Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky

Zeměpis

 • Charakteristika předmětu

  Gymnázium:

  V poznatkové oblasti Zeměpisu a Geografie si žáci osvojují základní vědomosti o Zemi. Získávají základní informace o přírodních, společenských, hospodářských, politických a kulturních poměrech své vlasti, o státech světa a současných globálních problémech lidstva.

  V činnostní oblasti Zeměpisu a Geografie žáci získávají dovednosti potřebné pro práci s mapami, statistickými daty a s informačními materiály a orientují se v nich. Učí se samostatně vyhledávat a třídit informace z různých zdrojů.

  Předmět umožňuje žákům orientovat se v současném světě a v problémech současného lidstva, umožňuje uvědomovat si civilizační rizika a spoluzodpovědnost za kvalitu života na Zemi, vztah lidí k přírodnímu i společenskému prostředí.

  Zeměpis a Geografie se realizuje také v úzké koordinaci s dalšími předměty – Biologie, Chemie, Fyzika a tento komplexní přístup naučí žáky pracovat v širším okruhu vzájemných tematických souvislostí a s více zdroji informací.

  Pro zájemce  je v předposledním ročníku nabídnut dvouletý volitelný Seminář a cvičení z geografie, jehož náplní je rozšíření a procvičení probraného učiva a příprava k úspěšnému studiu na vysokých školách různého typu. V posledním ročníku je pak žákům nabídnut jednoletý Seminář z geografie,  jehož cílem je připravit žáky k maturitní zkoušce.

  V kvintě a sextě šestiletého studia je při výuce uplatněna metoda CLIL. Vybrané kapitoly jsou vyučovány v anglickém jazyce v rozsahu 25% výuky v ročníku.

  Pedagogická škola:

  Obecným cílem předmětu je formovat u žáků geografické myšlení. Žáci jsou vedeni, aby zejména v atlasech a odborné literatuře viděli obrovský zdroj poznání. Jejich častým používáním se učí informace vyhledávat, třídit na podstatné a doplňující, pracovat s nimi (číst grafy a tabulky) a hlavně je umět využívat a uplatnit. Znalosti získané studiem zeměpisu žáci mohou efektivně uplatnit ve svém dalším studiu, budoucím povolání, při cestování a dalších praktických činnostech. Zeměpisné poznatky jim také pomohou orientovat se v dnešním rychle se měnícím světě a v problémech přírodního a společenského prostředí.

 • Studijní materiály

  NIŽŠÍ ROČNÍKY GYMNÁZIA

  Prima (šestileté studium)

  Vilímek, V.  – Nováková, s a kol.: Evropa
  Herink, J. – Valenta, V.: Současný svět
  Školní atlas světa, sešitové vydání - Evropa
  Školní atlas světa, sešitové vydání - Svět

  Kvarta (osmileté studium), sekunda (šestileté studium)

  Kastner, J. – Holeček, M. a kol: Zeměpis naší vlasti
  Školní atlas České republiky

  VYŠŠÍ ROČNÍKY GYMNÁZIA

  1. ročník a kvinta (osmileté studium), tercie (šestileté studium)

  Demek, J. a kol.: Geografie 1
  Pluskal, M. a kol.: Geografie 3
  Bičík a kol.: Makroregiony světa – regionální geografie pro gymnázia
  Školní atlas světa 

  2. ročník a sexta (osmileté studium), kvarta (šestileté studium)

  Pluskal, M. a kol.: Geografie 3
  Kastner, J. a kol.: Geografie 4
  Bičík a kol.: Makroregiony světa – regionální geografie pro gymnázia
  Školní atlas světa
  Atlas ČR

  3. ročník a septima (osmileté studium), kvinta, sexta (šestileté studium)

  Pluskal, M. a kol.: Geografie 3
  Bičík, I. A kol.: Globální  aspekty světového hospodářství
  Bičík a kol.: Makroregiony světa – regionální geografie pro gymnázia
  Šlégl J. a kol: Ekologie a ochrana ŽP
  Školní atlas světa                           

  Seminář a cvičení z geografie  - 3. i  4. ročník (septima, oktáva osmiletého studia, kvinta, sexta šestieltého studia)

  Demek, J. a kol.: Geografie 1
  Mirvald, S. a kol.: Geografie 2
  Pluskal, M. a kol.: Geografie 3
  Kastner, J. a kol.: Geografie 4
  Bičík, I. A kol.: Globální  aspekty světového hospodářství
  Bičík a kol.: Makroregiony světa – regionální geografie pro gymnázia
  Školní atlas světa
  Atlas ČR
  Karas, P. a kol.: Maturitní otázky – zeměpis

  Politická a regionální geografie -  4. ročník, oktáva osmiletého studia, sexta šestiletého studia

  Mirvald, S. a kol.: Geografie 2
  Pluskal, M. a kol.: Geografie 3
  Bičík, I. A kol.: Globální  aspekty světového hospodářství
  Bičík a kol.: Makroregiony světa – regionální geografie pro gymnázia
  Školní atlas světa
  Atlas ČR

  PŘEDŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ PEDAGOGIKA

  1.ročník 

  Kašparovský, K. (2002): Zeměpis v kostce pro střední školy I. Havlíčkův Brod, Fragment, 140 s.
  Valenta, V. a kol. (1999): Současný svět. Praha, ČGS, 86 s.
  Herink, J. (1999): Lidé a příroda. Praha, ČGS, 48 s.
  Štulc, M. a kol. (1999): Životní prostředí. Praha, ČGS, 68 s.
  Peštová, J. (1999): Praktický zeměpis. Praha, ČGS, 32 s.
  Holeček, M. a kol. (2001): Zeměpis cestovního ruchu. Praha, ČGS, 99 s.                                                                                              

  PEDAGOGICKÉ LYCEUM

  1. ročník

  Kašparovský, K. (2002): Zeměpis v kostce pro střední školy I. Havlíčkův Brod, Fragment, 140 s.
  Herink, J. (1999): Lidé a příroda. Praha, ČGS, 48 s.
  Štulc, M. a kol. (1999): Životní prostředí. Praha, ČGS, 68 s.
  Brázdil, R. a kol. (1986): Úvod do studia planety Země. Praha, SPN, 365 s.
  Peštová, J. (1999): Praktický zeměpis. Praha, ČGS, 32 s.
  Holeček, M. a kol. (2001): Zeměpis cestovního ruchu. Praha, ČGS, 99 s.
  Kašparovský, K. (2002): Zeměpis v kostce pro střední školy II. Havlíčkův Brod, Fragment, 159 s.

  2. ročník

  Valenta, V. a kol. (1999): Současný svět. Praha, ČGS, 86 s.
  Kašparovský, K. (2002): Zeměpis v kostce pro střední školy II. Havlíčkův Brod, Fragment, 159 s.
  Netopil, R. a kol. (1988): Geografie Evropy. Praha, SPN, 322 s.
  Zwettler, O. a kol. (2000): Lexikon zemí 2000. Praha, Fortuna Print, 504 s.