.

 • Světová nerovnost v oblasti zdraví (vyspělé x rozvojové země).

 • Problematika očkování.

 • Zdravý životní styl.

 • Vliv životního a pracovního prostředí na člověka.

 • Zdravotní péče a genetické předpoklady jako klíčové faktory zdraví.

 • Problematika obezity a podvýživy.

Hlavní téma enviromentální výchovy ve školním roce 2017-2018: "UDRŽITELNÝ TURISMUS"

Náměty pro zařazení do tématických plánů, exkurzí a vycházek, literárních, výtvarných prací:

 • Vyváženost tří aspektů – ochrana ŽP, přínos pro lidskou společnost a stabilní ekonomický růst
 • Socio – kulturní aspekty turismu: poznání lidových zvyků a tradic, cesty za folklórem
 • Cesty za kulturním dědictvím včetně památek UNESCO
 • Turismus a ekonomika země
 • Spojení kulturního a gastronomického dědictví, lokální produkce
 • Turistika a její vliv na národní parky
 • Ekoturistika – jednou z hlavních aktivit je pozorování volně žijících živočichů
 • Problematika omezení vyčerpání místních zdrojů vlivem turistiky
 • Partnerství místních obyvatel, podnikatelů v cestovním ruchu a ochránců přírody
 • Řízení cestovního ruchu podle připravené a zavedené strategie
 • Ochrana přírodního a kulturního dědictví pro turismus a před jeho nadměrným rozvojem (monitorování vlivu na flóru a faunu a regulace turismu v citlivých oblastech)
 • Zajištění vysoké kvality zážitků pro návštěvníky
 • Účinné informování návštěvníků o zvláštních kvalitách území
 • Vytváření specifických produktů umožňujících poznání a porozumění území
 • Zvyšování znalostí všech účastníků cestovního ruchu o chráněném území
 • Nesnižování kvality života místních obyvatel vlivem cestovního ruchu
 • Zvyšování přínosů z cestovního ruchu pro místní ekonomiku
 • Monitorování vlivů návštěvnosti a redukce negativních dopadů

Hlavní téma enviromentální výchovy ve školním roce 2016-2017: "ČLOVĚK"

Náměty pro zařazení do tématických plánů, exkurzí a vycházek, literárních, výtvarných prací:

 • významné osobnosti české společnosti
 • významné světové osobnosti
 • úloha člověka v historických událostech
 • člověk jako ochránce přírody
 • ontogenetický vývoj člověka
 • fylogenetický vývoj člověka
 • chemické složení lidského těla
 • fyzikální zákonitosti lidského organismu
 • rodina, výchova k rodičovství
 • člověka šlechtitel
 • člověk objevitel
 • člověk přítel, kamarád, …
 • člověk sportovec
 • člověk a udržitelný turismus
 • člověk ničitel

Hlavní téma environmentální výchovy ve školním roce 2015-2016 : "SLUNCE"

Náměty pro zařazení do tématických plánů, exkurzí a vycházek, literárních, výtvarných prací:

 • Slunce - hvězda tvořící centrum Sluneční soustavy
 • Slunce jako základní zdroj všech energií
 • Slunce - základ existence života
 • Sluneční energie a její význam pro fotosyntézu
 • Vznik Slunce, vývoj, charakteristika hvězdy
 • Historie pozorování Slunce, první písemné zmínky
 • Energie v rámci potravních řetězců a pyramid
 • Slunce v dílech umělců
 • Projevy sluneční energie na Zemi
 • Využití sluneční energie - přímé a nepřímé
 • Obnovitelné zdroje energie
 • Solární články, využití
 • Solární elektrárny
 • Klimatologie
 • Atmosféra Slunce
 • Zatmění Slunce
 • Sluneční skvrny
 • Rizika UV paprsků, problematika opalování, rizika rakoviny
 • Sluneční cykly
 • Sluneční vítr
 • Mise ke Slunci